EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2102

Kommissionens forordning (EF) nr. 2102/2002 af 28. november 2002 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører fransk flag

EFT L 324 af 29.11.2002, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2102/oj

32002R2102

Kommissionens forordning (EF) nr. 2102/2002 af 28. november 2002 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører fransk flag

EF-Tidende nr. L 324 af 29/11/2002 s. 0010 - 0010


Kommissionens forordning (EF) nr. 2102/2002

af 28. november 2002

om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører fransk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2846/98(2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Rådets forordning (EF) nr. 2555/2001 af 18. december 2001 om fastsættelse for 2002 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2000/2002(4), fastsættes kvoterne for torsk for 2002.

(2) For at overholde bestemmelserne om de kvantitative begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3) Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter torsk fra fartøjer, som fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, i farvandene i ICES-område VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (EF-farvande) nået den tildelte kvote for 2002. Frankrig har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 31. oktober 2002. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter torsk fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, i ICES-område VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (EF-farvande) har medført, at Frankrigs kvote af torsk for 2002 må anses for at være opbrugt.

Fiskeriet efter torsk i ICES-område VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, er forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte bestand fanget i disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 31. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(2) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 5.

(3) EFT L 347 af 31.12.2001, s. 1.

(4) EFT L 308 af 9.11.2002, s. 13.

Top