EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0430(06)

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøb - Slutakt - Fælles erklæringer - Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter

OJ L 114, 30.4.2002, p. 430–467 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 431 - 468

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(6)/oj

Related Council decision

22002A0430(06)

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøb - Slutakt - Fælles erklæringer - Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter

EF-Tidende nr. L 114 af 30/04/2002 s. 0430 - 0467


Aftale

mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøb

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB (i det følgende benævnt "EF")

på den ene side, og

DET SCHWEIZISKE FORBUND (i det følgende benævnt "Schweiz")

på den anden side,

begge i det følgende benævnt "parterne" -

SOM TAGER HENSYN TIL parternes bestræbelser for og tilsagn om at liberalisere deres respektive markeder for offentlige indkøb, navnlig på basis af den aftale om offentlige indkøb (GPA), der blev indgået i Marrakesh den 15. april 1994, og som trådte i kraft den 1. januar 1996, og gennem indførelse af nationale bestemmelser om en effektiv åbning af markederne på området offentlige indkøb ved hjælp af en gradvis liberalisering,

SOM TAGER HENSYN TIL brevvekslingen af 25. marts og 5. maj 1994 mellem Europa-Kommissionen og det schweiziske forbundskontor for udenrigshandel,

SOM TAGER HENSYN TIL den aftale, der blev indgået den 22. juli 1972 mellem Schweiz og EF,

SOM ØNSKER at forbedre og udvide omfanget af deres respektive bilag I til aftalen om offentlige indkøb (GPA),

SOM LIGELEDES ØNSKER at fortsætte deres liberaliseringsbestræbelser ved at give hinanden adgang til aftaler om indkøb, bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser indgået af teleoperatører og jernbaneoperatører, organer, som udøver deres virksomhed inden for energi (bortset fra elektricitet), og private organer, som udfører offentlige tjenester på grundlag af eksklusive eller særlige rettigheder indrømmet dem af en kompetent myndighed, og som udøver deres virksomhed inden for sektorerne drikkevand, elektricitet, indenbys transport, lufthavne samt flod- og søhavne -

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

KAPITEL 1

UDVIDELSE AF OMFANGET AF AFTALEN OM OFFENTLIGE INDKØB INDGÅET INDEN FOR RAMMERNE AF VERDENSHANDELSORGANISATIONEN (WTO)

Artikel 1

EF's forpligtelser

1. For at supplere og udvide omfanget af sine forpligtelser over for Schweiz i henhold til den aftale om offentlige indkøb (GPA), der blev indgået den 15. april 1994 inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO), forpligter EF sig til at foretage følgende ændringer i sine bilag og generelle noter til tillæg I til GPA:

I generel note 2, første led, slettes henvisningen til Schweiz for at give schweiziske leverandører og tjenesteydere mulighed for i henhold til artikel XX at indbringe klage over tildeling af kontrakter fra de organer i EF, der er opført i bilag 2, stk. 2.

2. EF underretter WTO-sekretariatet om denne ændring senest en måned efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 2

Schweiz' forpligtelser

1. For at supplere og udvide omfanget af sine forpligtelser i henhold til GPA over for EF forpligter Schweiz sig til at foretage følgende ændringer i sine bilag og generelle noter til tillæg I til GPA:

I listen over organer i bilag 2 indsættes følgende nye punkt efter punkt 2:

"3. Offentlige myndigheder og organer på regionalt og lokalt plan.".

2. Schweiz underretter WTO-sekretariatet om denne ændring senest en måned efter denne aftales ikrafttræden.

KAPITEL II

KONTRAKTER INDGÅET AF TELEOPERATØRER, JERNBANEOPERATØRER OG VISSE OFFENTLIGE TJENESTER

Artikel 3

Mål, definitioner og omfang

1. Målet med denne aftale er at sikre gensidig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang for de to parters leverandører og tjenesteydere til kontrakter vedrørende varer og tjenester, herunder bygge- og anlægstjenester, som indgås af begge parters teleoperatører, jernbaneoperatører, organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet), og private organer, der udfører offentlige tjenester.

2. I dette kapitel forstås ved:

a) "teleoperatører" (i det følgende benævnt "TO'er"): organer, der stiller offentlige telenet til rådighed eller driver sådanne net eller leverer en eller flere offentlige teletjenester, og som enten er offentlige myndigheder eller offentlige virksomheder, eller som driver virksomhed på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder, der er indrømmet af en af parternes kompetente myndigheder

b) "offentligt telenet": den offentlige teleinfrastruktur, der er til rådighed for offentligheden, og som muliggør formidling af signaler mellem definerede nettermineringspunkter ved hjælp af tråd, mikrobølge, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler

c) "offentlig teletjeneste": enhver tjeneste, hvis levering helt eller delvis består af transmission og formidling af signaler via de offentlige telenet ved telekommunikationsprocesser, med undtagelse af radiofoni og fjernsyn

d) "jernbaneoperatører" (i det følgende benævnt "JO'er"): ordregivere, som enten er offentlige myndigheder eller virksomheder, eller som opererer på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder indrømmet dem af en af parternes kompetente myndigheder, og som i deres virksomhed bl.a. driver net til levering af en offentlig tjeneste på området jernbanetransport

e) "organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet)": ordregivere, som er offentlige myndigheder eller virksomheder, eller som opererer på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder indrømmet dem af en af parternes kompetente myndigheder, og som udfører en af de i punkt i) og ii) i det følgende nævnte aktiviteter eller flere af disse aktiviteter:

i) tilrådighedstillelse eller drift af faste net til levering af offentlige tjenesteydelser på området produktion, transport eller distribution af gas eller varme eller forsyning af disse net med gas og varme

ii) udnyttelse af et geografisk område med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel

f) "private organer, der udfører offentlige tjenester": ordregivere, som ikke er omfattet af GPA, men som driver virksomhed på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder, som er indrømmet af en af parternes kompetente myndigheder, og som udfører en af de i punkt i)-v) nedenfor nævnte aktiviteter eller flere af disse aktiviteter:

i) tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til levering af offentlige tjenesteydelser på området produktion, transport eller distribution af drikkevand eller forsyning af disse net med drikkevand

ii) tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til levering af offentlige tjenesteydelser på området produktion, transport eller distribution af elektricitet eller forsyning af disse net med elektricitet

iii) tilrådighedsstillelse af lufthavne eller andre transportterminaler til lufttransportvirksomheder

iv) tilrådighedsstillelse af søhavne eller flod- og kanalhavne eller andre transportterminaler til rederier

v) drift af net til levering af offentlige tjenesteydelser på området indenbys transport med tog, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel.

3. Denne aftale finder anvendelse dels på al lovgivning eller praksis, der berører aftaler, der er indgået af parternes TO'er og JO'er, af organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet), og af private organer, der udfører offentlige tjenester (herefter benævnt "af aftalen omfattede organer"), som defineret i denne artikel, og som er nærmere angivet i bilag I-IV, dels på disse af aftalen omfattede organers tildeling af enhver form for kontrakt.

4. Artikel 5 og 6 finder anvendelse på kontrakter eller serier af kontrakter, såfremt den anslåede værdi eksklusive moms mindst andrager:

a) ved kontrakter indgået af TO'er:

i) 600000 EUR eller modværdien i SDR for indkøbs- og tjenesteaftaler

ii) 5000000 EUR eller modværdien i SDR for bygge- og anlægskontrakter

b) ved kontrakter indgået af JO'er og organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet):

i) 400000 EUR eller modværdien i SDR for indkøbs- og tjenesteydelsesaftaler

ii) 5000000 EUR eller modværdien i SDR for bygge- og anlægskontrakter

c) ved kontrakter indgået af private organer, der udfører offentlige tjenester:

i) 400000 SDR eller modværdien i EUR for indkøbs- og tjenesteydelsesaftaler

ii) 5000000 SDR eller modværdien i EUR for bygge- og anlægskontrakter.

Omregningen af euro til SDR foretages i overensstemmelse med procedurerne i aftalen om offentlige indkøb (GPA).

5. Dette kapitel finder ikke anvendelse på kontrakter indgået af TO'er vedrørende for indkøb, der udelukkende tager sigte på, at de kan udføre en eller flere teletjenester, når andre organer er i stand til at tilbyde de samme tjenester i det samme geografiske område på hovedsageligt samme betingelser. Hver part underretter hurtigst muligt den anden part om disse kontrakter. Denne bestemmelse finder under de nævnte betingelser også anvendelse på kontrakter indgået af JO'er, organer, der opererer på området energi (bortset fra elektricitet), og private organer, der udfører offentlige tjenester, så snart disse sektorer er liberaliseret.

6. Hvad angår tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsarbejder, finder denne aftale anvendelse på de i bilag VI og VII til denne aftale anførte tjenesteydelser.

7. Denne aftale finder ikke anvendelse på de af aftalen omfattede organer, når de opfylder de betingelser, der er nævnt i artikel 2, stk. 4, artikel 2, stk. 5, artikel 3, artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 1, samt artikel 10, 11, 12 og 13, stk. 1, i direktiv 93/38/EØF, senest ændret ved direktiv 98/4/EF (EFT L 101 af 4.4.1998, s. 1) for EF's vedkommende, og bilag VI og VIII for Schweiz' vedkommende.

Aftalen finder heller ikke anvendelse på kontrakter indgået af JO'er, når formålet er at købe eller leje produkter bestemt til refinansiering af kontrakter om levering af varer, der er indgået i overensstemmelse med reglerne i denne aftale.

Artikel 4

Indkøbsprocedurer

1. Parterne drager omsorg for, at de indkøbsprocedurer og den indkøbspraksis, som anvendes af de af aftalen omfattede organer, er i overensstemmelse med principperne om ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed og redelighed. Sådanne procedurer skal mindst omfatte følgende elementer:

a) opfordringen til at afgive bud iværksættes ved offentliggørelse af en meddelelse om det planlagte udbud, en vejledende bekendtgørelse eller en bekendtgørelse om anvendelse af et kvalifikationssystem. Disse meddelelser, eller et sammendrag af de vigtigste elementer heri, skal offentliggøres på mindst et af de officielle sprog for GPA på landsplan eller, hvad angår EF, på fællesskabsplan. De skal indeholde alle nødvendige oplysninger om den påtænkte kontrakt, i givet fald også om den kontraktindgåelsesprocedure, der vil blive fulgt

b) tidsfristerne skal være tilstrækkelig lange til, at leverandørerne og tjenesteyderne kan forberede og indgive deres bud til tiden

c) udbudsmaterialet skal indeholde alle de nødvendige oplysninger, navnlig tekniske specifikationer og kriterierne for udvælgelse og kontrakttildeling, således at tilbudsgiverne kan indgive antagelige bud. Udbudsmaterialet udleveres på anmodning til leverandørerne og tjenesteyderne

d) udvælgelseskriterierne skal være baseret på ikke-forskelsbehandling. Når et af aftalen omfattet organ anvender et kvalifikationssystem, skal denne ordning anvendes på basis af forudfastsatte principper for ikke-forskelsbehandling, og proceduren og betingelserne for deltagelse skal stilles til rådighed efter anmodning

e) tildelingskriterierne kan enten være det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af specifikke evalueringskriterier såsom leverings- eller færdiggørelsesdato, rentabilitet, kvalitet, teknisk værdi, eftersalgsservice, garantier med hensyn til levering af reservedele, pris osv., eller blot laveste bud.

2. Parterne drager omsorg for, at deres af aftalen omfattede organer definerer de tekniske specifikationer i deres udbudsmateriale med hensyn til produktets brugsegenskaber snarere end med hensyn til konstruktion eller beskrivende karakteristika. Disse specifikationer skal baseres på internationale standarder, hvor sådanne foreligger, og ellers på nationale tekniske forskrifter, anerkendte nationale standarder eller byggenormer. Der må ikke indføres eller anvendes tekniske specifikationer med det formål at skabe hindringer for, at et af aftalen omfattet organ tilhørende den ene part kan indkøbe varer eller tjenesteydelser hos den anden part, eller at der kan foregå samhandel mellem parterne.

Artikel 5

Klageprocedurer

1. Parterne indfører ikke-diskriminerende, hensigtsmæssige, gennemsigtige og effektive procedurer, der giver leverandørerne og tjenesteyderne mulighed for at indbringe klage over formodede overtrædelser af denne aftale i forbindelse med indkøb, hvori de har eller har haft en interesse. Klageprocedurerne i bilag V finder anvendelse.

2. Parterne drager omsorg for, at deres respektive af aftalen omfattede organer opbevarer dokumentationen vedrørende indkøbsprocedurer, der er omfattet af dette kapitel, i mindst tre år.

3. Parterne drager omsorg for, at de beslutninger, der træffes af de organer, der har ansvaret for klageprocedurerne, håndhæves effektivt.

KAPITEL III

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

Ikke-forskelsbehandling

1. Parterne drager omsorg for, at de af aftalen omfattede organer, der er etableret på deres område, i alle deres indkøbsprocedurer og deres praksis ved indgåelsen af indkøbskontrakter til værdier over de i artikel 3, stk. 4, omhandlede tærskler ikke

a) behandler varer, tjenester, leverandører og tjenesteydere fra den anden part mindre fordelagtigt end

i) indenlandske varer, tjenester, leverandører og tjenesteydere, og

ii) tredjelandes varer, tjenester, leverandører og tjenesteydere

b) behandler lokalt etablerede leverandører og tjenesteydere mindre fordelagtigt end andre lokalt etablerede leverandører og tjenesteydere på grundlag af graden af tilhørsforholdet til fysiske eller juridiske personer i den anden part eller af disses ejerskab eller kontrol

c) diskriminerer mod lokalt etablerede leverandører og tjenesteydere ud fra den omstændighed, at den leverede vare eller tjeneste har oprindelse i den anden part

d) kræver kompensation i forbindelse med kvalifikationen og udvælgelsen af varer, tjenester, leverandører og tjenesteydere eller i forbindelse med evalueringen af bud og tildeling af kontrakter.

2. Parterne forpligter sig til over for de kompetente myndigheder eller over for de af aftalen omfattede organer hverken direkte eller indirekte at kræve nogen form for forskelsbehandling. Bilag X indeholder en liste over de områder, hvor der kan forekomme en sådan forskelsbehandling.

3. Hvad angår procedurer og praksis ved indgåelse af indkøbskontrakter til værdier over de tærskler, der er fastsat i artikel 3, stk. 4, forpligter parterne sig til at opfordre de af aftalen omfattede organer til at behandle den anden parts leverandører og tjenesteydere i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1. Parterne er enige om, at denne bestemmelse senest fem år efter aftalens ikrafttræden tages op til overvejelse med hensyn til dens funktion, set i lyset af de erfaringer, parterne har indhøstet i deres gensidige forbindelser. Med henblik herpå udarbejder det blandede udvalg lister over de tilfælde, hvor princippet i artikel 6 anvendes.

4. De i stk. 1, og især i punkt a, nr. i), og i stk. 2 og 3 nævnte principper, indskrænker ikke de foranstaltninger, der er nødvendige på grund af integrationsprocessen inden for EF og gennemførelsen af det indre marked og dets funktion samt på grund af udviklingen af det indre marked i Schweiz. Ligeledes indskrænker disse principper, og især de i punkt a), nr. ii), nævnte, ikke den præferenceordning, der er bevilget i henhold til eksisterende eller kommende aftaler om regionaløkonomisk integration. Dog må anvendelsen af denne bestemmelse ikke ske i modstrid med denne aftales ånd og bogstav. De foranstaltninger, dette stykke finder anvendelse på, er anført i bilag IX; hver part kan notificere den anden om andre foranstaltninger, der opfylder bestemmelserne i dette stykke. Der afholdes på anmodning af en af parterne konsultationer i det blandede udvalgs regi for at sikre, at denne aftale anvendes korrekt.

Artikel 7

Informationsudveksling

1. I det omfang, det er nødvendigt for en effektiv anvendelse af kapitel II, udveksler parterne oplysninger om relevant lovgivning, som berører eller kan berøre denne aftales anvendelsesområde (forslag til direktiver, udkast til love og anmodninger samt udkast til ændringer af overenskomsten mellem kantonerne).

2. Parterne underretter ligeledes hinanden om alle spørgsmål i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af denne aftale.

3. Parterne meddeler hinanden navn og adresse på de kontaktpersoner, som skal give oplysninger om de retsforskrifter, der berører denne aftales og GPA's anvendelsesområde; dette gælder også på lokalt plan.

Artikel 8

Uafhængig tilsynsmyndighed

1. Hos begge parterne fører en uafhængig myndighed tilsyn med gennemførelsen af denne aftale. Denne myndighed har kompetence til at modtage enhver form for klage over anvendelsen af denne aftale og skal reagere hurtigt og effektivt herpå.

2. Senest to år efter denne aftales ikrafttræden har denne myndighed også ansvaret for iværksættelse af en procedure eller administrative eller retlige skridt mod de af aftalen omfattede organer i tilfælde af en overtrædelse af denne aftale i forbindelse med en kontraktindgåelsesprocedure.

Artikel 9

Hasteforanstaltninger

1. Hvis en af parterne mener, at den anden har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham i henhold til denne aftale, eller at en lov eller anden retsforskrift eller en praksis fra den anden parts side i væsentlig grad mindsker eller truer med at mindske de fordele, han har i medfør af denne aftale, og hvis parterne ikke hurtigt kan blive enige om en passende kompensation eller en anden løsning på tvisten, kan den skadelidte part uden at indskrænke andre rettigheder eller forpligtelser, der påhviler ham i medfør af folkeretten, delvis eller eventuelt helt udsætte anvendelsen af denne aftale, i hvilket tilfælde han omgående skal notificere den anden part herom. Den skadelidte part kan ligeledes opsige aftalen i henhold til artikel 18, stk. 3, heri.

2. Omfanget og varigheden af disse foranstaltninger skal begrænses til det nødvendige for at rette op på forholdet og i givet fald sikre en rimelig balance mellem rettighederne og forpligtelserne i medfør af denne aftale.

Artikel 10

Bilæggelse af tvister

Hver kontraherende part kan forelægge alle tvister om fortolkningen og anvendelsen af denne aftale for det blandede udvalg, som skal bestræbe sig på at finde en løsning på tvisten. Alle relevante oplysninger skal forelægges for det blandede udvalg, så at det kan foretage en grundig undersøgelse af sagen med henblik på at finde en acceptabel løsning. Med henblik herpå undersøger det blandede udvalg alle muligheder, så at denne aftale fortsat kan fungere tilfredsstillende.

Artikel 11

Det blandede udvalg

1. Der nedsættes et blandet udvalg, som har ansvaret for forvaltningen af denne aftale og dens korrekte anvendelse. Med henblik herpå gennemfører udvalget menings- og informationsudvekslinger, og det udgør rammen om konsultationerne mellem parterne.

2. Det blandede udvalg består af repræsentanter for parterne, og det udtaler sig efter gensidig overenskomst. Det fastlægger sin forretningsorden og kan danne arbejdsgrupper, der bistår udvalget i dets arbejde.

3. For at sikre, at denne aftale fungerer efter hensigten, mødes det blandede udvalg mindst én gang om året eller efter anmodning af en af parterne.

4. Det blandede udvalg gennemgår med mellemrum bilagene til denne aftale. Udvalget kan på anmodning af en af parterne foretage ændringer heri.

Artikel 12

Informationsteknologi

1. Parterne samarbejder med henblik på at sikre, at den type information om indkøb, særlig i udbudsmeddelelser og udbudsmateriale, som de lagrer på deres respektive databaser, er af samme art med hensyn til kvalitet og tilgængelighed. De samarbejder tillige med henblik på at sikre, at den type information, der udveksles via deres respektive elektroniske midler mellem interesserede parter med henblik på offentlige indkøb, er af samme art med hensyn til kvalitet og tilgængelighed.

2. Parterne tager behørigt hensyn til spørgsmålet om interoperabilitet og sammenkoblingsmuligheder og sikrer, efter at have aftalt, at de i stk. 1 omhandlede oplysninger er af samme art, gensidig adgang for leverandører og tjenesteydere fra den anden part til den relevante indkøbsinformation, såsom udbudsmeddelelser, som er lagret på deres respektive databaser. De sikrer også gensidig adgang for leverandører og tjenesteydere fra den anden part til deres respektive elektroniske indkøbssystemer, såsom udbud ad elektronisk vej. Parterne tager også behørigt hensyn til artikel XXIV, stk. 8, i GPA.

Artikel 13

Gennemførelse

1. Parterne træffer alle almindelige og særlige foranstaltninger for at sikre, at de i denne aftale omhandlede forpligtelser opfyldes.

2. De afholder sig fra alle skridt, der kunne være til hinder for gennemførelsen af målene for denne aftale.

Artikel 14

Revision

Parterne tager senest tre år efter datoen for denne aftales ikrafttræden dens bestemmelsers funktion op til fornyet overvejelse med henblik på om fornødent at forbedre dens funktionsmåde.

Artikel 15

Relation til WTO-aftalerne

Denne aftale berører ikke de rettigheder og de forpligtelser, som hhv. tilhører og påhviler parterne i henhold til de aftaler, de har indgået inden for rammerne af WTO.

Artikel 16

Territorialt anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastlagt i denne traktat, og dels for Schweiz' område.

Artikel 17

Bilag

Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del deraf.

Artikel 18

Ikrafttrædelse og varighed af aftalen

1. Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med hver af parternes gældende regler. Den træder i kraft på den første dag i den anden måned efter datoen for sidste notifikation af deponeringen af ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne for samtlige syv aftaler, nemlig:

- aftalen om visse aspekter af offentlige indkøb

- aftalen om personers frie bevægelighed

- aftalen om luftfart

- aftalen om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej

- aftalen om handel med landbrugsvarer

- aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesbedømmelser

- aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

2. Denne aftale indgås for en første periode på syv år. Den forlænges på ubestemt tid, medmindre EF eller Schweiz underretter den anden part om det modsatte inden udløbet af de syv år. I så fald finder bestemmelserne i stk. 4 anvendelse.

3. EF eller Schweiz kan opsige denne aftale ved notifikation af den anden part. I så fald finder bestemmelserne i stk. 4 anvendelse.

4. De syv aftaler, der er nævnt i stk. 1, ophører med at gælde seks måneder efter datoen for modtagelse af notifikationen vedrørende ikke-forlængelse omhandlet i stk. 2 eller ved opsigelse omhandlet i stk. 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-une juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio

i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114DA.043601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114DA.043602.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114DA.043603.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114DA.043604.TIF">

BILAG I

(som omhandelt i aftalens artikel 3, stk. 1, stk. 2, litra a), b) og c), og stk. 5)

TELEOPERATØRER OMFATTET AF AFTALEN

Bilag I A - Det Europæiske Fællesskab

>TABELPOSITION>

Disse teleoperatører er omfattet af aftalen, såfremt de falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 93/38/EØF, senest ændret ved direktiv 98/4/EF (EFT L 101 af 4.4.1998, s. 1).

Bilag I B - Schweiz

Oversigt over organer, som udfører en virksomhed på telekommunikationsområdet i henhold til aftalens artikel 3, stk. 1 og stk. 2, litra a), b) og c)

Organer, der stiller offentlige telekommunikationsnet til rådighed eller driver dem på grundlag af en koncession i henhold til artikel 66, stk. 1, i "Loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997".

F.eks.: Swisscom.

BILAG II

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 1, stk. 2, litra d), og stk. 5)

JERNBANEOPERATØRER OMFATTET AF AFTALEN

Bilag II A - Det Europæiske Fællesskab

>TABELPOSITION>

Bilag II B - Schweiz

Oversigt over jernbanetransportvirksomhederne i henhold til aftalens artikel 3, stk. 1 og stk. 2, litra d)

De schweiziske forbundsbaner (SBB)(1)

Organer i henhold til artikel 1, stk. 2, og artikel 2, stk. 1, i "Forbundsloven om jernbaner af 20. december 1957", for så vidt som de stiller offentlige normal- og smalsporjernbanetjenester til rådighed eller driver dem(2).

F.eks.: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

(1) Undtagen investorer og virksomheder, som ikke direkte opererer på transportområdet.

(2) Undtagen investorer og virksomheder, som ikke direkte opererer på transportområdet

BILAG III

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 1, stk. 2, litra e), og stk. 5)

ORGANER, DER OPERERER PÅ ENERGIOMRÅDET

Bilag III A - Det Europæiske Fællesskab

a) Transport eller distribution af gas eller varme

>TABELPOSITION>

b) Efterforskning og udvinding af olie eller gas

>TABELPOSITION>

c) Efterforskning og udvinding af kul og andre faste brændsler

>TABELPOSITION>

Bilag III B - Schweiz

a) Transport eller distribution af gas eller varme

Organer, der beskæftiger sig med transport eller distribution af gas eller varme i medfør af en koncession i henhold til artikel 2 i "Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux"

Transport- eller distributionsorganer i medfør af en kantonal koncession.

F.eks.: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b) Efterforskning og udvinding af olie eller gas

Organer, der beskæftiger sig med efterforskning og udvinding af olie eller gas i overensstemmelse med "Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie"

F.eks.: Seag AG.

c) Efterforskning og udvinding af kul og andre faste brændsler

Ingen organer i Schweiz.

BILAG IV

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 1, stk. 2, litra f), samt stk. 5)

PRIVATE ORGANER, DER UDFØRER OFFENTLIGE TJENESTER, OG SOM ER OMFATTET AF AFTALEN

Bilag IV A - Det Europæiske Fællesskab

a) Produktion, transport eller distribution af drikkevand

>TABELPOSITION>

b) Produktion, transport eller distribution af elektricitet

>TABELPOSITION>

c) Ordregivere på området indenbys transport med tog, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel

>TABELPOSITION>

d) Ordregivere på området lufthavnsanlæg

>TABELPOSITION>

e) Ordregivere på området søhavne, flod- og kanalhavneanlæg eller andre terminaler

>TABELPOSITION>

Bilag IV B - Schweiz

Fortegnelse over private organer i henhold til aftalens artikel 3, stk. 1 og stk. 2, litra f)

a) Produktion, transport eller distribution af drikkevand

Organer, der står for produktion, transport og distribution af drikkevand. Disse organer opererer i henhold til den kantonale eller lokale lovgivning eller ved individuelle aftaler under overholdelse af den nævnte lovgivning

F.eks.: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

b) Produktion, transport eller distribution af elektricitet

Organer, der står for transport og distribution af elektricitet, og som kan få ret til at foretage ekspropriation i henhold til "Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant"

Organer, der står for produktion af elektricitet i henhold til "Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques" og "Loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique"

F.eks.: CKW, ATEL, EGL.

c) Indenbys transport med tog, sporvogn, automatiske systemer, trolleybus, bus eller kabel

Organer, der driver sporvognstrafik i henhold til artikel 2, første afsnit, i "Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer"

Organer, der driver offentlig transport i henhold til artikel 4, første afsnit, i "Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus"

Organer, der i erhvervsøjemed udfører persontransport efter en fast køreplan i medfør af en koncession i henhold til artikel 4 i "Loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route", og som udfører rutekørsel i henhold til artikel 5, stk. 3, i "Ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer".

d) Lufthavne

Organer, der driver lufthavne i medfør af en koncession i henhold til artikel 37, første. afsnit, i "Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne"

F.eks.: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

BILAG V

(som omhandlet i artikel 5 i denne aftale vedrørende klageprocedurerne)

1. Klagerne forelægges en domstol eller et upartisk og uafhængigt undersøgelsesorgan, der ikke har nogen interesse i udfaldet af indgåelsen af aftalen, og hvis medlemmer ikke er underlagt udefra kommende indflydelse, og hvis afgørelser er retligt bindende. En eventuel klagefrist må ikke være på under ti dage, og den skal først begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor grundlaget for klagen er kendt eller med rimelighed burde være kendt.

Et undersøgelsesorgan, der ikke er en domstol, skal enten være underlagt retslig kontrol eller have procedurer, der fastsætter:

a) at deltagerne kan høres, inden der træffes en afgørelse, at de kan være repræsenteret eller ledsaget under møderne og har adgang til alle møder;

b) at der kan fremstilles vidner, og at dokumenter vedrørende den indkøbsforretning, der er genstand for klagen, og som er nødvendig for sagens behandling, forelægges for undersøgelsesorganet;

c) at møderne afholdes offentligt, og at afgørelserne træffes skriftligt med en erklæring, der redegør for grundlaget for afgørelserne.

2. Parterne drager omsorg for, at klageprocedurerne omfatter i det mindste beføjelser til:

enten

a) hurtigst muligt at træffe interimsforanstaltninger til at bøde på den påståede overtrædelse eller forhindre yderligere skade for de pågældende interesser, herunder foranstaltninger til at suspendere eller sikre suspension af proceduren for tildeling af en kontrakt eller gennemførelse af en afgørelse truffet af det af aftalen omfattede organ, og

b) at underkende eller lade underkende ulovligt trufne afgørelser, herunder fjernelse af diskriminerende tekniske, økonomiske eller finansielle specifikationer i udbudsmeddelelser, meddelelser om udbudsplaner, meddelelser om et kvalifikationssystem eller anden dokumentation vedrørende den pågældende kontrakttildelingsprocedure. Dog kan det for klageproceduren ansvarlige organs beføjelser begrænses til at bevilge skadeserstatning til enhver, der har lidt skade ved en overtrædelse af aftalen, hvis den er indgået af et af de af aftalen omfattede organer

eller at øve et indirekte pres på de af aftalen omfattede organer med henblik på at foranledige dem til at bøde på overtrædelser eller hindre dem i at begå overtrædelser og at forhindre skade i at opstå.

3. Klageprocedurerne skal også omfatte mulighed for tildeling af skadeserstatning til personer, der påføres skade af overtrædelsen. I tilfælde, hvor der kræves skadeserstatning med den begrundelse, at en afgørelse var truffet ulovligt, kan den pågældende part fastsætte, at den påklagede afgørelse først skal underkendes eller erklæres ulovlig.

BILAG VI

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 6 og 7)

TJENESTEYDELSER

Følgende tjenesteydelser, som er anført i sektorklassifikationen af tjenesteydelser i dokument MTN.GNS/W/120, er omfattet af denne aftale:

>TABELPOSITION>

De forpligtelser, parterne som led i denne aftale har indgået på området tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsarbejder, er begrænset til de indledende forpligtelser, som anført i de endelige tilbud fra EF og Schweiz i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

Denne aftale finder ikke anvendelse på:

1) indgåelse af aftaler om tjenesteydelser med et organ, som selv har beføjelser som ordregiver i henhold til denne aftale og bilag 1, 2 eller 3 i GPA på grundlag af en eksklusiv rettighed, som er tildelt det i medfør af offentliggjorte love eller administrative bestemmelser

2) aftaler om tjenesteydelser, som en ordregiver indgår med en tilknyttet virksomhed, eller som indgås af et konsortium bestående af flere ordregivere med henblik på at nå de i artikel 3 i denne aftale omhandlede mål med en af disse ordregivere eller en til en af disse ordregivere knyttet virksomhed, såfremt mindst 80 % af denne virksomheds gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser i løbet af de sidste tre år stammer fra tjenesteydelser til de virksomheder, som ordregiveren er knyttet til. Hvis de samme eller lignende tjenester ydes af mere end én virksomhed knyttet til ordregiveren, skal der tages hensyn til disse virksomheders samlede omsætning af tjenesteydelser

3) aftaler om tjenesteydelser, som uden hensyn til finansieringsmåden har til formål at erhverve eller leje grunde, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører retten til disse goder

4) aftaler om arbejdskraft

5) aftaler, der tager sigte på køb, udvikling, produktion eller koproduktion af radio- og tv-selskabers programdele samt aftaler om sendetiden.

BILAG VII

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 6)

BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

Specifikation af de bygge- og anlægsarbejder, der er omfattet af aftalen:

1. Definition

En aftale om bygge- og anlægsarbejder er en aftale, som uden hensyn til midlerne tager sigte på udførelse af bygge- og anlægsarbejder som omhandlet i hovedafdeling 51 i den centrale produktnomenklatur (CPC).

2. Liste over de pågældende tjenesteydelser i CPC, hovedgruppe 51

>TABELPOSITION>

De forpligtelser, parterne som led i denne aftale har indgået på området tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsarbejder, er begrænset til de indledende forpligtelser, som anført i de endelige tilbud fra EF og Schweiz i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

BILAG VIII

(som omhandlet i aftalens artikel 3, stk. 7)

Schweiz

Denne aftale finder i Schweiz ikke anvendelse på:

a) Aftaler, som ordregiverne indgår med andre formål end at følge deres i artikel 3, stk. 2, og i bilag I-IV i denne aftale omhandlede mål eller for at følge deres mål uden for Schweiz

b) Aftaler indgået med henblik på videresalg eller leje til tredjemand, når ordregiveren ikke har særlige eller eksklusive rettigheder til at sælge eller leje genstanden for aftalerne, og når andre organer frit kan købe eller leje den under samme vilkår som ordregiveren

c) Aftaler indgået om køb af vand

d) Aftaler indgået af en ordregiver, som ikke er en offentlig myndighed, og som forsyner offentlige net med drikkevand eller elektricitet, når det pågældende organs drikkevands- eller elproduktion sker, fordi forbruget er nødvendigt for at kunne udøve en virksomhed, der er forskellig fra den i artikel 3, stk. 2, litra f), nr. i) og ii), omhandlede, og når forsyningen af det offentlige net kun skyldes organets eget forbrug og gennemsnitligt i de sidste tre år, herunder indeværende år, ikke har oversteget 30 % af organets samlede drikkevands- eller energiforbrug

e) Aftaler indgået af en ordregiver, som ikke er en offentlig myndighed, og som forsyner offentlige net med gas eller varme, når det pågældende organs gas- eller varmeproduktion er det uundgåelige resultat af udøvelsen af en virksomhed, der er forskellig fra den i artikel 3, stk. 2, litra e), nr. i), omhandlede, og når forsyningen af det offentlige net kun sigter mod en økonomisk udnyttelse af denne produktion og gennemsnitligt i de sidste tre år, herunder indeværende år, ikke har oversteget 20 % af det pågældende organs omsætning

f) Aftaler indgået om energiforsyning eller leverance af brændsler til energiproduktion

g) Aftaler indgået af ordregivere, der driver offentlig bustrafik, når andre organer frit kan yde denne tjeneste, enten generelt eller på et særligt geografisk område, under samme betingelser som ordregiverne

h) Indkøb foretaget af ordregivere, der udfører en af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede aktiviteter, for så vidt som disse aftaler tager sigte på salg og leasing af produkter med henblik på refinansiering af aftalen om indkøb, som er indgået i henhold til reglerne i denne aftale

i) Aftaler indgået i medfør af en international aftale vedrørende parternes fælles udførelse eller drift af et opført værk

j) Aftaler indgået i medfør af en international organisations særlige procedure

k) Aftaler, som parterne har erklæret for fortrolige, eller når gennemførelsen af dem skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de hos de pågældende kontraherende parter gældende love og administrative bestemmelser, eller når det er nødvendigt for at beskytte dette lands væsentlige sikkerhedsinteresser.

BILAG IX

(som omhandlet i aftalens artikel 6, stk. 4)

Bilag IX A - Foranstaltninger notificeret af Det Europæiske Fællesskab

Bilag IX B - Foranstaltninger notificeret af Schweiz

De i artikel 6, stk. 4, i denne aftale omhandlede retsmidler, der er indført i kantonerne og kommunerne avedrørende indkøb under tærskelværdierne på grundlag af forbundsloven af 6. oktober 1995 om det indre marked.

BILAG X

(som omhandlet i aftalens artikel 6, stk. 2)

Eksempler på områder, hvor der kan forekomme en sådan forskelsbehandling:

Enhver retsforskrift, procedure eller praksis, hvorved der f.eks. fastsættes bestemmelser om afgifter, prisfordele, krav om lokalt indhold, krav om lokale investeringer eller produktionskrav, licensbetingelser, autorisation, finansierings- eller tilbudsrettigheder, som diskriminerer mod eller tilpligter en af parternes af denne aftale omfattede organer til at diskriminere mod den anden parts varer, tjenesteydelser, leverandører eller tjenesteydere i forbindelse med tildelingen af offentlige kontrakter.

Slutakt

De befuldmægtigede

for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

og

for DET SCHWEIZISKE FORBUND,

forsamlet i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems med henblik på undertegnelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige indkøb, har vedtaget følgende fælles erklæringer, der er knyttet til denne slutakt:

Fælles erklæring om procedurerne for kontraktindgåelse og klage

Fælles erklæring om tilsynsmyndighederne

Fælles erklæring om ajourføring af bilagene

Fælles erklæring om fremtidige tillægsforhandlinger.

De har ligeledes taget følgende erklæringer, der er knyttet til slutakten, til efterretning:

Erklæring fra Schweiz om princippet om gensidighed i forbindelse med adgang til kontrakter på distrikts- og kommuneplan for leverandører og tjenesteydere fra Fællesskabet

Erklæring om Schweiz' deltagelse i udvalg.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-une juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

>PIC FILE= "L_2002114DA.046501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114DA.046502.TIF">

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

>PIC FILE= "L_2002114DA.046503.TIF">

>PIC FILE= "L_2002114DA.046504.TIF">

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER

om procedurerne for kontraktindgåelse og klage

Parterne er enige om, at de ved at pålægge dels de berørte schweiziske enheder at overholde reglerne i aftalen om offentlige indkøb, dels de berørte enheder i Fællesskabet og dets medlemsstater at overholde reglerne i direktiv 93/38/EØF, senest ændret ved direktiv 98/4/EF (EFT L 101 af 1.4.1998, s. 1), samt direktiv 92/13/EG (EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14), hver især opfylder betingelserne i artikel 4 og 5 i aftalen om visse aspekter af offentlige indkøb.

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER

om tilsynsmyndighederne

For Fællesskabets vedkommende kan den tilsynsmyndighed, der er nævnt i artikel 8 i denne aftale, være Europa-Kommissionen eller en uafhængig national myndighed i en medlemsstat, idet ingen af dem har enekompetence til at intervenere i medfør af aftalen. Europa-Kommissionen har allerede i medfør af EF-traktatens artikel 211 de beføjelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2.

For Schweiz' vedkommende kan tilsynsmyndigheden være en forbundsmyndighed for hele det schweiziske område eller en kantonmyndighed for de områder, der henhører under dens kompetence.

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER

om ajourføring af bilagene

De kontraherende parter forpligter sig til at ajourføre bilagene til aftalen om visse aspekter af offentlige indkøb senest en måned efter aftalens ikrafttræden.

FÆLLES ERKLÆRING

om fremtidige tillægsforhandlinger

Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund erklærer, at de agter at indlede forhandlinger om indgåelse af aftaler på områder af fælles interesse, f.eks. vedrørende ajourføring af protokol 2 til frihandelsoverenskomsten af 1972, Schweiz' deltagelse i visse fællesskabsprogrammer vedrørende erhvervsuddannelse, ungdomsanliggender, medierne, statistikker og miljø. Der skal hurtigt efter afslutningen af de aktuelle bilaterale forhandlinger træffes forberedelser til sådanne forhandlinger.

ERKLÆRING FRA SCHWEIZ

om princippet om gensidighed i forbindelse med adgang til kontrakter på istrikts- og kommuneplan for leverandører og tjenesteydere fra Fællesskabet

Efter princippet om gensidighed og for at begrænse adgangen til kontrakter, der udbydes i Schweiz på distrikts- og kommuneplan, til leverandører og tjenesteydere fra Fællesskabet vil Schweiz indsætte et nyt afsnit efter første afsnit i den almindelige note nr. 1 i sine bilag til aftalen om offentlige indkøb med følgende indhold:

"hvad angår kontrakter, der indgås af de enheder, der er nævnt i nr. 3 i bilag 2, til leverandører af varer og tjenesteydelser fra Canada, Israel, Japan, Korea, Norge, Amerikas Forenede Stater, Hongkong (Kina), Singapore og Aruba".

ERKLÆRING

om Schweiz' deltagelse i udvalg

Rådet har vedtaget, at repræsentanterne for Schweiz deltager som observatører i forbindelse med de punkter, der vedrører dem, i møderne i følgende udvalg og ekspertgrupper:

- forskningsprogramudvalgene, herunder Udvalget for Videnskabelig og Teknisk Forskning (CREST)

- Den administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

- Gruppen til Koordinering af den Gensidige Anerkendelse af Eksamensbeviser for Videregående Uddannelser

- de Rådgivende udvalg for luftruter og for anvendelse af konkurrencereglerne på lufttransportOmrådet.

De schweiziske repræsentanter er ikke til stede under afstemninger.

Hvad angår de andre udvalg, som beskæftiger sig med områder, der er omfattet af disse aftaler, og på hvilke Schweiz enten har overtaget Fællesskabets regelværk eller anvender det tilsvarende, vil Kommissionen høre de schweiziske eksperter efter fremgangsmåden i artikel 100 i EØS-aftalen.

Underretning om ikrafttrædelsen af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund inden for sektorerne fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter

Den 17. april 2002 blev der givet endelige notifikation af afslutningen af de procedurer, der er nødvendige, for at de syv aftaler i følgende sektorer kan træde i kraft: fri bevægelighed for personer, luft- og landtransport, offentlige indkøb, videnskabeligt og teknisk samarbejde, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering og handel med landbrugsprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side, som blev undertegnet den 21. juni 1999 i Luxembourg; alle disse aftaler træder derfor i kraft samtidig den 1. juni 2002.

Top