EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0266

Kommissionens forordning (EF) nr. 266/2003 af 13. februar 2003 om indstilling af fiskeri efter ising fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag

EUT L 41 af 14.2.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/266/oj

32003R0266

Kommissionens forordning (EF) nr. 266/2003 af 13. februar 2003 om indstilling af fiskeri efter ising fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag

EU-Tidende nr. L 041 af 14/02/2003 s. 0003 - 0003


Kommissionens forordning (EF) nr. 266/2003

af 13. februar 2003

om indstilling af fiskeri efter ising fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2846/98(2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Rådets forordning (EF) nr. 2341/2002 af 20. december 2002 om fastsættelse for 2003 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger(3) er det fastsat, hvilke andele af de samlede tilladte fangster af ising, der tildeles EF for 2003.

(2) For at overholde bestemmelserne om de kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages at have opbrugt den andel af de samlede tilladte fangster, der er tildelt EF.

(3) Ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen, har fangsterne af ising i farvandene i NAFO-område 3LNO fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat, nået den andel af de samlede tilladte fangster, der er tildelt EF for 2003 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fangsterne af ising i farvandene i NAFO-område 3LNO fra fartøjer, der fører en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat, må antages at have opbrugt den andel af de samlede tilladte fangster, der er tildelt EF for 2003.

Fiskeri efter ising i farvandene i NAFO-område 3LNO fra fartøjer, der fører en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af nævnte bestand, fanget i disse farvande af nævnte fartøjer efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2003.

På Kommissionens vegne

Jörgen Holmquist

Generaldirektør for fiskeri

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 5.

(3) EFT L 356 af 31.12.2002, s. 12.

Top