EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2012

Kommissionens forordning (EF) nr. 2012/2003 af 14. november 2003 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter og om fravigelse af forordningen

OJ L 297, 15.11.2003, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 513 - 515
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 513 - 515
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 513 - 515
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 513 - 515
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 513 - 515
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 513 - 515
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 513 - 515
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 513 - 515
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 513 - 515
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 135 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 135 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 202 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stiltiende ophævelse ved 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2012/oj

32003R2012

Kommissionens forordning (EF) nr. 2012/2003 af 14. november 2003 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter og om fravigelse af forordningen

EU-Tidende nr. L 297 af 15/11/2003 s. 0019 - 0021


Kommissionens forordning (EF) nr. 2012/2003

af 14. november 2003

om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter og om fravigelse af forordningen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1787/2003(2), særlig artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Med henblik på at gennemføre de lempelser, der er fastsat i Rådets afgørelse 2003/263/EF(3) om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Polen på den anden side og som følge af forhøjelsen af de kontingentmængder, der kan importeres til EF, blev der i Kommissionens forordning (EF) nr. 787/2003(4) fastsat bestemmelser om udskiftning af punkt 1 i bilag I, del I.B, til Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1157/2003(6), med virkning fra den 1. maj 2003. Ved den lejlighed blev der indsat en fodnote, der præciserer, at import i forbindelse med kontingentet er forbeholdt produkter, for hvilke der ikke er ydet nogen form for eksporttilskud i Polen, og som fejlagtigt også omfatter produkter, der ikke er omfattet af denne betingelse. Den pågældende betingelse bør derfor ophæves for de pågældende produkter med virkning fra den 1. maj 2003.

(2) Forordning (EF) nr. 2535/2001 indeholder efter den sidste ændring nu de gennemførelsesbestemmelser, der følger af Rådets afgørelse 2003/465/EF(7) om indgåelse af en aftale mellem EF og Norge om visse landbrugsprodukter.

(3) Aftalen indebærer bl.a., at den metode til kontingentforvaltning, der var baseret på udstedelse af IMA 1-certifikater, jf. afsnit 2, kapitel III, i forordning (EF) nr. 2535/2001, fra den 1. juli 2003 blev afløst af forvaltning udelukkende på basis af importlicens, jf. kapitel I i nævnte afsnit 2.

(4) Denne forvaltning omfatter en godkendelsesprocedure, der forudsætter, at de erhvervsdrivende skal indgive godkendelsesansøgninger hvert år inden den 1. april.

(5) Ved forordning (EF) nr. 1157/2003 blev de erhvervsdrivende fritaget for godkendelsesproceduren for åbningen af første tranche pr. 1. juli 2003 af kontingenter for import fra Norge, jf. bilag I, del H, til forordning (EF) nr. 2535/2001, da fristen (1. april) for indgivelse af ansøgninger om godkendelse ikke kunne overholdes. Med henblik på åbningen af anden tranche af disse kontingenter i januar 2004 bør der fastsættes overgangsbestemmelser for godkendelse af de berørte erhvervsdrivende.

(6) Forordning (EF) nr. 2535/2001 bør derfor berigtiges og fraviges.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I, del I.B, til forordning (EF) nr. 2535/2001 affattes punkt 1 som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

1. Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2535/2001 indrømmes godkendelsen for de toldkontingenter, der er nævnt i forordningens bilag I, del H, og åbnes pr. 1. januar 2004 til alle erhvervsdrivende, der inden den 1. december 2003 indgiver en ansøgning om godkendelse efter reglerne i nævnte artikel.

2. Uanset artikel 9 i forordning (EF) nr. 2535/2001:

a) underretter myndighederne ansøgerne om godkendelse for de kontingenter, der er nævnt i forordningens bilag I, del H, om resultatet af godkendelsesproceduren inden den 15. december 2003

b) er godkendelsen kun gyldig i seks måneder.

3. Uanset artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2535/2001:

a) tilsender medlemsstaterne i henhold til nævnte artikels stk. 3 inden den 20. december 2003 Kommissionen en liste over de erhvervsdrivende, der godkendes til at deltage i tildelingen af de kontingenter, som er nævnt i forordningens bilag I, del H, og åbnes pr. 1. januar 2004

b) kan kun de erhvervsdrivende, der er anført på listen i litra a), indgive licensansøgninger i perioden fra 1. januar til 30. juni 2004 for de kontingenter, som er nævnt i forordningens bilag I, del H, og åbnes pr. 1. januar 2004.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen, idet artikel 1 dog anvendes fra den 1. maj 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(2) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 121.

(3) EUT L 97 af 15.4.2003, s. 53.

(4) EUT L 115 af 9.5.2003, s. 18.

(5) EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29.

(6) EUT L 162 af 1.7.2003, s. 19.

(7) EUT L 156 af 25.6.2003, s. 48.

BILAG

"1. Produkter med oprindelse i Polen

>TABELPOSITION>"

Top