EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1882

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter omfattet af proceduren i EF-traktatens artikel 251

OJ L 284, 31.10.2003, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 96 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1882/oj

32003R1882

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter omfattet af proceduren i EF-traktatens artikel 251

EU-Tidende nr. L 284 af 31/10/2003 s. 0001 - 0053


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

af 29. september 2003

om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter omfattet af proceduren i EF-traktatens artikel 251

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175, stk. 1, artikel 179, 285 og artikel 300, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4), har erstattet afgørelse 87/373/EØF(5).

(2) I henhold til Rådets og Kommissionens erklæring(6) til afgørelse 1999/468/EF bør bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i henhold til afgørelse 87/373/EØF, justeres for at bringe dem i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(3) I nævnte erklæring angives, hvordan udvalgsprocedurerne skal justeres automatisk, hvis det ikke berører udvalgets karakter i henhold til basisretsakten.

(4) De frister, der er fastsat i de bestemmelser, som skal justeres, bør fortsat være gældende. Hvis der ikke er fastsat en præcis frist for at fastsætte gennemførelsesbestemmelserne, bør den fastsættes til tre måneder.

(5) Bestemmelser i retsakter, ifølge hvilke type I-udvalgsproceduren i henhold til afgørelse 87/373/EØF skal anvendes, bør derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til rådgivningsproceduren, jf. artikel 3 i afgørelse 1999/468/EF.

(6) Bestemmelser i retsakter, ifølge hvilke type II a- og II b-udvalgsprocedurerne i henhold til afgørelse 87/373/EØF skal anvendes, bør derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til forvaltningsproceduren, jf. artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

(7) Bestemmelser i retsakter, ifølge hvilke type III a- og III b-udvalgsprocedurerne i henhold til afgørelse 87/373/EØF skal anvendes, bør derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til forskriftsproceduren, jf. artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(8) Denne forordning har udelukkende til formål at tilpasse udvalgsprocedurerne. Udvalgenes benævnelser er i givet fald blevet ændret -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De retsakter, der er omhandlet i bilag I, og hvori rådgivningsproceduren anvendes, tilpasses, som angivet i bilag I, til de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 2

De retsakter, der er omhandlet i bilag II, og hvori forvaltningsproceduren anvendes, tilpasses, som angivet i bilag II, til de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 3

De retsakter, der er omhandlet i bilag III, og hvori forskriftsproceduren anvendes, tilpasses, som angivet i bilag III, til de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 4

Henvisninger til bestemmelser i de retsakter, der er omhandlet i bilag I, II og III, betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som tilpasset ved denne forordning.

Eventuelle henvisninger i denne forordning til udvalgenes tidligere benævnelser skal anses som henvisninger til de nye benævnelser.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) EFT C 75 E af 26.3.2002, s. 385.

(2) EFT C 241 af 7.10.2002, s. 128.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 2. september 2003 og Rådets afgørelse af 14. april 2003 (EUT C 153 E af 1.7.2003, s. 1).

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.

(6) EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.

BILAG I

RÅDGIVNINGSPROCEDURE

Liste over retsakter, hvori rådgivningsproceduren anvendes, og som tilpasses til de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/469/EF, idet der foretages følgende ændringer:1) Rådets direktiv Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler(1).Artikel 6, stk. 2, affattes således:

2. Kommissionen bistås af det stående udvalg, der er nedsat ved artikel 6, stk. 2, i direktiv 98/37/EF(2), i det følgende benævnt "udvalget".

Udvalget kan efter proceduren i dette stykke forelægges ethvert spørgsmål i forbindelse med iværksættelsen og den praktiske gennemførelse af dette direktiv.

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(3), jf. dennes artikel 8.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

2) Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr(4).Artikel 6, stk. 2, affattes således:

2. Kommissionen bistås af et stående udvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

Udvalget kan efter proceduren i dette stykke forelægges ethvert spørgsmål i forbindelse med iværksættelsen og den praktiske gennemførelse af dette direktiv.

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(5), jf. dennes artikel 8.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

3) Rådets direktiv 90/377/EØF af 29. juni 1990 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien(6).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. For så vidt angår de i artikel 6 omhandlede ændringer bistås Kommissionen af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(7), jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

4) Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav(8).Artikel 5 affattes således:

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(9), jf. dennes artikel 8.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

5) Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet(10).Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Udvalget rådgiver Kommissionen om gennemførelsen af artikel 9 og 10.

3. Desuden kan Kommissionen høre udvalget om alle andre spørgsmål vedrørende forordningens gennemførelse.

4. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(11), jf. dennes artikel 8.

5. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

6) Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr(12).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

Udvalget for Tekniske Standarder og Regler

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 83/189/EØF, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(13), jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

7) Rådets beslutning 93/704/EF af 30. november 1993 om oprettelse af en EF-databank vedrørende færdselsulykker(14).Artikel 5 affattes således:

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(15), jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære(16).Artikel 6, stk. 3, affattes således:

3. Kommissionen bistås af et stående udvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(17), jf. dennes artikel 8.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16. juni 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer(18).Artikel 6, stk. 3, affattes således:

3. Kommissionen bistås af et stående udvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(19), jf. dennes artikel 8.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

10) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer(20).Artikel 6, stk. 3, affattes således:

3. Kommissionen bistås af et stående udvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(21), jf. dennes artikel 8.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

11) Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne(22).Artikel 10 affattes således:

Artikel 10

Rådgivende udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Udvalget rådgiver Kommissionen om anvendelsen af artikel 9.

3. Udvalget kan endvidere høres om ethvert andet spørgsmål om anvendelsen af dette direktiv.

4. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(23), jf. dennes artikel 8.

5. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

12) Rådets direktiv 96/75/EF af 19. november 1996 om befragtningssystemer og prisdannelse inden for national og international varetransport ad indre vandveje i Fællesskabet(24).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat i medfør af direktiv 91/672/EØF, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(25), jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr(26).Artikel 7, stk. 2 og 3, affattes således:

2. Kommissionen bistås af et stående udvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

3. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(27), jf. dennes artikel 8..

14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik(28).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

Udvalget for Tekniske Standarder og Regler

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(29), jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

15) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/1999/EF af 25. januar 1999 om etablering af en generel ramme for Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbrugerne(30).Artikel 9 affattes således:

Artikel 9

1. Ved fastlæggelsen af udvælgelseskriterierne for de i artikel 2, litra b) og c), omhandlede aktiviteter og projekter, herunder ved udvælgelsen af disse aktiviteter og projekter, bistås Kommissionen af et udvalg.

2. Artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(31), jf. dennes artikel 8, finder anvendelse.

3. Kommissionen oplyser endvidere i begyndelsen af hvert år udvalget om de aktiviteter, der er finansieret i medfør af artikel 2, litra a).

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

16) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 372/1999/EF af 8. februar 1999 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram vedrørende forebyggelse af personskader som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003)(32).Artikel 5, stk. 3, affattes således:

3. Kommissionen kan desuden høre udvalget om ethvert andet spørgsmål vedrørende programmets gennemførelse.

Artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(33), jf. dennes artikel 8, finder anvendelse..

17) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse(34).Artikel 13 og 14 affattes således:

Artikel 13

Udvalgets sammensætning

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Overensstemmelsesvurdering og Markedstilsyn på Teleområdet (TCAM), i det følgende benævnt "udvalget".

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 14

Procedure med rådgivende udvalg

1. Udvalget høres om spørgsmål, der er omfattet af artikel 5, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 4, artikel 9, stk. 4, samt bilag VII, punkt 5.

2. Kommissionen hører periodisk udvalget om tilsynsopgaverne i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv og udstikker om nødvendigt retningslinjer på området.

3. Artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(35), jf. dennes artikel 8, finder anvendelse.

4. Kommissionen hører periodisk repræsentanter for telenetudbyderne, forbrugerne og fabrikanterne. Den underretter med jævne mellemrum udvalget om resultatet af disse høringer..

18) Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg(36).Artikel 13 affattes således:

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(37), jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

19) Rådets afgørelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse "Leonardo da Vinci"(38).Artikel 7, stk. 5 og 6, affattes således:

5. Kommissionens repræsentant hører udvalget om andre relevante spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af dette program. I så fald anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(39), jf. dennes artikel 8.

6. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

20) Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF(40).Artikel 9 affattes således:

Artikel 9

Rådgivende udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(41), jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

21) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1295/1999/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram vedrørende sjældne sygdomme som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003)(42).Artikel 5, stk. 3, affattes således:

3. Kommissionen kan desuden høre udvalget om ethvert andet spørgsmål vedrørende programmets gennemførelse.

Artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(43), jf. dennes artikel 8, finder anvendelse..

(1) EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/58/EF (EFT L 236 af 18.9.1996, s. 44).

(2) EFT L 207 af 23.7.1998, s. 1. Ændret ved direktiv 98/79/EF (EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1).

(3) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(4) EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17. Senest ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1).

(5) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(6) EFT L 185 af 17.7.1990, s. 16. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(7) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(8) EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1637/2001 (EFT L 222 af 17.8.2001, s. 20).

(9) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(10) EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(11) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(12) EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/104/EF (EFT L 6 af 10.1.2002, s. 50).

(13) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(14) EFT L 329 af 30.12.1993, s. 63.

(15) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(16) EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1.

(17) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(18) EFT L 164 af 30.6.1994, s. 15.

(19) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(20) EFT L 213 af 7.9.1995, s. 1.

(21) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(22) EFT L 272 af 25.10.1996, s. 36.

(23) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(24) EFT L 304 af 27.11.1996, s. 12.

(25) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(26) EFT L 181 af 9.7.1997, s. 1.

(27) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(28) EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1.

(29) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(30) EFT L 34 af 9.2.1999, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2002/219/EF (EFT L 72 af 14.3.2002, s. 27).

(31) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(32) EFT L 46 af 20.2.1999, s. 1.

(33) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(34) EFT L 91 af 7.4.1999 s. 10.

(35) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(36) EFT L 85 af 23.3.1999, s. 1.

(37) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(38) EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33.

(39) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(40) EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13.

(41) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(42) EFT L 155 af 22.6.1999, s. 1.

(43) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

BILAG II

FORVALTNINGSPROCEDURE

Liste over retsakter, hvori forvaltningsproceduren anvendes, og som tilpasses til de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF, idet der foretages følgende ændringer:1) Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 af 29. februar 1988 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur i perioden 1988 til 1997(1).Artikel 15 affattes således:

Artikel 15

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(2), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

2) Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser(3).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(4), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

3) Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus(5).Artikel 13 og 14 affattes således:

Artikel 13

1. Der nedsættes en gennemførelseskomité for spiritus, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 14

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(6), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned..

4) Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor(7).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Der nedsættes et udvalg for fortrolige statistiske oplysninger, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(8), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

5) Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber(9).Artikel 9 affattes således:

Artikel 9

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(10), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

6) Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter(11).Artikel 12 og 13 affattes således:

Artikel 12

1. Der nedsættes en gennemførelseskomité for de af denne forordning omfattede drikkevarer, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(12), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned..

7) Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 af 7. november 1991 om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater(13).Artikel 30 affattes således:

Artikel 30

1. Der nedsættes et udvalg for statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater, i det følgende benævnt "udvalget".

2. De nødvendige bestemmelser til gennemførelse af denne forordning fastsættes efter proceduren i stk. 3.

3. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(14), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned..

8) Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen(15).Artikel 9 og 10 affattes således:

Artikel 9

1. Kommissionen bistås af det ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom nedsatte Udvalg for De Europæiske Fællesskabers Statistiske Program, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning, herunder de foranstaltninger, der er nødvendige af hensyn til tilpasningen til den tekniske udvikling for så vidt angår indsamling af oplysninger og udarbejdelse af resultater, fastsættes af Kommissionen efter proceduren i artikel 10.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 10

Procedure

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(16), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder..

9) Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver(17).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(18), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

10) Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF(19).Artikel 15 affattes således:

Artikel 15

1. Listerne over uddannelserne i bilag C og D vil kunne ændres efter en begrundet anmodning fra den berørte medlemsstat til Kommissionen. Med anmodningen skal følge alle nødvendige oplysninger, herunder navnlig de relevante nationale retsforskrifter. Den medlemsstat, der har fremsat anmodningen, underretter ligeledes de andre medlemsstater.

2. Kommissionen ser nærmere på den pågældende uddannelse samt på de uddannelser, der kræves i de andre medlemsstater. Den undersøger navnlig, om eksamensbeviset for den pågældende uddannelse giver indehaveren

- et erhvervsuddannelsesniveau, der svarer til niveauet for den post-gymnasiale uddannelse, der er nævnt i artikel 1, litra a), første afsnit, andet led, nr. i), samt

- tilsvarende ansvar og opgaver.

3. Kommissionen bistås af et udvalg.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(20), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

5. Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat om sin afgørelse og offentliggør i givet fald den således ændrede liste i Den Europæiske Unions Tidende.

6. Ændringer til listerne over uddannelseskurser i bilag C og D foretaget på grundlag af ovennævnte procedure gælder straks fra den dato, Kommissionen har fastsat..

11) Rådets direktiv 92/109/EØF af 14. december 1992 om fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer(21).Artikel 10 affattes således:

Artikel 10

1. Kommissionen bistås af det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3677/90, i det følgende benævnt "udvalget".

Udvalget behandler ethvert spørgsmål om gennemførelsen af dette direktiv.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(22), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Proceduren i stk. 2 anvendes navnlig i forbindelse med:

a) fastlæggelse i fornødent omfang af betingelserne vedrørende dokumentation og etikettering af blandinger og præparater af stoffer i kategori 2 i bilag I, som omhandlet i artikel 2

b) ændring af bilagene til dette direktiv, hvis listerne i bilaget til FN-konventionen ændres

c) ændring af tærskelværdierne i bilag II..

12) Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab(23).Artikel 7, affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(24), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

13) Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug(25).Artikel 13 affattes således:

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

Udvalget behandler ethvert spørgsmål om gennemførelsen af dette direktiv.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(26), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Proceduren i stk. 2 anvendes især for at tage hensyn til fremtidige ændringer af De Forenede Nationers henstillinger..

14) Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser(27).Artikel 44a, stk. 3 og 4, affattes således:

3. Artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(28), jf. dennes artikel 8, finder anvendelse.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

15) Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juli 1993 om oprettelse i statistiske øjemed af EF-samordnede registre over foretagender(29).Artikel 9 affattes således:

Artikel 9

Procedure

1. Kommissionen bistås af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(30), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

16) Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 af 29. oktober 1993 om den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab(31).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(32), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

17) Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters udveksling af goder med tredjelande(33).Artikel 21 affattes således:

Artikel 21

1. De nødvendige bestemmelser til gennemførelsen af denne forordning vedtages efter proceduren i stk. 2.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(34), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned..

18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(35).Artikel 31 affattes således:

Artikel 31

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(36), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

19) Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme(37).Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(38), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

20) Rådets direktiv 95/64/EF af 8. december 1995 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen(39).Artikel 13 affattes således:

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(40), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

21) Rådets direktiv 96/50/EF af 23. juli 1996 om harmonisering af betingelserne for erhvervelse af nationale bådførercertifikater for gods- og persontransport ad indre vandveje i Fællesskabet(41).Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 11 bistås Kommissionen af det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i direktiv 91/672/EØF, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(42), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

22) Rådets forordning (EF) nr. 788/96 af 22. april 1996 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakulturproduktionen(43).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(44), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

23) Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand(45).Artikel 17, stk. 3 og 4, affattes således:

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(46), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned..

24) Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden(47).Artikel 27 affattes således:

Artikel 27

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(48), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder..

25) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker(49).Artikel 20, stk. 2 og 3, affattes således:

2. Artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(50), jf. dennes artikel 8 finder anvendelse.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

26) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter(51).Artikel 28, stk. 1 og 2, affattes således:

1. Kommissionen bistås af et stående udvalg for biocidholdige produkter, i det følgende benævnt "det stående udvalg".

Det stående udvalg vedtager selv sin forretningsorden.

2. For spørgsmål, der forelægges det stående udvalg i henhold til artikel 4, artikel 11, stk. 3, artikel 15, 17, 18, 19, artikel 27, stk. 1, litra b), samt artikel 29 og 33, og ved udarbejdelse af de særlige data pr. produkttype omhandlet i bilag V, som udledes af bilag III A og III B og evt. af bilag IV A og IV B, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(52), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder..

27) Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken(53).Artikel 10 affattes således:

Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(54), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

28) Rådets forordning (EF) nr. 1658/98 af 17. juli 1998 om samfinansiering med europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo) af foranstaltninger på områder af interesse for udviklingslandene(55).a) Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(56), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

b) Artikel 9 og 10 udgår, og henvisninger til disse artikler læses som henvisninger til artikel 8.

29) Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand(57).Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(58), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

30) Rådets forordning (EF) nr. 2836/98 af 22. december 1998 om integrering af kønsaspektet i udviklingssamarbejdet(59).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af det udvalg i det pågældende geografiske område, der er kompetent med hensyn til udviklingssamarbejde, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(60), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

31) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 372/1999/EF af 8. februar 1999 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram vedrørende forebyggelse af personskader som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003)(61).Artikel 5, stk. 1 og 2, affattes således:

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til foranstaltninger vedrørende:

a) udvalgets forretningsorden

b) et årligt arbejdsprogram, der beskriver de prioriterede indsatsområder

c) retningslinjer, procedurer og indholds- og finansieringsspecifikationer, som er nødvendige for at sikre gennemførelsen af det EF-system, der er omhandlet i bilagets del A, herunder dem, der vedrører deltagelse af de i artikel 6, stk. 2, omhandlede lande

d) retningslinjer, kriterier og procedurer for udvælgelse og finansiering af projekter til gennemførelse af den specifikke aktion, der er beskrevet i bilagets del B, herunder også projekter, der indebærer samarbejde med internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhed, og deltagelse af de i artikel 6, stk. 2, omhandlede lande

e) opfølgnings- og evalueringsproceduren

f) bestemmelser om samordning med de programmer og initiativer, der har direkte forbindelse med gennemførelsen af dette programs målsætninger

g) bestemmelser om samarbejdet med de i artikel 2, stk. 2, omhandlede institutioner og organisationer.

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(62), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder..

32) Rådets afgørelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse "Leonardo da Vinci"(63).I artikel 7 affattes stk. 1 og 3 således:

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

3. Med hensyn til de i stk. 2 nævnte spørgsmål anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(64), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder..

33) Rådets beslutning 1999/297/EF af 26. april 1999 om etablering af en fælles infrastruktur for statistisk information vedrørende industri og markeder inden for de audiovisuelle og dermed forbundne sektorer(65).Artikel 4 affattes således:

Artikel 4

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(66), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

34) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1295/1999/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram vedrørende sjældne sygdomme som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003)(67).Artikel 5, stk. 1 og 2, affattes således:

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til foranstaltninger vedrørende:

a) udvalgets forretningsorden

b) et årligt arbejdsprogram, der beskriver de prioriterede indsatsområder

c) retningslinjer, kriterier og procedurer forudvælgelse og finansiering af projekter i henhold til dette program, herunder også projekter, der indebærer samarbejde med internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhed, og deltagelse af de i artikel 6, stk. 2, omhandlede lande

d) evalueringsproceduren

e) bestemmelser om formidling og overførsel af resultater

f) bestemmelser om koordinering med de programmer og initiativer, der har direkte forbindelse med opfyldelsen af dette programs målsætninger

g) bestemmelser om samarbejdet med de i artikel 2, stk. 2, omhandlede institutioner og organisationer.

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(68), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder..

(1) EFT L 56 af 2.3.1988, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 143/2002 (EFT L 24 af 26.1.2002, s. 16).

(2) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(3) EFT L 49 af 21.2.1989, s. 26.

(4) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(5) EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 3378/94 (EFT L 366 af 31.12.1994, s. 1).

(6) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(7) EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 322/97 (EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1).

(8) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(9) EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2002 (EFT L 6 af 10.1.2002, s. 3).

(10) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(11) EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2061/96 (EFT L 277 af 30.10.1996, s. 1).

(12) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(13) EFT L 316 af 16.11.1991, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1624/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 1).

(14) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(15) EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(16) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(17) EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48.

(18) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(19) EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF (EFT L 206 af 31.7.2001, s. 1).

(20) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(21) EFT L 370 af 19.12.1992, s. 76. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/8/EF (EFT L 39 af 9.2.2001, s. 31).

(22) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(23) EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(24) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(25) EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20.

(26) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(27) EFT L 165 af 7.7.1993, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2001/19/EF (EFT L 206 af 31.7.2001, s. 1).

(28) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(29) EFT L 196 af 5.8.1993, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(30) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(31) EFT L 342 af 31.12.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 204/2000 (EFT L 36 af 6.2.2002, s. 1).

(32) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(33) EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 374/98 (EFT L 48 af 19.2.1999, s. 6).

(34) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(35) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(36) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(37) EFT L 291 af 6.12.1995, s. 32.

(38) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(39) EFT L 320 af 30.12.1995, s. 25. Senest ændret ved afgørelse 2000/363/EF (EFT L 132 af 5.6.2000, s. 1).

(40) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(41) EFT L 235 af 17.9.1996, s. 31.

(42) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(43) EFT L 108 af 1.5.1996, s. 1.

(44) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(45) EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.

(46) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(47) EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1726/2001 (EFT L 234 af 1.9.2001, s. 10).

(48) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(49) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(50) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(51) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(52) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(53) EFT L 163 af 6.6.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2691/1999 (EFT L 326 af 18.12.1999, s. 39).

(54) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(55) EFT L 213 af 30.7.1998, s. 1.

(56) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(57) EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.

(58) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(59) EFT L 354 af 30.12.1998, s. 5.

(60) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(61) EFT L 46 af 20.2.1999, s. 1.

(62) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(63) EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33.

(64) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(65) EFT L 117 af 5.5.1999, s. 39.

(66) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

(67) EFT L 155 af 22.6.1999, s. 1.

(68) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23)

BILAG III

FORSKRIFTSPROCEDURE

Liste over retsakter, hvori forskriftsproceduren anvendes, og som tilpasses de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF, idet der foretages følgende ændringer:1) Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald(1).Artikel 18 affattes således:

Artikel 18

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(2), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

2) Rådets første direktiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed(3).Artikel 32 b, stk. 6, affattes således:

6. Kommissionen bistås af et udvalg.

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(4), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

3) Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af 5. februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealerne(5).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(6), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

4) Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand(7).Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(8), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(9), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

5) Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer(10).Artikel 13 og 14 affattes således:

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(11), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(12), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 14

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til femten dage..

6) Rådets direktiv 85/591/EØF af 20. december 1985 om indførelse af fælles prøveudtagnings og analysemetoder til kontrol af levnedsmidler(13).Artikel 4 affattes således:

Artikel 4

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(14), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(15), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

7) Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport(16).Artikel 18 affattes således:

Artikel 18

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(17), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

8) Rådets direktiv 88/320/EØF af 9. juni 1988 om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP)(18).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(19), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

9) Rådets direktiv 88/344/EØF af 13. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser(20).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(21), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(22), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

10) Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disse(23).Artikel 10 affattes således:

Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(24), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(25), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

11) Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer(26).Artikel 20, stk. 3 og 4, affattes således:

3. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(27), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

12) Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler(28). Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(29), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(30), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

13) Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om dybfrosne levnedsmidler(31).Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(32), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(33), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

14) Rådets direktiv 89/109/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materialer og genstande, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler(34).Artikel 9 affattes således:

Artikel 9

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(35), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(36), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

15) Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring(37).Artikel 13 affattes således:

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(38), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(39), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

16) Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus(40).Artikel 15 affattes således:

Artikel 15

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

17) Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet(41).Artikel 17 affattes således:

Artikel 17

1. Med henblik på den rent tekniske tilpasning af de i artikel 16, stk. 1, nævnte særdirektiver som følge af:

- vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering og/eller

- tekniske fremskridt, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt indvundne erfaringer

bistås Kommissionen af et udvalg.

2. Artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(42), jf. dennes artikel 8, finder anvendelse.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

18) Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende kornproduktion(43).Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(44), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

19) Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer(45).Artikel 21 affattes således:

Artikel 21

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(46), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

20) Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler(47).Artikel 10 affattes således:

Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(48), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(49), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

21) Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand(50).Artikel 18 affattes således:

Artikel 18

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(51), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

22) Rådets forordning (EØF) nr. 1382/91 af 21. maj 1991 om fremsendelse af data vedrørende landinger af fiskerivarer i medlemsstaterne(52).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(53), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

23) Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter(54).Artikel 14 affattes således:

Artikel 14

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(55), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder..

24) Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort(56).Artikel 7b affattes således:

Artikel 7b

1. Kommissionen bistås af "Kørekortudvalget", i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(57), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

25) Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget(58).Artikel 9 affattes således:

Artikel 9

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(59), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

26) Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje(60).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(61), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

27) Rådets direktiv 91/675/EØF af 19. december 1991 om nedsættelse af en forsikringskomité(62).Artikel 1 og 2 affattes således:

Artikel 1

Kommissionen bistås af Forsikringskomitéen, i det følgende benævnt "komitéen".

Artikel 2

1. Når Rådet i de retsakter, det vedtager inden for direkte livsforsikring og direkte skadesforsikring, tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre de i disse retsakter fastsatte bestemmelser, anvendes proceduren i stk. 2.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(63), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

28) Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 19. december 1991 om afskaffelse af kontrol og formaliteter gældende for håndbagage og indchecket bagage tilhørende personer, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, samt for bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for Fællesskabet(64).a) Artikel 6, stk. 2, udgår.

b) Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. De nødvendige bestemmelser med henblik på anvendelsen af denne forordning vedtages efter proceduren i stk. 2.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(65), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

29) Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe(66).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Med henblik på den rent tekniske tilpasning af bilagene til dette direktiv som følge af tekniske fremskridt, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt indvundne erfaringer.

2. Artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(67), jf. dennes artikel 8, finder anvendelse.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

30) Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter(68).Artikel 20 og 21 affattes således:

Artikel 20

Kommissionen bistås af et udvalg.

Artikel 21

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(69), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

31) Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om produktsikkerhed i almindelighed(70).Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(71), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til femten dage.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

3. Foranstaltninger, der vedtages i overensstemmelse med denne procedure, gælder i højst tre måneder. Denne frist kan forlænges efter samme procedure.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af de efter denne procedure vedtagne beslutninger inden for en frist på under ti dage.

5. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der gennemfører de foranstaltninger, der vedtages efter proceduren i stk. 1, giver inden for en måned de berørte parter lejlighed til at fremføre deres synspunkter og underretter Kommissionen herom..

32) Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger(72).Artikel 10 affattes således:

Artikel 10

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(73), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

33) Rådets afgørelse 92/578/EØF af 30. november 1992 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Edsforbund om godstransport med jernbane og ad landevej(74).Artikel 4 affattes således:

Artikel 4

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(75), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til fire uger.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

34) Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler(76).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(77), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(78), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

35) Rådets direktiv 93/5/EØF af 25. februar 1993 om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler(79).Artikel 5 affattes således:

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(80), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(81), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

36) Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer(82).Artikel 15 affattes således:

Artikel 15

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(83), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

37) Rådets forordning (EØF) nr. 959/93 af 5. april 1993 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende andre afgrøder end korn(84).Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(85), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

38) Rådets direktiv 93/23/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af svineproduktionen(86).Artikel 17 affattes således:

Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(87), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

39) Rådets direktiv 93/24/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktionen(88).Artikel 17 affattes således:

Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(89), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

40) Rådets direktiv 93/25/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af fåre- og gedeproduktionen(90).Artikel 20 affattes således:

Artikel 20

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(91), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

41) Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr(92).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 90/385/EØF, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(93), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalget kan behandle ethvert spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv..

42) Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juni 1993 om levnedsmiddelhygiejne(94).Artikel 14 affattes således:

Artikel 14

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(95), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(96), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

43) Rådets beslutning 93/389/EØF af 24. juni 1993 om en overvågningsmekanisme for emissionen af CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet(97).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(98), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

44) Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni 1993 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav(99).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(100), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

45) Rådets direktiv 93/65/EØF af 19. juli 1993 om definition og anvendelse af kompatible tekniske specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af lufttrafikken (airtraffic-management equipment and systems)(101).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(102), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

46) Rådets direktiv 93/77/EØF af 21. september 1993 om frugtsaft og visse lignende produkter(103).Artikel 15 affattes således:

Artikel 15

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(104), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(105), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

47) Rådets direktiv 93/99/EØF af 29. oktober 1993 om supplerende bestemmelser vedrørende offentlig kontrol med levnedsmidler(106).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(107), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(108), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

48) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler(109).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(110), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(111), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

49) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler(112).Artikel 5 affattes således:

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(113), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(114), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

50) Rådets forordning (EF) nr. 1734/94 af 11. juli 1994 om finansielt og fagligt samarbejde med Vestbredden og Gazastriben(115).Artikel 5, affattes således:

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af MED-Udvalget, som er nedsat ved artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 1488/96(116).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(117), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

51) Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 af 21. november 1994 om gennemførelse af IMO-resolution A. 747(18) om anvendelse af tonnagemåling af ballastrum i olietankskibe med separate ballasttanke(118).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Kommissionen indkalder udvalget, når det måtte være nødvendigt for anvendelsen af denne forordning.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(119), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

52) Rådets direktiv 94/67/EF af 16. december 1994 om forbrænding af farligt affald(120).Artikel 16 affattes således:

Artikel 16

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(121), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

53) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald(122).Artikel 21 affattes således:

Artikel 21

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(123), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

54) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer(124).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(125), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

55) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer(126).Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(127), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(128), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

56) Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser(129).Artikel 14 affattes således:

Artikel 14

Procedure

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(130), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

57) Rådets forordning (EF) nr. 2597/95 af 23. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav(131).Artikel 5 affattes således:

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(132), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

58) Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter(133). Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(134), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

59) Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand(135).Artikel 17, stk. 1 og 2, affattes således:

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned..

60) Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog(136).Artikel 21 affattes således:

Artikel 21

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(137), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalget kan drøfte ethvert spørgsmål om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog.

5. Udvalget kan i givet fald nedsætte arbejdsgrupper til at bistå sig i udførelsen af sine opgaver, navnlig med henblik på at sikre samordningen mellem de bemyndigede organer.

6. Udvalget nedsættes straks ved dette direktivs ikrafttræden..

61) Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening(138).Artikel 19 affattes således:

Artikel 19

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(139), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

62) Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet(140).Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

Udvalg og udvalgets opgaver

1. De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse de kriterier og teknikker, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, til den videnskabelige og tekniske udvikling, og bestemmelserne om fremsendelse af de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 11, samt andre opgaver, som er nævnt i de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, fastsættes efter proceduren i stk. 2. Denne tilpasning må ikke medføre, at grænseværdierne eller tærskelværdierne for forureningsvarsling ændres direkte eller indirekte.

2. Kommissionen bistås af et udvalg.

3. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(141), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

63) Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler(142).a) Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(143), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(144), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

b) Artikel 8 ophæves.

64) Rådets forordning (EF) nr. 2258/96 af 22. november 1996 om rehabiliterings- og genopbygningsforanstaltninger til fordel for udviklingslandene(145).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(146), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

65) Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer(147).Artikel 22 affattes således:

Artikel 22

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(148), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

66) Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(149). Artikel 18 affattes således:

Artikel 18

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(150), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. For så vidt angår udvalgets opgaver i henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger, såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

67) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger(151).Artikel 5 og 6 affattes således:

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af et udvalg for direktiverne om betegnelser for mærkning af tekstilprodukter, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Tilpasningen af de i bilag II omhandlede kvantitative analysemetoder til den tekniske udvikling sker efter proceduren i artikel 6.

Artikel 6

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(152), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

68) Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil(153).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af et udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling af direktivet om teknisk kontrol af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(154), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

69) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer(155).Artikel 13 affattes således:

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom, i det følgende benævnt udvalget.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(156), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

70) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser(157).Artikel 13 affattes således:

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(158), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(159), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

71) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker(160).Artikel 19 affattes således:

Artikel 19

1. I det tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, litra b), bistås Kommissionen af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt "udvalget".

2. I så fald anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(161), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

72) Rådets forordning (EF) nr. 550/97 af 24. marts 1997 om foranstaltninger på området hiv/aids i udviklingslandene(162).Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(163), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

73) Rådets forordning (EF) nr. 1484/97 af 22. juli 1997 om støtte til befolkningspolitik og -programmer i udviklingslandene(164).Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(165), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalgene, jf. stk. 1, afholder et fælles møde én gang årligt med henblik på en udveksling af synspunkter på grundlag af de af Kommissionens repræsentant fremlagte generelle retningslinjer for de aktioner, der skal gennemføres det kommende år..

74) Rådets forordning (EF) nr. 2046/97 af 13. oktober 1997 om Nord-Syd-samarbejde vedrørende bekæmpelse af narkotika og narkotikamisbrug(166).Artikel 10 affattes således:

Artikel 10

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(167), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalgene, jf. stk. 1, afholder et fælles møde én gang årligt med henblik på en udveksling af synspunkter på grundlag af de af Kommissionens repræsentant fremlagte generelle retningslinjer for de aktioner, der skal gennemføres det kommende år..

75) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet(168).Artikel 21 affattes således:

Artikel 21

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(169), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

76) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter(170).Artikel 28, stk. 3, affattes således:

3. For spørgsmål, der forelægges det stående udvalg i henhold til artikel 10, artikel 11, stk. 4, artikel 16, artikel 27, stk. 1, litra a), og stk. 2, samt artikel 32, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF (*), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder..

77) Rådets forordning (EF) nr. 448/98 af 16. februar 1998 om supplering og ændring af forordning (EF) nr. 2223/96 for så vidt angår fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS)(171).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(172), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

78) Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik(173).Artikel 18 affattes således:

Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(174), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

79) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om oprettelse af et net til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet(175).Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Med henblik på gennemførelsen af denne beslutning bistås Kommissionen af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(176), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

80) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF(177).Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(178), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

81) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik(179). Artikel 7 affattes således:

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 6, stk. 2, i direktiv 90/385/EØF.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(180), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalget kan behandle ethvert spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv..

82) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 276/1999/EF af 25. januar 1999 om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af Internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net(181).Artikel 5 affattes således:

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(182), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

83) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling(183).Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(184), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(185), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

84) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter(186).Artikel 5 affattes således:

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(187), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(188), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden..

85) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse(189).Artikel 15 affattes således:

Artikel 15

Forskriftsprocedure

1. Proceduren i stk. 2 finder anvendelse i de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 1.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(190), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

86) Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer(191).Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(192), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

87) Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 af 22. april 1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører(193).Artikel 6 og 8 affattes således:

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(194), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF (*), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

88) Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald(195).Artikel 17 affattes således:

Artikel 17

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(196), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

89) Rådets forordning (EF) nr. 975/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemførelsen af udviklingssamarbejdsaktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder(197).Artikel 13 affattes således:

Artikel 13

1. Kommissionen bistås af et udvalg for menneskerettigheder og demokrati, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(198), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

90) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater(199).Artikel 20 affattes således:

Artikel 20

1. De ændringer, der er nødvendige for tilpasning af bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 29, stk. 4, litra a), i direktiv 67/548/EØF.

2. Kommissionen bistås af et udvalg.

3. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(200), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

91) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler(201).Artikel 10 affattes således:

Artikel 10

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(202), jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden..

(1) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 96/350/EF (EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32).

(2) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(3) EFT L 63 af 13.3.1979, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/12/EF (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 11).

(4) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(5) EFT L 54 af 5.3.1979, s. 124. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2329/98 (EFT L 291 af 30.10.1998, s. 2).

(6) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(7) EFT L 229 af 30.8.1980, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/70/EF (EFT L 299 af 23.11.1996, s. 26).

(8) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(9) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(10) EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8. Senest ændret ved direktiv 1999/20/EF (EFT L 80 af 25.3.1999, s. 20).

(11) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(12) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(13) EFT L 372 af 31.12.1985, s. 50.

(14) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(15) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(16) EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2002 (EFT L 207 af 5.8.2002, s. 1).

(17) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(18) EFT L 145 af 11.6.1988, s. 35. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/12/EF (EFT L 77 af 23.3.1999, s. 22).

(19) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(20) EFT L 157 af 24.6.1988, s. 28. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/60/EF (EFT L 331 af 3.12.1997, s. 7).

(21) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(22) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(23) EFT L 184 af 15.7.1988, s. 61. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 91/72/EØF (EFT L 42 af 15.2.1991, s. 25).

(24) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(25) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(26) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12. Ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1).

(27) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(28) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/34/EF (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 1).

(29) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(30) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(31) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 34. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(32) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(33) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(34) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 38.

(35) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(36) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(37) EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/41/EF (EFT L 172 af 8.7.1999, s. 38).

(38) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(39) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(40) EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 3378/94 (EFT L 366 af 31.12.1994, s. 1).

(41) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(42) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(43) EFT L 88 af 3.4.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2197/95 (EFT L 221 af 19.9.1995, s. 2).

(44) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(45) EFT L 117 af 8.5.1990, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2001/204/EF (EFT L 73 af 15.3.2001, s. 32).

(46) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(47) EFT L 276 af 6.10.1990, s. 40.

(48) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(49) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(50) EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40. Ændret ved Kommissionens direktiv 98/15/EF (EFT L 67 af 7.3.1998, s. 29).

(51) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(52) EFT L 133 af 28.5.1991, s. 1. Ændret ved forordning (EØF) nr. 2104/93 (EFT L 191 af 31.7.1993, s. 1).

(53) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(54) EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2061/96 (EFT L 277 af 30.10.1996, s. 1).

(55) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(56) EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/56/EF (EFT L 237 af 21.4.2000, s. 45).

(57) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(58) EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.

(59) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(60) EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(61) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(62) EFT L 374 af 31.12.1991, s. 32.

(63) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(64) EFT L 374 af 31.12.1991, s. 4.

(65) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(66) EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19.

(67) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(68) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Senest ændret ved direktiv 97/62/EF (EFT L 305 af 8.11.1997, s. 42).

(69) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(70) EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24.

(71) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(72) EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.

(73) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(74) EFT L 373 af 21.12.1992, s. 26.

(75) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(76) EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(77) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(78) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(79) EFT L 52 af 4.3.1993, s. 18.

(80) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(81) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(82) EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

(83) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(84) EFT L 98 af 24.4.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2197/95 (EFT L 221 af 19.9.1995, s. 2).

(85) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(86) EFT L 149 af 21.6.1993, s. 1. Senest ændret ved direktiv 97/77/EF (EFT L 10 af 16.1.1998, s. 28).

(87) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(88) EFT L 149 af 21.6.1993, s. 5. Senest ændret ved direktiv 97/77/EF.

(89) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(90) EFT L 149 af 21.6.1993, s. 10. Senest ændret ved direktiv 97/77/EF.

(91) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(92) EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/104/EF (EFT L 6 af 10.1.2002, s. 50).

(93) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(94) EFT L 175 af 19.7.1993, s. 1.

(95) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(96) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(97) EFT L 167 af 9.7.1993, s. 31. Ændret ved afgørelse 1999/296/EF (EFT L 117 af 5.5.1999, s. 35).

(98) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(99) EFT L 186 af 28.7.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1636/2001 (EFT L 222 af 17.8.2001, s. 1).

(100) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(101) EFT L 187 af 29.7.1993, s. 52. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/15/EF (EFT L 95 af 10.4.1997, s. 16).

(102) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(103) EFT L 244 af 30.9.1993, s. 23. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(104) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(105) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(106) EFT L 290 af 24.11.1993, s. 14.

(107) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(108) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(109) EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/83/EF (EFT L 48 af 19.12.1997, s. 16).

(110) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(111) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(112) EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13.

(113) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(114) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(115) EFT L 182 af 16.7.1994, s. 4. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2840/98 (EFT L 354 af 30.12.1998, s. 14).

(116) EFT L 189 af 30.7.1996, s. 1.

(117) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(118) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 1.

(119) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(120) EFT L 365 af 31.12.1994, s. 34.

(121) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(122) EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

(123) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(124) EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24.

(125) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(126) EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/5/EF (EFT L 55 af 24.2.2001, s. 59).

(127) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(128) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(129) EFT L 257 af 27.10.1995, s. 1.

(130) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(131) EFT L 270 af 13.11.1995, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1638/2001 (EFT L 222 af 17.8.1999, s. 29).

(132) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(133) EFT L 78 af 28.3.1996, s. 27.

(134) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(135) EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.

(136) EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6.

(137) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(138) EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.

(139) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(140) EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.

(141) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(142) EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1.

(143) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(144) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(145) EFT L 306 af 28.11.1996, s. 1.

(146) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(147) EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.

(148) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(149) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2476/2001 (EFT L 334 af 18.12.2001, s. 3).

(150) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(151) EFT L 32 af 3.2.1997, s. 1.

(152) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(153) EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/11/EF (EFT L 48 af 17.2.2001, s. 20).

(154) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(155) EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1614/2002 (EFT L 244 af 12.9.2002, s. 7).

(156) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(157) EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(158) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(159) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(160) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.

(161) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(162) EFT L 85 af 27.3.1997, s. 1.

(163) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(164) EFT L 202 af 30.7.1997, s. 1.

(165) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(166) EFT L 287 af 21.10.1997, s. 1.

(167) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(168) EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14. Ændret ved direktiv 2002/39/EF (EFT L 176 af 5.7.2002, s. 21).

(169) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(170) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(171) EFT L 58 af 27.2.1998, s. 1.

(172) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(173) EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1.

(174) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(175) EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1.

(176) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(177) EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58. Ændret ved Kommissionens direktiv 2000/71/EF (EFT L 287 af 14.11.2000, s. 46).

(178) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(179) EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1.

(180) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(181) EFT L 33 af 6.2.1999, s. 1.

(182) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(183) EFT L 66 af 13.3.1999, s. 16.

(184) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(185) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(186) EFT L 66 af 13.3.1999, s. 26.

(187) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(188) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(189) EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.

(190) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(191) EFT L 63 af 12.3.1999, s. 6.

(192) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(193) EFT L 108 af 27.4.1999, s. 2.

(194) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(195) EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.

(196) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(197) EFT L 120 af 8.5.1999, s. 1.

(198) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(199) EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2001/60/EF (EFT L 226 af 22.8.2001, s. 5).

(200) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(201) EFT L 12 af 18.1.2000, s. 16.

(202) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

Top