EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0934

2002/934/EF: Kommissionens beslutning af 28. november 2002 om godkendelse af visse medlemsstaters TSE-overvågningsprogrammer for 2003, og om fastsættelse af EF-tilskuddet (meddelt under nummer K(2002) 4592)

EFT L 324 af 29.11.2002, p. 73–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/934/oj

32002D0934

2002/934/EF: Kommissionens beslutning af 28. november 2002 om godkendelse af visse medlemsstaters TSE-overvågningsprogrammer for 2003, og om fastsættelse af EF-tilskuddet (meddelt under nummer K(2002) 4592)

EF-Tidende nr. L 324 af 29/11/2002 s. 0073 - 0075


Kommissionens beslutning

af 28. november 2002

om godkendelse af visse medlemsstaters TSE-overvågningsprogrammer for 2003, og om fastsættelse af EF-tilskuddet

(meddelt under nummer K(2002) 4592)

(2002/934/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet(1), senest ændret ved beslutning 2001/572/EF(2), særlig artikel 24, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til beslutning 90/424/EØF kan der ydes EF-tilskud til udryddelse og overvågning af dyresygdomme.

(2) Visse medlemsstater har fremlagt programmer for 2003 vedrørende overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder.

(3) Efter behandlingen af de programmer for overvågning af TSE ("TSE-overvågningsprogrammer"), som de pågældende medlemsstater havde indsendt, blev det fastslået, at de er i overensstemmelse med Rådets beslutning 90/638/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af EF-kriterier for foranstaltninger til udryddelse og overvågning af en række dyresygdomme(3), ændret ved direktiv 92/65/EØF(4).

(4) Disse programmer står på listen over programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2003, jf. Kommissionens beslutning 2002/798/EF(5).

(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier(6), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2002(7), indeholder krav om årlige programmer for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder.

(6) Da TSE-overvågningsprogrammerne er vigtige for EF's dyre- og folkesundhedsmæssige mål, bør de udgifter, som de pågældende medlemsstater har til indkøb af testkit og reagenser, refunderes fuldt ud, dog højst et vist beløb pr. testkit og pr. TSE-overvågningsprogram.

(7) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik(8) skal programmer for overvågning og udryddelse af dyresygdomme finansieres via Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen. Med hensyn til finanskontrol gælder artikel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 1258/1999.

(8) EF-tilskuddet bør kun ydes, hvis TSE-overvågningsprogrammerne gennemføres på en effektiv måde, og hvis de pågældende medlemsstater fremsender alle nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(9) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Belgien har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 4719000 EUR.

Artikel 2

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Danmark har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 2977000 EUR.

Artikel 3

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Tyskland har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 20723000 EUR.

Artikel 4

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Grækenland har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 975000 EUR.

Artikel 5

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Spanien har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 5984000 EUR.

Artikel 6

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Frankrig har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 30554000 EUR.

Artikel 7

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Irland har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 9577000 EUR.

Artikel 8

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Italien har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 6952000 EUR.

Artikel 9

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Luxembourg har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 198000 EUR.

Artikel 10

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Nederlandene har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 6312000 EUR.

Artikel 11

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Østrig har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 2455000 EUR.

Artikel 12

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Portugal har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 1059000 EUR.

Artikel 13

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Finland har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 1402000 EUR.

Artikel 14

1. Det TSE-overvågningsprogram, som Sverige har indsendt, godkendes for perioden 1. januar til 31. december 2003.

2. EF-tilskuddet andrager højst 440000 EUR.

Artikel 15

EF-tilskuddet til de TSE-overvågningsprogrammer, der er omhandlet i artikel 1 til 14, udgør 100 % af udgifterne (ekskl. moms) til indkøb af testkit og reagenser, dog højst 10,50 EUR pr. test, for test, der foretages i perioden 1. januar til 31. december 2003 på dyr, der er omhandlet i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001.

Artikel 16

1. EF-tilskuddet til de TSE-overvågningsprogrammer, der er omhandlet i artikel 1 til 14, ydes kun, hvis de gennemføres i overensstemmelse med de relevante EF-forskrifter, herunder bestemmelserne om konkurrence og om indgåelse af offentlige aftaler, og forudsat at de pågældende medlemsstater overholder følgende betingelser:

a) De skal senest den 1. januar 2003 sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at gennemføre TSE-overvågningsprogrammet.

b) De skal hver måned sende en rapport til Kommissionen om, hvor langt man er nået med TSE-overvågningsprogrammet, og med oplysninger om de afholdte udgifter. Rapporten skal indsendes senest fire uger efter udgangen af hver måned.

c) De skal senest den 1. juni 2004 fremsende en endelig rapport om den tekniske gennemførelse af TSE-overvågningsprogrammet med dokumentation for de udgifter, der er afholdt, og de resultater, der er nået i perioden 1. januar til 31. december 2003.

d) De skal gennemføre TSE-overvågningsprogrammet effektivt.

2. Hvis en medlemsstat ikke overholder disse bestemmelser, nedsætter Kommissionen dens EF-tilskud under hensyntagen til overtrædelsens karakter og alvor og til Fællesskabets finansielle tab.

Artikel 17

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2003.

Artikel 18

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.9.1990, s. 19.

(2) EFT L 203 af 28.7.2001, s. 16.

(3) EFT L 347 af 12.12.1990, s. 27.

(4) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(5) EFT L 277 af 15.10.2002, s. 25.

(6) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(7) EFT L 225 af 22.8.2002, s. 3.

(8) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

Top