EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2176

Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/2002 af 6. december 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

OJ L 331, 7.12.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; stiltiende ophævelse ved 32003R1789

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2176/oj

32002R2176

Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/2002 af 6. december 2002 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

EF-Tidende nr. L 331 af 07/12/2002 s. 0003 - 0004


Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/2002

af 6. december 2002

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1832/2002(2), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2002(3) er der i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 indført en ny supplerende bestemmelse 1 til kapitel 39 og en ny supplerende bestemmelse 1 til kapitel 40 for at præcisere betingelserne for, hvornår handsker, vanter og luffer, imprægneret, overtrukket eller belagt med celleplast eller cellegummi bør tariferes i kapitel 39 og kapitel 40 i den kombinerede nomenklatur.

(2) Det har vist sig, at betegnelsen "tekstilstof", der er anvendt i de supplerende bestemmelser, ikke i tilstrækkelig grad angiver, hvilket stof disse handsker, vanter og luffer kan være konfektioneret af.

(3) For at præcisere, hvilket stof der er tale om, og således sikre en ensartet anvendelse af nomenklaturen, er det nødvendigt at erstatte betegnelsen "tekstilstof" i nævnte bestemmelser med betegnelsen " vævet stof, trikotage, filt eller fiberdug".

(4) Det er således nødvendigt at ændre forordning (EØF) nr. 2658/87.

(5) Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning anvendes fra samme dato som forordning (EF) nr. 1832/2002.

(6) De i denne forordning omhandlede foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 ændres således:

1) Supplerende bestemmelse 1 til kapitel 39 affattes således:

"1. Kapitel 39 omfatter handsker, vanter og luffer, imprægneret, overtrukket eller belagt med celleplast, uafhængig af:

- om de er konfektioneret af vævet stof, trikotage (undtagen varer henhørende under pos. 5903), filt eller fiberdug, imprægneret, overtrukket eller belagt med celleplast, eller

- om de er konfektioneret af ikke-imprægneret, ikke-overtrukket eller ikke-belagt vævet stof, trikotage, filt eller fiberdug og derefter imprægneret, overtrukket eller belagt med celleplast

såfremt det vævede stof, trikotagen, filten eller fiberdugen blot tjener som forstærkning (bestemmelse 3 c til kapitel 56 og bestemmelse 2 a, punkt 5, til kapitel 59)."

2) Supplerende bestemmelse 1 til kapitel 40 affattes således:

"1. Kapitel 40 omfatter handsker, vanter og luffer, imprægneret, overtrukket eller belagt med cellegummi, uafhængig af:

- om de er konfektioneret af vævet stof, trikotage (undtagen varer henhørende under pos. 5906), filt eller fiberdug, imprægneret, overtrukket eller belagt med cellegummi, eller

- om de er konfektioneret af ikke-imprægneret, ikke-overtrukket eller ikke-belagt vævet stof, trikotage, filt eller fiberdug og derefter imprægneret, overtrukket eller belagt med cellegummi

såfremt det vævede stof, trikotagen, filten eller fiberdugen blot tjener som forstærkning (bestemmelse 3 c til kapitel 56 og bestemmelse 4, sidste punktum, til kapitel 59)."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2002.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2) EFT L 290 af 28.10.2002, s. 1.

(3) EFT L 149 af 7.6.2002, s. 20.

Top