EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0529

Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2003 af 24. marts 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1279/98, (EF) nr. 1128/1999, (EF) nr. 1247/1999 og (EF) nr. 140/2003 for så vidt angår toldkontingenter for oksekødsprodukter fra Rumænien

OJ L 78, 25.3.2003, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 256 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 256 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 256 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 256 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 256 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 256 - 258
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 256 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 256 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 256 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 110 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 110 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 110 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/529/oj

32003R0529

Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2003 af 24. marts 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1279/98, (EF) nr. 1128/1999, (EF) nr. 1247/1999 og (EF) nr. 140/2003 for så vidt angår toldkontingenter for oksekødsprodukter fra Rumænien

EU-Tidende nr. L 078 af 25/03/2003 s. 0005 - 0007


Kommissionens forordning (EF) nr. 529/2003

af 24. marts 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 1279/98, (EF) nr. 1128/1999, (EF) nr. 1247/1999 og (EF) nr. 140/2003 for så vidt angår toldkontingenter for oksekødsprodukter fra Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2345/2001(2), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den protokol, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2003/18/EF af 19. december 2002 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet(3), indeholder nye indrømmelser med hensyn til import af visse oksekødsprodukter som led i toldkontingenter, der er åbnet i henhold til nævnte aftale. De anvendes fra den 1. april 2003.

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved forordning (EF) nr. 2290/2000, (EF) nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/2000, (EF) nr. 2435/2000, (EF) nr. 2851/2000 og (EF) nr. 1408/2002 er fastsat for Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Polen og Ungarn(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1634/2002(5), Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/1999 af 28. maj 1999 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kalve på ikke over 80 kg med oprindelse i visse tredjelande(6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1634/2002, Kommissionens forordning (EF) nr. 1247/1999 af 16. juni 1999 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 80 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande(7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1634/2002, og Kommissionens forordning (EF) nr. 140/2003 af 27. januar 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2003 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien(8), bør derfor ændres med virkning fra den 1. april 2003.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1279/98 foretages følgende ændringer:

1) Titlen affattes således:

"Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets forordning (EF) nr. 2290/2000, (EF) nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/2000, (EF) nr. 2851/2000 og (EF) nr. 1408/2002 og ved Rådets afgørelse 2003/18/EF er fastsat for Bulgarien, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Polen og Ungarn."

2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:"Ved indførsel til EF som led i de toldkontingenter, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2290/2000(9), (EF) nr. 2433/2000(10), (EF) nr. 2434/2000(11), (EF) nr. 2851/2000(12) og (EF) nr. 1408/2002(13) og ved Rådets afgørelse (EF) nr. 2003/18/EF(14), skal der fremlægges importlicens for de produkter, der er anført i bilag I til nærværende forordning."

3) I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i) I litra c) udgår andet afsnit.

ii) Følgende indsættes som andet afsnit:"Ved 'gruppe af produkter' som omhandlet i litra c) forstås:

- enten produkter henhørende under KN-kode 0201 og 0202 med oprindelse i et af de lande, der er nævnt i bilag I

- eller produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 og 0210 99 90 med oprindelse i Ungarn

- eller produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 og 0210 99 51 med oprindelse i Rumænien

- eller produkter henhørende under KN-kode 1602 50 med oprindelse i Polen

- eller produkter henhørende under KN-kode 1602 50 med oprindelse i Rumænien."

b) Stk. 2 affattes således:

"2. Uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 1445/95 indeholder rubrik 16 i licensansøgningen og licensen en af følgende grupper af KN-koder:

- 0201, 0202

- 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59, 0210 99 90

- 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51

- 1602 50."

4) Bilag I affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1128/1999 affattes således:

"2. Toldsatsen for den i stk. 1 nævnte mængde nedsættes:

- med 80 % for dyr med oprindelse i Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien, Estland, Letland og Litauen

- med 90 % for dyr med oprindelse i Polen, Ungarn og Rumænien."

Artikel 3

Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1247/1999 affattes således:

"2. Toldsatsen for den i stk. 1 nævnte mængde nedsættes:

- med 80 % for dyr med oprindelse i Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien, Estland, Letland og Litauen

- med 90 % for dyr med oprindelse i Polen, Ungarn og Rumænien."

Artikel 4

I artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 140/2003 indsættes som litra e):

"e) 50 t oksekødsprodukter henhørende under KN-kode 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 og 0210 99 51 med oprindelse i Rumænien."

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.

(2) EFT L 315 af 1.12.2001, s. 29.

(3) EFT L 8 af 14.1.2003, s. 18.

(4) EFT L 176 af 20.6.1998, s. 12.

(5) EFT L 247 af 14.9.2002, s. 7.

(6) EFT L 135 af 29.5.1999, s. 50.

(7) EFT L 150 af 17.6.1999, s. 18.

(8) EFT L 23 af 28.1.2003, s. 6.

(9) EFT L 262 af 17.10.2000, s. 1.

(10) EFT L 280 af 4.11.2000, s. 1.

(11) EFT L 280 af 4.11.2000, s. 9.

(12) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 7.

(13) EFT L 205 af 2.8.2002, s. 9.

(14) EFT L 8 af 14.1.2003, s. 18.

BILAG

"BILAG I

Indrømmelser i forbindelse med import til EF af produkter med oprindelse i visse lande

(MFN = mestbegunstigelsestold)

>TABELPOSITION>"

Top