EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1566

Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/2003 af 4. september 2003 om ændring af importtold for korn

OJ L 222, 5.9.2003, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1566/oj

32003R1566

Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/2003 af 4. september 2003 om ændring af importtold for korn

EU-Tidende nr. L 222 af 05/09/2003 s. 0030 - 0032


Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/2003

af 4. september 2003

om ændring af importtold for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2003(4), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1545/2003(5).

(2) I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 1545/2003 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til den ændrede forordning (EF) nr. 1545/2003 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. september 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september 2003.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.

(3) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(4) EUT L 158 af 27.6.2003, s. 12.

(5) EUT L 218 af 30.8.2003, s. 46.

BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

>TABELPOSITION>

BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(perioden 29.8 til 3.9.2003)

1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:

>TABELPOSITION>

2. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 18,66 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 28,49 EUR/t.

3.

>TABELPOSITION>

Top