EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2101

Kommissionens forordning (EF) nr. 2101/2002 af 28. november 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 21/2002 for så vidt angår forsyningsopgørelsen for Azorerne inden for kornsektoren for 2002

OJ L 324, 29.11.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2101/oj

32002R2101

Kommissionens forordning (EF) nr. 2101/2002 af 28. november 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 21/2002 for så vidt angår forsyningsopgørelsen for Azorerne inden for kornsektoren for 2002

EF-Tidende nr. L 324 af 29/11/2002 s. 0008 - 0009


Kommissionens forordning (EF) nr. 2101/2002

af 28. november 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 21/2002 for så vidt angår forsyningsopgørelsen for Azorerne inden for kornsektoren for 2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1600/92 (Poseima)(1), særlig artikel 3, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Del 1 i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 21/2002 af 28. december 2001 om forsyningsopgørelserne for og fællesskabsstøtten til regionerne i den yderste periferi i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2085/2002(3), opstiller en foreløbig forsyningsopgørelse og fastsætter fællesskabsstøtten for korn og kornprodukter for Azorerne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1453/2001.

(2) I forsyningsopgørelsen er der fastsat en årlig mængde på 148300 tons korn og 20400 tons olieafgrøder for Azorerne. Som følge af tørken i 2002 og stigningen i kvægbestanden har den nuværende status over gennemførelsen af den særlige forsyningsordning vist, at de mængder, der er fastsat for kornforsyningen, er mindre end behovene. Til gengæld har anvendelsen af olieholdige produkter været langt mindre end forventet i opgørelsen.

(3) Ved brev af 29. oktober 2002 anmodede de portugisiske myndigheder derfor om ændring af opgørelsen inden for korn- og olieafgrødesektoren for Azorerne, for at denne regions berettigede forsyningsbehov kunne blive opfyldt.

(4) For korn- og olieafgrødeforsyningen bør den fordeling af mængderne for Azorerne, der er fastsat i den oprindelige forsyningsopgørelse, derfor ændres.

(5) Da der er tale om at råde bod på en konjunkturbetinget situation i 2002, bør den foreløbige forsyningsopgørelse kun ændres for 2002. Denne ændring bør gennemføres hurtigt, hvis det skal undgås, at forsyningerne til disse øer afbrydes.

(6) Som følge heraf bør forordning (EF) nr. 21/2002 ændres.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I del 1 i bilag II til forordning (EF) nr. 21/2002 affattes skemaet vedrørende Azorerne som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes indtil den 31. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 26.

(2) EFT L 8 af 11.1.2002, s. 15.

(3) EFT L 321 af 26.11.2002, s. 3.

BILAG

"AZORERNE

>TABELPOSITION>"

Top