EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0774

2003/774/EF: Kommissionens beslutning af 30. oktober 2003 om godkendelse af nogle behandlinger til at hæmme udviklingen af patogene mikroorganismer i toskallede bløddyr og havsnegle (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 3984)

OJ L 283, 31.10.2003, p. 78–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 455 - 457
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 455 - 457
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 455 - 457
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 455 - 457
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 455 - 457
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 455 - 457
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 455 - 457
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 455 - 457
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 455 - 457
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 80 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 80 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; ophævet ved 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/774/oj

32003D0774

2003/774/EF: Kommissionens beslutning af 30. oktober 2003 om godkendelse af nogle behandlinger til at hæmme udviklingen af patogene mikroorganismer i toskallede bløddyr og havsnegle (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 3984)

EU-Tidende nr. L 283 af 31/10/2003 s. 0078 - 0080


Kommissionens beslutning

af 30. oktober 2003

om godkendelse af nogle behandlinger til at hæmme udviklingen af patogene mikroorganismer i toskallede bløddyr og havsnegle

(meddelt under nummer K(2003) 3984)

(EØS-relevant tekst)

(2003/774/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig kapitel IV, punkt IV.2, i bilaget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens beslutning 93/25/EØF af 11. december 1992 om godkendelse af nogle behandlinger til at hæmme udviklingen af patogene mikroorganismer i toskallede bløddyr og havsnegle(3) er blevet ændret væsentligt(4). Beslutningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2) Toskallede bløddyr og havsnegle indsamlet i de zoner, der omhandles i kapitel I, punkt 1, litra b) og c), i bilaget til Rådets direktiv 91/492/EØF af 15. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af levende toskallede bløddyr(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003, udgør en potentiel fare for forbrugeren, hvis de ikke har gennemgået en egnet behandling.

(3) Spanien, Det Forenede Kongerige og Nederlandene har forelagt behandlinger, der skal hæmme udviklingen af patogene kim i toskallede bløddyr og havsnegle.

(4) Disse behandlinger er tilstrækkelige til at sikre, at produkterne er sunde, og det er derfor ikke længere nødvendigt at foretage rensning eller genudlægning inden markedsføring.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De behandlinger, der er anført i bilag I, er godkendt til hæmning af udviklingen af patogene mikroorganismer i toskallede bløddyr og havsnegle, som indsamles i de zoner, der omhandles i kapitel I, punkt 1, litra b) og c), i bilaget til direktiv 91/492/EØF, og som ikke har været genstand for genudlægning eller rensning inden markedsføringen.

Artikel 2

Beslutning 93/25/EØF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15.

(2) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.

(3) EFT L 16 af 25.1.1993, s. 22.

(4) Jf. bilag II.

(5) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 1.

BILAG I

BEHANDLINGER

A. Sterilisering

Toskallede bløddyr og havsnegle kan steriliseres i hermetisk lukkede beholdere, der opfylder betingelserne i kapitel IV, punkt IV.4, i bilaget til direktiv 91/493/EØF.

B. Anden varmebehandling

Toskallede bløddyr og havsnegle med skal, ikke frosne, kan behandles efter en af nedenstående metoder:

1) Neddypning i kogende vand i tilstrækkelig lang tid til at hæve den indre temperatur i bløddyrenes kød til mindst 90 °C og bibeholdelse af denne indre minimumstemperatur i 90 sekunder eller derover.

2) Kogning i 3 til 5 minutter i en lukket beholder, hvori temperaturen er på mellem 120 og 160 °C, og trykket er på mellem 2 og 5 kg/cm2, hvorefter skallerne aftages og kødet fryses til -20 °C centrumstemperatur.

3) Dampkogning under tryk i en lukket beholder, hvori mindst tidskravet og kravet om den indre temperatur i bløddyrenes kød som nævnt i punkt 1 overholdes, og det ved en godkendt metode inden for rammerne af et selvkontrolprogram garanteres, at varmen fordeles ensartet i den lukkede beholder.

BILAG II

Ophævet beslutning med ændring

>TABELPOSITION>

BILAG III

Sammenligningstabel

>TABELPOSITION>

Top