EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1064

Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2002 af 19. juni 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

OJ L 162, 20.6.2002, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1064/oj

32002R1064

Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2002 af 19. juni 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

EF-Tidende nr. L 162 af 20/06/2002 s. 0015 - 0016


Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2002

af 19. juni 2002

om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 13, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 912/2002(3).

(2) Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 912/2002 på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket har kendskab til, fører til at ændre de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1766/92 fastsatte eksportrestitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 912/2002, som ændret, nævnte produkter ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning for de angivne produkter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. juni 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 142 af 31.5.2002, s. 40.

BILAG

til Kommissionens forordning af 19. juni 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

>TABELPOSITION>

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s. 14).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C01 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Polen, Litauen, Estland, Letland og Ungarn.

C06 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Litauen, Estland, Letland og Ungarn.

C07 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland, Letland og Ungarn.

Top