EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1220

Kommissionens forordning (EF) nr. 1220/2003 af 7. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande

OJ L 170, 9.7.2003, p. 3–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 252 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 48 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 48 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1220/oj

32003R1220

Kommissionens forordning (EF) nr. 1220/2003 af 7. juli 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande

EU-Tidende nr. L 170 af 09/07/2003 s. 0003 - 0007


Kommissionens forordning (EF) nr. 1220/2003

af 7. juli 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 883/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår samhandelen med vin med tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikel 59, stk. 3, og artikel 68, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1175/2003(4), skal der i rubrik 14 i ansøgningen om importlicens og importlicensen angives vinens eller mostens farve: "hvid" eller "rød/rosé". Det bør fastsættes, at produktets definition ifølge de eksisterende definitioner på vinprodukter ligeledes anføres i nævnte rubrik. Endvidere bør medlemsstaten have mulighed for at fastsætte, at kun en enkelt KN-kode anføres i licensansøgningen.

(2) Der er i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 325/2003(6), fastsat maksimale varemængder, under hvilke der ikke skal fremlægges importlicenser. For druesaft og druemost er disse mængder udtrykt i kilogram. Det er hensigtsmæssigt, at der for disse produkter kan vælges mellem at udtrykke sikkerhedsstillelsen i EUR/100 kg eller i EUR/hl.

(3) Den sikkerhedsstillelse, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1291/2001 vedrørende importlicenserne, er på forskellige beløb for visse produkter, der henhører under samme ottecifrede KN-kode. For at undgå usikkerhed om, hvilken sikkerhedsstillelse der skal anvendes, bør der fastsættes et enkelt beløb for alle vintyper.

(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002 af 1. august 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif(7) har ændret nomenklaturen for druesaft, herunder druemost. Det er derfor nødvendigt at justere de tilsvarende koder.

(5) Ved indirekte import uden forarbejdning udfærdiges V I 1-dokumentet på grundlag af et V I 1-dokument eller et tilsvarende dokument fra oprindelseslandets myndigheder. Såfremt produktet ikke svarer til eksportlandets erklæring, er det vanskeligt at fastsætte ansvaret på grundlag af et administrativt dokument, der ikke henviser direkte til det autentiske dokument. Det bør derfor præciseres, at oprindelseslandets ledsagedokument bør vedlægges eksportlandets ledsagedokument.

(6) I punkt 13 i bilag I til forordning (EF) nr. 1493/1999 er der for vin fremstillet i Fællesskabet fastsat et totalt syreindhold på mindst 3,5 g/l, men ingen øvre grænse. Derfor bør forordning (EF) nr. 883/2001 ændres tilsvarende, specielt hvad angår analyseundtagelserne for visse vine importeret fra Schweiz.

(7) Der er nogle fejl i teksten til forordningen, og disse fejl skal rettes.

(8) Forordning (EF) nr. 883/2001 bør derfor ændres tilsvarende.

(9) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 883/2001 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 3 og 4, affattes således:

"3. Ansøgningen om importlicens og selve licensen skal i rubrik 14 indeholde produktets definition ifølge artikel 34 i samme forordning og i bilag I til forordning (EF) nr. 1493/1999 samt angivelse af vinens eller mostens farve: 'hvid' eller 'rød/rosé'.

4. Ansøgeren kan på én og samme ansøgning om importlicens angive produkter henhørende under flere KN-koder, ved at rubrik 15 og 16 på ansøgningen udfyldes som følger:

a) rubrik 15: varebeskrivelse efter den kombinerede nomenklatur

b) rubrik 16: KN-kode.

Varebeskrivelsen og KN-koderne i ansøgningen anføres på importlicensen.

Medlemsstaterne kan beslutte, at der i rubrik 16 bør anføres en enkelt KN-kode for hver ansøgning."

2) Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

Sikkerhedsstillelse

1. Sikkerhedsstillelsen for importlicenser fastsættes således:

a) koncentreret druesaft og druemost: 2,5 EUR pr. 100 kilogram eller pr. hektoliter

b) anden druesaft og druemost: 1,25 EUR pr. 100 kilogram eller pr. hektoliter

c) al vin: 1,25 EUR pr. hektoliter.

2. Sikkerhedsstillelsen for eksportlicenser er på 8 EUR/hl for produkter henhørende under KN-kode 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 71, 2204 30 92 og 2204 30 96 og på 2,5 EUR/hl for andre produkter."

3) Artikel 12, stk. 3, litra a), affattes således (uændret på dansk):

"a) mængden i hl for hver af de tolvcifrede produktkoder i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter. Er der udstedt en licens for flere tolvcifrede koder i samme kategori, jf. bilag II, anføres kategoriens nummer"

4) Artikel 14, stk. 1, affattes således:

"1. For produkter, der henhører under KN-kode 2009 69 og 2204 30, som er anført i bilag I, tredje del, afsnit I, bilag 2, i den fælles toldtarif, og som er omfattet af indgangsprisordningen, kontrolleres importprisen for de enkelte partier."

5) I artikel 30 indsættes som stk. 3 og 4:"Originalen eller en bekræftet kopi af oprindelseslandets V I 1-dokument eller et tilsvarende dokument vedlægges eksportlandets V I 1-dokument.

I denne artikel forstås der ved oprindelsesland kun de lande, der findes på den i henhold til artikel 29, stk. 1, offentliggjorte liste over de organer og laboratorier, som er udpeget af tredjelandene til at udfylde de attester, der skal ledsage enhver indførsel af vin."

6) Artikel 33, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) vin med oprindelse i Schweiz, der kan sammenlignes med en kvbd, og hvis totale syreindhold udtrykt i vinsyre er på over 3 g/l, når den obligatorisk er forsynet med en geografisk betegnelse, og når den er fremstillet af mindst 85 % druer af en eller flere af følgende druesorter:

- chasselas

- müller-thurgau

- sylvaner

- pinot noir

- merlot"

7) Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

8) Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

9) Bilag III erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(2) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.

(3) EFT L 128 af 10.5.2001, s. 1.

(4) EUT L 164 af 2.7.2003, s. 8.

(5) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6) EUT L 47 af 21.2.2003, s. 21.

(7) EFT L 290 af 28.10.2002, s. 1.

BILAG I

"BILAG I

>PIC FILE= "L_2003170DA.000503.TIF">"

BILAG II

"BILAG II

PRODUKTKATEGORIER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 8, STK. 1

>TABELPOSITION>"

BILAG III

"BILAG III

PRODUKTKATEGORIER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 8, STK. 2

>TABELPOSITION>"

Top