EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0892

Kommissionens forordning (EF) nr. 892/2002 af 29. maj 2002 om fastsættelse af støtten i produktionsåret 2002/03 for ferskner og pærer bestemt til forarbejdning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96

OJ L 140, 30.5.2002, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/892/oj

32002R0892

Kommissionens forordning (EF) nr. 892/2002 af 29. maj 2002 om fastsættelse af støtten i produktionsåret 2002/03 for ferskner og pærer bestemt til forarbejdning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96

EF-Tidende nr. L 140 af 30/05/2002 s. 0009 - 0009


Kommissionens forordning (EF) nr. 892/2002

af 29. maj 2002

om fastsættelse af støtten i produktionsåret 2002/03 for ferskner og pærer bestemt til forarbejdning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1239/2001(2), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 2, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 449/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager(3), ændret ved forordning (EF) nr. 1343/2001(4) skal Kommissionen offentliggøre støttebeløbet for ferskner og pærer efter kontrol af, at tærsklerne i bilag III til forordning (EF) nr. 2201/96 er blevet overholdt.

(2) Gennemsnittet af de mængder ferskner, der i henhold til støtteordningen blev forarbejdet i de foregående tre produktionsår, ligger under EF-tærsklen. Støtten i produktionsåret 2002/03 er for hver berørt medlemsstat det beløb, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

(3) Gennemsnittet af de mængder pærer, der i henhold til støtteordningen blev forarbejdet i de foregående tre produktionsår, ligger over EF-tærsklen. Støtten i produktionsåret 2002/03 er det beløb, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, i de medlemsstater, som ikke har overskredet deres tærskler, og samme beløb, nedsat med overskridelserne af tærsklen, i hver af de øvrige berørte medlemsstater, efter fordeling i henhold til artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i nævnte forordning af de ikke-forarbejdede mængder.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produktionsåret 2002/03 er den i artikel 2 i forordning (EF) nr. 2201/96 omhandlede støtte

a) for ferskner på 47,70 EUR/t

b) for pærer på:

- 54,27 EUR/t i Grækenland

- 161,70 EUR/t i Spanien

- 135,59 EUR/t i Frankrig

- 151,52 EUR/t i Italien

- 157,56 EUR/t i Nederlandene

- 161,70 EUR/t i Østrig

- 161,70 EUR/t i Portugal.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes for produktionsåret 2002/03.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29.

(2) EFT L 171 af 26.6.2001, s. 1.

(3) EFT L 64 af 6.3.2001, s. 16.

(4) EFT L 181 af 4.7.2001, s. 16.

Top