EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0029

Kommissionens direktiv 2003/29/EF af 7. april 2003 om fjerde tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad jernbane (EØS-relevant tekst)

EUT L 90 af 8.4.2003, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/10/2004; stiltiende ophævelse ved 32004L0089

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/29/oj

32003L0029

Kommissionens direktiv 2003/29/EF af 7. april 2003 om fjerde tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad jernbane (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 090 af 08/04/2003 s. 0047 - 0047


Kommissionens direktiv 2003/29/EF

af 7. april 2003

om fjerde tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad jernbane

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad jernbane(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/6/EF(2), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I bilaget til direktiv 96/49/EF nævnes reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane, alment kendt under navnet RID, i udgaven gældende fra den 1. juli 2001.

(2) RID ajourføres hvert andet år. Som følge heraf træder den ændrede udgave i kraft fra den 1. januar 2003 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2003.

(3) Det er derfor nødvendigt at ændre bilaget til direktiv 96/49/EF.

(4) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for transport af farligt gods, der er nævnt i artikel 9 i direktiv 96/49/EF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 96/49/EF affattes således:

"BILAG

Bestemmelserne i "reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane" (RID), der optræder som bilag I til appendiks B til Cotif, i udgaven gældende fra den 1. januar 2003, dog således at udtrykkene "kontraherende part" og "staterne eller jernbanerne" erstattes med "medlemsstat".

Ændringerne til 2003-udgaven af RID offentliggøres, så snart teksten foreligger på alle de officielle fællesskabssprog."

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. juli 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2003.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25.

(2) EFT L 30 af 1.2.2001, s. 42.

Top