EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2182

Kommissionens forordning (EF) nr. 2182/2002 af 6. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår Fællesskabsfonden for Tobak

OJ L 331, 7.12.2002, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 212 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 212 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 128 - 134

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2182/oj

32002R2182

Kommissionens forordning (EF) nr. 2182/2002 af 6. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår Fællesskabsfonden for Tobak

EF-Tidende nr. L 331 af 07/12/2002 s. 0016 - 0022


Kommissionens forordning (EF) nr. 2182/2002

af 6. december 2002

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår Fællesskabsfonden for Tobak

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for råtobak(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 546/2002(2), særlig artikel 14a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2075/92, som omhandler oprettelse af en fællesskabsfond for tobak, er blevet ændret ved forordning (EF) nr. 546/2002. Ændringerne vedrører fondens aktivitetsområder. Der bør derfor fastlægges gennemførelsesbestemmelser hertil.

(2) Der bør på den ene side ydes støtte til foranstaltninger til bekæmpelse af tobaksafhængighed, herunder fremme af borgernes kendskab til de skadelige virkninger af tobaksforbruget, og på den anden side finansieres specifikke omstillingsforanstaltninger for tobaksproducenterne i synergi med programmet for opkøb af kvoter samt undersøgelser af mulighederne for producenternes omstilling til andre afgrøder eller aktiviteter.

(3) De finansielle midler bør fordeles hensigtsmæssigt mellem fondens to hovedformål, dvs. information og omstilling. Hvis det imidlertid viser sig, at midlerne ikke udnyttes fuldt ud for et af disse mål, bør denne første fordeling mellem målene revideres.

(4) Tobaksfondens midler stammer fra tilbageholdelse i præmier til tobaksproducenterne, og det er dermed rimeligt at påtænke, at den offentlige støtte til de finansierede foranstaltninger fuldt ud stammer fra fondens egne fællesskabsressourcer.

(5) For informationsprogrammerne bør vurderingen af de forskellige forslag, der fremlægges efter de fastsatte procedurer, foretages ud fra kriterier, der resulterer i det bedst mulige valg. Der bør også være mulighed for gennemførelse af projekter på Kommissionens initiativ og for dens regning. I den forbindelse synes indkaldelse af forslag eller udbudsprocedurer, alt efter det enkelte tilfælde, at være de mest hensigtsmæssige fremgangsmåder.

(6) Der bør fastsættes kriterier for, hvilke fysiske eller juridiske personer der kan indgive forslag i forbindelse med informationsprogrammerne.

(7) For at sikre en god administration af informationsprogrammerne bør de projekter, Kommissionen godkender, gennemføres inden for en bestemt frist. Det kan undtagelsesvis vise sig vanskeligt at overholde den oprindeligt fastsatte frist. Det bør derfor fastsættes, at gennemførelsesfristen kan forlænges, når visse betingelser er opfyldt.

(8) For at der kan træffes det bedst mulige valg med hensyn til de projekter, der finansieres inden for rammerne af informationsprogrammerne, og for at sikre en korrekt gennemførelse af de godkendte projekter, bør det fastsættes, at Kommissionen ved projektudvælgelsen bistås af en videnskabelig og teknisk komité. Kommissionen skal have mulighed for at benytte sig af uafhængige eksperter i forbindelse med evalueringer.

(9) For at sikre, at hvert projekt, der finansieres inden for rammerne af informationsprogrammerne, gennemføres tilfredsstillende, er det nødvendigt, at gennemførelsesbetingelserne præciseres i den kontrakt, der indgås med Kommissionen. Kontrahenten skal, hvis han anmoder om forskud, stille sikkerhed over for Kommissionen på de betingelser, der er fastsat i afsnit III i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1932/1999(4).

(10) For informationsprogrammernes vedkommende bør det undgås, at et og samme projekt uberettiget omfattes af mere end en foranstaltning, og det må fastsættes, at der skal ske tilbagebetaling i visse tilfælde, særlig hvis der har været uregelmæssigheder.

(11) For de specifikke omstillingsforanstaltningers vedkommende bør det fastlægges, hvilke individuelle foranstaltninger med henblik på tobaksproducenternes omstilling og hvilke foranstaltninger af almen interesse og undersøgelser af tobaksproducenternes omstillingsmuligheder der kan finansieres af fonden. Det bør også fastlægges, hvem der kan modtage støtte under de forskellige typer foranstaltninger.

(12) For at sikre, at foranstaltningerne for omstillingsstøtte bliver tilstrækkeligt effektive, bør der fastlægges en støtteintensitet for de forskellige foranstaltninger og et samlet støttebeløb pr. producent for alle foranstaltningerne. Der bør fastsættes en støtteintensitet for de individuelle foranstaltninger, som er tilstrækkelig høj til, at producenterne tilskyndes til at drage fordel af omstillingsmuligheden under hensyn til, at der er tale om betydelige produktionsmæssige ændringer i bedriften.

(13) Fonden skal sikre omstillingsstøtte til producenterne i hele Fællesskabets område og virke i synergi med programmet for opkøb af kvoter. Det bør derfor fastlægges, hvorledes fondens midler skal fordeles mellem producentmedlemsstaterne. For at tage hensyn til det faktiske produktionsophør i de forskellige medlemsstater bør der også forudses endnu en fordeling af midlerne på grundlag af de modtagne støtteansøgninger.

(14) For at sikre en ramme for gennemførelsen af interventionerne med henblik på tobaksproducenternes omstilling skal producentmedlemsstaterne udarbejde et program. Det bør følgelig fastlægges, hvad disse programmer skal indeholde, navnlig med hensyn til projekternes prioriteter og udvælgelseskriterier, og at medlemsstaterne har pligt til at underrette Kommissionen om den overvågning, de har foretaget af, hvorledes programmerne forløber det enkelte år.

(15) Der må ikke være risiko for, at tobaksfonden og andre støtteordninger samtidig finansierer et og samme projekt. I øvrigt skal det gøres lettere for tobaksproducenterne at træffe beslutning om at ophøre med produktionen. Der bør fastsættes betingelser for, hvornår en ansøgning om støtte fra tobaksfonden kan imødekommes, samt mulighed for, at projektet kan fremlægges under en anden støtteordning, når tobaksfondens finansielle midler er opbrugt. Det bør også fastlægges, hvilken kontrol der skal foretages, og hvilke sanktioner der skal anvendes.

(16) For at medlemsstaterne kan få en tilstrækkelig lang frist til at udarbejde foreløbige finansieringsplaner for omstillingsforanstaltningerne for 2003, bør fristen for dette år for disse foreløbige planers fremsendelse til Kommissionen, og dermed også den endelige fordeling af midlerne mellem medlemsstaterne, udskydes.

(17) Derfor bør Kommissionens forordning (EF) nr. 1648/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår Fællesskabsfonden for Tobak(5) ophæves og erstattes. Dog bør bestemmelserne i nævnte forordning fortsat gælde for projekter, der er godkendt inden nærværende forordnings ikrafttrædelse.

(18) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Tobak -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Denne forordning fastsætter betingelserne for finansiering gennem Fællesskabsfonden for Tobak, i det følgende benævnt "fonden", af foranstaltninger på de to områder, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2075/92, i form af informationsprogrammer og omstillingsforanstaltninger.

Artikel 2

Fondens udgifter til hver af de to kategorier af foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, svarer til højst 50 % af fondens samlede beløb.

Hvis det beløb, der er til rådighed for den ene af kategorierne, ikke udnyttes fuldt ud, foretager Kommissionen imidlertid en omfordeling til fordel for den anden kategori, forudsat at der under denne kategori er et overskud af støtteberettigede projekter.

KAPITEL II

INFORMATIONSPROGRAMMER

Artikel 3

1. De af fonden finansierede informationsprogrammer skal fremme borgernes kendskab til skadelige virkninger af tobaksforbrug i enhver form.

2. Programmerne består af projekter vedrørende information og uddannelse, dataindsamling og undersøgelser. De pågældende projekter skal navnlig:

a) bidrage til at øge borgernes bevidsthed om de skadelige virkninger af tobaksafhængighed, herunder passiv rygning

b) forbedre betydningen og effektiviteten af sproglige og billedmæssige budskaber og kommunikationsmetoder for så vidt angår de skadelige virkninger af tobaksforbrug

c) forebygge og fjerne tobaksafhængighed

d) formidle de opnåede resultater til de nationale myndigheder og de berørte sektorer på de i litra a), b) og c) omhandlede områder.

Artikel 4

1. Forvaltningen af fonden varetages for informationsprogrammernes vedkommende af Kommissionen, som bistås af en videnskabelig og teknisk komité.

2. Den videnskabelige og tekniske komité består af ni medlemmer, som udpeges af Kommissionen. Kommissionen varetager formandskabet i komitéen. Kommissionen sikrer, at komitéens medlemmer ikke er underlagt særlige interesser vedrørende de projekter, som de forelægges.

Artikel 5

Projekterne vil, afhængigt af de enkelte tilfælde, være omfattet af en forslagsindkaldelse eller en offentlig udbudsprocedure, der offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, og projekterne skal indgives inden for den i forslagsindkaldelsen eller udbudsbekendtgørelsen angivne frist.

Artikel 6

1. Forslag kan indgives af enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som:

a) har et åbenbart sagkundskab og en faglig erfaring på mindst fem år inden for det pågældende område

b) forpligter sig til at bidrage til finansieringen af projektet med egne midler for en andel på mindst 25 % af det samlede beløb. Projekter, der gennemføres på Kommissionens initiativ og for dens regning, finansieres dog af fonden med indtil 100 % af de samlede omkostninger

c) forpligter sig til at gennemføre det foreslåede program inden for de fastlagte frister

d) accepterer at forelægge periodiske rapporter om arbejdets forløb

e) accepterer, at vedkommendes regnskaber og anden dokumentation vedrørende udgifter holdes til rådighed for Kommissionen med henblik på kontrol

f) accepterer de betingelser, der er anført i artikel 9, 10 og 11.

2. Projekterne kan gennemføres over en etårig periode, som eventuelt kan forlænges, men ikke overstige fem år, og som regnes fra tidspunktet for underskrivelsen af kontrakten.

Gennemførelsesperioden kan dog forlænges, hvis den pågældende indgiver en anmodning herom til Kommissionen og godtgør, at det på grund af ekstraordinære omstændigheder, som ikke kan tilregnes den pågældende, ikke vil være muligt at overholde den oprindeligt fastsatte frist.

Artikel 7

1. De projekter, der modtages efter en indkaldelse af forslag, forelægges en uafhængig ekspertgruppe udvalgt af Kommissionen til evaluering. Ved evalueringen tages følgende elementer i betragtning:

a) arbejdet skal gennemføres i et samarbejde mellem fysiske eller juridiske personer, der er etableret i flere medlemsstater

b) ved projekterne skal der tages hensyn til de kulturelle og sproglige forhold i medlemsstaterne, især hvis der er tale om oplysningskampagner over for den brede offentlighed eller risikogrupper

c) projekterne skal bygge på en solid metode og et solidt videnskabeligt grundlag. De skal være nyskabende og tage hensyn til det arbejde, der allerede er udført, og de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med tidligere eller igangværende nationale programmer eller fællesskabsprogrammer, for at undgå enhver risiko for overlapning ved tildeling af fællesskabsressourcer

d) projekterne skal på en objektiv og effektiv måde bidrage til enten en forbedring af offentlighedens kendskab til de sundhedsskadelige virkninger af tobaksforbrug, indsamling og analyse af relevante epidemiologiske data eller til en hurtig iværksættelse af konkrete forebyggende foranstaltninger

e) kontrahenterne skal sikre, at resultaterne af deres projekter spredes via anerkendte videnskabelige publikationer og/eller forelægges på internationale konferencer

f) der gives prioritet til projekter, der dækker hele Fællesskabets område, og som indgives af anerkendte offentlige sundhedsorganisationer og/eller udtrykkeligt støttes af nationale eller regionale sundhedsmyndigheder.

2. På grundlag af denne evaluering forelægger Kommissionen den i artikel 4 omhandlede videnskabelige og tekniske komité en liste over projekter, der skal udvælges til finansiering. Komitéen afgiver en udtalelse om denne liste.

3. Inden for rammerne af procedurerne med offentlige udbud forelægges de projekter, der gennemføres på Kommissionens initiativ og for dennes regning, og som skal udvælges til finansiering, også af Kommissionen for den i artikel 4 omhandlede videnskabelige og tekniske komité. Komitéen afgiver en udtalelse om disse projekter.

4. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 646/96/EF(6) underretter Kommissionen det udvalg, der omhandles i artikel 5 i nævnte afgørelse, om de projekter, der kan finansieres, ledsaget af en udtalelse fra den videnskabelige og tekniske komité, der er omhandlet i artikel 4 i denne forordning.

Artikel 8

1. Under hensyntagen til den udtalelse, der omhandles i artikel 7, stk. 2 og 3, udvælger Kommissionen projekterne og træffer afgørelse om deres finansiering via fonden. Den kan vælge ikke at godkende nogen af projekterne.

2. For de projekter, der godkendes til finansiering via fonden, indgås der en kontrakt med Kommissionen. Listen over projekter, der finansieres, offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

3. Kommissionen følger gennemførelsen af de projekter, der finansieres via fonden. Den underretter regelmæssigt Forvaltningskomitéen for Tobak om de indgåede kontrakter og arbejdets forløb.

Artikel 9

1. Kontrakterne baseres på en af Kommissionens standardkontrakter under hensyntagen til, hvilke aktiviteter der er tale om. De indeholder bl.a. bestemmelser om:

a) mulighed for udbetaling af et forskud fra fonden inden for de to måneder, der følger efter kontraktens underskrivelse

b) arten af projektleverancer, der skal finde sted før yderligere udbetalinger, der vil blive foretaget i rater i takt med det aftalte arbejdes forløb og på grundlag af fakturaer og anden relevant dokumentation

c) fristen for anmodning om udbetaling af restbeløb efter afslutning af de arbejdsopgaver, der indgår i kontrakten, samt arten af de projektleverancer, der fremsendes sammen med anmodningen, og som mindst omfatter en oversigt over det udførte arbejde, relevant dokumentation, en evaluering af de opnåede resultater og af, hvorledes de kan udnyttes

d) en frist for fondens betalinger på højst 60 dage efter Kommissionens godkendelse af projektleverancerne; denne frist kan stilles i bero, mens Kommissionen foretager yderligere kontrol.

2. Fonden udbetaler forskuddet under forudsætning af, at kontrahenten over for Kommissionen stiller en sikkerhed svarende til 110 % af forskuddet på betingelserne i afsnit III i forordning (EØF) nr. 2220/85. Offentlige institutioner kan dog fritages for denne forpligtelse.

3. Frigivelsen af sikkerheden er betinget af, at restbeløbet af støtten til de pågældende foranstaltninger betales.

4. Hvis det viser sig, at forskuddet overstiger det berettigede beløb, fortabes sikkerheden for det uberettiget udbetalte beløb, indtil dette beløb er tilbagebetalt.

Artikel 10

Projekter, der er godkendt til finansiering gennem fonden, kan ikke opnå andre former for fællesskabsfinansiering.

Artikel 11

1. Viser det sig, at betalingen i forbindelse med finansieringen af et projekt er sket uretmæssigt, kan Kommissionen inddrive de til støttemodtagerne udbetalte beløb, forhøjet med en løbende rente fra datoen for udbetalingen til datoen for den faktiske tilbagebetaling.

Rentesatsen er den, som Den Europæiske Centralbank anvender ved sine transaktioner i euro, og som den første arbejdsdag i hver måned offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. De tilbagebetalte beløb og renterne heraf indbetales til Kommissionen og fratrækkes i de udgifter inden for tobakssektoren, som finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget.

KAPITEL III

OMSTILLINGSFORANSTALTNINGER

Artikel 12

De omstillingsforanstaltninger, som fonden finansierer, består i specifikke individuelle foranstaltninger og foranstaltninger af almen interesse for råtobaksproducenters omstilling til andre afgrøder eller andre jobskabende aktivitetsområder og af undersøgelser af råtobaksproducenternes muligheder for omstilling til andre afgrøder eller aktiviteter.

Artikel 13

De individuelle foranstaltninger med henblik på tobaksproducenters omstilling skal tage sigte på:

a) omstilling til andre afgrøder og forbedring af kvaliteten af andre landbrugsprodukter end tobak samt fremme af diversificering af aktiviteterne på bedriften

b) uddannelse af producenterne i forbindelse med nyorienteringen af landbrugsproduktionen mod andre produkter end tobak

c) oprettelse af afsætningsstrukturer for andre kvalitetsprodukter end tobak, etablering af serviceydelser for økonomien og befolkningen i landdistrikterne samt diversificering af landbrugsaktiviteterne eller aktiviteter i nær tilknytning til landbruget med henblik på skabelse af flere aktiviteter, der giver nye job og alternative indkomster, herunder særlig fremme af aktiviteter inden for turisme og håndværk.

Artikel 14

Foranstaltningerne af almen interesse og undersøgelserne af tobaksproducenternes omstillingsmuligheder skal omfatte:

a) undersøgelser, der har til formål at udvikle mulighederne for tobaksproducenternes omstilling til andre afgrøder eller aktiviteter

b) vejledning og rådgivning til producenter, der beslutter at ophøre med tobaksproduktion

c) gennemførelse af nyskabende forsøg, der tjener demonstrationsformål.

Disse aktiviteter kan ledsages af formidling og promotion af resultaterne.

Artikel 15

1. Støttemodtagerne for de i artikel 13 omhandlede foranstaltninger er de tobaksproducenter, der har tilsluttet sig opkøbsprogrammet omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2075/92 fra 2002-høsten, og hvis endeligt opkøbte kvote omfatter en mængde på mindst 500 kg.

Muligheden for at ansøge om at nyde godt af fondens interventioner er begrænset til det første år, i hvilket støttemodtageren ikke længere har en kvote.

2. Støttemodtagerne for de i artikel 14 omhandlede foranstaltninger er:

a) de offentlige myndigheder i produktionsområderne

b) de af medlemsstaterne udpegede offentlige organer for agronomisk og/eller landbrugsøkonomisk forskning.

Artikel 16

1. Den samlede værdi af EF-støtten ydet i medfør af dette kapitel kan beløbe sig til:

- 75 % af de støtteberettigede udgifter til foranstaltninger omhandlet i artikel 13, litra a) og c)

- 100 % af de støtteberettigede udgifter til foranstaltninger omhandlet i artikel 13, litra b), og artikel 14.

2. Den kumulerede EF-støtte pr. producent for samtlige foranstaltninger omhandlet i artikel 13 opgøres således:

a) for de mængder råtobak under kvoten, som er opkøbt fra den pågældende, til og med 10 tons: tre gange det årlige præmiebeløb

b) for de mængder råtobak under kvoten, som er opkøbt fra den pågældende, fra over 10 tons til og med 40 tons: to gange det årlige præmiebeløb

c) for de mængder råtobak under kvoten, som er opkøbt fra den pågældende, over 40 tons: en gang det årlige præmiebeløb.

3. EF-støtten pr. producent for samtlige foranstaltninger omhandlet i artikel 13 kan ikke overstige 300000 EUR. For foranstaltninger, der ikke vedrører produktion, afsætning eller forarbejdning af produkter omhandlet i bilag I til traktaten, kan EF-støtten pr. producent ikke overstige 100000 EUR.

Artikel 17

1. Bidraget fra Fællesskabet udgør hele det offentlige bidrag til foranstaltningerne omhandlet i artikel 13 og 14.

2. Kommissionen opstiller efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 2075/92 hvert år inden den 15. februar en vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af de midler fra fonden, der skal anvendes til omstillingsforanstaltningerne omhandlet i nærværende forordnings artikel 13 og 14, på grundlag af følgende kriterier:

- efter mængderne i de endeligt opkøbte kvoter, i et omfang svarende til 90 %

- efter den nationale garantitærskel, i et omfang svarende til 10 %.

Kommissionen vil på baggrund af erfaringerne revurdere den i stk. 1 anførte procentvise fordeling.

3. Medlemsstaterne fastlægger og meddeler inden den 31. marts hvert år Kommissionen de foreløbige finansieringsplaner for foranstaltningerne omhandlende støtteansøgningerne.

4. Såfremt det af de i stk. 3 omhandlede oplysninger fremgår, at en del af de midler, der er tildelt en eller flere medlemsstater, ikke vil blive anvendt som følge af manglende støtteansøgninger, opstiller Kommissionen hvert år inden den 31. maj en endelig fordeling af midlerne mellem de medlemsstater, der har modtaget støtteansøgninger for et samlet beløb, som overstiger deres rammebeløb fastsat i henhold til stk. 2. Denne endelige fordeling opstilles i forhold til den vejledende fordeling, der er fastsat i henhold til stk. 2.

Artikel 18

1. Medlemsstaterne opstiller programmerne for de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 13 og 14.

Programmerne omfatter:

a) en kvantificeret beskrivelse af den nuværende situation i tobakssektoren og med hensyn til retningslinjerne for omstillingsforanstaltningerne, de berørte bedrifter og den økonomiske og sociale baggrund i produktionsområderne, herunder beskæftigelsen og udviklingsmulighederne

b) en beskrivelse af den foreslåede strategi, de kvantificerede mål og prioriteterne for omstilling af tobaksproduktionen

c) en vurdering af den forventede økonomiske, miljømæssige og sociale effekt, herunder beskæftigelseseffekten

d) en vejledende generel finansieringstabel

e) en beskrivelse af de nationale bestemmelser, der forudses til gennemførelse af programmerne, navnlig kontrolordningerne

f) en definition af kriterierne for udvælgelse af de projekter, der er genstand for støtteansøgninger.

2. Medlemsstaterne vedtager de nationale bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelse af de i stk. 1 omhandlede programmer, herunder proceduren for projekternes godkendelse, og udpeger de nationale myndigheder, der er ansvarlige for denne gennemførelse.

3. Medlemsstaterne sender hvert år inden den 31. marts Kommissionen en udtømmende rapport om programmernes forløb i perioden fra 1. januar til 31. december det foregående år.

Artikel 19

1. En ansøger om støtte i henhold til artikel 13 og 14 skal underskrive en erklæring om, at vedkommende forpligter sig til ikke for samme projekt at indgive nogen støtteansøgning under en anden støtteordning. Vedkommende løses dog fra denne forpligtelse, hvis der træffes endelig afgørelse om afvisning af tobaksfondens finansiering af projektet.

2. Manglende overholdelse af den i stk. 1 omhandlede forpligtelse medfører:

- fortabelse af rettighederne i forbindelse med programmet for opkøb af kvoter omhandlet i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2075/92

- fortabelse af støtten til de foranstaltninger, der omhandles i artikel 13 og 14 i nærværende forordning.

Artikel 20

1. Medlemsstaterne opretter efter de fælles bestemmelser, som Kommissionen udarbejder, et dataregister, der indeholder alle oplysninger om de projekter, der finansieres under dette kapitel. Disse data stilles til rådighed for Kommissionen.

2. Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger indsamlet i henhold til stk. 1 er tilgængelige for de myndigheder, der forestår gennemførelsen af de øvrige EF-programmer eller nationale programmer for strukturstøtte.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til en effektiv kontrol af, at bestemmelserne i dette kapitel overholdes, særlig ved en administrativ kontrol eller en kontrol på stedet. Disse foranstaltninger skal bl.a. sikre, at projekter finansieret i medfør af dette afsnit ikke har været genstand for en anden støtteordning.

4. Den kontrol, der omhandles i stk. 3, skal omfatte samtlige projekter finansieret af fonden.

Artikel 21

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de vedtager i henhold til artikel 18, 19 og 20.

Artikel 22

1. Projekterne gennemføres senest to år efter den dato, hvor medlemsstaten har givet modtageren meddelelse om projektets godkendelse.

2. Støtten udbetales efter kontrol af gennemførelsen af det pågældende projekt senest tre år efter, at medlemsstaten har givet modtageren meddelelse om projektets godkendelse.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne fastsætte, at støtten udbetales som forskud på betingelse af:

a) at projektet er påbegyndt

b) at modtageren har stillet en sikkerhed, der svarer til 120 % af forskuddet. Offentlige institutioner kan dog fritages for denne forpligtelse.

Ved forpligtelse forstås efter forordning (EØF) nr. 2220/85 forpligtelse til at gennemføre projektet inden for den i stk. 1 fastsatte frist.

Artikel 23

Medlemsstaterne giver meddelelse om de faktisk afholdte udgifter til omstillingsforanstaltninger i det indeværende regnskabsår senest i den sidste udgiftsoversigt for dette regnskabsår som anført i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 296/96(7).

Artikel 24

For hver medlemsstat finansieres de faktiske udgifter, der er anmeldt for et regnskabsår, op til de beløb, der er meddelt Kommissionen i henhold til artikel 23, forudsat at de samlede beløb ikke overstiger det beløb, der er tildelt medlemsstaten i henhold til artikel 17.

Artikel 25

Medlemsstaterne opbevarer de oplysninger, der er registreret i henhold til dette kapitel, i mindst ti år efter registreringsåret.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 26

Fristen den 31. marts 2003 for fremsendelse af de foreløbige finansieringsplaner for foranstaltningerne omhandlende de støtteansøgninger, der indgives under opkøbsprogrammet for 2002-høsten, forlænges uanset artikel 17, stk. 3, til den 31. maj 2003, og dermed forlænges fristen den 31. maj 2003 i samme artikels stk. 4 til den 30. juni 2003.

Artikel 27

De præmier, der skal udbetales til producenterne og forarbejdningsvirksomhederne i henhold til henholdsvis artikel 18 og 20 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2848/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår præmieordningen, produktionskvoterne og den særstøtte, der ydes til producentsammenslutningerne, i tobakssektoren(8), fratrækkes ved udbetalingen den tilbageholdelse, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2075/92.

Det således reducerede beløb anmeldes af medlemsstaterne som udgifter til Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

Artikel 28

Forordning (EF) nr. 1648/2000 ophæves. Dens bestemmelser gælder dog fortsat projekter, der er godkendt inden nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 29

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 70.

(2) EFT L 84 af 28.3.2002, s. 4.

(3) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

(4) EFT L 240 af 10.9.1999, s. 11.

(5) EFT L 189 af 27.7.2000, s. 9.

(6) EFT L 95 af 16.4.1996, s. 9.

(7) EFT L 39 af 17.2.1996, s. 5.

(8) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 17.

Top