EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0637

2003/637/EF: Kommissionens beslutning af 30. april 2003 om Østrigs støtte C 65/02 (tidligere N 262/02) til de østrigske luftfartsselskaber (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 1307)

OJ L 222, 5.9.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/637/oj

32003D0637

2003/637/EF: Kommissionens beslutning af 30. april 2003 om Østrigs støtte C 65/02 (tidligere N 262/02) til de østrigske luftfartsselskaber (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 1307)

EU-Tidende nr. L 222 af 05/09/2003 s. 0033 - 0038


Kommissionens beslutning

af 30. april 2003

om Østrigs støtte C 65/02 (tidligere N 262/02) til de østrigske luftfartsselskaber

(meddelt under nummer K(2003) 1307)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2003/637/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter at have givet de interesserede parter en frist til at fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med ovennævnte artikel(1), og

ud fra følgende betragtninger:

I. SAGSFORLØB

(1) Ved brev af 5. april 2002, som blev registreret den 10. april 2002 med nummeret SG (2002) A/3826, fremsendte Østrigs faste repræsentant ved Den Europæiske Union en anmeldelse i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, til Kommissionen om en kompensationsordning for tab inden for luftfartssektoren. En første anmodning om yderligere oplysninger blev fremsendt til Østrig den 2. maj 2002 (brev fra GD TREN D(2002) 7022). Østrig besvarede denne anmodning med brev af 24. maj 2002, som Kommissionen registrerede med nummer TREN A/59420. Endnu en anmodning om yderligere oplysninger blev fremsendt til Østrig den 5. juli 2002 (brev fra GD TREN D(2002) 11286). Østrig besvarede denne anmodning med brev af 7. august 2002, som Kommissionen registrerede med nummer SG (2002) A/8235 den 13. august 2002.

(2) Ved brev af 16. oktober 2002 meddelte Kommissionen Østrig sin beslutning om, at den anså en del af den anmeldte ordning, nemlig fire foranstaltninger med et maksimalt omfang af 1419000 EUR, som forenelig med fællesmarkedet, og at Kommissionen i forbindelse med den øvrige støtte inden for rammerne af denne ordning ville indlede proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2(2).

(3) Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Kommissionen opfordrede interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til den omhandlede støtte.

(4) Kommissionen modtog ingen bemærkninger fra interesserede parter.

II. BESKRIVELSE AF STØTTEN

Baggrund

(5) Som følge af terrorangrebene i USA den 11. september 2001 blev visse dele af luftrummet spærret for trafik i flere dage. Det drejede sig især om USA's luftrum, som var fuldstændig spærret for lufttrafik den 11.-14. september 2001, og først fra den 15. september 2001 igen blev åbnet gradvis for lufttrafik. Andre lande så sig nødsaget til at indføre lignende forholdsregler for dele af eller hele deres luftrum.

(6) Luftfartsselskaberne måtte i denne periode aflyse de flyafgange, som blev berørt af spærringen af luftrummet. Selskaberne led yderligere tab på grund af forstyrrelser af den øvrige trafik, eller fordi det ikke var muligt at transportere visse flypassagerer frem til deres destination.

(7) Som følge af de pludseligt opståede begivenheder og de omkostninger, som de medførte for luftfartsselskaberne, blev medlemsstaterne nødt til at træffe særlige kompensationsforanstaltninger

Den anmeldte ordning

(8) Østrig havde i denne forbindelse til hensigt at indføre en kompensationsordning for driftstab inden for den østrigske luftfartssektor i perioden fra 11. til 14. september 2001.

(9) Der kan ydes kompensation til alle luftfartsselskaber, som har en licens, der er udstedt af en østrigsk myndighed, i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber(3). De anmeldte foranstaltninger dækker kun de tab, som Austrian Airlines-koncernens selskaber, dvs. Austrian Airlines, Tyrolean Airways, Lauda Air og Rheintalflug, har meddelt til de østrigske myndigheder. Østrig har dog bekræftet over for Kommissionen, at også andre luftfartsselskaber, som har en licens udstedt af de østrigske myndigheder, kan gøre brug af kompensationsordningen.

(10) Det maksimale kompensationsbeløb kan ikke overstige 4/365 af virksomhedens årsomsætning.

(11) De angivne kompensationsberettigede tab efterprøves og attesteres af virksomhedens revisorer ud fra de fastsatte kriterier.

(12) Østrig har givet tilsagn om at forelægge Kommissionen en rapport om de betalinger, som har fundet sted i de seks måneder efter ordningens godkendelse.

(13) Kommissionen besluttede den 16. oktober 2001, at ordningen, som indebar en tilsvarende kompensation for tab i perioden 11. til 14. september 2001, delvis var at anse for forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning blev truffet på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), og retningslinjerne i Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet - Følgerne for luftfarten af attentaterne i USA(4) (i det følgende benævnt "meddelelsen af 10. oktober 2001"). Østrig fik i denne forbindelse godkendt et støttebeløb på 1419000 EUR.

(14) Den anmeldte ordning, som er omfattet af denne beslutning, indeholder herudover yderligere to foranstaltninger, for hvilke der med den samme beslutning af 16. oktober 2001 blev indledt en formel undersøgelsesprocedure:

- Den ene foranstaltning, som omtales som foranstaltning 2b i den nævnte beslutning, omfatter kompensation for den aflyste transatlantiske flyafgang den 15. september 2001 (anmeldt beløb: 55727 EUR)

- Den anden foranstaltning, der omtales som foranstaltning 3, har til formål at yde kompensation for tab for alle andre flyafgange end flyafgange til USA. Til dette formål blev det gennemsnitlige antal passagerer pr. dag og rute for perioden 11. til 14. september 2001 sammenlignet med tallene for perioden 1. til 10. september. Passagerunderskuddet på 8630 personer blev multipliceret med gennemsnitsindtjeningen på ruterne for at komme frem til nedenstående beløb. Det anmeldte beløb var 1908128 EUR.

(15) Kommissionen besluttede at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, da det blev betvivlet, at denne støtteordning er forenelig med fællesmarkedet. For så vidt angår foranstaltning 2b, som vedrører den 15. september 2001, grunder tvivlen ikke kun på, at den periode, der er fastsat i punkt 35 i meddelelsen af 10. oktober 2001, er overskredet, men ligeledes og især på, at der ikke foreligger usædvanlige begivenheder, samt at den form for tab, der kan kompenseres for, ændres efter den 14. september 2001. Med hensyn til foranstaltning 3, som i økonomisk henseende er den største foranstaltning, betvivler Kommissionen frem for alt foreneligheden med fællesmarkedet, fordi Østrig ikke kan påvise den direkte forbindelse, som i henhold til punkt 35 i den nævnte meddelelse skal bestå mellem de kompensationsberettigede omkostninger og spærringen af luftrummet, og fordi, der åbenbart indgår geografiske områder, hvor der ikke var nogen spærring af luftrummet.

III. BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER

(16) Kommissionen har ikke modtaget bemærkninger fra interesserede tredjeparter inden for fristen på en måned.

IV. ØSTRIGS BEMÆRKNINGER

(17) Østrig fremsendte yderligere bemærkninger til Kommissionen med brev af 16. december 2002, som Kommissionen registrerede under nr. TREN (2002) A/72621.

(18) For så vidt angår Austrian Airlines' transatlantiske flyafgang, som blev annulleret den 15. september (foranstaltning 2b), anførte Østrig, at aflysningen skete i kølvandet på de østrigske myndigheders beslutning om at lade bevæbnede sikkerhedsvagter ombord ledsage flyet. Det var ikke muligt at indhente de amerikanske myndigheders tilladelse hertil i rette tid, og således kunne de nødvendige forberedelser til denne flyafgang ikke træffes. Østrig anførte desuden, at genoptagelsen af lufttrafikken kun skete gradvis, hvilket Kommissionen selv erkendte i sin beslutning, og at sådanne aflysninger viser, at situationen fortsat var kaotisk efter den 14. september 2001.

(19) Endelig bekræftede Østrig, at man inden for rammerne af denne foranstaltning 2b har til hensigt at udbetale beløbet på 55727 EUR, hvis forenelighed der allerede herskede tvivl om ved procedurens begyndelse.

(20) De generelle kompensationsforanstaltninger for hele rutenettet (foranstaltning 3), som Kommissionen havde gjort indvendinger imod, blev af Østrig begrundet med henvisning til, at Østrig fortolker Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2001 samt brevet fra Kommissionens tjenestegrene til medlemsstaterne af 14. november 2001 på denne måde, og ikke støtter sig til Kommissionens praksis, dvs. tidligere beslutninger vedrørende andre medlemsstater(5), som Kommissionen havde henvist Østrig til. Herudover anførte Østrig yderligere oplysninger vedrørende den planlagte kompensationsforanstaltning.

(21) Østrig beregnede først, ud fra gennemsnitstallene for august 2001, de faktiske tab i forbindelse med transferpassagerer på Austrian Airlines' rutenet, som på grund af virksomhedens aflysning af transatlantiske flyafgange i perioden 11. til 14. september 2001 ikke kunne komme med deres forbindelsesfly; dette tab udgør [...] EUR.

(22) Endvidere beregnede Østrig, at ca. [...] % af passagererne på Austrian Airlines' transatlantiske flyafgange, som blev aflyst mellem den 11. og den 14. september 2001, og for hvilke kompensation for de tilsvarende tab blev godkendt i beslutningen af 16. oktober, var udrejsende passagerer, hvis tilbagerejse derfor også blev annulleret. Østrig bekræftede, at der ikke var taget hensyn til dette element i den første anmeldelse, og forelagde et nøjagtigt skøn baseret på den foregående måneds data og ansatte tabet til 1235700 EUR.

(23) Yderligere tab i forbindelse med passagerer, som på samme måde var i transfer inden for andre områder af Austrian Airlines' rutenet, og hvis tilbagerejser gik tabt, som beskrevet under betragtning 21, blev beregnet til [...] EUR.

(24) Endelig led Austrian Airlines-koncernen lignende tab til et samlet beløb af [...] EUR for transferpassagerer til koncernens transatlantiske fly fra andre luftfartsselskabers opsamlingsfly, som måtte aflyses de samme dage.

(25) Afslutningsvis bekræftede Østrig, at man havde til hensigt i stedet for det oprindeligt anmeldte beløb på 1908128 EUR i forbindelse med denne foranstaltning at udbetale et beløb på 1983333 EUR, hvilket er summen af de fire beløb, som er nævnt i betragtning 21 til 24.

V. VURDERING AF STØTTEN

Forekomsten af en støtte

(26) EF-traktatens artikel 87, stk. 1, fastslår, at "bortset fra [...] undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne."

(27) Støtten til luftfartsselskaberne udgør en tildeling af statsmidler til fordel for disse og udgør derfor en økonomisk fordel for dem.

(28) Den foranstaltning til fordel for luftfarttrafikken, som er genstand for nærværende beslutning, har en selektiv karakter. Herudover blev de fire luftfartsselskaber, som støtten først og fremmest er beregnet til, udtrykkeligt nævnt (se betragtning 9).

(29) Siden ikrafttræden af forordning (EØF) nr. 2407/92 og Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet(6), som ændret ved Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelsesakt, den 1. januar 1993, befinder en medlemsstats luftfartsselskaber sig i en konkurrencesituation med andre selskaber, der henhører under andre medlemsstater. De fire luftfartsselskaber, som støtten er bestemt til, er aktive på fællesmarkedet. Den planlagte støtte til fordel for dem og de fordele, de kan drage heraf, berører samhandelen mellem medlemsstaterne og vil kunne påvirke konkurrencen.

(30) Disse foranstaltninger, som udgør statsstøtte, er kun forenelige med fællesmarkedet, hvis de er omfattet af en af de fastsatte undtagelser.

Retsgrundlag for vurderingen af støtten

(31) De undtagelser, der er fastsat i EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra a) og c) finder ikke anvendelse, da det i det foreliggende tilfælde ikke drejer sig om støtte af social karakter til enkelte forbrugere eller støtteforanstaltninger for økonomien i visse af Forbundsrepublikken Tysklands områder.

(32) Da der heller ikke er tale om støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse, eller støtte til udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, vil der ikke kunne tages hensyn til de undtagelser, der er fastsat i traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c).

(33) Endelig er de undtagelser, der er fastsat i traktatens artikel 87, stk. 3, litra b) og d), som henholdsvis omhandler at fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælles europæisk interesse eller at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi eller at fremme kulturen og bevarelsen af kulturarven, heller ikke relevante i det foreliggende tilfælde.

(34) EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), fastslår, at "støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder" er forenelig med fællesmarkedet. I punkt 33 i meddelelsen af 10. oktober 2001, finder Kommissionen, at begivenhederne den 11. september 2001 kan kvalificeres som værende usædvanlige begivenheder i henhold til traktatens artikel 87, stk. 2, litra b).

(35) I punkt 35 i meddelelsen af 10. oktober 2001 forklarer Kommissionen, hvilke vilkår den finder er nødvendige, for at den kan anse de kompensationer, der har forbindelse med de pågældende begivenheder, for at opfylde betingelserne i traktatens artikel 87, stk. 2, litra b):

"Kommissionen er af den opfattelse, at omkostningerne som følge af lukningen af det amerikanske luftrum fra den 11.-14. september 2001 er en direkte konsekvens af begivenhederne den 11. september 2001. Medlemsstaterne kan derfor yde kompensation for disse omkostninger i henhold til bestemmelser i traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), for så vidt som følgende betingelser er opfyldt:

- kompensationen udbetales uden forskelsbehandling til alle luftfartsselskaber i en given medlemsstat

- den vedrører udelukkende omkostninger, der blev registreret i dagene fra den 11.-14. september 2001 efter de amerikanske myndigheders beslutning om at suspendere lufttrafikken

- kompensationsbeløbet beregnes nøjagtigt og objektivt ved at sammenligne det enkelte luftfartsselskabs trafik de fire pågældende dage med luftfartsselskabs trafik i den foregående uge, hvorefter resultatet korrigeres for udviklingen i den tilsvarende periode i år 2000. Den maksimale kompensation, som beregnes under hensyntagen til såvel de afholdte udgifter som de opnåede besparelser, er lig med det behørigt fastslåede indtægtstab i disse fire dage. Beløbet må under ingen omstændigheder overstige fire trehundredefemogtresindstyvendedele af selskabets omsætning."

Forenelighed i henhold til traktatens artikel 87, stk. 2, litra b)

a) Foranstaltning 2b (transatlantisk flyafgang den 15. september 2001)

(36) Den anmeldte ordning overskrider klart den ramme, der anses for at være tilladelig i meddelelsen af 10. oktober 2001, for at traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), kan finde anvendelse, idet perioden begrænses til den 11.-14. september 2001, og der omfattes kun de tab, som direkte har forbindelse med lukningen af luftrummet, og som allerede er godkendt som værende påført i denne periode.

(37) I punkt 35 i meddelelsen af 10. oktober 2001 fandt Kommissionen, at lukningen af det amerikanske luftrum fra den 11.-14. september 2001 havde karakter af "usædvanlig begivenhed" og, at kompensationerne for tabene som følge af denne lukning var forenelige med traktaten, men den fandt imidlertid ikke, at dette gjaldt for andre skader, der havde indirekte forbindelse med den pågældende lukning. Det gælder f.eks. de tab, som luftfartsselskaberne led efter genåbningen af luftrummet den 15. september.

(38) Kommissionen forklarede i meddelelsen af 10. oktober 2001, at de tab, som der kunne ydes erstatning for, udelukkende skulle vedrøre "omkostninger, der blev registreret [...] efter de amerikanske myndigheders beslutning om at suspendere lufttrafikken". De østrigske myndigheders redegørelse gør det helt klart, at den pågældende flyafgang ikke kunne gennemføres på grund af deres egen beslutning om særlige foranstaltninger i form af bevæbnede vagter, hvilket skulle godkendes af de amerikanske myndigheder og ikke skete i tide. De østrigske myndigheder erkender hermed, at det ikke længere var spærringen af luftrummet, der var det afgørende efter 14. september 2001, men skærpede forholdsregler, som influerede på driften af flyruterne.

(39) Kommissionen er derfor ikke enig i, at følgevirkningerne af angrebene den 11. september fra den 15. september og fremover skal anses på samme måde som de umiddelbare følgevirkninger, dvs. den fuldstændige spærring af visse områder af luftrummet frem til 14. september, hvor det var umuligt at betjene de pågældende flyruter. Angrebenes følgevirkninger på sigt har været følbare i mange dele af verdensøkonomien i kortere eller længere tid og varer stadig ved, men disse vanskeligheder kan, uanset hvor graverende de i sig selv måtte være, ligesom andre økonomiske og politiske kriser ikke regnes for usædvanlige begivenheder, som begrunder anvendelsen af EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b).

(40) Kommissionen gør desuden opmærksom på, at den som led i sine opgaver med at sikre lige behandling af virksomheder ikke i nogen beslutninger(7) har godkendt kompensation for perioden efter den 14. september 2001.

(41) Kommissionen kommer derfor frem til, at foranstaltning 2b med et beløb på 55727 EUR til kompensation for tabene efter 14. september 2001 ikke er forenelig med fællesmarkedet og især ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), som det blev anført i meddelelsen af 10. oktober 2001.

b) Foranstaltning 3 (andre planlagte kompensationer)

(42) Kommissionen noterer sig, at alle luftfartsselsskaber, som har en licens udstedt af de østrigske myndigheder, kan få kompensation. Der er derfor tale om en åbenlyst ikke-diskriminerende foranstaltning.

(43) I meddelelsen af 10. oktober 2001 blev kompensation for de umiddelbare virkninger af de amerikanske myndigheders beslutning om spærring af luftrummet principielt godkendt. Modaliteterne for anvendelsen af Kommissionens meddelelse blev fastlagt i detaljer i brev af 14. november 2001 fra Kommissionens tjenestegrene til medlemsstaterne. I dette brev gøres navnlig opmærksom på den forbindelse, der skal dokumenteres mellem "suspensionen af al lufttrafik på det amerikanske område og de forstyrrelser, det medførte for det europæiske luftrum". I denne forbindelse er foranstaltningens mål i henhold til de af Østrig anførte oplysninger som svar på åbningsskrivelsen udelukkende at yde kompensation til rutenet og enkeltruter, som blev ramt af spærringen af luftrummet og de deraf følgende forstyrrelser i andre rutenet, f.eks. når flypassagerer ikke kunne befordres til deres destination. Kommission mener, at denne foranstaltning er i tråd med den i meddelelsen af 10. oktober 2001 fastlagte holdning, især hvad angår den direkte forbindelse, der skal være til stede mellem kompensationsberettigede omkostninger og spærringen af luftrummet.

(44) Foranstaltningen vedrører udelukkende perioden 11. til 14. september 2001 og er begrænset til de tab, som opstod i denne periode, som umiddelbart skyldes spærringen af luftrummet. Den overholder dermed de betingelser, der er fastsat af Kommissionen.

(45) Metoden til beregning af de driftstab, for hvilke der kan ydes kompensation, bygger på den metode, Kommissionen fastsatte i sin meddelelse, som blev beskrevet nærmere i brev af 14. november 2001 fra Kommissionens tjenestegrene til medlemsstaterne. De manglende indtægter for de fire dage blev udregnet på grundlag af virksomhedernes seneste passagerstatistikker på angrebstidspunktet. Østrig medtog kun indtægtstab ud fra faktiske annulleringer af transatlantiske flyafgange eller de tilsvarende transferforbindelser.

Med hensyn til indtægtstabet pr. passager, gjorde Østrig i sine svarskrivelser klart, at der ikke er nogen variable omkostninger for disse flyafgange, da de alle blev planmæssigt afviklet.

Endelig er det maksimumbeløb, som medlemsstaten har valgt, også i overensstemmelse med den værdi på 4/365 af virksomhedens omsætning, som Kommissionen har fastsat.

Kommission mener derfor, at beregningen ligger inden for det maksimumsbeløb, som er fastsat i meddelelsen af 10. oktober 2001, og at beløbet svarer til nettoindtægtstabet i disse fire dage.

(46) I overensstemmelse med de anvendelsesmodaliteter, som blev beskrevet i ovennævnte brev af 14. november 2001 fra Kommissionens tjenestegrene, har medlemsstaten forpligtet sig til fra den første anmeldelse at meddele Kommissionen betingelserne for anvendelse af kompensationsordningen inden seks måneder efter dens godkendelse.

(47) Kommissionen finder derfor, at den tillægsforanstaltning til et beløb af 1983333 EUR, som Østrig har iværksat på grund af spærringen af luftrummet fra den 11. til 14. september 2001, overholder de regler, som er fastsat i Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2001, og derfor kan anses for at være forenelige med EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b).

VI. KONKLUSION

(48) Kommissionen mener, at den anmeldte foranstaltning 2b til et beløb af 55727 EUR til kompensation for tabene efter den 14. september 2001 ikke er forenelig med fællesmarkedet og især ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b), som fortolket i meddelelsen af 10. oktober 2001. Kommissionen finder derimod, at den tillægsforanstaltning til et beløb af 1.983.333 EUR, som Østrig har iværksat på grund af spærringen af luftrummet fra den 11. til 14. september 2001, overholder de regler, som er fastsat i Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2001, og derfor kan anses for at være forenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b) -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den af Østrig påtænkte statsstøtte til fordel for et østrigsk luftfartsselskab, som går ud på at yde kompensation efter den 14. september 2001 for de tab, som luftfartsselskaberne har lidt som følge af den delvise lukning af luftrummet, er uforenelig med fællesmarkedet.

Støtten kan derfor ikke ydes.

Artikel 2

Støtten på 1.983.333 EUR, som Østrig vil yde de østrigske luftfartsselskaber, anses derimod at være forenelig med fællesmarkedet, jf. EF-traktatens artikel 87, stk. 2, litra b).

Støtten kan derfor ydes.

Artikel 3

Østrig underretter senest to måneder efter meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at efterkomme beslutningen.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Østrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2003.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT C 309 af 12.12.2002, s. 5.

(2) Se fodnote 1.

(3) EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.

(4) KOM(2001) 574 endelig, af 10.10201: http://europa.eu.int/eur-lex/da/ com/cnc/2001/com2001_0574da01.pdf

(5) Se lignende beslutninger vedrørende Frankrig (N 806/01 af 30.1.2002), Det Forenede Kongerige (N 854/01 af 12.3.2002) og Tyskland (N 269/02 af 2.7.2002), som kan findes på følgende internetadresse:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids/ transports.htm

(6) EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8.

(7) Foruden de beslutninger, der er nævnt i fodnote 5, henvises til den endelige negative beslutning 2003/196/EF (EUT L 77 af 24.3.2003, s. 61) om Frankrigs påtænkte støtte C 42/02, som havde til formål at udvide den tidligere godkendte beslutning N 806/01 til også at omfatte kompensation for omkostninger, som lå efter den 14. september.

Top