EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0014

Kommissionens direktiv 2003/14/EF af 10. februar 2003 om ændring af direktiv 91/321/EØF om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (EØS-relevant tekst)

EUT L 41 af 14.2.2003, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/14/oj

32003L0014

Kommissionens direktiv 2003/14/EF af 10. februar 2003 om ændring af direktiv 91/321/EØF om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 041 af 14/02/2003 s. 0037 - 0040


Kommissionens direktiv 2003/14/EF

af 10. februar 2003

om ændring af direktiv 91/321/EØF om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring(1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/41/EF(2), særlig artikel 4, stk. 1, og

under henvisning til udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 6 i Kommissionens direktiv 91/321/EØF(3), senest ændret ved direktiv 1999/50/EF(4), er det fastsat, at modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn ikke må indeholde noget stof i en sådan mængde, at det indebærer en sundhedsfare for spædbørn og småbørn.

(2) På grundlag af udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler af 19. september 1997 og 4. juni 1998 blev der i direktiv 91/321/EØF fastsat en generel maksimalgrænseværdi på 0,01 mg/kg for restkoncentrationer af enkeltpesticider i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

(3) For nogle få pesticider eller metabolitter af pesticider kan endog en maksimalgrænseværdi på 0,01 mg/kg under de værst tænkelige betingelser for indtagelse gøre, at spædbørn og småbørn overskrider den acceptable daglige indtagelse. Det er tilfældet ved pesticider eller metabolitter af pesticider, hvor den acceptable daglige indtagelse ligger på under 0,0005 mg/kg kropsvægt.

(4) Ifølge direktiv 91/321/EØF er det forbudt at anvende de pågældende pesticider i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn. De pågældende pesticider bør anføres i bilag IX til direktiv 91/321/EØF. Dette forbud er imidlertid ikke nødvendigvis en garanti for, at produkterne er fri for de pågældende pesticider, da visse pesticider forurener miljøet og der evt. kan findes rester heraf i de pågældende produkter.

(5) Spædbørns og småbørns sundhed kan beskyttes bedre ved at anvende supplerende krav, som kan håndhæves ved analyse, uanset hvor produktet kommer fra.

(6) De fleste af de pesticider, der har en acceptabel daglig indtagelse på under 0,0005 mg/kg kropsvægt, er i forvejen forbudt i Fællesskabet eller forbydes senest juli 2003. De forbudte pesticider bør ikke kunne spores i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn ved avancerede analysemetoder. Nogle pesticider nedbrydes imidlertid langsomt og forurener fortsat miljøet. De kan evt. forekomme i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, også selv om de ikke er blevet anvendt. Ved kontrollen bør der anvendes en harmoniseret fremgangsmåde.

(7) Indtil Kommissionen har afgjort, om godkendte pesticider opfylder sikkerhedskravene i artikel 5 i Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(5), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/5/EF(6), bør det tillades, at de fortsat anvendes, forudsat at restkoncentrationerne heraf overholder de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i nærværende direktiv. Maksimalgrænseværdierne bør fastsættes på niveauer, der sikrer, at de respektive værdier for acceptabel daglig indtagelse ikke overskrides af spædbørn og småbørn under de værst tænkelige betingelser for indtagelse.

(8) Direktiv 91/321/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 91/321/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 6 ændres således:

- Stk. 1 affattes således:

"1. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn må ikke indeholde noget stof i en sådan mængde, at det indebærer en sundhedsfare for spædbørn og småbørn. De nødvendige maksimalgrænseværdier for andre stoffer end dem, der er omhandlet i stk. 2 og 3, skal fastlægges snarest."

- Stk. 3 affattes således:

"3. a) De pesticider, der er anført i bilag IX, må ikke anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn. Der gælder dog følgende for kontrollen:

i) Pesticider, der er opført i skema 1 i bilag IX anses for ikke at være anvendt, hvis restkoncentrationerne heraf ikke overstiger 0,003 mg/kg. Denne værdi, der anses for at være analysemetodernes bestemmelsesgrænse, tages regelmæssigt op til revision på baggrund af den tekniske udvikling.

ii) Pesticider, der er opført i skema 2 i bilag IX anses for ikke at være anvendt, hvis restkoncentrationerne heraf ikke overstiger 0,003 mg/kg. Denne værdi tages regelmæssigt op til revision på baggrund af data om miljøforurening.

b) Uanset stk. 2 anvendes for pesticider, der er opført i bilag X, de deri anførte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer.

For pesticider, der er opført i bilag X, gælder det, at når der træffes en beslutning om ikke at opføre et aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, ændres bilag IX og bilag X til nærværende direktiv i overensstemmelse dermed.

c) Værdierne omhandlet i a) og b) gælder for produkterne, som de udbydes klar til forbrug, eller som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten."

2) Bilag IX affattes som angivet i bilag I til dette direktiv.

3) Teksten i bilag II til dette direktiv indsættes som bilag X.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne tillader handel med produkter, der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 91/321/EØF senest den 6. marts 2004.

2. Medlemsstaterne forbyder handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 91/321/EØF senest den 6. marts 2005.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de fornødne love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 6. marts 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27.

(2) EFT L 172 af 8.7.1999, s. 38.

(3) EFT L 175 af 4.7.1991, s. 35.

(4) EFT L 139 af 2.6.1999, s. 29.

(5) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(6) EFT L 8 af 14.1.2003, s. 7.

BILAG I

"BILAG IX

Pesticider, som ikke må anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

Skema 1

Stoffets kemiske betegnelse (definition af restkoncentration)

Disulfoton (summen af disulfoton, disulfotonsulfoxid og disulfotonsulfon, udtrykt som disulfoton)

Fensulfothion (summen af fensulfothion, dets oxygenanalog og deres sulfoner, udtrykt som fensulfothion)

Fentin, udtrykt som triphenyltinkation

Haloxyfop (summen af haloxyfop, dets salte og estere, herunder konjugater, udtrykt som haloxyfop)

Heptachlor og trans-heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor

Hexachlorbenzen

Nitrofen

Omethoat

Terbufos (summen af terbufos, dets sulfoxid og sulfon, udtrykt som terbufos)

Skema 2

Stoffets kemiske betegnelse

Aldrin og dieldrin, udtrykt som dieldrin

Endrin"

BILAG II

"BILAG X

Særlige maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af pesticider eller metabolitter af pesticider i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

>TABELPOSITION>"

Top