EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0100

Kommissionens direktiv 2003/100/EF af 31. oktober 2003 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer (EØS-relevant tekst)

OJ L 285, 1.11.2003, p. 33–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 458 - 462
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 85 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 85 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 148 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/100/oj

32003L0100

Kommissionens direktiv 2003/100/EF af 31. oktober 2003 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 285 af 01/11/2003 s. 0033 - 0037


Kommissionens direktiv 2003/100/EF

af 31. oktober 2003

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer(1), ændret ved Kommissionens direktiv 2003/57/EF(2), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt at anvende produkter bestemt til foder med et indhold af uønskede stoffer, der overstiger de maksimumsindhold, der er fastsat i nævnte direktivs bilag I.

(2) Da direktiv 2002/32/EF blev vedtaget, blev der fremsat erklæring om, at bestemmelserne i bilag I ville blive taget op til fornyet behandling på grundlag af ajourførte videnskabelige risikovurderinger og under hensyntagen til forbuddet mod at fortynde kontaminerede produkter bestemt til foder, som ikke overholder bestemmelserne.

(3) Kommissionen anmodede derfor Den Videnskabelige Komité for Foder om hurtigst muligt at udarbejde sådanne ajourførte videnskabelige risikovurderinger. Den Videnskabelige Komité for Foder vedtog den 20. februar 2003 en udtalelse om uønskede stoffer i foderstoffer, som blev opdateret den 25. april 2003. Udtalelsen giver en samlet oversigt over de risici for dyrs og menneskers sundhed, der kan forårsages af forekomst af forskellige uønskede stoffer i foderstoffer.

(4) Den Videnskabelige Komité for Foder erkendte dog, at det er nødvendigt med yderligere detaljerede risikovurderinger, for at man kan tage hele bilag I til direktiv 2002/32/EF op til fornyet behandling. I maj 2003 overgik Europa-Kommissionens ansvar for den videnskabelige vurdering af spørgsmål vedrørende fødevare- og fodersikkerhed til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). EFSA er blevet anmodet om at gennemføre de pågældende detaljerede risikovurderinger.

(5) Det er i mellemtiden blevet påpeget, at leverancerne af visse essentielle, værdifulde fodermidler kunne komme i fare, da indholdet af et uønsket stof i visse fodermidler som følge af normal baggrundsforurening ligger nær ved eller overskrider det maksimumsindhold, der er fastsat i bilag I til direktiv 2002/32/EF. Man har desuden konstateret nogle inkonsekvenser i bilagets bestemmelser.

(6) Bilaget bør derfor ændres midlertidigt, indtil de detaljerede videnskabelige risikovurderinger foreligger, hvorved der opretholdes et højt niveau for beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed og af miljøet.

(7) Med henblik på at opretholde dette høje niveau for beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed og af miljøet erkendes det, at hvis dyr fodres direkte med fodermidler, eller hvis der anvendes tilskudsfoder, bør anvendelse heraf i den daglige ration ikke medføre, at dyret udsættes for en eksponering af et uønsket stof, der er større end de tilsvarende maksimumsgrænser for eksponering, der gælder, hvis der udelukkende anvendes fuldfoder i den daglige ration.

(8) Den Videnskabelige Komité for Foder bekræfter, at organiske former af arsen kun er toksiske i begrænset omfang. Bestemmelsen af det samlede arsenindhold i foderstoffer afspejler måske derfor ikke altid nøjagtigt risikoen ved de uorganiske former. Man kan imidlertid kun skelne mellem de organiske og de uorganiske former for arsen ved en kompleks analysemetode, som ikke umiddelbart kan anvendes som led i offentlig kontrol. Maksimumsindholdet bør derfor henvise til det samlede arsenindhold, samtidig med at der evt. kan kræves en mere detaljeret analyse, navnlig ved forekomst af Hizikia fusiforme. Så længe der ikke findes en fællesskabsmetode til bestemmelse af det samlede arsenindhold, er det nødvendigt at godtgøre, at den anvendte procedure for behandling af prøven og den anvendte analysemetode fungerer tilfredsstillende, ved at der anvendes certificerede referencematerialer, som indeholder en betydelig andel af organiske former af arsen.

(9) Det er desuden nødvendigt at tage hensyn til, at over 95 % af det arsen, der forekommer i fodermidler af marin oprindelse, er i de mindre toksiske organiske former, og til ny udvikling i sammensætningen af fiskefoder, hvori indgår højere andele af fiskeolie og fiskemel.

(10) De nuværende maksimumsindhold, der gælder for arsen, bly og fluor i visse mineralske fodermidler, afspejler ikke omfanget af den aktuelle normale baggrundsforurening. Da disse uønskede stoffer i mineralske foderstoffer har lav biotilgængelighed, bør det sikres, at disse essentielle, værdifulde fodermidler kan leveres uden at true dyrs og menneskers sundhed eller miljøet.

(11) Aflatoksin B1 er et genotoksisk karcinogent stof, der kan påvises i mælk i form af metabolitten aflatoksin M1. Maksimumsindholdet af aflatoksin bør bibeholdes så lavt, som det med rimelighed er muligt, for at beskytte folkesundheden. Korrekt håndtering og tørringspraksis kan holde aflatoksinindholdet i de forskellige fodermidler lavt, og der findes effektive dekontamineringsprocedurer, der kan nedbringe indholdet af aflatoksin B1. Maksimumsindholdet af aflatoksin B1 bør være det samme for alle fodermidler.

(12) Hele bomuldsfrø har som en naturlig bestanddel et højt indhold af fri gossypol. Der bør derfor fastsættes specifikke grænseværdier for fri gossypol i hele bomuldsfrø.

(13) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2002/32/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 12 måneder efter ikrafttrædelsen. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.

(2) EUT L 151 af 19.6.2003, s. 38.

BILAG

I bilag I til direktiv 2002/32/EF foretages følgende ændringer:

1) Punkt 1, 2 og 3 affattes således:

">TABELPOSITION>"

2) Punkt 7 affattes således:

">TABELPOSITION>"

3) Punkt 9 affattes således:

">TABELPOSITION>"

4) Punkt 22 affattes således:

">TABELPOSITION>"

Top