EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0027

Kommissionens direktiv 2003/27/EF af 3. april 2003 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/96/EF for så vidt angår kontrol af emissioner fra udstødningen på motorkøretøjer (EØS-relevant tekst)

EUT L 90 af 8.4.2003, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/27/oj

32003L0027

Kommissionens direktiv 2003/27/EF af 3. april 2003 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/96/EF for så vidt angår kontrol af emissioner fra udstødningen på motorkøretøjer (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 090 af 08/04/2003 s. 0041 - 0044


Kommissionens direktiv 2003/27/EF

af 3. april 2003

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/96/EF for så vidt angår kontrol af emissioner fra udstødningen på motorkøretøjer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/11/EF(2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Auto-Olie-programmerne, som blev igangsat i 1992 for at skabe det analytiske grundlag for fastsættelse af standarder for køretøjers emissioner og brændstofkvalitet for år 2000 og længere frem med henblik på at opfylde målsætningerne for luftkvalitet, med særlig fokus på en nedbringelse af vejtrafikemissionerne, blev motorkøretøjers vedligeholdelsesstandard udpeget som en nøglefaktor for trafikkens virkning på luftkvaliteten.

(2) Direktiv 96/96/EF beskriver de prøver, der skal udføres ved jævnlige tekniske kontroller af, hvorvidt emissioner fra både benzin- og dieselkøretøjer ligger inden for acceptable grænser.

(3) Der er i løbet af 2000 afholdt møder i en arbejdsgruppe bestående af eksperter fra Den Internationale Bilinspektionskomité, CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee), og andre relevante organisationer, som Kommissionen havde nedsat. Gruppen undersøgte mulighederne for at ændre grænseværdierne for emissionskontrollen i direktiv 96/96/EF og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF af 6. juni 2000 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Fællesskabets område(3) med henblik på at opnå miljøforbedringer. Gruppen konkluderede, at de gældende grænseværdier er langt over, hvad der i praksis kan opnås for køretøjerne, forudsat at de vedligeholdes korrekt: Derfor er de nugældende grænseværdier ikke så effektive, som de kunne være, til at udpege de virkelig forurenende køretøjer, dvs. køretøjer, hvis emission fra udstødningen er mere end 50 % højere end, hvad der forventes fra et korrekt vedligeholdt køretøj.

(4) Bestemmelserne i nærværende direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 96/96/EF om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 96/96/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2003.

På Kommissionens vegne

Loyola De Palacio

Næstformand

(1) EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1.

(2) EFT L 48 af 17.2.2001, s. 20.

(3) EFT L 203 af 10.8.2000, s. 1.

BILAG

Punkt 7.10, fjerde led, i bilag II til direktiv 96/96/EF affattes således:

"- kontrol af, at den hastighedsbegrænsende anordning forhindrer køretøjer, der er omhandlet i artikel 2 og 3 i direktiv 92/6/EØF, i at overskride de foreskrevne værdier, hvis dette er praktisk muligt."

Punkt 8.2 i bilag II til direktiv 96/96/EF affattes således:

"8.2. Udstødning

8.2.1. Motorkøretøjer, der er udstyret med benzindrevet motor med styret tænding

a) Hvis udstødningen ikke kontrolleres af et avanceret emissionskontrolsystem, såsom en trevejskatalysator med lambdasonde:

1. Visuel inspektion af udstødningssystemet med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

2. Visuel inspektion af et eventuelt emissionskontrolsystem, monteret af fabrikanten, med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

Når motoren under hensyntagen til fabrikantens anvisninger er blevet driftsvarm, måles udstødningens indhold af kulilte (CO) med motoren i tomgangshastighed (ubelastet).

Udstødningsgassens maksimalt tilladte CO-indhold skal svare til det, der er angivet af motorkøretøjsfabrikanten. Hvis oplysningerne herom ikke foreligger, eller hvis medlemsstaternes kompetente myndigheder beslutter ikke at anvende disse oplysninger som referenceværdi, må udstødningens indhold af CO ikke overstige følgende:

i) for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang mellem den dato, hvor medlemsstaterne krævede, at køretøjerne skulle være i overensstemmelse med direktiv 70/220/EØF(1), og den 1. oktober 1986: 4,5 volumenprocent

ii) for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den 1. oktober 1986: 3,5 volumenprocent.

b) Hvis udstødningen kontrolleres af et avanceret emissionskontrolsystem, såsom en trevejskatalysator med lambdasonde:

1. Visuel inspektion af udstødningssystemet med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

2. Visuel inspektion af et eventuelt emissionskontrolsystem, monteret af fabrikanten, med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

3. Bestemmelse af effektiviteten af køretøjets emissionskontrolsystem ved måling af lambdaværdien og CO-indholdet af udstødningsgassen i overensstemmelse med punkt 4 eller i overensstemmelse med de af fabrikantens valgte og godkendte fremgangsmåder på tidspunktet for typegodkendelsen. Motoren bør forinden gøres driftsvarm i henhold til motorkøretøjsfabrikantens anvisninger for hver enkelt kontrol.

4. Emissioner fra udstødningsrøret - grænseværdier

Udstødningsgassens maksimalt tilladte CO-indhold skal svare til det, der er angivet af motorkøretøjsfabrikanten. Hvis oplysningerne herom ikke foreligger, må udstødningens indhold af CO ikke overstige følgende:

i) Måling ved tomgangshastighed:

Udstødningsgassens maksimalt tilladte CO-indhold må ikke overstige 0,5 volumenprocent, og for køretøjer, der er typegodkendt i henhold til grænseværdierne i linje A eller B i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv 98/69/EF(2) eller senere, må CO-indholdet ikke overstige 0,3 volumenprocent. Hvis indplacering i direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv 98/69/EF, ikke er muligt, gælder ovenstående for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den 1. juli 2002.

ii) Måling ved et højere tomgangsomdrejningstal med ubelastet motor, idet motorens omdrejningstal mindst skal andrage 2000 min-1:

CO-indhold: må ikke overstige 0,3 volumenprocent, og for køretøjer, der er typegodkendt i henhold til grænseværdierne i linje A eller B tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv 98/69/EF eller senere, må CO-indholdet ikke overstige 0,2 volumenprocent. Hvis indplacering i direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv 98/69/EF, ikke er muligt, gælder ovenstående for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den 1. juli 2002.

Lambda: 1 ± 0,03 eller i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

iii) For motorkøretøjer, som er udstyret med egendiagnosesystemer i overensstemmelse med direktiv 70/220/EØF (som ændret ved direktiv 98/69/EF og derefter), kan medlemsstaterne som et alternativ til den kontrol, der er anført i nr. i), fastslå, om emissionssystemet fungerer korrekt, ved at aflæse egendiagnosesystemets relevante værdier, samtidig med at det kontrolleres, at egendiagnosesystemet fungerer korrekt.

8.2.2. Motorkøretøjer, der er udstyret med kompressionstændingsmotor (dieselmotor)

a) Udstødningsgassens røgtæthed måles ved fri acceleration (ubelastet fra tomgang til tophastighed) i frigear med tilsluttet kobling.

b) Klargøring af køretøjet:

1. Køretøjet kan kontrolleres uden klargøring, selv om det af sikkerhedsgrunde bør påses, at motoren er varm og i forsvarlig mekanisk stand.

2. Bortset fra det i punkt d.5 angivne tilfælde kan et køretøj ikke kasseres, medmindre det er blevet klargjort efter følgende forskrifter:

i) Motoren skal være helt varm, f.eks. skal motoroliens temperatur målt ved hjælp af en sonde i målepindsrøret være mindst 80 °C eller normal driftstemperatur, hvis den er lavere, eller motorblokkens temperatur skal målt ved infrarødt strålingsniveau være på mindst en tilsvarende temperatur. Hvis denne måling ikke er mulig på grund af køretøjets konstruktion, kan motorens normale driftstemperatur konstateres ved hjælp af andre metoder, f.eks. ved, at motorventilatoren sætter i gang.

ii) Udstødningssystemet renses ved mindst tre frie accelerationscyklusser eller ved en tilsvarende metode.

c) Kontrolprocedure:

1. Visuel inspektion af et eventuelt emissionskontrolsystem, monteret af fabrikanten, med henblik på kontrol af, at det er komplet, i tilfredsstillende stand og uden utætheder.

2. Motoren og eventuel turbolader sættes i tomgang, før hver enkelt fri accelerationscyklus påbegyndes. For dieselmotorer til tunge køretøjer betyder det, at der ventes mindst 10 sekunder, efter at gaspedalen er sluppet.

3. De enkelte frie accelerationscyklusser påbegyndes ved, at gaspedalen hurtigt (dvs. på under 1 sekund) og i én bevægelse, men uden voldsomhed, trædes helt i bund for at opnå maksimal indsprøjtning fra indsprøjtningspumpen.

4. Under hver fri accelerationscyklus skal motoren nå tophastigheden eller, hvis køretøjet har automatisk gear, den hastighed, producenten har angivet, eller, hvis disse oplysninger ikke foreligger, totredjedele af tophastigheden, før gaspedalen slippes. Dette kan kontrolleres ved f.eks. at overvåge motorhastigheden eller ved at lade tilstrækkelig tid gå, fra gaspedalen trædes ned, til den slippes; det vil for køretøjer i kategori 1 og 2 i bilag I sige mindst 2 sekunder.

d) Grænseværdier

1. Røgtæthedsniveauet må ikke overstige det niveau, der er angivet på skiltet i overensstemmelse med direktiv 72/306/EØF(3).

2. Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller hvis medlemsstaternes kontrolmyndigheder beslutter sig til ikke at anvende denne referenceværdi, må røgtæthedsniveauet ikke overstige det, der er angivet af fabrikanten, og heller ikke følgende grænseværdier for den maksimale absorptionskoefficient må overskrides:

Maksimal absorptionskoefficient:

- indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1

- turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1

- der gælder en grænseværdi på 1,5 m-1 for nedenstående køretøjer, som er typegodkendt i henhold til grænseværdierne i:

a) linje B i tabellen i punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv 98/69/EF (lette dieselkøretøjer - Euro 4)

b) linje B1 i tabellerne i punkt 6.2.1 i bilag I til direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 1999/96/EF(4) (tunge dieselkøretøjer - Euro 4)

c) linje B2 i tabellerne i punkt 6.2.1 i bilag I til direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 1999/96/EF (tunge dieselkøretøjer - Euro 5)

d) linje C i tabellerne i punkt 6.2.1 i bilag I til direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 1999/96/EF (tunge køretøjer - EEV)

eller grænseværdier i senere ændringer af direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv 98/69/EF, eller grænseværdier i senere ændringer af direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 1999/96/EF, eller tilsvarende værdier, hvis der anvendes en anden form for udstyr end det, der anvendes ved EF-typegodkendelsen.

Hvis indplacering i punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv 98/69/EF, eller i punkt 6.2.1 i bilag I til direktiv 88/77/EØF, som ændret ved direktiv 1999/96/EF, ikke er muligt, gælder ovenstående for køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den 1. juli 2008.

3. Køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang inden den 1. januar 1980, er fritaget for at opfylde disse krav.

4. Et køretøj må kun kasseres, hvis det aritmetiske gennemsnit af mindst tre frie accelerationscyklusser ligger over grænseværdien. Dette kan beregnes ved at se bort fra målinger, der afviger betydeligt fra det målte gennemsnit, eller resultatet af andre statistiske beregninger, som tager hensyn til målingernes spredning. Medlemsstaterne kan begrænse det maksimale antal kontrolcyklusser.

5. For at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne som undtagelse fra punkt 8.2.2, litra d), nr. 4, kassere køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt over grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter den rensningscyklus (eller tilsvarende metode), der angives i punkt 8.2.2, litra b), nr. 2, nr. ii). For på samme måde at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne som undtagelse fra punkt 8.2.2, litra d), nr. 4, godkende køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt under grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter den rensningscyklus (eller tilsvarende metode), der angives i punkt 8.2.2, litra b), nr. 2, nr. ii).

8.2.3. Kontroludstyr

Kontrollen med motorkøretøjers emissioner kræver anvendelse af kontroludstyr, der gør det muligt at foretage en nøjagtig kontrol af, om køretøjerne overholder de foreskrevne eller af fabrikanten angivne grænseværdier.

8.2.4. Hvis en køretøjstype ved EF-typegodkendelse ikke har kunnet overholde de grænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, kan medlemsstaterne fastsætte forhøjede grænseværdier for denne køretøjstype på grundlag af bevismateriale fra fabrikanten. De underretter straks Kommissionen herom, som derefter underretter de øvrige medlemsstater."

(1) EFT L 76 af 9.3.1970, s. 1.

(2) EFT L 350 af 28.12.1998, s. 1.

(3) EFT L 190 af 20.8.1972, s. 1.

(4) EFT L 44 af 16.2.2000, s. 1.

Top