EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1648

Rådets forordning (EF) nr. 1648/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut

OJ L 245, 29.9.2003, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 437 - 439
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 437 - 439
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 437 - 439
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 437 - 439
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 437 - 439
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 437 - 439
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 437 - 439
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 437 - 439
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 437 - 439
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 207 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 207 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2009; ophævet ved 32008R1339

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1648/oj

32003R1648

Rådets forordning (EF) nr. 1648/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut

EU-Tidende nr. L 245 af 29/09/2003 s. 0022 - 0024


Rådets forordning (EF) Nr. 1648/2003

af 18. juni 2003

om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Visse af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(4) bør bringes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF,Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5) (i det følgende benævnt "den almindelige finansforordning"), særlig artikel 185.

(2) De generelle principper og begrænsninger, der gælder for aktindsigt i henhold til traktatens artikel 255, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(6).

(3) I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 blev de tre institutioner i en fælles erklæring enige om, at agenturer og lignende organer skal indføre regler i overensstemmelse med nævnte forordning.

(4) I forordning (EØF) nr. 1360/90 må der derfor indføjes de bestemmelser, der er nødvendige, for at forordning (EF) nr. 1049/2001 kan finde anvendelse på Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, samt en bestemmelse om klageadgang i tilfælde af afslag på en begæring om aktindsigt.

(5) Forordning (EØF) nr. 1360/90 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1360/90 ændres således:

1) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 4a

Aktindsigt

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(7) finder anvendelse på instituttets dokumenter.

2. Bestyrelsen vedtager de praktiske gennemførelsesbestemmelser for forordning (EF) nr. 1049/2001 senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1648/2003 af 18. juni 2003 om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut(8).

3. Der kan klages til ombudsmanden over de beslutninger, som instituttet træffer efter artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, eller de kan indbringes for Domstolen efter bestemmelserne i traktatens artikel 195 og 230."

2) Artikel 5, stk. 9, erstattes af følgende:

"9. Senest den 15. juni vedtager bestyrelsen en årsberetning om instituttets virksomhed, der fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten. Årsberetningen fremsendes ligeledes til medlemsstaterne og til de bistandsberettigede lande til orientering.

10. Instituttet forelægger hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne."

3) Artikel 7, stk. 1, tredje led, affattes således:

"- udarbejdelse af oversigten over indtægter og udgifter og gennemførelse af instituttets budget".

4) Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

Budgetprocedure

1. Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af et udkast fra direktøren et overslag over instituttets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen sender dette overslag, der indeholder en stillingsfortegnelse, til Kommissionen senest den 31. marts.

2. Kommissionen fremsender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter kaldet 'budgetmyndigheden') sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

3. Kommissionen gennemgår overslaget under hensyntagen til de fastsatte prioriteter for erhvervsuddannelse i de bistandsberettigede lande og de generelle finansielle retningslinjer for økonomisk bistand til disse lande. På grundlag af overslaget anfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de beløb, som den finder påkrævet i forbindelse med stillingsfortegnelsen, og de tilskud, der ydes over det almindelige budget, og den forelægger dem for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

Den fastsætter på dette grundlag og inden for rammerne af det samlede beløb, der er nødvendigt til den økonomiske støtte til de bistandsberettigede lande, det årlige bidrag til instituttets budget, som skal opføres i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

4. Budgetmyndigheden fastsætter bevillingerne i form af tilskud til instituttet.

Budgetmyndigheden fastsætter instituttets stillingsfortegnelse.

5. Instituttets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når Den Europæiske Unions almindelige budget er endeligt vedtaget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

6. Bestyrelsen underretter hurtigst muligt budgetmyndigheden om alle projekter, som den agter at gennemføre, og som kan få betydelige finansielle følgevirkninger for finansieringen af dens budget, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, såsom leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, sender den bestyrelsen denne inden for en frist på seks uger regnet fra underretningen om projektet."

5) Artikel 11, stk. 2, 3, og 4, affattes således:

"2. Instituttets regnskabsfører sender senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår det foreløbige regnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentraliserede organer i overensstemmelse med artikel 128 i den almindelige finansforordning.

3. Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører instituttets foreløbige årsregnskab ledsaget af beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes tillige til Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om instituttets foreløbige årsregnskab opstiller direktøren, i medfør af bestemmelserne i artikel 129 i den almindelige finansforordning, på eget ansvar instituttets endelige årsregnskab og sender det til bestyrelsen med henblik på udtalelse.

5. Bestyrelsen afgiver udtalelse om instituttets endelige årsregnskab.

6. Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

7. Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8. Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Dette svar sendes ligeledes til bestyrelsen.

9. Direktøren forelægger alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, for Europa-Parlamentet på dettes anmodning, jf. artikel 146, stk. 3, i den almindelige finansforordning.

10. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret N."

6) Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

Finansielle bestemmelser

Instituttets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kommissionens forordning (EF,Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF,Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(9), såfremt dette er nødvendigt som følge af instituttets særlige behov, og kun hvis Kommissionen på forhånd giver sit samtykke."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2003.

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 63.

(2) Udtalelse af 27.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT C 285 af 21.11.2002, s. 4.

(4) EFT L 131 af 23.5.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2666/2000 (EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1).

(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, med berigtigelse i EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43.

(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(7) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(8) EUT L 245 af 29.9.2003, s. 22.

(9) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72, med berigtigelse i EFT L 2 af 7.1.2003, s. 39.

Top