EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0005

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2002/5)

OJ L 220, 15.8.2002, p. 67–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/02/2003; ophævet ved 32003O0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/656/oj

32002O0005

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2002/5)

EF-Tidende nr. L 220 af 15/08/2002 s. 0067 - 0071


Den Europæiske Centralbanks retningslinje

af 30. juli 2002

om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område

(ECB/2002/5)

(2002/656/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR -

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt "statutten"), særlig artikel 5.1, 12.1 og 14.3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I følge forordning ECB/1998/16 af 1. december 1998 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)(1), ændret ved forordning ECB/2000/8(2), skal de MFI'er, som tilhører den faktiske rapporteringspopulation, indberette statistisk information vedrørende deres balance til den nationale centralbank (NCB) i den medlemsstat, hvor de har deres hjemsted, med henblik på den regelmæssige opstilling af nævnte balance. Det er derfor nødvendigt at fastlægge de formater og procedurer, som NCB'erne i overensstemmelse med forordning ECB/1998/16 skal anvende ved indberetning til Den Europæiske Centralbank (ECB) af den statistiske information, der er indsamlet fra indberetninger fra den faktiske rapporteringspopulation og fra deres egne balancer. Til statistiske formål uddrager ECB data fra sin egen balance svarende til de data, som NCB'erne uddrager fra deres balancer. De monetære aggregater, der opgøres af ECB, kan inkludere indlån og nære substitutter for indlån, der er udstedt af staten. Det er ligeledes nødvendigt at fastlægge formater og procedurer til brug for den regelmæssige udarbejdelse af de strømopgørelser, der beregnes ud fra den konsoliderede balance i MFI-sektoren samt den supplerende information, som modtages fra NCB'erne.

(2) Siden vedtagelse af retningslinje ECB/2000/13 af 13. november 2000 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område(3) er der sket en betydelig udvikling med hensyn til udveksling af statistisk information inden for Eurosystemet. Bilagene til retningslinje ECB/2000/13 bør derfor ajourføres ved denne retningslinje.

(3) Forordning ECB/2001/13 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)(4), korrigeret ved forordning ECB/2002/4(5) samt forordning ECB/2001/18 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber(6) indførte nye statistiske indberetningskrav, som finder anvendelse i forbindelse med den første indberetning af månedsdata for januar 2003. Nærværende retningslinje skal derfor erstattes af en ny retningslinje med virkning fra 1. januar 2003. Af hensyn til retlig klarhed og operationel sikkerhed inden for Eurosystemet er det imidlertid nødvendigt at vedtage denne retningslinje. Inden for rammerne af ECB's politik for gennemsigtighed og under hensyntagen til den midlertidige karakter af nærværende retningslinje er det anset for tilstrækkeligt kun at offentliggøre bilagene til retningslinjen på ECB's websted. Retningslinjen uden bilag offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den kommende retningslinje vil blive offentliggjort med bilag i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

(4) ECB identificerer og registrerer i samarbejde med NCB'erne de forskellige e-pengesystemer i EU, tilgængeligheden af relevant statistisk information og de anvendte metoder ved udarbejdelse heraf.

(5) Supplerende data vedrørende kreditinstitutternes balancer er nødvendige for at kunne foretage en makroøkonomisk analyse på europæisk plan af stabiliteten i banksektoren.

(6) Supplerende data vedrørende "andre finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser" (OFI'er) er påkrævet for at få et fuldstændigt statistisk billede af euroområdet. Virksomhed udøvet af OFI'er svarer til og er komplementær til virksomhed udøvet af MFI'er, og ikke mindst i betragtning af, at balancedata om OFI'er, som helt eller delvist er ejet af MFI'er, ikke indgår i MFI'ernes balancer til ECB's statistiske formål, er det vigtigt at indsamle sådanne data. På dette område anvender ECB en midlertidig fremgangsmåde, hvorefter statistik udarbejdes på basis af information, som er tilgængelig på nationalt plan.

(7) Supplerende data om salg/overdragelse af MFI-udlån til tredjeparter (securitisation) er påkrævet for at kunne overvåge den mulige indflydelse af denne udvikling på udlån fra kreditinstitutter til "andre residente sektorer". Salg/overførsel af MFI'ernes udlån til tredjeparter kan nedsætte de beløb, som MFI'erne indberetter, uden at det har nogen reel indflydelse på finansieringen af andre residente sektorer.

(8) Uden at dette berører NCB'ernes lovmæssige forpligtelser over for Den Internationale Valutafond (IMF), kan ECB fungere som central for NCB'erne i de deltagende medlemsstater med hensyn til overførsel af supplerende penge- og bankstatistik til IMF.

(9) Der kræves visse fælles regler for NCB'ernes offentliggørelse af statistisk information vedrørende MFI-sektorens konsoliderede balance for at sikre en velordnet frigivelse af de vigtigste markedsfølsomme aggregater i tilknytning hertil.

(10) Forordning ECB/1998/16 bestemmer, at den statistiske information, som kreditinstitutterne indberetter i henhold hertil, anvendes til beregning af reservekravene i overensstemmelse med forordning ECB/1998/15 af 1. december 1998 om anvendelse af mindstereserver(7), senest ændret ved forordning ECB/2002/3(8). Til analytiske formål skal ECB månedsvis udarbejde statistik vedrørende opdelingen af det samlede reservekravsgrundlag efter passivtype.

(11) Forordning ECB/1998/16 bestemmer, at ECB i statistisk øjemed skal oprette og vedligeholde en liste over MFI'er, under hensyntagen til kravene til hyppighed og rettidighed, som følger af brugen heraf i forbindelse med reservekravssystemet i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Det er derfor nødvendigt at fastlægge de formater og procedurer, som NCB'erne skal anvende ved indberetning til ECB af den information, som kræves for at udføre den pågældende opgave.

(12) For at forbedre kvaliteten af balancestatistikken for MFI-sektoren inden for euroområdet er det nødvendigt at fastsætte fælles opregningsregler for små MFI'er, som i henhold til artikel 2, stk. 2, i ECB's forordning ECB/1998/16 er undtaget fra kravene om fuld indberetning.

(13) Information om værdipapiremissioner supplerer statistikkerne vedrørende MFI-sektoren, idet sådanne emissioner for låntagere udgør et alternativ til "bankfinansiering", og idet indehavere af finansielle aktiver kan betragte værdipapirer udstedt af "ikke-banker" som en delvis substitut for bankindskud og omsættelige instrumenter udstedt af bankerne. En sektorfordeling af emissionsaktiviteterne belyser den relative betydning af den offentlige og den private sektors efterspørgsel efter kapital og bidrager til at forklare bevægelserne i markedsrenterne, især renterne for mellem- og langfristede papirer. Information om værdipapiremissioner i euro kan anvendes til at vurdere euroens rolle på de internationale finansmarkeder. Der er derfor behov for statistikker over værdipapiremissioner omfattende alle emissioner foretaget af residenter i euroområdet i en hvilken som helst valuta samt alle emissioner i euro på verdensplan, såvel indenlandske som udenlandske. På dette område anvender ECB en midlertidig fremgangsmåde, hvorefter statistik over værdipapiremissioner udarbejdes på basis af information, som er tilgængelige på nationalt og internationalt plan.

(14) ECB har behov for at overvåge, hvorledes pengepolitikken slår igennem ved ændringer i de renter, der gælder for ESCB's primære markedsoperationer, for bedre at forstå prismekanismens struktur og funktionsmåde i forhold til de monetære aggregater og finansmarkederne og for at kunne vurdere de finansielle vilkår i de forskellige sektorer. Med henblik herpå kræves statistisk information om udviklingen i bankrenterne. På dette område anvender ECB indtil 2003 en midlertidig fremgangsmåde med hensyn til bankrenter, hvorefter der udarbejdes statistik over et begrænset antal aggregerede bankrenter for euroområdet betragtet som ét økonomisk område, på basis af information, som er tilgængelig på nationalt plan, og uden at der lægges en yderligere indberetningsbyrde på rapporteringspopulationen. For at foretage en mere detaljeret analyse af bankrenter vil ECB især støtte sig på de vigtigste nationale rentesatser, dvs. de rentesatser, der betragtes som nøgleindikatorerne for det finansielle detailmarked i den pågældende medlemsstat, og som sædvanligt bliver overvåget af brugerne.

(15) Der er behov for en procedure for en effektiv gennemførelse af tekniske ændringer i bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved det underliggende principgrundlag eller påvirker indberetningsbyrden, samt at synspunkterne i ESCB's Statistiske Komité tages i betragtning ved anvendelse af denne procedure. NCB'erne kan foreslå sådanne tekniske ændringer til bilagene i denne retningslinje gennem Den Statistiske Komité.

(16) I overensstemmelse med statuttens artikel 12.1 og 14.3 udgør retningslinjer fastsat af ECB en integrerende del af fællesskabslovgivningen -

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje:

1) har "deltagende medlemsstat" og "resident" samme betydning som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information(9)

2) forstås ved "euroområdet": de deltagende medlemsstaters område

3) forstås ved "Eurosystemet": ECB og de deltagende medlemsstaters NCB'er

4) har "kreditinstitutter" samme betydning som i afsnit I.2 i del 1 i bilag I i forordning ECB/1998/16.

Artikel 2

Konsolideret balance for MFI-sektoren og beregning af strømme

1. NCB'erne udarbejder og indberetter samlede balancer for delsektorerne "centralbank" og "andre MFI'er" i deres respektive medlemsstater i medfør af forordning ECB/1998/16. Særligt for så vidt angår den nødvendige information vedrørende balance for "centralbank", er denne nærmere fastlagt i omsætningstabellerne for penge- og bankstatistik i bilag XVII. Til statistisk formål uddrager ECB data fra sin egen balance, svarende til de data, som NCB'erne uddrager fra deres balancer. Som ansvarlige for udarbejdelse af ECB's/NCB'ernes balance anvender ECB og NCB'erne den procedure, som er angivet i bilag XVIII, for den regelmæssige overvågning af overensstemmelse mellem Eurosystemets aggregerede balance ultimo måneden til statistiske formål og den ugentlige balance for Eurosystemet og for den regelmæssige indberetning til ECB af resultatet af overvågningen. Den statistiske information indberettes i henhold til de tidsfrister, som er angivet i bilag XIV.

2. NCB'erne indberetter yderligere statistisk information om e-penge udstedt af MFI'er og ikke-MFI'er i overensstemmelse med de lister over poster, der er indeholdt i bilag II, for så vidt den statistiske information er tilgængelig. Mindst to gange om året indsendes månedsdata til ECB. ECB identificerer og registrerer på årsbasis i samarbejde med NCB'erne de forskellige e-pengesystemer i EU, tilgængeligheden af relevant statistisk information og de anvendte metoder ved udarbejdelse heraf.

3. For at give ECB mulighed for at foretage en makroøkonomisk analyse af stabiliteten i den europæiske banksektor indberetter NCB'erne balanceoplysninger om kreditinstitutsektoren i henhold til de retningslinjer, der er fastlagt i bilag III.

4. Til beregning af de monetære aggregater indberetter NCB'erne statistisk information om statslig forvaltning og services indlån og nære substitutter for indlån i henhold til bilag IV, tillige med data om beholdninger af andele udstedt af pengemarkedsforeninger opdelt på residenter, som fastlagt i bilag I, som et supplement til og med samme hyppighed og rettidighed som den statistiske information, der skal tilvejebringes i henhold til forordning ECB/1998/16.

5. For at ECB kan udarbejde strømopgørelser for de monetære aggregater og deres modposter indberetter NCB'erne statistisk information i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af strømopgørelser, der er indeholdt i bilag V.

6. Uden at dette berører NCB'ernes lovmæssige forpligtelser over for IMF, kan NCB'erne benytte ECB som central for overførsel af supplerende penge- og bankstatistik til IMF. Disse yderligere data og de hertil knyttede indberetningsforskrifter er beskrevet i bilag VI.

7. NCB'erne indberetter yderligere statistisk information i overensstemmelse med listen over pro memoria-poster, der er indeholdt i bilag XIX, for så vidt den statistiske information, herunder oplysninger, der bygger på et bedste skøn, er tilgængelig, eller der er tale om transaktioner, som er væsentlige ud fra et monetært synspunkt. ECB identificerer og registrerer i samarbejde med NCB'erne tilgængeligheden af relevant statistisk information og de anvendte metoder ved udarbejdelse heraf.

8. NCB'erne må først offentliggøre de nationale bidrag til de månedlige monetære aggregater for euroområdet, når ECB har offentliggjort disse aggregater. Såfremt NCB'erne offentliggør sådanne data, skal disse svare til bidragene til de senest offentliggjorte aggregater for euroområdet. Såfremt NCB'erne gengiver de aggregater for euroområdet, der er offentliggjort af ECB, skal der være tale om en tro gengivelse.

9. NCB'erne indberetter data om salg/overførsel af MFI-udlån til tredjeparter (securitisation) i henhold til bilag XVI, for så vidt den statistiske information, herunder oplysninger, der bygger på et bedste skøn, er tilgængelig.

Artikel 3

Statistikker vedrørende reservekravsgrundlaget og standardfradrag i reservekravsgrundlaget

1. For at muliggøre en regelmæssig udarbejdelse af statistikker vedrørende reservekravsgrundlaget indberetter NCB'erne til ECB statistisk information i henhold til bilag VII.

2. For at kontrollere nøjagtigheden af de løbende standardfradrag i reservekravsgrundlaget, som kreditinstitutterne kan foretage i den udestående del af deres udstedte gældsinstrumenter med en aftalt løbetid på op til to år eller i den udestående del af institutternes pengemarkedspapirer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning ECB/1998/15, foretager ECB månedlige beregninger på grundlag af de statistiske oplysninger pr. månedsultimo, som kreditinstitutter indberetter til NCB'erne i medfør af forordning ECB/1998/16. NCB'erne beregner de krævede aggregater i henhold til bilag VIII og indberetter disse aggregater til ECB.

Artikel 4

MFI-liste til statistiske formål

For at sikre nøjagtigheden og ajourføringen af listen over monetære finansielle institutioner til statistisk brug indberetter NCB'erne ajourføringer i henhold til bilag IX.

Artikel 5

Opregningsprocedure

For at sikre kvaliteten af balancestatistikkerne for euroområdets MFI'er foretager NCB'erne i de tilfælde, hvor de undtager MFI'er i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning ECB/1998/16, en opregning til 100 % dækning for disse MFI'er ved udarbejdelsen af de månedlige og kvartårlige MFI-balancedata, der indberettes til ECB.

Artikel 6

Balancedata om OFI'er

Til brug for ECB's regelmæssige udarbejdelse af statistik over residente OFI'ers aktiviteter indberetter NCB'erne statistisk information i henhold til bilag XV, for så vidt den er tilgængelig.

Artikel 7

Værdipapiremissioner

Til brug for ECB's regelmæssige udarbejdelse af statistikker over værdipapiremissioner omfattende alle emissioner foretaget af residenter i euroområdet, i en hvilken som helst valuta, samt alle emissioner i euro på verdensplan, såvel indenlandske som udenlandske, indberetter NCB'erne statistisk information, for så vidt den er tilgængelig, i henhold til bilag XI inden for en frist på fem uger fra udgangen af referencemåneden.

Artikel 8

Statistikker over bankrentesatser

1. Til brug for ECB's regelmæssige udarbejdelse af samlede statistikker over bankrenter i euroområdet indberetter NCB'erne statistisk information i henhold til bilag XIII inden for en frist på 18 arbejdsdage fra udgangen af referencemåneden. Tidsplanen er fastlagt i bilag XIV.

2. NCB'erne indberetter regelmæssigt til ECB de vigtigste nationale bankrentesatser, dvs. de rentesatser, der betragtes som nøgleindikatorerne for den finansielle detailsektor i den pågældende medlemsstat, og som sædvanligt bliver overvåget af brugerne.

Artikel 9

Kvaliteten af den statistiske information

1. Med forbehold af ECB's ret til verifikation i henhold til forordning (EF) nr. 2533/98 og forordning ECB/1998/16 foretager NCB'erne overvågning og sikring af kvaliteten og pålideligheden af den statistiske information, der forelægges ECB.

2. NCB'erne skal om fornødent tilsende ECB revisioner i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i bilag XII.

Artikel 10

Standard for overførsel

1. De krævede statistiske oplysninger indberettes til ECB i en form, der opfylder kravene i bilag XII. Dette bilag indeholder også en beskrivelse af den form, i hvilken ECB tilbagesender statistisk information til NCB'erne.

2. NCB'erne skal anvende den facilitet, der stilles til rådighed af ESCB, og som via telekommunikationsnettet "ESCB-Net" elektronisk overfører den af ECB krævede statistiske information. Det statistiske format, der er udviklet med henblik på denne elektroniske udveksling af statistisk information, er "Gesmes/CB"-formatet. Dette krav er dog ikke til hinder for, at der efter aftale som nødløsning kan anvendes andre måder for overførsel af statistisk information til ECB.

Artikel 11

Forenklet ændringsprocedure

Med inddragelse af Den Statistiske Komités synspunkter kan ECB's Direktion foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved det underliggende principgrundlag eller påvirker indberetningsbyrden.

Artikel 12

Ophævede retningslinjer

Retningslinje ECB/2000/NP12 af 13. november 2000 om visse indberetningskrav fra Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker med hensyn til statistisk information om deres balancer samt retningslinje ECB/2000/13 ophæves hermed.

Artikel 13

Afsluttende bestemmelser

Denne retningslinje er rettet til de deltagende medlemsstaters NCB'er.

Retningslinjen træder i kraft dagen efter dens vedtagelse.

Retningslinjen uden bilag offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Bilagene til retningslinjen offentliggøres alene på ECB's websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 30. juli 2002.

På vegne af Styrelsesrådet for ECB

Willem F. Duisenberg

Formand

(1) EFT L 356 af 30.12.1998, s. 7.

(2) EFT L 229 af 9.9.2000, s. 34.

(3) Endnu ikke offentliggjort i EFT.

(4) EFT L 333 af 17.12.2001, s. 1.

(5) EFT L 151 af 11.6.2002, s. 11.

(6) EFT L 10 af 12.1.2002, s. 24.

(7) EFT L 356 af 30.12.1998, s. 1.

(8) EFT L 106 af 23.4.2002, s. 9.

(9) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

Top