EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0433

Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2002 af 8. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 713/2001 om opkøb af oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001

OJ L 67, 9.3.2002, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/433/oj

32002R0433

Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2002 af 8. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 713/2001 om opkøb af oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001

EF-Tidende nr. L 067 af 09/03/2002 s. 0004 - 0005


Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2002

af 8. marts 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 713/2001 om opkøb af oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2345/2001(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2001 af 3. april 2001 om særlige markedsstøtteforanstaltninger for oksekød(3), ændret ved forordning (EF) nr. 2595/2001(4), særlig artikel 2, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2001 åbnes eller suspenderes en licitation med henblik på opkøb af oksekød afhængig af den gennemsnitlige markedspris for referenceklassen i de to ugers prisnoteringer umiddelbart inden licitationen.

(2) Anvendelsen af ovennævnte artikel 2 medfører, at der åbnes for opkøb ved licitation i en række medlemsstater. Kommissionens forordning (EF) nr. 713/2001(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 342/2002(6), om opkøb af oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3) Da denne forordning straks bør finde anvendelse, er det nødvendigt, at den træder i kraft på dagen for offentliggørelsen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 713/2001 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. marts 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.

(2) EFT L 315 af 1.12.2001, s. 29.

(3) EFT L 95 af 5.4.2001, s. 8.

(4) EFT L 345 af 29.12.2001, s. 33.

(5) EFT L 100 af 11.4.2001, s. 3.

(6) EFT L 53 af 23.2.2002, s. 18.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

Estado miembro/Medlemsstat/Mitgliedstaat/Κράτος μέλος/Member State/État membre/Stati membri/Lidstaat/Estado-Membro/Jäsenvaltiot/Medlemsstat

Belgique/België

Deutschland

Nederland

España

France

Luxembourg

Ireland

Top