EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0720

Kommissionens forordning (EF) nr. 720/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af en procentsats for godkendelse af kontrakter om frivillig destillation af bordvin og suspendering af meddelelse af nye kontrakter om frivillig destillation af bordvin

OJ L 112, 27.4.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/720/oj

32002R0720

Kommissionens forordning (EF) nr. 720/2002 af 26. april 2002 om fastsættelse af en procentsats for godkendelse af kontrakter om frivillig destillation af bordvin og suspendering af meddelelse af nye kontrakter om frivillig destillation af bordvin

EF-Tidende nr. L 112 af 27/04/2002 s. 0003 - 0003


Kommissionens forordning (EF) nr. 720/2002

af 26. april 2002

om fastsættelse af en procentsats for godkendelse af kontrakter om frivillig destillation af bordvin og suspendering af meddelelse af nye kontrakter om frivillig destillation af bordvin

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2464/2001(2), særlig artikel 63, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 63 i forordning (EF) nr. 1623/2000 fastsættes gennemførelsesbestemmelser til ordningen for destillation af de vine, der er nævnt i artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2585/2001(4). Det drejer sig om subventioneret og frivillig destillation, der har til formål at støtte vinmarkedet og fremme fortsat forsyning af konsumalkoholsektoren, som traditionelt anvender denne form for alkohol. Derfor indgår vinproducenterne og destillationsvirksomhederne kontrakter, som medlemsstaterne to gange om måneden meddeler Kommissionen.

(2) I stk. 6 i ovennævnte artikel defineres betingelserne for, hvordan Kommissionen griber ind i forbindelse med godkendelsen af kontrakterne ved at fastsætte en procentsats for godkendelse af kontrakter om destillation og/eller suspendere meddelelsen af nye kontrakter. Dette finder sted, hvis der er sket overskridelse eller er risiko for overskridelse af de disponible budgetmidler og af mulighederne for afsætning af konsumalkohol.

(3) For produktionsåret 2001/02 har Kommissionen af hensyn til mulighederne for afsætning af konsumalkohol og af budgethensyn givet adgang til destillation ad flere omgange med kvantitative begrænsninger. Der blev givet adgang til destillation for tredje gang ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2002(5) om yderligere adgang til destillation i henhold til artikel 29 i forordning (EF) nr. 1493/1999 for vinproduktionsåret 2001/02 fra den 1. april 2002. Der kan højst indgås kontrakter for 2 mio. hl bordvin. På grundlag af de mængder vin, som der ifølge medlemsstaternes meddelelser pr. 22. april 2002 er indgået kontrakter for, kan Kommissionen konstatere, at grænsen er overskredet. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en procentsats for godkendelse af de meddelte mængder til destillation og suspendere meddelelsen af nye kontrakter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Højst 57,23 % af de mængder vin, for hvilke der er indgået kontrakter som meddelt Kommissionen den 22. april 2002 efter artikel 63, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1623/2000, godkendes.

2. Muligheden for at meddele Kommissionen nye kontrakter efter artikel 63, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1623/2000 suspenderes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45.

(2) EFT L 331 af 15.12.2001, s. 25.

(3) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(4) EFT L 345 af 29.12.2001, s. 10.

(5) EFT L 60 af 1.3.2002, s. 22.

Top