EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2179

Kommissionens forordning (EF) nr. 2179/2002 af 6. december 2002 om særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring inden for svinekødssektoren

OJ L 331, 7.12.2002, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 451 - 452
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 451 - 452
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 451 - 452
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 451 - 452
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 451 - 452
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 451 - 452
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 451 - 452
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 451 - 452
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 451 - 452
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 207 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 207 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2179/oj

32002R2179

Kommissionens forordning (EF) nr. 2179/2002 af 6. december 2002 om særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring inden for svinekødssektoren

EF-Tidende nr. L 331 af 07/12/2002 s. 0011 - 0012


Kommissionens forordning (EF) nr. 2179/2002

af 6. december 2002

om særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring inden for svinekødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/2000(2), særlig artikel 4, stk. 6, og artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der kan træffes interventionsforanstaltninger inden for svinekødssektoren, såfremt gennemsnitsprisen for slagtede svin på Fællesskabets repræsentative markeder er på under 103 % af basisprisen, og det kan forventes, at den holder sig under dette niveau.

(2) Markedssituationen har været præget af en prisnedgang, således at niveauet er lavere end ovennævnte niveau. Det kan forventes, at denne situation vedvarer som følge af den sæsonbetingede og cykliske udvikling.

(3) Det er nødvendigt at træffe interventionsforanstaltninger. Disse foranstaltninger kan begrænses til ydelse af støtte til privat oplagring efter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3444/90 af 27. november 1990 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af svinekød(3), ændret ved forordning (EF) nr. 3533/93(4).

(4) Ifølge artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2763/75 af 29. oktober 1975 om fastsættelse af almindelige regler om ydelse af støtte til privat oplagring inden for svinekødssektoren(5) kan Kommissionen træffe afgørelse om en afkortning eller forlængelse af oplagringsperioden. Der bør derfor foruden støttebeløb for en fastlagt oplagringsperiode fastsættes tillæg og fradrag i tilfælde af, at Kommissionen træffer en sådan afgørelse.

(5) For at lette den administration og kontrol, som indgåelsen af kontrakter medfører, forekommer det hensigtsmæssigt at fastsætte minimumsmængder.

(6) Sikkerhedsstillelsen bør være af en sådan størrelse, at den forpligter lagerholderen til at indfri sine forpligtelser i henhold til kontrakten.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Fra den 9. december 2002 kan ansøgninger om støtte til privat oplagring indgives i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3444/90. Listen over de produkter, for hvilke støtten kan ydes, og de herfor gældende beløb er fastsat i bilaget.

2. Hvis Kommissionen forlænger eller afkorter oplagringens varighed, tilpasses støttebeløbet tilsvarende. Tillægsbeløbet eller fradragsbeløbet pr. måned og pr. dag er fastsat i bilagets kolonne 6 og 7.

Artikel 2

Der gælder følgende minimumsmængder pr. kontrakt og pr. produkt:

a) 10 tons for udbenede produkter

b) 15 tons for alle andre produkter.

Artikel 3

Sikkerhedsstillelsen er på 20 % af de støttebeløb, der er fastsat i bilaget.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1.

(2) EFT L 156 af 29.6.2000, s. 5.

(3) EFT L 333 af 30.11.1990, s. 22.

(4) EFT L 321 af 23.12.1993, s. 9.

(5) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 19.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top