EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0886

Kommissionens forordning (EF) nr. 886/2002 af 27. maj 2002 om fravigelse og ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

EFT L 139 af 29.5.2002, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stiltiende ophævelse ved 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/886/oj

32002R0886

Kommissionens forordning (EF) nr. 886/2002 af 27. maj 2002 om fravigelse og ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

EF-Tidende nr. L 139 af 29/05/2002 s. 0030 - 0036


Kommissionens forordning (EF) nr. 886/2002

af 27. maj 2002

om fravigelse og ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 om 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002(2), særlig artikel 26, stk. 3, artikel 29, stk. 1, og artikel 40, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I den bilaterale aftale mellem EF og Schweiz om samhandelen med landbrugsprodukter, der blev undertegnet i Luxembourg den 21. juni 1999 og godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelse 2002/309/EF, Euratom(3) (i det følgende benævnt "aftalen med Schweiz") er der fastsat bestemmelser om åbning af kontingenter og toldnedsættelser for visse mejeriprodukter med oprindelse i Schweiz. Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001(4) bør derfor tilpasses.

(2) Aftalen med Schweiz træder i kraft den 1. juni 2002. I forordning (EF) nr. 2535/2001 er der fastsat bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter i halvårlige perioder, der begynder den 1. januar og den 1. juli hvert år. Med henblik på at harmonisere bestemmelserne og under overholdelse af de årlige mængder, der er fastsat i aftalen med Schweiz, bør de i aftalen fastsatte kontingenter forvaltes i forhold til de samme perioder.

(3) I artikel 23 i forordning (EF) nr. 2535/2001 er der for visse oste, som indføres fra Schweiz, fastsat en minimumsværdi franko grænse, der skal overholdes, og der er fastsat sanktionsbestemmelser for det tilfælde, at minimumsværdien ikke overholdes. Den pågældende artikel bør udgå, da der i aftalen med Schweiz ikke er fastsat en minimumsværdi franko grænse, som skal overholdes.

(4) For at de erhvervsdrivende, der ønsker at få del i de kontingenter, som åbnes ved aftalen med Schweiz, kan opfylde de godkendelsesbestemmelser, der er fastsat i artikel 7 i forordning (EF) nr. 2535/2001, bør fristen for indgivelse af ansøgninger om godkendelse forlænges.

(5) I den Middelhavsaftale om oprettelse af en associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, der blev undertegnet i Bruxelles den 24. november 1997 og godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelse 2002/357/EF(5), (i det følgende benævnt "aftalen med Jordan"), er der fastsat bestemmelser om toldlempelser for visse oste med oprindelse i Jordan. Kontingentet bør forvaltes efter reglerne i afsnit 2, kapitel I, i forordning (EF) nr. 2535/2001, idet de nødvendige bestemmelser indsættes deri.

(6) I artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2535/2001 er der fastsat bestemmelser om, for hvilke mængder de erhvervsdrivende kan indgive licensansøgninger. Efter artikel 16, stk. 2, fastlægger Kommissionen den mængde, der skal lægges oven i den disponible mængde for den anden periode af kontingentåret, hvis de mængder, der tildeles for den første periode, er lavere end den mængde, der gives adgang til. Det bør tydeliggøres, at de i artikel 13 nævnte mængder i så fald forhøjes tilsvarende.

(7) Efter artikel 10 i forordning (EF) nr. 2535/2001 sender medlemsstaternes myndigheder Kommissionen en liste over godkendte erhvervsdrivende. For bedre at kunne identificere hver ansøger bør de oplysninger, der skal oplyses for hver ansøger, præciseres.

(8) Med henblik på at fremme samarbejdet med tiltrædelseskandidatlandene og opnå en maksimal udnyttelse af de kontingenter og toldlempelser, der er tildelt de pågældende lande, bør listen over godkendte erhvervsdrivende sendes til disse lande, hvis de anmoder herom, idet bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger(6) overholdes.

(9) Ifølge artikel 18 i forordning (EF) nr. 2535/2001 skal licensansøgeren nærmere fastlægge de produkter, der skal indføres, idet han på licensansøgningen og licensen anfører det nøjagtige indhold af tørstof og fedtstof. I forbindelse med toldkontingenterne, der forvaltes efter bestemmelserne i afsnit 2, kapitel I, indgives der ofte importlicensansøgninger for mængder, der langt overstiger de disponible kontingentmængder, hvad der resulterer i minimale tildelingskoefficienter og tildelte mængder, der kun udgør en brøkdel af de mængder, som de erhvervsdrivende ansøger om. På det tidspunkt, hvor de erhvervsdrivende indgiver deres ansøgninger, har de derfor ikke mulighed for at indgå kontrakter, og de kender derfor heller ikke den nøjagtige sammensætning af de produkter, som de ønsker at indføre under de produktkoder, der anføres på licensansøgningerne. Da de erhvervsdrivende kender den nøjagtige sammensætning af produkterne på det tidspunkt, hvor indførselsangivelsen indgives, bør de pågældende bestemmelser derfor erstattes med bestemmelser om importørernes forpligtelse til at anføre oplysninger om indhold på indførselsangivelserne i forbindelse med afslutning af toldformaliteterne.

(10) For at Kommissionen kan følge udviklingen i visse af disse indholdsprocenter, bør det fastsættes, at oplysningerne skal fremsendes til Kommissionen. For ikke at øge de nationale myndigheders byrder bør det fastsættes, at myndighederne kun skal fremsende oplysninger om indholdsprocenter, hvis de overstiger repræsentative referenceværdier. Værdierne bør fastlægges ud fra de indholdsprocenter, der er defineret i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif(7), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2002(8), og de indholdsprocenter, der er defineret i bilag I, sektor 9, til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 af 17. december 1987 om nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter(9), senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2002(10).

(11) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 5 indsættes: "f) de kontingenter, der er fastsat i bilag 2 og tillæg 1 til bilag 3 til den aftale om samhandelen med landbrugsprodukter, der blev indgået mellem EF og Schweiz den 21. juni 1999(11)

g) det kontingent, der er fastsat i bilaget til protokol 1 til aftalen med Jordan(12)."

2) Artikel 6, stk. 2, affattes således: "De i bilag I, del B, D og F, omhandlede mængder fordeles for hvert importår ligeligt på to halvår, der begynder henholdsvis den 1. juli og den 1. januar hvert år."

3) Artikel 10 affattes således: "Artikel 10

1. Hvert år inden den 20. juni meddeler medlemsstaternes myndigheder i henhold til stk. 3 Kommissionen en liste over godkendte erhvervsdrivende, og Kommissionen videresender listen til de øvrige medlemsstater.

Kun de på listen anførte erhvervsdrivende må indgive licensansøgninger i perioden fra 1. juli til 30. juni det følgende år, jf. artikel 11 til 14.

2. På anmodning af de tiltrædelseskandidatlande, for hvilke der er åbnet et importtoldkontingent, kan Kommissionen videresende listen over godkendte erhvervsdrivende, hvis de på listen anførte erhvervsdrivende har givet tilladelse til, at listen videresendes. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de erhvervsdrivende anmodes om at give tilladelse.

3. Når medlemsstaterne fremsender listen over godkendte erhvervsdrivende, benytter de modellen i bilag XIV, idet de i bilagets del A anfører de godkendte erhvervsdrivende, der har givet deres tilladelse i henhold til stk. 2, og i bilagets del B de øvrige godkendte erhvervsdrivende."

4) Artikel 13, stk. 2, affattes således: "2. Licensansøgningen omfatter mindst 10 tons og højst 10 % af kontingentmængden for den i artikel 6 nævnte halvårsperiode.

For de kontingenter, der er nævnt i artikel 5, litra c), d), e) og g), omfatter licensansøgningen dog mindst 10 tons og højst den for hver periode fastsatte mængde, jf. artikel 6.

3. De mængder, for hvilke der kan indgives licensansøgninger, jf. stk. 2, forhøjes med de mængder, der følger af anvendelsen af artikel 16, stk. 2, andet afsnit."

5) Artikel 18, stk. 1, litra b), affattes således: "b) i rubrik 15 en beskrivelse af det i bilag I anførte produkt eller, hvis det ikke er muligt, den kombinerede nomenklaturs beskrivelse af den KN-kode, der er anført i det pågældende kontingent."

6) Artikel 19 ændres som følger:

a) I stk. 1 indsættes: "f) protokol til aftalen af 22. juli 1972 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz(13)

g) protokol 3 til aftalen med Jordan."

b) Som stk. 3 indsættes: "3. Ved afslutning af toldformaliteterne skal importøren ved import af de oste, der er nævnt i bilag XIII og omfattet af de i artikel 5 nævnte kontingenter, i indførselsangivelsens rubrik 31 angive tørstofindholdet i vægtprocent, fedtindholdet i vægtprocent af tørstofindholdet og i givet fald fedtindholdet i vægtprocent. Hvis disse indholdsprocenter overstiger de i bilag XIII nævnte, underretter myndighederne snarest muligt Kommissionen herom, idet de fremsender en kopi af indførselsangivelsen og en kopi af den tilhørende importlicens."

7) Artikel 20, stk. 1, litra d), affattes således: "d) den af EF og Schweiz indgåede aftale om samhandelen med landbrugsprodukter, bilag 2 og tillæg 1 til bilag 3."

8) Artikel 23 udgår.

9) Bilag I til denne forordning indsættes som del F og G i bilag I.

10) Bilag II, del D, affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

11) Bilag III til denne forordning indsættes som bilag XIV.

12) Bilag IV til denne forordning indsættes som bilag XIII.

Artikel 2

Uanset artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2535/2001 kan ansøgninger om godkendelse vedrørende de kontingenter, der åbnes pr. 1. juli 2002, indgives indtil den 10. juni 2002.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 1, nr. 1, 2, 6, litra a), og nr. 7-10, anvendes dog fra den 1. juni 2002, med undtagelse af bestemmelserne vedrørende aftalen med Jordan. Artikel 1, nr. 4, 5, 6, litra b), og nr. 12, anvendes fra den 1. juli 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(2) EFT L 79 af 22.3.2002, s. 15.

(3) EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.

(4) EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29.

(5) EFT L 129 af 15.5.2002, s. 1.

(6) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(8) EFT L 128 af 15.5.2002, s. 8.

(9) EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.

(10) EFT L 115 af 1.5.2002, s. 20.

(11) EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(12) EFT L 129 af 15.5.2002, s. 3.

(13) EFT L 300 af 31.12.1972, s. 189.

BILAG I

"I. F

TOLDKONTINGENTER I FORBINDELSE MED BILAG II OG III TIL AFTALEN OM SAMHANDELEN MED LANDBRUGSPRODUKTER MED SCHWEIZ

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

I. G

TOLDKONTINGENT I FORBINDELSE MED BILAGET TIL PROTOKOL 1 TIL ASSOCIERINGSAFTALEN MED JORDAN

>TABELPOSITION>"

BILAG II

"II. D

NEDSAT TOLD I FORBINDELSE MED BILAG III TIL AFTALEN OM SAMHANDELEN MED LANDBRUGSPRODUKTER MED SCHWEIZ

>TABELPOSITION>"

BILAG III

"BILAG XIV

>PIC FILE= "L_2002139DA.003503.TIF">"

BILAG IV

"BILAG XIII

>TABELPOSITION>"

Top