EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0440

Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2002 af 8. marts 2002 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

OJ L 67, 9.3.2002, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/440/oj

32002R0440

Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2002 af 8. marts 2002 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

EF-Tidende nr. L 067 af 09/03/2002 s. 0012 - 0012


Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2002

af 8. marts 2002

om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 936/97 af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 361/2002(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 936/97 fastsætter betingelserne for licensansøgninger og udstedelse af importlicenser for kød som omhandlet i samme forordnings artikel 2, litra f).

(2) I artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97 fastsættes det, at der i perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002 kan importeres 11500 t fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet med oprindelse i og fra USA og Canada på særlige betingelser.

(3) Det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved denne forordning, dog kun kan anvendes i hele deres gyldighedsperiode med forbehold af de bestående ordninger på veterinærområdet -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. De mængder, som der er søgt om gennem importlicensansøgninger indgivet i perioden 1. til 5. marts 2002 vedrørende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som omhandlet i artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 936/97, imødekommes fuldstændigt.

2. Der kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 936/97 i løbet af de fem første dage af april 2002 indgives licensansøgninger for 8891,434 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. marts 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 137 af 28.5.1997, s. 10.

(2) EFT L 58 af 28.2.2002, s. 5.

Top