EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1784

Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn

OJ L 270, 21.10.2003, p. 78–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 346 - 363
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 346 - 363
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 346 - 363
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 346 - 363
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 346 - 363
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 346 - 363
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 346 - 363
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 346 - 363
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 346 - 363
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 3 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 3 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; ophævet ved 32007R1234 . Latest consolidated version: 01/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1784/oj

32003R1784

Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn

EU-Tidende nr. L 270 af 21/10/2003 s. 0078 - 0095


Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003

af 29. september 2003

om den fælles markedsordning for korn

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at det fælles marked for landbrugsprodukter kan fungere og udvikle sig efter hensigten er det nødvendigt med en fælles landbrugspolitik, der navnlig omfatter fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, hvis udformning afhænger af produktet.

(2) Den fælles landbrugspolitik tilstræber at nå målene i traktaten. For at stabilisere markederne og sikre kornproducenterne en rimelig levestandard må der træffes foranstaltninger for det indre marked, herunder oprettes en interventionsordning og en fælles import- og eksportordning.

(3) Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(4) er gentagne gange blevet ændret væsentligt. Som følge af yderligere ændringer bør nævnte forordning af klarhedsgrunde ophæves og erstattes af en ny forordning.

(4) I forordning (EØF) nr. 1766/92 er det fastsat, at der på baggrund af markedsudviklingen skal træffes beslutning om en endelig nedsættelse af interventionsprisen, som skal gælde fra høståret 2002/03. Det er vigtigt, at priserne på det indre marked gøres mindre afhængige af de garanterede priser. Derfor bør de månedlige forhøjelser halveres for at gøre markedet mere flydende.

(5) Indførelsen af en enkelt interventionspris for korn har ført til akkumulering af store interventionslagre af rug på grund af utilstrækkelige afsætningsmuligheder på såvel det indre marked som på det eksterne marked. Rug bør derfor udelukkes fra interventionsordningen.

(6) Interventionsorganerne bør under særlige omstændigheder kunne træffe relevante interventionsforanstaltninger i den forbindelse. For at kunne opretholde den fornødne ensartethed i interventionsordningerne bør de særlige omstændigheder vurderes og de pågældende foranstaltninger træffes på EF-plan.

(7) På baggrund af den særlige markedssituation for korn- og kartoffelstivelse kan det blive nødvendigt at yde produktionsrestitution af en sådan art, at de basisprodukter, industrien anvender, kan skaffes til en lavere pris end den, der følger af anvendelsen af de fælles priser.

(8) Oprettelsen af et enhedsmarked for korn i EF forudsætter, at der indføres en ordning for samhandelen med tredjelande. En samhandelsordning, der supplerer interventionsordningen, og som omfatter importtold og eksportrestitutioner, bør i princippet stabilisere EF-markedet. Samhandelsordningen er baseret på de aftaler, der er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden. Eksportrestitutionsordningen skal anvendes for forarbejdede produkter med indhold af korn, så de kan afsættes på verdensmarkedet.

(9) For at omfanget af samhandelen med korn med tredjelande kan overvåges, bør der indføres en ordning med import- og eksportlicenser, hvor der skal stilles en sikkerhed, som skal sikre, at de transaktioner, som der ansøges om licens for, gennemføres.

(10) Tolden for de fleste af de landbrugsprodukter, der er omfattet af Verdenshandelsorganisationens aftaler (WTO-aftalerne), er fastsat i den fælles toldtarif. Indførelsen af yderligere mekanismer gør det imidlertid nødvendigt at vedtage undtagelser for visse kornarter.

(11) For at undgå eller afhjælpe skadelige virkninger på EF-markedet, der måtte opstå som følge af import af bestemte landbrugsprodukter, skal der ved import af et eller flere af sådanne produkter betales en tillægsimporttold, hvis visse betingelser er opfyldt.

(12) Kommissionen bør på visse betingelser have beføjelse til at åbne og forvalte toldkontingenter, der følger af internationale aftaler indgået i henhold til traktaten eller af andre retsakter udstedt af Rådet.

(13) Muligheden for ved eksport til tredjelande at yde en restitution, der er baseret på forskellen mellem priserne i EF og priserne på verdensmarkedet, og som ligger inden for de grænser, der fastsat i WTO-aftalen om landbrug(5), bør sikre EF's deltagelse i den internationale kornhandel. Der bør fastsættes mængde- og værdigrænser for sådanne eksportrestitutioner.

(14) Ved eksportrestitutionernes fastsættelse bør det gennem kontrol af betalinger efter reglerne for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget sikres, at værdigrænserne overholdes. Kontrollen kan lettes ved obligatorisk forudfastsættelse af eksportrestitutionerne, uden at dette udelukker muligheden for i tilfælde af differentieret restitution at ændre destinationen inden for et geografisk område, for hvilket der gælder en og samme eksportrestitutionssats. Hvis destinationen ændres, er det den eksportrestitution, der gælder for den virkelige destination, der bør udbetales, idet restitutionen dog ikke må overstige det beløb, der gælder for den forudfastsatte destination.

(15) For at det kan sikres, at mængdegrænserne overholdes, må der indføres en pålidelig og effektiv kontrolordning. Med henblik herpå bør der kun ydes eksportrestitution mod fremlæggelse af eksportlicens. Der bør ydes eksportrestitution inden for de fastsatte grænser alt efter den særlige situation for hvert enkelt produkt. Der bør kun indrømmes undtagelse herfra for forarbejdede produkter uden for traktatens bilag I, som der ikke gælder mængdegrænser for, og for fødevarehjælp, der er fritaget for enhver begrænsning. Det bør fastsættes, at kravet om nøje overholdelse af forvaltningsreglerne kan fraviges for eksport, som der ydes eksportrestitution for, hvis det er usandsynligt, at sådan eksport kommer til at overstige de fastsatte mængdegrænser.

(16) For at ordningerne med aktiv og passiv forædling kan fungere efter hensigten, bør der i fornødent omfang åbnes mulighed for at regulere adgangen til disse ordninger eller for, når markedssituationen gør det nødvendigt, helt at forbyde adgangen til dem.

(17) På grund af toldordningen kan alle andre beskyttelsesforanstaltninger ved EF's ydre grænser ophæves. I helt specielle tilfælde kan den ordning, der er indført for det indre marked, og toldordningen dog vise sig at være utilstrækkelige. For at EF's marked i sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst over for eventuelle forstyrrelser, bør EF have mulighed for hurtigt at kunne træffe alle nødvendige foranstaltninger. Alle sådanne foranstaltninger bør være i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af WTO-aftalerne.

(18) Som følge af verdensmarkedsprisens indvirkning på prisen på det indre marked bør der åbnes mulighed for at træffe relevante foranstaltninger til stabilisering af det indre marked.

(19) Et enhedsmarked, der er baseret på fælles priser, risikerer ikke at fungere efter hensigten, hvis der ydes visse former for statsstøtte. Derfor bør traktatens bestemmelser som statsstøtte gælde for de produkter, der er omfattet af denne fælles markedsordning.

(20) Eftersom det fælles marked for korn er i konstant udvikling, bør medlemsstaterne og Kommissionen meddele hinanden alle relevante oplysninger om udviklingen.

(21) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(22) Eftersom eventuelle praktiske og specifikke problemer må løses, bør Kommissionen bemyndiges til i hastetilfælde at træffe de fornødne foranstaltninger.

(23) De udgifter, som medlemsstaternes påføres på grund af de forpligtelser, der følger af denne forordning, bør finansieres af EF efter Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik(7).

(24) Den fælles markedsordning for korn bør på samme tid tilgodese målene i traktatens artikel 33 og 131.

(25) Overgangen fra ordningerne i forordning (EØF) nr. 1766/92 til ordningerne i denne forordning kan give problemer, som der ikke er taget højde for i denne forordning. For at løse sådanne problemer bør Kommissionen kunne vedtage overgangsforanstaltninger -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Den fælles markedsordning for korn omfatter en ordning for det indre marked og samhandelen med tredjelande og gælder for følgende produkter:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

For produkterne i artikel 1 begynder høståret den 1. juli og slutter den 30. juni det følgende år.

Artikel 3

Denne forordning gælder uden dog at tilsidesætte de foranstaltninger, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af støtteordninger for landbrugere(8).

KAPITEL II

DET INDRE MARKED

Artikel 4

1. Interventionsprisen for korn fastsættes til 101,31 EUR/t.

Den interventionspris, der gælder for majs og sorghum i maj, vil fortsat være gældende i juli, august og september i samme år.

2. Interventionsprisen fastsættes for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset. Den gælder for alle EF-interventionscentre, der er udpeget for de enkelte kornarter.

3. Der foretages månedlige forhøjelser af interventionsprisen i overensstemmelse med tabellen i bilag II.

4. De priser, der er fastsat i denne forordning, kan ændres på grundlag af udviklingen i produktionen og på markederne efter proceduren i traktatens artikel 37, stk. 2.

Artikel 5

1. De interventionsorganer, som medlemsstaterne har udpeget, opkøber i fællesskab hvede, hård hvede, byg, majs og sorghum, som de får tilbudt, og som er høstet i EF, forudsat at tilbuddene opfylder de fastsatte betingelser, navnlig med hensyn til kvalitet og mængde.

2. Opkøb kan kun finde sted i følgende interventionsperioder:

a) 1. august-30. april i Grækenland, Spanien, Italien og Portugal

b) 1. december-30. juni i Sverige

c) 1. november-31. maj i de øvrige medlemsstater.

Hvis interventionsperioden i Sverige medfører, at produkter i stk. 1 fra andre medlemsstater frembydes til intervention i Sverige, skal der fastsættes nærmere regler for at afbøde denne situation efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

3. Opkøb sker på grundlag af interventionsprisen, om nødvendigt forhøjet eller nedsat på grundlag af kvaliteten.

Artikel 6

Gennemførelsesbestemmelserne til artikel 4 og 5 vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2, navnlig for så vidt angår:

a) udpegelse af interventionscentre

b) de minimumsbetingelser, navnlig med hensyn til kvalitet og mængde, som hver kornart skal opfylde for at kunne omfattes af intervention

c) størrelsen af prisforhøjelser og prisnedsættelser i forbindelse med intervention

d) procedure og betingelser for interventionsorganernes overtagelse af korn

e) procedurer og betingelser for interventionsorganernes afsætning af korn.

Artikel 7

1. Hvis markedssituationen kræver det, kan der træffes særlige interventionsforanstaltninger.

Sådanne interventionsforanstaltninger kan navnlig træffes, hvis markedsprisen i en eller flere af EF's regioner falder eller truer med at falde i forhold til interventionsprisen.

2. De særlige interventionsforanstaltningers art og anvendelse samt betingelser og procedurer for salg eller anden afsætning af de produkter, der er omfattet af sådanne foranstaltninger, vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 8

1. Der kan ydes en produktionsrestitution for stivelse, der er fremstillet af majs, hvede eller kartofler, og for visse afledte produkter, som anvendes til fremstilling af bestemte varer.

Hvis der ikke findes nogen væsentlig indenlandsk produktion af andet korn til fremstilling af stivelse, kan der ydes en produktionsrestitution for stivelse, der fremstilles i Finland og Sverige af byg og havre, såfremt det ikke medfører en forøgelse af stivelsesproduktionen på grundlag af disse to kornarter på over

a) 50000 tons i Finland

b) 10000 tons i Sverige.

En liste over varerne i første afsnit udarbejdes efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

2. Restitutionen i stk. 1 fastsættes periodisk.

3. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel og restitutionsbeløbet fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

KAPITEL III

SAMHANDEL MED TREDJELANDE

Artikel 9

1. Ved import til eller eksport fra EF af produkterne i artikel 1 skal der fremlægges import- eller eksportlicens. Der kan imidlertid fastsættes undtagelser for produkter, der ikke har nogen væsentlig indflydelse på forsyningssituationen på kornmarkedet.

Licensen udstedes af medlemsstaterne til enhver, der ansøger herom, uanset hvor i EF ansøgeren er etableret, uden at dette dog tilsidesætter foranstaltninger truffet med henblik på anvendelsen af artikel 12-17.

Import- og eksportlicenser gælder for hele EF. Det er en betingelse for udstedelse af sådanne licenser, at der stilles en sikkerhed, som skal garantere, at produkterne importeres eller eksporteres i licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis alle eller en del af produkterne ikke er blevet importeret eller eksporteret i licensens gyldighedsperiode, undtagen i tilfælde af force majeure.

2. Licensernes gyldighedsperiode og de øvrige gennemførelsesbestemmelser til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Afsnit 1

Importbestemmelser

Artikel 10

1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes importtoldsatserne i den fælles toldtarif for produkterne i artikel 1.

2. Uanset stk. 1 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005, undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007, undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

3. Med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i stk. 2 skal der regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de produkter, der er omhandlet i samme stykke.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

I gennemførelsesbestemmelserne fastsættes navnlig:

a) minimumskrav til blød hvede af høj kvalitet

b) de prisnoteringer, der skal indgå i beregningerne

c) muligheden for, at de erhvervsdrivende, hvis det er relevant i specifikke tilfælde, kan få kendskab til, hvilken told der anvendes, inden sendingerne ankommer.

Artikel 11

1. For at undgå eller afhjælpe skadelige virkninger på EF-markedet, der måtte opstå som følge af import af visse af produkterne i artikel 1, pålægges importen af et eller flere af disse produkter en tillægsimporttold efter toldsatsen i artikel 10, hvis de betingelser, der skal fastlægges af Kommissionen efter stk. 4 i nærværende artikel, er opfyldt, medmindre det er usandsynligt, at importen skaber forstyrrelser på EF-markedet, eller hvis virkningerne ikke står i forhold til det tilstræbte mål, jf. dog artikel 10, stk. 2.

2. Ved import til priser, der ligger under det niveau, som EF har meddelt Verdenshandelsorganisationen ("udløsningsprisen"), kan der pålægges en tillægsimporttold.

Hvis importmængden i et år, hvor de i stk. 1 nævnte skadelige virkninger opstår eller kan forventes at opstå, overstiger et niveau, der er fastlagt på basis af afsætningsmulighederne defineret som importen i procent af det tilsvarende indenlandske forbrug i de tre forudgående år ("udløsningsmængden"), kan der opkræves en tillægsimporttold.

3. De importpriser, som lægges til grund, når der pålægges tillægsimporttold efter stk. 2, første afsnit, fastlægges på grundlag af cif-importpriserne for den pågældende sending.

Med henblik herpå kontrolleres cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet eller EF-importmarkedet.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2. I gennemførelsesbestemmelserne skal det især specificeres, hvilke produkter der kan pålægges tillægsimporttold.

Artikel 12

1. De toldkontingenter for import af produkterne i artikel 1, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300 eller af andre retsakter udstedt af Rådet, åbnes og forvaltes af Kommissionen efter gennemførelsesbestemmelser vedtaget efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

2. Ved forvaltningen af toldkontingenterne anvendes en af følgende metoder eller en kombination af disse:

a) en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, som ansøgninger indgives i (efter "først til mølle"-princippet)

b) en metode, der går ud på fordeling i forhold til de mængder, der er indgivet ansøgning om (efter den såkaldte metode med "samtidig behandling")

c) en metode, hvor der tages hensyn til de traditionelle handelsstrømme (efter den såkaldte metode med "traditionelle/nye mønstre").

Der kan fastsættes andre relevante metoder. De må ikke medføre uretmæssig forskelsbehandling af de erhvervsdrivende.

3. Forvaltningsmetoden skal, hvor det er relevant, tage behørigt hensyn til EF-markedets forsyningsbehov og nødvendigheden af at sikre ligevægten på dette marked.

4. I gennemførelsesbestemmelserne i stk. 1 fastsættes der årlige toldkontingenter, om nødvendigt tidsmæssigt fordelt på hele året, ligesom det fastlægges, hvilken forvaltningsmetode der skal anvendes, herunder relevante bestemmelser vedrørende:

a) garanti for produktets art, afsendelsessted og oprindelse

b) anerkendelse af det dokument, der anvendes til kontrol af den garanti, som er omhandlet i litra a)

c) betingelser for udstedelse af importlicenser og licensernes gyldighedsperiode.

For så vidt angår Spaniens importkontingent på 2000000 t majs og 300000 t sorghum og Portugals importkontingent på 500000 t majs, fastsættes der i gennemførelsesbestemmelserne endvidere regler for gennemførelse af importkontingentet og i givet fald offentlig oplagring af de mængder, som importeres af de pågældende medlemsstaters interventionsorganer, og for disse mængders afsætning på disse medlemsstaters marked.

Afsnit 2

Eksportbestemmelser

Artikel 13

1. I det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre eksport af nedenstående produkter på grundlag af noteringerne eller priserne for disse produkter på verdensmarkedet inden for de grænser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne i EF udlignes ved eksportrestitutioner:

a) produkter i artikel 1, der eksporteres i uforandret stand

b) produkter i artikel 1, der eksporteres i form af produkter opført i bilag III.

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er omhandlet i litra b), må ikke overstige dem, der gælder for sådanne produkter, når de eksporteres i uforandret stand.

2. For så vidt angår tildeling af de mængder, der kan eksporteres med eksportrestitution, skal den metode, der fastlægges, være:

a) den, der passer bedst til produktets art og til situationen på det pågældende marked, således at de disponible ressourcer udnyttes så effektivt som muligt under hensyn til EF-eksportens effektivitet og struktur, uden at dette må føre til forskelsbehandling mellem store og små erhvervsdrivende

b) den, der administrativt set er mindst tung for de erhvervsdrivende under hensyn til forvaltningskravene

c) af en sådan art, at der ikke sker forskelsbehandling af de berørte erhvervsdrivende.

3. Eksportrestitutionerne skal være ens for hele EF. De kan differentieres efter destination, når situationen på verdensmarkedet eller specifikke krav på visse markeder gør dette nødvendigt. Restitutionerne fastsættes efter proceduren i artikel 25, stk. 2. Fastsættelsen kan ske:

a) med regelmæssige mellemrum

b) ved licitation for produkter, som der allerede er fastsat en sådan procedure for.

Eksportrestitutioner, der fastsættes med regelmæssige mellemrum, kan i givet fald ændres af Kommissionen i den mellemliggende periode på begæring af en medlemsstat eller på Kommissionens eget initiativ.

Artikel 14

1. For produkter i artikel 1, der eksporteres i uforandret stand, ydes der kun eksportrestitutioner på begæring og mod fremlæggelse af eksportlicens.

2. Ved eksport i uforandret stand af produkterne i artikel 1 anvendes den eksportrestitution, der gælder på dagen for licensansøgningen, og ved differentieret restitution den restitution, som gælder samme dag:

a) for den destination, der er angivet i licensen

eller eventuelt

b) for den faktiske destination, hvis denne afviger fra den destination, der er angivet i licensen. I så fald må beløbet ikke overstige det beløb, der gælder for den destination, der er angivet i licensen.

Der kan træffes relevante foranstaltninger for at undgå ethvert misbrug af den fleksibilitet, som dette stykke indeholder.

3. Anvendelsesområdet for stk. 1 og 2 kan efter proceduren i artikel 16 i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter(9) udvides til at omfatte produkterne i artikel 1, når de eksporteres i form af produkter opført i bilag III. Gennemførelsesbestemmelserne vedtages efter samme procedure.

4. Stk. 1 og 2 kan efter proceduren i artikel 25, stk. 2, fraviges for produkterne i artikel 1, hvis der ydes eksportrestitutioner for disse i forbindelse med fødevarehjælp.

Artikel 15

1. Medmindre andet er fastsat efter proceduren i artikel 25, stk. 2, foretages der for de i artikel 1, litra a) og b), nævnte produkter en justering af den ifølge stk. 14, stk. 2, gældende restitution på baggrund af de månedlige forhøjelser, der gælder for interventionsprisen, og i givet fald ændringerne i denne pris.

2. Der kan fastsættes et korrektionsbeløb for eksportrestitutionerne efter proceduren i artikel 25, stk. 2. Kommissionen kan om nødvendigt ændre korrektionsbeløbene.

3. Stk. 1 og 2 kan i fuldt omfang eller delvis anvendes på hvert af de i artikel 1, litra c) og d), nævnte produkter og på de i artikel 1 nævnte produkter, der eksporteres i form af varer, som er opført i bilag III. I dette tilfælde korrigeres den i stk. 1 nævnte justering ved, at der på den månedlige forhøjelse anvendes en koefficient, som udtrykker forholdet mellem mængden af basisprodukt og den mængde af basisproduktet, som er indeholdt i det eksporterede, forarbejdede produkt eller anvendt ved fremstillingen af den eksporterede vare.

4. Ved eksport i løbet af de første tre måneder af høståret af malt, som ved udløbet af det foregående høstår befandt sig på lager, eller som er fremstillet af byg, der var på lager på det tidspunkt, gælder den restitution, som ville have været gældende for den pågældende licens ved eksport i løbet af den sidste måned i det foregående høstår.

Artikel 16

For at tage hensyn til de særlige fremstillingsprocesser for visse kategorier af spiritus fremstillet på basis af korn kan kriterierne for ydelse af eksportrestitutioner, jf. artikel 13, stk. 1, og kontrolproceduren i fornødent omfang tilpasses denne særlige situation.

Artikel 17

På grundlag af de eksportlicenser, der udstedes for de fastsatte referenceperioder, og som gælder for de pågældende produkter, sikres det, at de mængdegrænser, der følger af aftalerne indgået i henhold til traktatens artikel 300, overholdes. For så vidt angår overholdelsen af de forpligtelser, der følger af WTO-aftalen om landbrug, har det ingen betydning for licensernes gyldighed, at en referenceperiode udløber.

Artikel 18

Gennemførelsesbestemmelserne til dette afsnit, herunder bestemmelser for fordeling af endnu ikke tildelte mængder og omfordeling af ikke opbrugte mængder, der kan eksporteres, særlig bestemmelser for den tilpasning, der er omhandlet i artikel 16, vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Bilag III ændres efter samme procedure.

Afsnit 3

Fælles bestemmelser

Artikel 19

1. I det omfang, det er nødvendigt, for at den fælles markedsordning for korn kan fungere efter hensigten, kan Rådet på forslag af Kommissionen efter afstemningsproceduren i traktatens artikel 37, stk. 2, helt eller delvis forbyde anvendelse af proceduren for aktiv og passiv forædling:

a) for produkter i artikel 1, når de skal anvendes til fremstilling af produkterne i artikel 1, litra c) og d)

b) i særlige tilfælde, for produkter i artikel 1, når de skal anvendes til fremstilling af produkter opført i bilag III.

2. Hvis den i stk. 1 nævnte situation opstår meget pludseligt, og EF's marked forstyrres eller trues af forstyrrelse på grund af proceduren for aktiv eller passiv forædling, kan bestemmelserne i stk. 1 fraviges, og Kommissionen træffer på begæring af en medlemsstat eller på eget initiativ de nødvendige foranstaltninger efter proceduren i artikel 25, stk. 2. Rådet og medlemsstaterne underrettes om sådanne foranstaltninger, der straks iværksættes og højst kan anvendes i seks måneder. Hvis Kommissionen har modtaget en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest en uge efter modtagelsen.

3. Enhver medlemsstat kan indbringe foranstaltninger truffet af Kommissionen for Rådet senest en uge efter, at den blev underrettet om dem. Rådet kan med kvalificeret flertal bekræfte, ændre eller ophæve Kommissionens afgørelse.

Hvis Rådet ikke senest tre måneder efter den dato, hvor det fik afgørelsen forelagt, har truffet en beslutning, anses Kommissionen afgørelse for ophævet.

Artikel 20

1. Ved tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne forordning, gælder de almindelige regler for fortolkning af den kombinerede nomenklatur og de nærmere regler for dens anvendelse. Den toldnomenklatur, der følger af anvendelsen af denne forordning, indarbejdes i den fælles toldtarif.

2. Medmindre andet er fastsat i denne forordning eller i bestemmelser truffet i medfør af denne forordning, er følgende forbudt i samhandelen med tredjelande:

a) opkrævning af afgifter med samme virkning som told

b) anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

Artikel 21

1. Hvis noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for et eller flere af produkterne i artikel 1 når op på et sådant niveau, at forsyningen af EF's marked afbrydes eller er i fare for at blive afbrudt, og denne situation kan forventes at vare ved og blive yderligere forværret, kan der træffes relevante foranstaltninger som beskyttelsesforanstaltninger i særligt hastende tilfælde.

2. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 22

1. Hvis EF's marked for et eller flere af produkterne i artikel 1 på grund af import eller eksport bliver eller risikerer at blive udsat for alvorlige forstyrrelser, som kan bringe målene i traktatens artikel 33 i fare, kan der træffes relevante foranstaltninger i samhandelen med lande, der ikke er medlemmer af WTO, indtil forstyrrelsen eller risikoen herfor er ophørt.

2. Hvis situationen i stk. 1 opstår, træffer Kommissionen de fornødne foranstaltninger på begæring af en medlemsstat eller på eget initiativ. Medlemsstaterne underrettes om sådanne foranstaltninger, der straks iværksættes. Hvis Kommissionen har modtaget en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest tre arbejdsdage efter modtagelsen.

3. Enhver medlemsstat kan indbringe foranstaltninger truffet af Kommissionen for Rådet senest tre arbejdsdage efter, at den blev underrettet om dem. Rådet kan med kvalificeret flertal ændre eller ophæve den pågældende foranstaltning senest en måned efter den dato, hvor den blev indbragt for Rådet.

4. Bestemmelser vedtaget efter denne artikel anvendes under iagttagelse af de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 300, stk. 2.

KAPITEL IV

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 23

Medmindre andet bestemmes i denne forordning, anvendes traktatens artikel 87, 88 og 89 på produktion af og handel med produkterne i artikel 1 i denne forordning.

Artikel 24

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden alle oplysninger, der er nødvendige for at anvende denne forordning og opfylde de internationale forpligtelser i forbindelse med korn.

Gennemførelsesbestemmelserne for fastlæggelse af, hvilke oplysninger der er nødvendige, og for meddelelse og videregivelse af sådanne oplysninger vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 25

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Korn, i det følgende benævnt "komitéen".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til én måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 26

Komitéen kan behandle ethvert spørgsmål, som formanden enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant forelægger den.

Artikel 27

Foranstaltninger, der i en hastesituation er både nødvendige og berettigede for at løse eventuelle praktiske og specifikke problemer, vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Sådanne foranstaltninger kan fravige visse bestemmelser i denne forordning, men kun i det strengt nødvendige omfang og tidsrum.

Artikel 28

Forordning (EF) nr. 1258/1999 og gennemførelsesbestemmelserne dertil anvendes for de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt i forbindelse med opfyldelse af forpligtelserne i nærværende forordning.

Artikel 29

Ved anvendelsen af denne forordning skal der på samme tid tages behørigt hensyn til målene i traktatens artikel 33 og 131.

KAPITEL V

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30

1. Forordning (EØF) nr. 1766/92 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

2. Der kan træffes overgangsforanstaltninger efter proceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 31

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra høståret 2004/2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2003.

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) Udtalelse af 5.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) EUT C 208 af 3.9.2003, s. 39.

(3) Udtalelse af 2.7.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003 (EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1).

(5) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(8) Se s. 1 i denne EUT.

(9) EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

BILAG I

Produkter nævnt i artikel 1, litra d)

>TABELPOSITION>

BILAG II

Månedlige forhøjelser af interventionsprisen, jf. artikel 4, stk. 3

>TABELPOSITION>

BILAG III

Produkter nævnt i artikel 13, stk. 1, litra b), og artikel 19, stk. 1, litra b)

>TABELPOSITION>

BILAG IV

Sammenligningstabel

>TABELPOSITION>

Top