EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0806

Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14. april 2003 om tilpasning til i afgørelse 1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (kvalificeret flertal)

OJ L 122, 16.5.2003, p. 1–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 126 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 126 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 109 - 142

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/806/oj

32003R0806

Rådets forordning (EF) nr. 806/2003 af 14. april 2003 om tilpasning til i afgørelse 1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (kvalificeret flertal)

EU-Tidende nr. L 122 af 16/05/2003 s. 0001 - 0035


Rådets forordning (EF) nr. 806/2003

af 14. april 2003

om tilpasning til i afgørelse 1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (kvalificeret flertal)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36, 37 og 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4), har erstattet afgørelse 87/373/EØF(5).

(2) I henhold til Rådets og Kommissionens erklæring(6) til afgørelse 1999/468/EF bør bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i henhold til afgørelse 87/373/EØF, justeres for at bringe dem i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(3) I erklæringen angives, hvordan udvalgsprocedurerne skal justeres automatisk, hvis det ikke berører udvalgets karakter i henhold til basisretsakten.

(4) De frister, der er fastsat i de bestemmelser, som skal justeres, bør fortsat være gældende. Hvis der ikke er fastsat en præcis frist for at fastsætte gennemførelsesbestemmelserne, bør den fastsættes til tre måneder.

(5) Bestemmelser i retsakter, ifølge hvilke type I-udvalgsproceduren i henhold til afgørelse 87/373/EØF skal anvendes, bør derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til rådgivningsproceduren, jf. artikel 3 i afgørelse 1999/468/EF.

(6) Bestemmelser i retsakter, ifølge hvilke type IIa- og IIb-udvalgsprocedurerne i henhold til afgørelse 87/373/EØF skal anvendes, bør derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til forvaltningsproceduren, jf. artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

(7) Bestemmelser i retsakter, ifølge hvilke type IIIa- og IIIb-udvalgsprocedurerne i henhold til afgørelse 87/373/EØF skal anvendes, bør derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til forskriftsproceduren, jf. artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(8) Hensigten med denne forordning er udelukkende at tilpasse udvalgsprocedurerne. Navnene på de udvalg, som anvender disse procedurer, er om nødvendigt blevet ændret -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For så vidt angår rådgivningsproceduren bringes de retsakter, der er omhandlet i bilag I, som angivet i bilag I, i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 2

For så vidt angår forvaltningsproceduren bringes de retsakter, der er omhandlet i bilag II, som angivet i bilag II, i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 3

For så vidt angår forskriftsproceduren bringes de retsakter, der er omhandlet i bilag III, som angivet i bilag III, i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 4

Henvisninger til bestemmelser i de retsakter, der er omhandlet i bilag I, II og III, betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som tilpasset ved denne forordning.

De henvisninger, der indsættes i denne forordning til udvalgenes tidligere benævnelser, skal forstås som henvisninger til de nye benævnelser.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2003.

På Rådets vegne

A. Giannitsis

Formand

(1) EFT C 75 E af 26.3.2002, s. 425.

(2) Udtalelse afgivet 11.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT C 241 af 7.10.2002, s. 128.

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.

(6) EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.

BILAG I

RÅDGIVNINGSPROCEDURE

Liste over retsakter, hvor rådgivningsproceduren anvendes, der er bragt i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF, jf. nedenfor anførte ændringer:

1) Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1).

Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF."

2) Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder(2).

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(3).

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

3) Rådets afgørelse 98/552/EF af 24. september 1998 om Kommissionens gennemførelse af aktiviteter i relation til Fællesskabets markedsadgangsstrategi(4).

Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. I forbindelse med iværksættelse af de i artikel 1 omtalte aktiviteter anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(5).

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/64/EF (EFT L 189 af 18.7.2002, s. 27).

(2) EFT L 395 af 31.12.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 974/2001 (EFT L 137 af 19.5.2001, s. 10).

(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(4) EFT L 265 af 30.9.1998, s. 31.

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG II

FORVALTNINGSPROCEDURE

Liste over retsakter, hvor forvaltningsproceduren anvendes, der bringes i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF, jf. nedenfor anførte ændringer:

1) Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab(1).

Artikel 18 og 19 affattes således:

"Artikel 18

Fællesskabets komité er sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionens repræsentant.

Artikel 19

1. Kommissionen bistås af Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(2).

Det i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

3. Fællesskabskomitéen vedtager selv sin forretningsorden."

2) Rådets forordning (EØF) nr. 234/68 af 27. februar 1968 om oprettelse af en fælles markedsordning for levende planter og blomsterdyrkningens produkter(3).

Artikel 13, stk. 2, udgår.

Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Levende Planter og Blomsterdyrkningens Produkter.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(4).

Det i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

3) Rådets forordning (EF) nr. 1728/74 af 27. juni 1974 om samordning af landbrugsforskningen(5).

I artikel 7 udgår stk. 3.

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Landbrugsforskning.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(6).

Det i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

4) Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg(7).

Artikel 16, stk. 2, udgår.

Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(8).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

5) Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød(9).

Artikel 16, stk. 2, udgår.

Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(10).

Det i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

6) Rådets direktiv 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale og grøntsagsplanter bortset fra frø(11).

Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Frø og Plantemteriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(12).

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

7) Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion(13).

Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

1. Kommissionen bistås af en komité benævnt 'Den Stående Komité for Formeringsmateriale og Planter af Frugtslægter og -arter'.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(14).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

8) Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for råtobak(15).

Artikel 23 affattes således:

"Artikel 23

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Tobak.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(16).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

9) Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne(17).

Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(18).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

10) Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(19).

Artikel 36 affattes således:

"Artikel 36

1. Kommissionen bistås af en komité benævnt 'Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur' nedsat ved forordning (EØF) nr. 3760/92, artikel 17.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(20).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

11) Rådets forordning (EF) nr. 520/94 af 7. marts 1994 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af kvantitative kontingenter(21).

Artikel 22 og 23 affattes således:

"Artikel 22

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 23

Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(22).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned."

12) Rådets forordning (EF) nr. 1467/94 af 20. juni 1994 om bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget(23).

Artikel 13, stk. 2 og 3, udgår.

Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Bevarelse, Beskrivelse, Indsamling og Udnyttelse af Genressourcer i Landbruget.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(24).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

13) Rådets forordning (EF) nr. 1798/94 af 18. juli 1994 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsvarer med oprindelse i Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet og Tjekkiet og om retningslinjer for tilpasning af disse kontingenter (1994-1997)(25).

Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget nedsat ved artikel 247 i forordning (EØF) nr. 2913/92(26).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(27).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

14) Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel i Fællesskabet og udførsel og genudførsel fra Fællesskabet af varer, der krænker visse former for intellektuel ejendomsret(28).

I artikel 12 udgår "stk. 3 og 4".

Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 247 i forordning (EØF) nr. 2913/92.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(29).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

15) Rådets forordning (EF) nr. 603/95 af 21. februar 1995 om den fælles markedsordning for tørret foder(30).

Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af en komité.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(31).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

16) Rådets forordning (EF) nr. 1526/97 af 26. juni 1997 om forvaltning af ordningen med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter i forbindelse med udførsel fra Ukraine til Det Europæiske Fællesskab af visse stålprodukter, der er omfattet af EF-traktaten og EKSF-traktaten(32).

Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(33).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

17) Rådets forordning (EF) nr. 2135/97 af 24. juli 1997 om forvaltning af ordningen med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter i forbindelse med udførsel fra Den Russiske Føderation til Det Europæiske Fællesskab af visse stålprodukter, der er omfattet af EF- traktaten og EKSF-traktaten(34).

Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(35).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

18) Rådets direktiv 98/29/EF af 7. maj 1998 om harmonisering af de væsentligste bestemmelser vedrørende eksportkreditforsikringsdækning af mellem- og langfristede forretninger(36).

Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(37).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

19) Rådets forordning (EF) nr. 1706/98 af 20. juli 1998 om ordningen for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 715/90(38).

Artikel 30, stk. 4, affattes således:

"4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(39).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned."

Følgende stykke tilføjes:

"7. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden."

20) Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale(40).

Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af et udvalg benævnt 'Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale'.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(41).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

21) Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(42).

Artikel 43 affattes således:

"Artikel 43

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Oksekød.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(43).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

22) Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(44).

Artikel 42 affattes således:

"Artikel 42

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(45).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

23) Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin(46).

Artikel 75 affattes således:

"Artikel 75

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Vin.

2. Når der henvises til nærværende artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(47).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

(1) EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1256/97 (EFT L 174 af 2.7.1977, s. 7).

(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3) EFT L 55 af 2.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/94 (EFT L 349 af 31.12.1994, s. 105).

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5) EFT L 182 af 5.7.1974, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2002 (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7).

(8) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2002 (EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7).

(10) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(11) EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2002/111/EF (EFT L 41 af 13.2.2002, s. 43).

(12) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(13) EFT L 157 af 10.6.1992, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 1999/30/EF (EFT L 8 af 14.1.1999, s. 30).

(14) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(15) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 70. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 546/2002 (EFT L 84 af 28.3.2002, s. 4).

(16) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(17) EFT L 40 af 17.2.1993, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(18) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(19) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2846/98 (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 5).

(20) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(21) EFT L 66 af 10.3.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 138/96 (EFT L 21 af 27.1.1996, s. 6).

(22) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(23) EFT L 159 af 28.6.1994, s. 1.

(24) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(25) EFT L 189 af 23.7.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 921/26 (EFT L 126 af 24.5.1996, s. 1.

(26) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(27) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(28) EFT L 341 af 30.12.1994, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 241/1999 (EFT L 27 af 2.2.1999, s. 1).

(29) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(30) EFT L 63 af 21.3.1995, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1347/95 (EFT L 131 af 15.6.1995, s. 1).

(31) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(32) EFT L 210 af 4.8.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 501/2000 (EFT L 62 af 9.3.2000, s. 1).

(33) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(34) EFT L 300 af 4.11.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 793/2000 (EFT L 96 af 18.4.2000, s. 1).

(35) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(36) EFT L 148 af 19.5.1998, s. 22.

(37) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(38) EFT L 215 af 1.8.1998, s. 12.

(39) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(40) EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16.

(41) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(42) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/2001 (EFT L 315 af 1.12.2001, s. 29)

(43) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(44) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002 (EFT L 79 af 22.3.2002, s. 15).

(45) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(46) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2585/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 10).

(47) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG III

FORSKRIFTSPROCEDURE

Liste over retsakter, hvor forskriftsproceduren anvendes, der bringes i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF, i overensstemmelse med nedenfor nævnte ændringer:

1) Rådets beslutning 80/1096/EØF af 11. november 1980 om en finansiel aktion fra Fællesskabets side med henblik på udryddelse af klassisk svinepest(1).

Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(2).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(3).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

2) Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf(4).

Artikel 18 og 19 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(5).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(6).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 19

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage."

3) Rådets direktiv 88/661/EØF af 19. december 1988 om zootekniske normer for avlssvin(7).

Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Den Stående Zootekniske Komité nedsat ved afgørelse 77/505/EØF.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(8).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

4) Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsføring af ægprodukter(9).

Artikel 13 og 14 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(10).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(11).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 14

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

5) Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande(12).

Artikel 17 og 18 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(13).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(14).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

6) Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(15).

Artikel 17 og 18 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(16).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(17).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

7) Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 af 22. marts 1990 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl(18).

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(19).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

8) Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler(20).

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(21).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Det stående udvalg vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage."

9) Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet(22).

Artikel 41 og 42 affattes således:

"Artikel 41

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(23).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(24).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 42

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage."

10) Direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande(25).

Artikel 24 og 25 affattes således:

"Artikel 24

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(26).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(27).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 25

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage."

11) Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf(28).

Artikel 18 og 19 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(29).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(30).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 19

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage."

12) Rådets beslutning 90/495/EØF af 24. september 1990 om indførelse af en EF-finansieringsaktion med henblik på udryddelse af infektiøs hæmatopoietisk nekrose hos laksefisk i Fællesskabet(31).

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(32).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(33).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

13) Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande(34).

Artikel 32 og 33 affattes således:

"Artikel 32

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(35).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(36).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 33

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage."

14) Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager(37).

Artikel 10a affattes således:

"Artikel 10a

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(38).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

15) Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr, herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF(39).

Artikel 18 og 19 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(40).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(41).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 19

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

16) Rådets direktiv 91/495/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet vildt(42).

Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(43).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(44).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

17) Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter(45).

Artikel 26 og 27 affattes således:

"Artikel 26

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(46).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(47).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 27

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage."

18) Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet(48).

Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(49).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(50).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

19) Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler(51).

Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(52).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

20) Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(53).

Artikel 19 og 20 affattes således:

"Artikel 19

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(54).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(55).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 20

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage."

21) Rådets direktiv 91/492/EØF af 15. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af levende toskallede bløddyr(56).

Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(57).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(58).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

22) Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer(59).

Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(60).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(61).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

23) Rådets direktiv 91/497/EØF af 29. juli 1991 om ændring og kodificering af direktiv 64/433/EØF om sundhedsmæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet med henblik på at udvide dets anvendelsesområde til også at omfatte produktion og afsætning af fersk kød(62).

Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(63).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(64).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

24) Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF(65).

Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(66).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(67).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

25) Rådets direktiv 91/629/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve(68).

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(69).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(70).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

26) Rådets direktiv 91/630/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin(71).

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(72).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(73).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

27) Rådets direktiv 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø(74).

Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22

1. Kommissionen bistås af 'Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug'.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(75).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

28) Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion(76).

Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Formeringsmateriale og Planter af Frugtslægter og -arter.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(77).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

29) Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest(78).

Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(79).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(80).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

30) Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza(81).

Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(82).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(83).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

31) Rådets direktiv 92/45/EØF om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og afsætning af kød deraf(84).

Artikel 22 affattes således:

"Artikel 22

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(85).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(86).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

32) Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter(87).

Artikel 31 affattes således:

"Artikel 31

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, i det følgende benævnt 'den stående komité', nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(88).

Hvis det drejer sig om spørgsmål inden for kemi eller teknologi, hører Kommissionens repræsentant Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter, der er nedsat ved forordning (EØF) nr. 804/68, inden han forelægger komitéen et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(89).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

33) Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved indførsel (SHIFT-projektet), om ændring af direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af beslutning 88/192/EØF(90).

Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(91).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(92).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

34) Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease(93).

Artikel 25 affattes således:

"Artikel 25

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(94).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(95).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

35) Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler(96).

Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(97).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

36) Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler(98).

Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(99).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

37) Rådets direktiv 92/117/EØF af 17. december 1992 om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger(100).

Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(101).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(102).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

38) Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin(103).

Artikel 25 affattes således:

"Artikel 25

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(104).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(105).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

39) Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 om foder med særlige ernæringsformål(106).

Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(107).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(108).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

40) Rådets direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet(109).

Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(110).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(111).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

41) Rådets forordning (EØF) nr. 3036/94 af 8. december 1994 om indførelse af en procedure for økonomisk passiv forædling for visse tekstilvarer og beklædningsgenstande, der genindføres til Fællesskabet efter bearbejdning i visse tredjelande(112).

Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Økonomisk Passiv Forædling af Tekstiler.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(113).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

42) Rådets direktiv 94/65/EF af 14. december 1994 om krav til fremstilling og afsætning af hakket kød og tilberedt kød(114).

Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(115).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(116).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

43) Rådets beslutning 95/408/EF af 22. juni 1995 om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr(117).

Artikel 4 affattes således:

"Artikel 4

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(118).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(119).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

44) Rådets direktiv 95/69/EF af 22. december 1995 om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 79/373/EØF og 82/471/EØF(120).

Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(121).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(122).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

45) Rådets direktiv 95/70/EF af 22. december 1995 om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse sygdomme hos toskallede bløddyr(123).

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(124).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(125).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

46) Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF(126).

Artikel 33 affattes således:

"Artikel 33

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(127).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(128).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

47) Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF(129).

Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(130).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(131).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

48) Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale(132).

Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale og Prydplanter.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(133).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

49) Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål(134).

Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(135).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(136).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

50) Rådets direktiv 1999/29/EF af 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer(137).

Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(138).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(139).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

51) Rådets direktiv 1999/74/EØF af 19. juli 1999 om fastsættelse af mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner(140).

Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(141).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(142).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

52) Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(143).

Artikel 17 og 18 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(144).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(145).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

(1) EFT L 325 af 1.12.1980, s. 5. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(2) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(4) EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(5) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 382 af 31.12.1988, s. 36. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(8) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(9) EFT L 212 af 22.7.1989, s. 87. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(10) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(11) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(12) EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 94/113/EF (EFT L 53 af 24.2.1994, s. 23).

(13) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(14) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(15) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved direktiv 92/118/EØF (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 19).

(16) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(17) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(18) EFT L 82 af 29.3.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 616/2002 (EFT L 75 af 24.3.2000, s. 1).

(19) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(20) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1752/2002 (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 18).

(21) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(22) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved afgørelse 2001/572/EF (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 16).

(23) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(24) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(25) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2002/160/EF (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 37).

(26) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(27) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(28) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2002/39/EF (EFT L 13 af 19.1.2002, s. 21).

(29) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(30) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(31) EFT L 276 af 6.10.1990, s. 37.

(32) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(33) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(34) EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved direktiv 1999/90/EF (EFT L 300 af 23.11.1999, s. 19).

(35) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(36) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(37) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/76/EF (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 45).

(38) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(39) EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(40) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(41) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(42) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41. Senest ændret ved direktiv 1994/65/EF (EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10).

(43) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(44) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(45) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved direktiv 98/45/EF (EFT L 189 af 3.7.1998, s. 12).

(46) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(47) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(48) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2002/261/EF (EFT L 91 af 6.4.2002, s. 31).

(49) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(50) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(51) EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2002 (EFT L 75 af 16.3.2002, s. 21).

(52) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(53) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/81/EF (EFT L 276 af 12.10.2002, s. 28).

(54) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(55) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(56) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 1. Senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31).

(57) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(58) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(59) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15. Senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31).

(60) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(61) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(62) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 69. Senest ændret ved direktiv 92/5/EØF (EFT L 57 af 2.3.1992, s. 1).

(63) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(64) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(65) EFT L 340 af 11.12.1991, s. 17. Senest ændret ved direktiv 95/29/EF (EFT L 148 af 30.6.1995, s. 52).

(66) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(67) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(68) EFT L 340 af 11.12.1991, s. 28. Senest ændret ved direktiv 97/2/EF (EFT L 25 af 28.1.1997, s. 24).

(69) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(70) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(71) EFT L 340 af 11.12.1991, s. 33. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/93/EF (EFT L 316 af 1.12.2001, s. 36).

(72) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(73) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(74) EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 2002/111/EF (EFT L 41 af 13.2.2002, s. 43).

(75) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(76) EFT L 157 af 10.6.1992, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens afgørelse 1999/30/EF (EFT L 8 af 14.1.1999, s. 30).

(77) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(78) EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(79) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(80) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(81) EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(82) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(83) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(84) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 35. Senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31).

(85) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(86) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(87) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 96/23/EF (EFT L 6 af 9.1.1996, s. 10).

(88) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(89) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(90) EFT L 243 af 25.8.1992, s. 27. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(91) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(92) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(93) EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(94) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(95) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(96) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1, Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2796/2000 (EFT L 324 af 21.12.2000, s. 26).

(97) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(98) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 9. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(99) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(100) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 38. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/72/EF (EFT L 210 af 10.8.1999, s. 12).

(101) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(102) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(103) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69. Senest ændret ved direktiv 2002/60/EF (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).

(104) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(105) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(106) EFT L 237 af 22.9.1993, s. 23. Senest ændret ved direktiv 1999/29/EF (EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32).

(107) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(108) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(109) EFT L 340 af 31.12.1993, s. 21.

(110) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(111) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(112) EFT L 322 af 15.12.1994, s. 1.

(113) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(114) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10.

(115) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(116) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(117) EFT L 243 af 11.10.1995, s. 17. Senest ændret ved afgørelse 2001/4/EF (EFT L 2 af 5.1.2001, s. 21).

(118) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(119) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(120) EFT L 332 af 30.12.1995, s. 15. Senest ændret ved direktiv 1999/20/EF (EFT L 80 af 25.3.1999, s. 20).

(121) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(122) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(123) EFT L 332 af 30.12.1995, s. 33. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/83/EF (EUT L 32 af 7.2.2003, s. 13).

(124) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(125) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(126) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(127) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(128) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(129) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 35. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/46/EF (EFT L 234 af 1.9.2001, s. 55).

(130) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(131) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(132) EFT L 226 af 13.8.1998, s. 16.

(133) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(134) EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23.

(135) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(136) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(137) EFT L 115 af 4.5.1999, s. 32. Senest ændret ved direktiv 2001/102/EF (EFT L 6 af 10.1.2002, s. 45).

(138) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(139) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(140) EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53.

(141) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(142) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(143) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/36/EF (EFT L 116 af 3.5.2002, s. 16).

(144) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(145) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top