EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0093

Rådets direktiv 2002/93/EF af 3. december 2002 om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forlænge muligheden for at bemyndige medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser

OJ L 331, 7.12.2002, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 363 - 363
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 363 - 363
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 363 - 363
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 363 - 363
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 363 - 363
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 363 - 363
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 363 - 363
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 363 - 363
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 363 - 363

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; ophævet ved 32006L0112 . Latest consolidated version: 07/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/93/oj

32002L0093

Rådets direktiv 2002/93/EF af 3. december 2002 om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forlænge muligheden for at bemyndige medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser

EF-Tidende nr. L 331 af 07/12/2002 s. 0027 - 0027


Rådets direktiv 2002/92/EF

af 3. december 2002

om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forlænge muligheden for at bemyndige medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats på visse arbejdskraftintensive tjenesteydelser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 28, stk. 6, i Rådets direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag(3) kan de i artikel 12, stk. 3, litra a), tredje afsnit, omhandlede nedsatte satser også anvendes på de arbejdskraftintensive tjenesteydelser, der er opført på listen i bilag K til ovennævnte direktiv, i en periode på maksimalt tre år fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2002.

(2) Rådets beslutning 2000/185/EF af 28. februar 2000 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at anvende en nedsat momssats i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 6, i direktiv 77/388/EØF(4) bemyndiger nogle medlemsstater til at anvende en nedsat momssats på arbejdskraftintensive tjenesteydelser indtil den 31. december 2002, hvis de forinden har indgivet en anmodning herom.

(3) Kommissionen skal på grundlag af de rapporter, der udarbejdes inden den 1. oktober 2002 af de medlemsstater, der anvender nedsatte momssatser, inden den 31. december 2002 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en samlet evalueringsrapport, der eventuelt kan ledsages af et forslag om endelig fastsættelse af momssatsen på arbejdskraftintensive tjenesteydelser.

(4) I betragtning af den tidsramme, der er nødvendig for at kunne udarbejde en samlet og grundig evaluering af de nationale rapporter, vil det være nødvendigt at forlænge den maksimale gyldighedsperiode for den pågældende foranstaltning i direktiv 77/388/EØF.

(5) Direktiv 77/388/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 28, stk. 6, første afsnit, i direktiv 77/388/EØF erstattes "tre år mellem den 1. januar 2000 og den 31. december 2002" af "fire år mellem den 1. januar 2000 og den 31. december 2003".

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2002.

På Rådets vegne

T. Pedersen

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 20.11.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) Udtalelse afgivet den 24.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2002/38/EF (EFT L 128 af 15.5.2002, s. 41).

(4) EFT L 59 af 4.3.2000, s. 10.

Top