EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1562

Kommissionens forordning (EF) nr. 1562/2003 af 4. august 2003 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører svensk flag

OJ L 222, 5.9.2003, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1562/oj

32003R1562

Kommissionens forordning (EF) nr. 1562/2003 af 4. august 2003 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører svensk flag

EU-Tidende nr. L 222 af 05/09/2003 s. 0025 - 0025


Kommissionens forordning (EF) nr. 1562/2003

af 4. august 2003

om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører svensk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Rådets forordning (EF) nr. 2341/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse for 2003 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1407/2003(4), fastsættes kvoterne for kuller for 2003.

(2) For at overholde bestemmelserne om de kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3) Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter kuller fra fartøjer, som fører svensk flag eller er registreret i Sverige, i farvandene i ICES-område IIa (EF-farvande) og Nordsøen, nået den tildelte kvote for 2003.Sverige har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 7. juni 2003. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter kuller fra fartøjer, der fører svensk flag eller er registreret i Sverige, i ICES-område IIa (EF-farvande) og Nordsøen, har medført, at Sveriges kvote af kuller for 2003 må anses for at være opbrugt.

Fiskeriet efter kuller i ICES-område IIa (EF-farvande) og Nordsøen fra fartøjer, der fører svensk flag eller er registreret i Sverige, er forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand fanget i disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 7. juni 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2003.

På Kommissionens vegne

Jörgen Holmquist

Generaldirektør for fiskeri

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.

(3) EFT L 356 af 31.12.2002, s. 12.

(4) EUT L 201 af 8.8.2003, s. 3.

Top