EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0620(01)

Tillægsprotokol om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side

OJ L 162, 20.6.2002, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/466/oj

22002A0620(01)

Tillægsprotokol om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side

EF-Tidende nr. L 162 af 20/06/2002 s. 0023 - 0025


Tillægsprotokol

om handelsordningen for visse fisk og fiskerivarer til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet",

på den ene side og

REGERINGEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND,

på den anden side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side, i det følgende benævnt "Europaaftalen", blev undertegnet i Bruxelles den 12. juni 1995 og trådte i kraft den 1. februar 1998,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de tekniske forhandlinger på grundlag af Europaaftalens artikel 20, stk. 4, og artikel 23 mellem Fællesskabet og Republikken Letland om gensidige toldindrømmelser i fiskerisektoren er ført til ende med et positivt resultat,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de forhandlede indrømmelser i fiskerisektoren påvirker de bilaterale indrømmelser i henhold til aftalen, som derfor bør ændres ved en protokol om tilpasning af aftalens handelsaspekter,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og Republikken Letland også er blevet enige om en enkel administrativ metode til gradvis at gennemføre de forhandlede toldindrømmelser så snart som muligt,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

Fra datoen for denne protokols ikrafttræden anvender begge parter, for så vidt angår de fisk og fiskerivarer, der er defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000, fuldstændig frihandel for alle varer, der er omfattet af bilag XII og bilag XIII til Europaaftalen og andre eventuelle indrømmelser for fisk og fiskerivarer. Fra datoen for denne protokols ikrafttræden nedsætter begge parter de toldsatser, der anvendes af henholdsvis Fællesskabet og Republikken Letland, med en tredjedel for alle resterende fisk og fiskerivarer.

Et år efter denne protokols ikrafttræden foretager begge parter en nedsættelse med endnu en tredjedel af toldsatserne ud fra deres niveau på datoen for denne protokols ikrafttræden.

Tre år efter denne protokols ikrafttræden eller tidligere, hvis det besluttes efter fælles overenskomst, gælder der fuldstændig frihandel for alle fisk og fiskerivarer. En eventuel aftale om anvendelse af frihandel på et tidligere tidspunkt for alle fisk og fiskerivarer gennemføres i overensstemmelse med denne protokols artikel 4.

Artikel 2

De i artikel 1 nævnte nedsættelser beregnes efter fælles matematiske principper under hensyntagen til, at:

a) alle tal med decimaler på 50 og derunder nedrundes til nærmeste hele tal

b) alle tal med decimaler på over 50 oprundes til nærmeste hele tal

c) alle toldsatser på under 2 % automatisk fastsættes af begge parter til 0 %.

Parterne udveksler oplysninger om tilfælde, hvor disse principper anvendes.

Artikel 3

Denne protokol træder i kraft på den første dag i den måned, der følger efter det tidspunkt, hvor parterne har meddelt hinanden, at deres interne procedurer er afsluttet.

Artikel 4

Denne protokol kan ændres ved afgørelse truffet af associeringsrådet.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de mayo de dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemiladue./Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Maio de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundratvå./Sastadits Brisele, maija divdesmit devitaja diena, divi tukstosi otraja gada.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen/Eiropas Kopienas varda

>PIC FILE= "L_2002162DA.002401.TIF">

Por la República de Letonia/For Republikken Letland/Für die Republik Lettland/Για τη Δημοκρατία της Λετονίας/For the Republic of Latvia/Pour la République de Lettonie/Per la Repubblica di Lettonia/Voor de Republiek Letland/Pela República da Letónia/Latvian tasavallan puolesta/För Republiken Lettland/Latvijas Republikas varda

>PIC FILE= "L_2002162DA.002501.TIF">

Top