EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1922

Kommissionens forordning (EF) nr. 1922/2003 af 30. oktober 2003 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse forarbejdede kornprodukter

OJ L 283, 31.10.2003, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1922/oj

32003R1922

Kommissionens forordning (EF) nr. 1922/2003 af 30. oktober 2003 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse forarbejdede kornprodukter

EU-Tidende nr. L 283 af 31/10/2003 s. 0049 - 0049


Kommissionens forordning (EF) nr. 1922/2003

af 30. oktober 2003

om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse forarbejdede kornprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris(2), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Omfanget af ansøgningerne om licenser vedrørende forudfastsættelse af restitutionerne for kartoffelmel og for produkter på basis af majs er af væsentlig størrelse og spekulativ karakter. Alle ansøgninger om eksportlicenser for de pågældende produkter, der blev indgivet den 29. og 30. oktober 2003, afvises -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ansøgninger om eksportlicenser vedrørende forudfastsættelse af restitutioner for produkter henhørende under KN-koderne 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 90 50, der blev indgivet den 29. og 30. oktober 2003, afvises i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1342/2003.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31. oktober 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2003.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).

(2) EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

Top