EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1785

Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris

OJ L 270, 21.10.2003, p. 96–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 21 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; ophævet ved 32007R1234 . Latest consolidated version: 01/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1785/oj

32003R1785

Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris

EU-Tidende nr. L 270 af 21/10/2003 s. 0096 - 0113


Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003

af 29. september 2003

om den fælles markedsordning for ris

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at det fælles marked for landbrugsprodukter kan fungere og udvikle sig efter hensigten er det nødvendigt med en fælles landbrugspolitik, der navnlig omfatter fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, hvis udformning afhænger af produktet.

(2) Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris(4) er gentagne gange blevet ændret væsentligt. Forordningen skal ændres yderligere, og derfor bør den af klarhedsgrunde erstattes af en ny forordning. Forordning (EF) nr. 3072/95 bør derfor ophæves.

(3) Det europæiske marked for ris er i alvorlig uligevægt. De offentlige interventionslagre af ris er meget store, idet de svarer til omkring en fjerdedel af fællesskabsproduktionen, og det er sandsynligt, at de vil blive vokse på lang sigt. Uligevægten er forårsaget af den kombinerede virkning af en stigning i fællesskabsproduktionen, der har stabiliseret sig i de seneste produktionsår, den fortsatte vækst i importen, og begrænsning af eksporten med eksportrestitutioner i overensstemmelse med landbrugsaftalen. Den nuværende uligevægt vil blive mere og mere udtalt for i de kommende år sandsynligvis at nå et fuldstændigt uholdbart niveau som følge af øget import fra tredjelande på grund af gennemførelsen af EBA ("alt undtagen våben")-initiativet.

(4) Dette problem må løses ved, at den fælles markedsordning for ris revideres således at det bliver muligt at styre produktionen, skabe større ligevægt på markedet, gøre markedet mere smidigt og gøre Fællesskabets landbrug mere konkurrencedygtigt, samtidigt med at det tilstræbes at nå de øvrige mål i traktatens artikel 33, herunder opretholdelse af en rimelig indkomststøtte til producenter.

(5) Den bedste løsning er at mindske interventionsprisen kraftigt og som kompensation indføre en indkomstbetaling pr. bedrift og en afgrødespecifik støtte, der afspejler risproduktionens rolle i de traditionelle produktionsområder. Sidstnævnte to instrumenter indgår i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af støtteordninger for landbrugere(5).

(6) For at undgå, at interventionsordningen bliver en afsætningsmulighed i sig selv, skal de mængder, der opkøbes af interventionsorganerne, begrænses til 75000 tons pr. år, og interventionsperioden skal begrænses til fire måneder.

(7) Oprettelsen af et enhedsmarked for ris i Fællesskabet forudsætter, at der indføres en ordning for samhandelen med tredjelande. En samhandelsordning, der supplerer ordningen med interventionsmekanismer, og som omfatter importtold efter satserne i den fælles toldtarif og eksportrestitutioner, bør i princippet stabilisere fællesskabsmarkedet. Samhandelsordningen er baseret på de aftaler, der er indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden.

(8) For at omfanget af samhandelen med ris med tredjelande kan overvåges, bør der indføres en ordning med import- og eksportlicenser, hvor der skal stilles sikkerhed for, at de transaktioner, for hvilke der ansøges om licens, gennemføres.

(9) Tolden for de fleste af de landbrugsprodukter, der er omfattet af Verdenshandelsorganisationens aftaler (WTO-aftalerne), er fastsat i den fælles toldtarif. Indførelsen af yderligere mekanismer gør det imidlertid nødvendigt at vedtage undtagelser for visse risprodukter.

(10) For at undgå eller afhjælpe skadelige virkninger på fællesskabsmarkedet, der måtte opstå som følge af import af bestemte landbrugsprodukter, skal der ved import af et eller flere af sådanne produkter betales en supplerende importtold, hvis visse betingelser er opfyldt.

(11) Kommissionen bør på visse betingelser have beføjelse til at åbne og forvalte toldkontingenter, der følger af internationale aftaler indgået i overensstemmelse med traktaten eller andre af Rådets retsakter.

(12) Muligheden for ved eksport til tredjelande at yde en restitution, der er baseret på forskellen mellem priserne i Fællesskabet og priserne på verdensmarkedet, og som ligger inden for de grænser, der er fastsat i WTO-aftalen om landbrug(6), bør sikre Fællesskabets deltagelse i den internationale rishandel. Der bør fastsættes mængde- og værdigrænser for sådanne eksportrestitutioner.

(13) Ved eksportrestitutionernes fastsættelse bør det gennem kontrol af betalinger efter reglerne for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget sikres, at værdigrænserne overholdes. Kontrollen kan lettes ved obligatorisk forudfastsættelse af eksportrestitutionerne, uden at dette udelukker muligheden for i tilfælde af differentieret eksportrestitution at ændre destinationen inden for et geografisk område, for hvilket der gælder en og samme eksportrestitutionssats. Hvis destinationen ændres, er det den eksportrestitution, der gælder for den virkelige destination, der bør udbetales, idet restitutionen dog ikke må overstige det beløb, der gælder for den forudfastsatte destination.

(14) For at det kan sikres, at mængdegrænserne overholdes, må der indføres en pålidelig og effektiv kontrolordning. Med henblik herpå bør der kun ydes eksportrestitution mod fremlæggelse af eksportlicens. Der bør ydes eksportrestitution inden for de fastsatte grænser alt efter den særlige situation for hvert enkelt produkt. Der kan kun indrømmes undtagelse herfra for forarbejdede produkter uden for traktatens bilag I, for hvilke der ikke gælder mængdegrænser, og for fødevarehjælp, der er fritaget for enhver begrænsning. Det bør fastsættes, at kravet om nøje overholdelse af forvaltningsreglerne kan fraviges for eksport, som der ydes eksportrestitution for, hvis det er usandsynligt, at sådan eksport kommer til at overstige de fastsatte mængdegrænser.

(15) For at ordningerne med aktiv og passiv forædling kan fungere efter hensigten, bør der i fornødent omfang åbnes mulighed for at regulere adgangen til disse ordninger eller for, når markedssituationen gør det nødvendigt, helt at forbyde adgangen til dem.

(16) På grund af toldordningen kan alle andre beskyttelsesforanstaltninger ved Fællesskabets ydre grænser ophæves. I helt specielle tilfælde kan den ordning, der er indført for det indre marked, og toldordningen dog vise sig at være utilstrækkelige. For at fællesskabsmarkedet i sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst over for eventuelle forstyrrelser, bør Fællesskabet have mulighed for hurtigt at kunne træffe alle nødvendige foranstaltninger. Alle sådanne foranstaltninger bør være i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af WTO-aftalerne.

(17) Som følge af verdensmarkedsprisens indvirkning på prisen på det indre marked bør der åbnes mulighed for at træffe fornødne foranstaltninger til stabilisering af det indre marked.

(18) Der er risiko for, at et enhedsmarked, der er baseret på fælles priser, ikke fungerer efter hensigten, hvis der ydes visse former for statsstøtte. Derfor bør traktatens bestemmelser for statsstøtte gælde for de produkter, der er omfattet af denne fælles markedsordning.

(19) For at tage hensyn til de særlige behov for leverancer i regioner med meget perifer beliggenhed i Fællesskabet og til de prisforskelle mellem produkterne, der kan skyldes transport- og afsætningsomkostninger i forbindelse med disse produkter, er det tilrådeligt at gøre det muligt for Fællesskabet at fastsætte støtte for varer fra medlemsstater, der befinder sig i en af de i traktatens artikel 23, stk. 2, omhandlede situationer, og hvor varerne er bestemt til forbrug i disse regioner, navnlig i det franske oversøiske departement Réunion.

(20) Eftersom det fælles marked for ris er i konstant udvikling, bør medlemsstaterne og Kommissionen meddele hinanden alle relevante oplysninger om udviklingen.

(21) Gennemførelsesforanstaltningerne til denne forordning bør vedtages efter Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7).

(22) Eftersom eventuelle praktiske og specifikke problemer må løses, bør Kommissionen bemyndiges til i hastetilfælde at træffe de fornødne foranstaltninger.

(23) De udgifter, som medlemsstaternes påføres på grund af de forpligtelser, der følger af denne forordning, bør finansieres af Fællesskabet efter Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik(8).

(24) Den fælles markedsordning for ris bør på samme tid behørigt tilgodese målene i traktatens artikel 33 og 131.

(25) Overgangen fra ordningerne under forordning (EF) nr. 3072/95 og (EF) nr. 3073/95 af 22. december 1995 om fastlæggelse af standardkvaliteten for ris(9) til ordningerne i denne forordning kan give problemer, som der ikke er taget højde for i denne forordning. For at løse sådanne problemer bør Kommissionen kunne vedtage overgangsforanstaltninger.

(26) For at undgå alvorlige forstyrrelser af markedet for uafskallet ris i de sidste måneder af høståret 2003/04 må interventionsorganernes opkøb begrænses til en vis forudfastsat mængde.

(27) Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser til den nye fælles markedsordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

>TABELPOSITION>

Artikel 2

1. I denne forordning forstås ved uafskallet ris, afskallet ris, delvis sleben ris, sleben ris, rundkornet ris, middelkornet ris, langkornet ris af kategori A eller B og brudris de i bilag I definerede produkter.

Definitionen af korn og brudris, der ikke er af fejlfri kvalitet, findes i bilag II.

2. Kommissionen foretager efter proceduren i artikel 26, stk. 2, følgende:

a) den fastsætter omregningssatserne for ris på de forskellige forarbejdningstrin, forarbejdningsomkostningerne og biprodukternes værdi

b) den kan ændre definitionerne i stk. 1.

Artikel 3

For produkterne i artikel 1 begynder høståret den 1. september og slutter den 31. august det følgende år.

Artikel 4

Denne forordning gælder med forbehold af de foranstaltninger, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere(10).

KAPITEL II

DET INDRE MARKED

Artikel 5

1. Der kan ydes et tilskud til leverancer fra medlemsstaterne til det franske oversøiske departement Réunion af produkter henhørende under KN-kode 1006 (undtagen KN-kode 1006 10 10 ), der er bestemt til forbrug i Reunion, og som falder ind under et af de tilfælde, der er nævnt i traktatens artikel 23, stk. 2.

Størrelsen af dette tilskud fastsættes under hensyn til forsyningsbehovet på Réunions marked ud fra forskellen mellem noteringerne eller priserne for de pågældende produkter på verdensmarkedet og noteringerne eller priserne for de samme produkter på fællesskabsmarkedet og, om nødvendigt, priserne for disse produkter på Réunion.

2. Tilskuddet fastsættes periodisk. Kommissionen kan efter anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ om nødvendigt ændre tilskuddet i det mellemliggende tidsrum.

Tilskuddet kan fastsættes ved licitation.

3. Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser til denne artikel efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Tilskuddet fastsættes efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 6

1. Interventionsprisen for uafskallet ris fastsættes til 150 EUR/t. Interventionsprisen fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i bilag III.

2. Interventionsprisen gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset. Den gælder for alle de interventionscentre, der er udpeget af Kommissionen. Listen over interventionscentre vedtages efter høring af de pågældende medlemsstater og omfatter især interventionscentre i overskudsområder, der råder over tilstrækkelige lokaler og tekniske anlæg, og som har gunstige transportbetingelser.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 7

1. I perioden fra den 1. april til den 31. juli og inden for grænserne af 75000 tons pr. år opkøber interventionsorganerne de mængder uafskallet ris, som de får tilbudt, forudsat at tilbuddene opfylder betingelser, navnlig med hensyn til mængde og kvalitet, der skal fastsættes nærmere.

2. Hvis kvaliteten af den tilbudte uafskallede ris afviger fra den standardkvalitet, som interventionsprisen er fastsat for, justeres denne pris med tillæg og fradrag. Med henblik på sortsstyring af produktionen kan der fastsættes tillæg og fradrag, der skal anvendes på interventionsprisen.

3. På betingelser, der skal fastsættes nærmere, udbyder interventionsorganerne uafskallet ris, der er opkøbt ifølge stk. 1, til salg, til udførsel til tredjelande eller til forsyning af det indre marked.

4. Procedurer og betingelser for interventionsorganernes overtagelse, udbud af produkterne til salg, og alle andre bestemmelser om intervention fastsættes af Kommissionen.

5. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 8

1. Der kan træffes særlige foranstaltninger for:

- at undgå omfattende anvendelse af artikel 7 i bestemte områder af Fællesskabet

- at afhjælpe mangel på uafskallet ris, der skyldes naturbegivenheder.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 9

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen detaljerede oplysninger pr. sort om risarealer, produktion og udbytter samt lagre hos producenter og forarbejdningsvirksomheder. Oplysningerne er baseret på en ordning, der foreskriver obligatoriske erklæringer fra producenter og forarbejdningsvirksomheder, og som oprettes, forvaltes og kontrolleres af medlemsstaten.

Medlemsstaterne meddeler også Kommissionen priserne for ris i de vigtigste produktionsområder.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, og navnlig en ordning for meddelelse af priser, vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

KAPITEL III

SAMHANDELEN MED TREDJELANDE

Artikel 10

1. Ved import til eller eksport fra Fællesskabet af produkterne i artikel 1 skal der fremlægges import- eller eksportlicens.

Licenser udstedes af medlemsstaterne til enhver, der ansøger herom, uanset hvor i Fællesskabet ansøgeren er etableret, uden at dette dog tilsidesætter foranstaltninger truffet med henblik på anvendelsen af artikel 13, 14 og 15.

Import- eller eksportlicenser gælder for hele Fællesskabet. Det er en betingelse for udstedelse af sådanne licenser, at der stilles en sikkerhed, som skal garantere, at produkterne importeres eller eksporteres i licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis alle eller en del af produkterne ikke er blevet importeret eller eksporteret i licensens gyldighedsperiode, undtagen i tilfælde af force majeure.

2. Licensernes gyldighedsperiode og de øvrige gennemførelsesbestemmelser til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Afsnit I

Importbestemmelser

Artikel 11

1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes toldsatserne i den fælles toldtarif for produkterne i artikel 1.

2. Uanset stk. 1 gælder følgende:

a) importtolden for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20 er lig med interventionsprisen forhøjet med:

i) 80 % for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 og 1006 20 98

ii) 88 % for afskallet ris henhørende under andre KN-koder end 1006 20 17 og 1006 20 98,

minus importprisen,

og

b) importtolden for sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30 er lig med interventionsprisen forhøjet med en procent, der skal beregnes, minus importprisen.

Importtolden som beregnet efter dette stykke kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

Den i litra b) nævnte procent beregnes ved, at den relevante procentsats i litra a) justeres efter omregningssatsen, forarbejdningsomkostningerne og værdien af biprodukterne, og de således fremkomne beløb forhøjes med et beløb til beskyttelse af industrien.

3. Uanset stk. 1 opkræves der ingen told ved import til det franske oversøiske departement Réunion af produkter, der henhører under KN-kode 1006 10, 1006 20 og 1006 40 00, og som er bestemt til konsum der.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

Artikel 12

1. For at undgå eller afhjælpe skadelige virkninger på fællesskabsmarkedet, der måtte opstå som følge af import af visse af produkterne i artikel 1, pålægges importen af et eller flere af disse produkter efter toldsatsen i artikel 11 en supplerende importtold, hvis de betingelser, der skal fastlægges af Kommissionen efter stk. 3, er opfyldt, medmindre det er usandsynligt, at importen skaber forstyrrelser på fællesskabsmarkedet, eller hvis virkningerne ikke står i forhold til det tilstræbte mål, jf. dog artikel 11, stk. 2.

2. Ved import til priser, der ligger under det niveau, som Fællesskabet har meddelt Verdenshandelsorganisationen ("udløsningsprisen"), kan der pålægges en supplerende importtold.

Hvis importmængden i et år, hvor de i stk. 1 nævnte skadelige virkninger opstår eller kan forventes at opstå, overstiger et niveau, der er fastlagt på basis af afsætningsmulighederne defineret som importen i procent af det tilsvarende indenlandske forbrug i de tre forudgående år ("udløsningsmængden"), kan der opkræves en tillægsimporttold.

De importpriser, som lægges til grund, når der pålægges tillægsimporttold efter første afsnit, fastlægges på grundlag af cif-importpriserne for den pågældende sending.

Med henblik herpå kontrolleres cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet eller fællesskabsimportmarkedet.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2. I gennemførelsesbestemmelserne skal det især specificeres, hvilke produkter der kan pålægges tillægsimporttold.

Artikel 13

1. De toldkontingenter for import af produkterne i artikel 1, der følger af aftaler indgået efter traktatens artikel 300 eller af andre af Rådets retsakter, åbnes og forvaltes af Kommissionen efter gennemførelsesbestemmelser vedtaget efter proceduren i artikel 26, stk. 2.

2. Ved forvaltningen af toldkontingenterne anvendes en af følgende metoder eller en kombination af disse:

a) en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, som ansøgningerne indgives i (efter "først til mølle"-princippet)

b) en metode, der går ud på fordeling i forhold til de mængder, der er indgivet ansøgning om (efter den såkaldte metode med "samtidig behandling")

c) en metode, hvor der tages hensyn til de traditionelle handelsstrømme (efter den såkaldte metode med "traditionelle/nye mønstre").

Der kan fastsættes andre relevante metoder. De må ikke medføre uretmæssig forskelsbehandling af de erhvervsdrivende.

3. Forvaltningsmetoden skal, hvor det er relevant, tage behørigt hensyn til fællesskabsmarkedets forsyningsbehov og nødvendigheden af at sikre ligevægten på dette marked.

4. I gennemførelsesbestemmelserne omhandlet i stk. 1 fastsættes der årlige toldkontingenter, om nødvendigt tidsmæssigt fordelt på hele året, ligesom det fastlægges, hvilken forvaltningsmetode der skal anvendes, herunder relevante bestemmelser vedrørende:

a) garanti for produktets art, afsendelsessted og oprindelse

b) anerkendelse af det dokument, der anvendes til kontrol af den garanti, som er omhandlet i litra a)

c) betingelser for udstedelse af importlicenser og licensernes gyldighedsperiode.

Afsnit II

Eksportbestemmelser

Artikel 14

1. I det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre eksport af nedenstående produkter på grundlag af noteringerne eller priserne for disse produkter på verdensmarkedet inden for de grænser, der følger af aftaler indgået efter traktatens artikel 300, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne i Fællesskabet udlignes ved eksportrestitutioner:

a) produkter i artikel 1, der eksporteres i uforandret stand

b) produkter i artikel 1, der eksporteres i form af produkter opført i bilag IV.

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er omhandlet i litra b), må ikke overstige dem, der gælder for sådanne produkter, når de eksporteres i uforandret stand.

2. For så vidt angår tildeling af de mængder, der kan eksporteres med restitution, skal den metode, der fastlægges, være:

a) den, der passer bedst til produktets art og til situationen på det pågældende marked, således at de disponible ressourcer udnyttes så effektivt som muligt under hensyn til fællesskabseksportens effektivitet og struktur, uden at dette må føre til forskelsbehandling mellem store og små erhvervsdrivende

b) den, der administrativt set er mindst tung for de erhvervsdrivende under hensyn til forvaltningskravene

c) af en sådan art, at der ikke sker forskelsbehandling af de berørte erhvervsdrivende.

3. Eksportrestitutionerne skal være ens for hele Fællesskabet. De kan differentieres efter destination, når situationen på verdensmarkedet eller specifikke krav på visse markeder gør dette nødvendigt. Restitutionerne fastsættes efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2. Fastsættelsen kan ske:

a) med regelmæssige mellemrum

b) ved licitation for produkter, som der allerede er fastsat en sådan procedure for.

Eksportrestitutioner, der fastsættes med regelmæssige mellemrum, kan i givet fald ændres af Kommissionen i den mellemliggende periode på begæring af en medlemsstat eller på Kommissionens eget initiativ.

4. Restitutionerne fastsættes under hensyn til følgende:

a) situationen og den forventede udvikling i:

i) priserne for ris og brudris og de disponible mængder på fællesskabsmarkedet

ii) priserne for ris og brudris på verdensmarkedet

b) målene for den fælles markedsordning for ris, som er at sikre ligevægt og en naturlig udvikling i priser og samhandel på dette marked

c) de begrænsninger, der følger af aftaler indgået efter traktatens artikel 300

d) nødvendigheden af at undgå forstyrrelser på fællesskabsmarkedet

e) den påtænkte eksports økonomiske aspekter

f) de gunstigste priser i bestemmelsestredjelande for produkter importeret fra andre tredjelande, for så vidt angår produkterne i artikel 1, litra a) og b).

Artikel 15

1. For produkter i artikel 1, der eksporteres i uforandret stand, ydes der kun eksportrestitutioner efter anmodning og mod fremlæggelse af eksportlicens.

2. Ved eksport i uforandret stand af produkterne i artikel 1 anvendes den restitution, der gælder på dagen for licensansøgningen, og ved differentieret restitution den restitution, som gælder samme dag:

a) for den destination, der er angivet i licensen

eller eventuelt

b) for den faktiske destination, hvis denne afviger fra den destination, der er angivet i licensen. I så fald må beløbet ikke overstige det beløb, der gælder for den i licensen angivne destination.

Der kan træffes relevante foranstaltninger for at undgå enhver misbrug af den fleksibilitet, som dette stykke indeholder.

3. Anvendelsesområdet for stk. 1 og 2 kan efter proceduren i artikel 16 i forordning (EF) nr. 3448/93(11) udvides til at omfatte produkterne i artikel 1, når de eksporteres i form af produkter opført i bilag IV. Gennemførelsesbestemmelserne vedtages efter samme procedure.

4. Stk. 1 og 2 kan efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2, fraviges for produkter, som der ydes eksportrestitutioner for i forbindelse med fødevarehjælp.

Artikel 16

1. Der kan fastsættes et korrektionsbeløb for eksportrestitutionerne efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2. Kommissionen kan om nødvendigt ændre korrektionsbeløbene.

2. Stk. 1 kan anvendes på produkter i artikel 1, der eksporteres i form af produkter opført i bilag IV.

Artikel 17

1. Restitutionen for produkterne i artikel 1, litra a) og b), ydes, når det godtgøres, at produkterne:

a) helt er produceret i Fællesskabet, jf. artikel 23 i forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks(12), medmindre stk. 6 i den artikel anvendes

b) er eksporteret fra Fællesskabet

c) i tilfælde af differentieret restitution, har nået den destination, der er angivet i licensen, eller en anden destination, som der var fastsat en restitution for, jf. dog stk. 2, litra b). Denne regel kan dog fraviges efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2, hvis der fastlægges betingelser, der giver tilsvarende garantier.

Der kan vedtages yderligere bestemmelser efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2.

2. Der ydes ingen eksportrestitution for ris, der importeres fra tredjelande og reeksporters til tredjelande, medmindre eksportøren godtgør:

a) at det produkt, der skal eksporteres, er identisk med det tidligere importerede produkt

b) at al importtold blev opkrævet ved dette produkts overgang til fri omsætning.

I sådanne tilfælde er restitutionen for hvert produkt lig med den told, der blev opkrævet ved import, hvis denne er lavere end den gældende restitution. Hvis den told, der blev opkrævet ved import, er højere end restitutionen, anvendes denne.

Artikel 18

På grundlag af de eksportlicenser, der udstedes for de fastsatte referenceperioder, og som gælder for de pågældende produkter, sikres det, at de mængdegrænser, der følger af aftalerne indgået efter traktatens artikel 300, overholdes. For så vidt angår overholdelsen af de forpligtelser, der følger af WTO-aftalen om landbrug, har det ingen betydning for licensernes gyldighed, at en referenceperiode udløber.

Artikel 19

Gennemførelsesbestemmelserne til dette afsnit, herunder bestemmelser for fordeling af endnu ikke tildelte mængder og omfordeling af ikke opbrugte mængder, der kan eksporteres, vedtages efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2. I sådanne gennemførelsesbestemmelser kan der fastsættes regler for kvaliteten af de produkter, der kan ydes eksportrestitution for.

Bilag IV ændres efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2.

Afsnit III

Fælles bestemmelser

Artikel 20

1. I det omfang det er nødvendigt, for at den fælles markedsordning for ris kan fungere efter hensigten, kan Rådet på forslag af Kommissionen efter afstemningsproceduren i traktatens artikel 37, stk. 2, helt eller delvis forbyde anvendelse af proceduren for aktiv og passiv forædling for produkterne i artikel 1.

2. Hvis den i stk. 1 nævnte situation opstår meget pludseligt, og Fællesskabets marked forstyrres eller trues af forstyrrelse på grund af proceduren for aktiv eller passiv forædling, kan bestemmelserne i stk. 1 fraviges, og Kommissionen træffer på begæring af en medlemsstat eller på eget initiativ de nødvendige foranstaltninger efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2. Rådet og medlemsstaterne underrettes om sådanne foranstaltninger, der straks iværksættes og højst kan anvendes i seks måneder. Hvis Kommissionen har modtaget en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest en uge efter modtagelsen.

3. Enhver medlemsstat kan indbringe foranstaltninger truffet af Kommissionen for Rådet i indtil en uge efter, at den blev underrettet om foranstaltningerne. Rådet kan med kvalificeret flertal bekræfte, ændre eller ophæve Kommissionens afgørelse.

Hvis Rådet ikke senest tre måneder efter den dato, hvor det fik afgørelsen forelagt, har truffet en beslutning, anses Kommissionen afgørelse for ophævet.

Artikel 21

1. Ved tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne forordning, gælder de almindelige regler for fortolkning af den kombinerede nomenklatur og de nærmere regler for dens anvendelse. Den toldnomenklatur, der følger af anvendelsen af denne forordning, herunder definitionerne i bilag I, indarbejdes i den fælles toldtarif.

2. Medmindre andet er fastsat i denne forordning eller i bestemmelser truffet på baggrund af denne forordning, er følgende forbudt i samhandelen med tredjelande:

a) opkrævning af afgifter med samme virkning som told

b) anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 22

1. Hvis noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for et eller flere af produkterne i artikel 1 når op på et sådant niveau, at forsyningen af Fællesskabets marked afbrydes eller er i fare for at blive afbrudt, og denne situation kan forventes at vare ved og blive yderligere forværret, kan der træffes fornødne foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger kan træffes som beskyttelsesforanstaltninger i særligt hastende tilfælde.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2.

Artikel 23

1. Hvis Fællesskabets marked for et eller flere af produkterne i artikel 1 på grund af import eller eksport bliver eller risikerer at blive udsat for alvorlige forstyrrelser, som kan bringe målene i traktatens artikel 33 i fare, kan der træffes relevante foranstaltninger i samhandelen med lande, der ikke er medlemmer af WTO, indtil forstyrrelsen eller risikoen herfor er ophørt.

2. Hvis situationen i stk. 1 opstår, træffer Kommissionen de fornødne foranstaltninger på begæring af en medlemsstat eller på eget initiativ. Medlemsstaterne underrettes om sådanne foranstaltninger, der straks iværksættes. Hvis Kommissionen har modtaget en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest tre arbejdsdage efter modtagelsen.

3. Enhver medlemsstat kan indbringe foranstaltninger truffet af Kommissionen for Rådet senest tre arbejdsdage efter, at den blev underrettet om foranstaltningerne. Rådet træder så straks sammen. Rådet kan med kvalificeret flertal ændre eller ophæve den pågældende foranstaltning senest en måned efter den dato, hvor den blev indbragt for det.

4. Bestemmelser vedtaget efter denne artikel anvendes under iagttagelse af de forpligtelser, der følger af aftaler indgået efter traktatens artikel 300, stk. 2.

KAPITEL IV

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 24

Medmindre andet bestemmes i denne forordning, anvendes traktatens artikel 87, 88 og 89 på produktion af og handel med produkterne i artikel 1 i denne forordning.

Artikel 25

1. Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden alle oplysninger, der er nødvendige for at anvende denne forordning og opfylde de internationale forpligtelser i forbindelse med ris.

2. Gennemførelsesbestemmelserne for fastlæggelse af, hvilke oplysninger der er nødvendige, og for meddelelse og videregivelse af sådanne oplysninger vedtages efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2.

Artikel 26

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Korn, der blev oprettet ved artikel 25 i Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn(13), i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Den periode, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til én måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 27

Komitéen kan behandle ethvert spørgsmål, som formanden forelægger den enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant.

Artikel 28

Foranstaltninger, der i en hastesituation er både nødvendige og berettigede for at løse eventuelle praktiske og specifikke problemer, vedtages efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2.

Sådanne foranstaltninger kan fravige visse bestemmelser i denne forordning, men kun i det strengt nødvendige omfang og tidsrum.

Artikel 29

Forordning (EF) nr. 1258/1999 og gennemførelsesbestemmelserne dertil anvendes for de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt i forbindelse med opfyldelse af forpligtelserne i nærværende forordning.

Artikel 30

Ved anvendelsen af denne forordning skal der på samme tid tages behørigt hensyn til målene i traktatens artikel 33 og 131.

KAPITEL V

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 31

1. Forordning (EF) nr. 3072/95 og forordning (EF) nr. 3073/95 ophæves.

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

2. Der kan træffes overgangsforanstaltninger efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2.

Artikel 32

1. I perioden 1. april-31. juli 2004 begrænses interventionsorganernes opkøb efter artikel 4 i forordning (EF) nr. 3072/95 til 100000 t.

2. Kommissionen kan på grundlag af en statusopgørelse over markedssituationen ændre den mængde, der er nævnt i stk. 1. Der anvendes den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter den procedure, der er nævnt i artikel 26, stk. 2.

Artikel 33

1. Denne forordning træder i kraft på syvende dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2. Den anvendes fra høståret 2004/05.

Artikel 9 og 32 anvendes dog fra den 1. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2003.

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) Udtalelse af 5.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) EUT C 208 af 3.9.2003, s. 72.

(3) Udtalelse af 2.7.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27).

(5) Se s. 1 i denne EUT.

(6) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(9) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 33.

(10) Se s. 1 denne EUT.

(11) EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 15).

(12) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af 12.12.2000, s. 17).

(13) Se s. 78 i denne EUT.

BILAG I

DEFINITIONER

jf. artikel 2, stk. 1, første afsnit

1. a) Uafskallet ris: ris med skaller, tærsket.

b) Afskallet ris (hinderis): ris, hvorfra kun skallerne er fjernet. Herunder hører bl.a. ris, der er kendt under handelsbetegnelserne "brown rice", "cargo rice", "loonzain rice" og "riso sbramato".

c) Delvis sleben ris: ris, hvorfra skallerne, en del af kimen og alle eller en del af de ydre sølvhinder, men ikke de indre sølvhinder, er fjernet.

d) Sleben ris: ris, hvorfra skallerne, de ydre og indre sølvhinder og kimen - for langkornet ris og middelkornet ris fuldstændigt og for rundkornet ris i hvert fald delvis - er fjernet, hvorved dog indtil 10 % af kornene kan have hvide længderiller.

2. a) Rundkornet ris: ris, hvis korn har en længde på 5,2 mm og derunder, mens forholdet mellem kornets længde og bredde er på under 2.

b) Middelkornet ris: ris, hvis korn har en længde på over 5,2 mm, men højst 6,0 mm, mens forholdet mellem kornets længde og bredde er på under 3.

c) Langkornet ris:

i) langkornet ris af kategori A: ris, hvis korn har en længde på over 6,0 mm, mens forholdet mellem kornets længde og bredde er over 2, men under 3

ii) langkornet ris af kategori B: ris, hvis korn har en længde på over 6,0 mm, mens forholdet mellem kornets længde og bredde er mindst 3.

d) Måling af kornene: måling af kornene i sleben ris efter følgende metode:

i) der udtages en repræsentativ prøve af partiet

ii) prøven sigtes, så at der kun er hele korn tilbage, herunder umodne korn

iii) der foretages to målinger, begge gange af 100 korn, og gennemsnittet beregnes

iv) resultatet udtrykkes i mm afrundet til en decimal.

3. Brudris: knuste korn, hvis længde er tre fjerdedele og derunder af hele korns gennemsnitslængde.

BILAG II

DEFINITIONER AF KORN OG BRUDRIS, DER IKKE ER AF FEJLFRI KVALITET

jf. artikel 2, stk. 1, andet afsnit

A. Hele korn

Korn, hvoraf højst en del af tanden er fjernet, uafhængigt af hvert forarbejdningstrins særlige kendetegn.

B. Studsede korn

Korn, hvoraf hele tanden er fjernet.

C. Brudte korn eller brudris

Korn, hvoraf en del oven for tanden er fjernet. Brudris omfatter:

- grov brudris (dele af korn, hvis længde udgør halvdelen eller derover af kornet, men ikke hele kornet)

- mellemfin brudris (dele af korn, hvis længde udgør en fjerdedel eller derover af kornet, men hvis størrelse ikke når mindstestørrelsen for grov brudris)

- fin brudris (dele af korn, hvis længde udgør mindre end en fjerdedel af kornet, men som ikke passerer gennem en sigte med en maskestørrelse på 1,4 mm)

- knuste korn (små splinter eller smådele af korn, som passerer gennem en sigte med en maskestørrelse på 1,4 mm). Flækkede korn (korn, som er spaltet på langs) falder ind under denne definition.

D. Grønne korn

Korn, som ikke er modnet helt.

E. Korn med naturlige misdannelser

Ved naturlige misdannelser forstås alle arvelige eller ikke-arvelige deformeringer i forhold til sortens typiske morfologiske karakteristika.

F. Kridtagtige korn

Korn, hvor mindst tre fjerdedele af overfladen har et uigennemsigtigt og melagtigt udseende.

G. Korn med røde riller

Korn med røde længderiller, som er rester af sølvhinden, og hvis farve kan være af forskellig styrke og nuance.

H. Plettede korn

Korn med en lille, nøje afgrænset rund plet af mørk farve og af mere eller mindre regelmæssig form. Plettede korn indbefatter også korn, som har svage sorte og flade riller. Rillerne og pletterne må ikke have en gul eller mørk aura.

I. Skjoldede korn

Korn, på hvilke der på en begrænset del af overfladen er indtrådt en tydelig ændring af den normale farve. Pletterne kan være af forskellig farve (sortbrune, rødlige, brune osv.). Dybe sorte riller skal også betragtes som pletter. Har pletterne en intensiv og påfaldende farve (sort, rosa og rødbrun), og dækker de mindst halvdelen af kornene, skal disse betragtes som gule korn.

J. Gule korn

Korn, hvis naturlige farve har ændret sig helt eller delvis af anden årsag end ved tørring, og som har antaget forskellige nuancer fra citrongul til orangegul.

K. Ravfarvede korn

Korn, som har undergået en ensartet, let og generel farveændring, som ikke skyldes tørring. Ved denne farveændring antager kornene en lys, ravgul farve.

BILAG III

DEFINITION AF STANDARDKVALITETEN FOR UAFSKALLET RIS

Uafskallet ris af standardkvalitet:

a) skal være af sund og sædvanlig handelskvalitet, fri for lugt

b) må højst have et vandindhold på 13 %

c)

>TABELPOSITION>

BILAG IV

>TABELPOSITION>

BILAG V

SAMMENLIGNINGSTABEL

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

Top