EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2344

Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2002 af 18. december 2002 om ændring af bilag I, III, V og VII til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

OJ L 357, 31.12.2002, p. 91–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 124 - 176
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 124 - 176
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 124 - 176
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 124 - 176
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 124 - 176
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 124 - 176
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 124 - 176
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 124 - 176
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 124 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; stiltiende ophævelse ved 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2344/oj

32002R2344

Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2002 af 18. december 2002 om ændring af bilag I, III, V og VII til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

EF-Tidende nr. L 357 af 31/12/2002 s. 0091 - 0143


Kommissionens forordning (EF) nr. 2344/2002

af 18. december 2002

om ændring af bilag I, III, V og VII til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles importordning for visse tekstilvarer fra tredjelande(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 797/2002(2), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De fælles regler for indførsel af tekstilvarer fra tredjelande bør ajourføres for at tage hensyn til den seneste udvikling på flere områder.

(2) Rådet godkendte ved afgørelse 2002/877/EF af 5. november 2002(3) om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af en aftale i form af et aftalememorandum mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Brasilien om ordninger for adgangen til markederne for tekstilvarer og beklædningsgenstande og om bemyndigelse til midlertidig anvendelse heraf.

(3) Kommissionen besluttede ved forordning (EF) nr. 475/2002(4) at suspendere anvendelsen af ordningen med dobbeltkontrol af visse tekstilvarer for Ukraines vedkommende.

(4) Visse koder i den kombinerede nomenklatur er blevet ændret som følge af revisionen af det harmoniserede systems nomenklatur, der er knyttet som bilag til konventionen om Verdenstoldorganisationen. Disse ændringer berører også visse koder i bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93.

(5) Af klarhedshensyn bør visse bilag til forordning (EØF) nr. 3030/93 udskiftes.

(6) Forordning (EØF) nr. 3030/93 bør derfor ændres tilsvarende.

(7) For at sikre, at Fællesskabet efterlever sine internationale forpligtelser, bør foranstaltningerne i denne forordning anvendes med virkning fra den 1. januar 2003.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Tekstiludvalget -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der foretages følgende ændringer i forordning (EØF) nr. 3030/93:

a) Bilag I, V og VII erstattes med ordlyden i bilaget til denne forordning.

b) Bilag III ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes med virkning fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2002.

På Kommissionens vegne

Pascal Lamy

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 275 af 8.11.1993, s. 3.

(2) EFT L 128 af 15.5.2002, s. 29.

(3) EFT L 305 af 7.11.2002, s. 20.

(4) EFT L 75 af 16.3.2002, s. 26.

BILAG

1) Bilag I affattes således:

"BILAG I

TEKSTILVARER OMHANDLET I ARTIKEL 1(1)

1. Med forbehold af fortolkningsbestemmelserne til den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen kun som vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier i dette bilag bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket "ex" er angivet foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse.

2. Såfremt det ikke er nærmere angivet, hvilket materiale varerne under kategori 1 til 114 består af, anses disse for udelukkende at bestå af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre. Dette gælder for følgende lande: Argentina, Bangladesh, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Cambodja, Kina (MFA), Kroatien, Egypten, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Hongkong, Indien, Indonesien, Laos, Macao, Malaysia, Nepal, Pakistan, Peru, Filippinerne, Den Russiske Føderation, Singapore, Sydkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand og Vietnam.

3. Beklædningsgenstande, der hverken kan defineres som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

4. Udtrykket "beklædningsgenstande til spædbørn" omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

>TABELPOSITION>

(1) Omfatter kun kategori 1-114, med undtagelse af Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Cambodja, Kina (ikke MFA), Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan Laos, Moldova, Mongoliet, Nepal, Den Russiske Føderation, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Usbekistan og Vietnam, for hvilke lande kategori 1-161 er omfattet, og med undtagelse af Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Taiwan, for hvilke lande kategori 1-123 er omfattet; for så vidt angår Taiwan indgår kategori 115-123 i gruppe III B.

BILAG I A

>TABELPOSITION>

BILAG I B

1. Dette bilag omfatter tekstilråmaterialer (kategori 128 og 154), tekstilvarer undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld og kemofibre, samt kemofibre og endeløse kemofibre og garn af kategori 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A og 127 B.

2. Med forbehold af fortolkningsbestemmelserne til den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen kun som vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier i dette bilag bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket "ex" er angivet foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse.

3. Beklædningsgenstande, der hverken kan defineres som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

4. Udtrykket "beklædningsgenstande til spædbørn" omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

>TABELPOSITION>"

2) I bilag III foretages følgende ændringer:

a) Artikel 28, stk. 6, affattes således:

"6. Dette nummer sammensættes således:

- to bogstaver som betegnelse for eksportlandet som følger:

- Argentina = AR

- Armenien = AM

- Aserbajdsjan = AZ

- Bangladesh = BD

- Belarus = BY

- Bosnien-Hercegovina = BA

- Brasilien = BR

- Cambodja = KH

- Kina = CN

- Kroatien = HR

- Egypten = EG

- Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien = 96(1)

- Georgien = GE

- Hongkong = HK

- Indien = IN

- Indonesien = ID

- Kasakhstan = KZ

- Kirgisistan = KG

- Laos = LA

- Macao = MO

- Malaysia = MY

- Moldova = MD

- Mongoliet = MN

- Nepal = NP

- Pakistan = PK

- Peru = PE

- Filippinerne = PH

- Den Russiske Føderation = RU

- Singapore = SG

- Sydkorea = KR

- Sri Lanka = LK

- Taiwan = TW

- Tadsjikistan = TJ

- Thailand = TH

- Turkmenistan = TM

- Ukraine = UA

- Forenede Arabiske Emirater = AE

- Usbekistan = UZ

- Vietnam = VN

- to bogstaver som betegnelse for bestemmelsesmedlemsstaten:

- AT = Østrig

- BL = Benelux

- DE = Tyskland

- DK = Danmark

- EL = Grækenland

- ES = Spanien

- FI = Finland

- FR = Frankrig

- GB = Det Forenede Kongerige

- IE = Irland

- IT = Italien

- PT = Portugal

- SE = Sverige

- et etcifret tal som betegnelse for kontingentåret eller det år, under hvilket eksporten blev registreret i tilfælde af varer, der er anført i tabel A i dette bilag, svarende til det sidste tal i det pågældende år, f.eks. '3' for 2003 og '4' for 2004. I tilfælde med varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der er anført i tillæg C til bilag V, er dette tal '9' for 2003 og '0' for 2004

- et tocifret tal som betegnelse for det kontor i eksportlandet, som udsteder dokumenterne

- et femcifret, fortløbende tal mellem 00001 og 99999, som tildeles den medlemsstat, hvor toldklareringen ventes at finde sted."

b) Tabel A affattes således:

"TABEL A

Lande og kategorier, der er genstand for ordningen med dobbeltkontrol (tilsyn)

(Den komplette beskrivelse af kategorierne findes i bilag I)

>TABELPOSITION>"

3) Bilag V affattes således:

"BILAG V

FÆLLESSKABETS KVANTITATIVE LOFTER

for 2003 og 2004

(Den komplette varebeskrivelse findes i bilag I)

>TABELPOSITION>

Tillæg A til bilag V

>TABELPOSITION>

Tillæg B til bilag V

>TABELPOSITION>

Den fleksibilitet, der er omhandlet i artikel 7 i og bilag VIII til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 for Kinas vedkommende, gælder for ovennævnte kategorier og mængder.

Tillæg C til bilag V

FÆLLESSKABETS KVANTITATIVE LOFTER

(Den komplette varebeskrivelse findes i bilag IB)

>TABELPOSITION>"

4) Bilag VII affattes således:

"BILAG VII

(omhandlet i artikel 5)

Passiv forædling

Artikel 1

Genindførsel i Fællesskabet af de tekstilvarer, som er opført i kolonne 2 i tabellen til dette bilag, og som har fundet sted i henhold til de i Fællesskabet gældende bestemmelser for økonomisk passiv forædling, undergives ikke de i artikel 2 i forordningen omhandlede kvantitative lofter, da varerne er undergivet de specifikke kvantitative lofter i tabellens kolonne 4 og genindført efter forarbejdning i det tilsvarende tredjeland, som er anført i kolonne 1 for hvert af de specifikke kvantitative lofter.

Artikel 2

Genindførsel, der ikke er omfattet af dette bilag, kan undergives specifikke kvantitative lofter efter artikel 17 i forordningen, forudsat at de pågældende varer er undergivet de i artikel 2 i forordningen omhandlede kvantitative lofter.

Artikel 3

1. Overførsler mellem kategorier og forlods udnyttelse eller overførsel af dele af specifikke kvantitative lofter fra et år til et andet kan finde sted efter fremgangsmåden i artikel 17 i forordningen.

2. Der kan dog foretages automatiske overførsler i henhold til stk. 1 inden for følgende grænser:

- overførsel mellem kategorierne med indtil 20 % af det kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel finder sted

- overførsel fra et specifikt kvantitativt loft fra et år til et andet med indtil 10,5 % af det kvantitative loft for det år, i hvilket udnyttelsen faktisk finder sted

- forlods udnyttelse af et specifikt kvantitativt loft med indtil 7,5 % af det kvantitative loft for det år, i hvilket udnyttelsen faktisk finder sted.

3. Opstår der behov for yderligere indførsel, kan de specifikke kvantitative lofter tilpasses efter fremgangsmåden i artikel 17 i forordningen.

4. Fællesskabet underretter det eller de berørte tredjelande om alle foranstaltninger, der træffes i henhold til de foregående stykker.

Artikel 4

1. Ved anvendelse af artikel 1 skal medlemsstaternes myndigheder, inden der udstedes forhåndsbevillinger i overensstemmelse med de i Fællesskabet gældende bestemmelser for økonomisk passiv forædling, meddele Kommissionen mængderne i de ansøgte bevillinger, som de har modtaget. Kommissionen skal bekræfte, at de for genindførslen fornødne mængder er til rådighed inden for de respektive fællesskabslofter i overensstemmelse med de i Fællesskabet gældende bestemmelser for økonomisk passiv forædling.

2. De ansøgninger, der indgår i meddelelsen til Kommissionen, anses for gyldige, hvis de i hvert enkelt tilfælde klart angiver:

a) navnet på det tredjeland, hvor varerne skal forædles

b) kategorien for de pågældende tekstilvarer

c) den mængde, der skal genindføres

d) navnet på den medlemsstat, hvor de genindførte varer skal overgå til fri omsætning

e) en angivelse af, om ansøgningerne vedrører

i) en tidligere berettiget, der ansøger om de mængder, der er sat til side i henhold til artikel 3, stk. 4, eller i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, femte afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 3036/94(1), eller

ii) en ansøger i henhold til artikel 3, stk. 4, tredje afsnit, eller artikel 3, stk. 5, i nævnte forordning.

3. Som hovedregel skal den i stk. 1 og 2 nævnte meddelelse til Kommissionen ske ved elektronisk overførsel over de integrerede net, der er oprettet i dette øjemed, medmindre det af tvingende tekniske årsager er nødvendigt midlertidigt at anvende anden form for fremsendelse.

4. Kommissionen skal i videst muligt omfang over for myndighederne bekræfte den fulde mængde, som er angivet i ansøgningerne for henholdsvis hver varekategori og hvert tredjeland. De af medlemsstaterne foretagne meddelelser, for hvilke bekræftelse ikke kan gives, fordi den ansøgte mængde ikke længere er til rådighed inden for de kvantitative fællesskabslofter, opbevares af Kommissionen i den kronologiske orden, som de er modtaget i, og bekræftes i samme orden, så snart yderligere mængder bliver til rådighed i kraft af den i artikel 3 nævnte fleksibilitet.

5. Myndighederne underretter omgående Kommissionen, når de har fået meddelelse om mængder, som ikke er blevet udnyttet i løbet af importbevillingens gyldighedsperiode. Sådanne uudnyttede mængder godskrives igen automatisk de mængder inden for Fællesskabets kvantitative lofter, der ikke er sat til side i henhold til artikel 3, stk. 4, første afsnit, eller artikel 3, stk. 5, femte afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 3036/94.

De mængder, som der er givet afkald på i henhold til artikel 3, stk. 4, tredje afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 3036/94, lægges automatisk til de mængder, der ikke er sat til side i henhold til artikel 3, stk. 4, første afsnit, eller artikel 3, stk. 5, femte afsnit, i nævnte forordning.

Kommissionen underrettes om alle sådanne mængder som angivet i ovenstående afsnit i overensstemmelse med stk. 3.

Artikel 5

Det pågældende leverandørlands myndigheder udsteder for alle varer, der er omfattet af dette bilag, et oprindelsescertifikat i overensstemmelse med gældende fællesskabslovgivning og bestemmelserne i bilag III.

Artikel 6

Medlemsstaternes myndigheder meddeler Kommissionen navn og adresse på de myndigheder, der er beføjet til at udstede de i artikel 4 omhandlede forhåndsbevillinger, samt aftryk af de stempler, som disse myndigheder anvender.

TABEL

FÆLLESSKABETS KVANTITATIVE LOFTER

FOR VARER, DER GENINDFØRES UNDER PROCEDUREN FOR PASSIV FORÆDLING

for 2003 og 2004

>TABELPOSITION>

(1) EFT L 322 af 15.12.1994, s. 1."

(1) To cifre i FYROM's tilfælde.

Top