EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0071

2002/71/EF: Kommissionens beslutning af 3. juli 2001 om statsstøtte fra Tyskland til KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1781)

OJ L 31, 1.2.2002, p. 80–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/71(1)/oj

32002D0071

2002/71/EF: Kommissionens beslutning af 3. juli 2001 om statsstøtte fra Tyskland til KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1781)

EF-Tidende nr. L 031 af 01/02/2002 s. 0080 - 0087


Kommissionens beslutning

af 3. juli 2001

om statsstøtte fra Tyskland til KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode

(meddelt under nummer K(2001) 1781)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2002/71/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 88, stk. 2,

under henvisning til aftalen om oprettelse af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 62, stk. 1, litra a),

efter i overensstemmelse med ovennævnte artikler(1) at have opfordret andre interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger, og

ud fra følgende betragtninger:

I. SAGSFORLØB

(1) Ved brev af 14. juni 1999 blev Kommissionen underrettet om, at Tyskland har ydet støtte til KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode (i det følgende benævnt "KHK"). Tyskland gav ved brev af 8. oktober 1999, 20. december 1999, 13. januar 2000, 27. marts 2000 og 3. juli 2000 Kommissionen yderligere oplysninger.

(2) Kommissionen har ved brev af 17. oktober 2000 meddelt Tyskland, at den har besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

(3) Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende(2). Kommissionen har opfordret de interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger til den pågældende støtte.

(4) De bemærkninger, som Kommissionen har modtaget fra interesserede parter, er blevet videresendt til Tyskland, som fik lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger.

II. UDFØRLIG BESKRIVELSE AF STØTTEN

1. Virksomheden

(5) KHK blev oprettet i 1996 i forbindelse med bobestyrerens afhændelse af aktiverne i en virksomhed, som havde indledt konkursbehandling, Metallverarbeitung Brotterode GmbH (i det følgende benævnt "MVB")(3).

(6) Konkursbehandlingen mod MVB blev indledt den 1. juli 1996. Bobestyreren førte produktionen videre, mens der blev søgt efter en ny investor. Der indledtes forhandlinger med seks ansøgere. Kun én af dem, der udgjordes af fire privatpersoner, hvoraf tre var ansat i MVB, blev udvalgt til slut. Disse private investorer stiftede det nye selskab, KHK, som gennem en boovertagelsesaftale (Auffanglösung) erhvervede en del af MVB's produktionsanlæg. MVB's aktiver, navnlig de nødvendige bygninger og maskiner, blev af bobestyreren solgt til KHK for 1,2 mio. DEM.

(7) Virksomheden er beliggende i Brotterode, Thüringen, som er et støtteområde i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a). KHK falder ind under kategorien af "små og mellemstore virksomheder" (SMV) og producerer varmepaneler, klatrejern til strømførende master og kuglehovedforankringer, som anvendes i byggeindustrien til transport af færdige betonelementer.

2. Omstruktureringen

(8) Omstruktureringsprogrammet består primært af følgende foranstaltninger:

a) samling af aktiviteterne på ét sted

b) modernisering af produktionsudstyret

c) automatisering af produktionsprocessen

d) en omfattende personalenedskæring

e) begrænsning af vareudvalget til varer, der giver positiv cashflow

f) udvikling af en ny produktlinje.

(9) MVB bestod af fem geografisk fra hinanden adskilte produktionssteder, som var fordelt over byen Brotterode. KHK erhvervede en af de allerede eksisterende produktionshaller, herunder den dertil hørende jord. Produktionsudstyret blev koncentreret på dette sted. KHK investerede i automatiseringen af forskellige produktionslinjer. Produktionen foregik automatisk pr. edb. Gennem forskellige ombygninger blev energiforsyningen og varmesystemet i produktionshallen adskilt fra de øvrige af MVB's produktionssteder.

(10) Af de oprindelige tre af MVB overtagne produktlinjer videreførte KHK de to med godt resultat, nemlig produktionen af varmepaneler og produktionen af klatrejern. Produktlinjen trykluftsværktøj blev opgivet. I 1998 begyndte KHK at producere kuglehovedforankringer, som anvendes i byggeindustrien til transport af færdige betonelementer. Aftagere af KHK's produkter er udelukkende tyske grossister.

(11) På tidspunktet for konkursbehandlingen i 1996 havde MVB 48 ansatte og en omsætning på 3,515 mio. DEM. KHK havde i 1996 18 ansatte i begyndelsen af sin virksomhed. I 2000 var der 27 ansatte; omsætningen udgjorde 4,6 mio. DEM med en balance på 180000 DEM.

(12) Ifølge anmeldelsen løb omstruktureringsperioden fra 1996 til 1999, og de samlede udgifter til saneringsprogrammet lå på 2,291 mio. DEM.

>TABELPOSITION>

(13) Projektets finansiering af offentlige midler fordeler sig således:

>TABELPOSITION>

(14) Ifølge anmeldelsen består investorbidraget af følgende:

>TABELPOSITION>

(15) Med kreditten på 960000 DEM erhvervede KHK MVB's aktiver. Dernæst bevilgede en privat bank virksomheden en kassekredit på 213000 DEM (maksimalt 300000 DEM) og en investeringskredit på 415000 DEM. Begge kreditter er sikret ved de samme sikkerhedsstillelser, nemlig investorgarantierne, et pant i ejendommen på 715000 DEM, en overdragelse af ejendomsret til sikkerhed i anlægsaktiverne og en globalcession af tilgodehavender fra salg og tjenester. Investeringskreditten er ligeledes sikret ved en simpel kaution på 80 % af beløbet (332000 DEM) fra garantibanken i Thüringen(4) og refinansieres desuden fuldt ud af Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) inden for rammerne af det godkendte ERP-genopbygningsprogram(5).

(16) I sin beslutning om at indlede proceduren gav Kommissionen udtryk for tvivl om, hvorvidt investeringskreditten på 415000 DEM fuldt ud kan anses for at være et investorbidrag i medfør af rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder(6) (i det følgende benævnt "rammebestemmelserne"), eftersom det, udover pantet i investor/selskab, også blev sikret ved en offentlig sikkerhedsstillelse på 80 % af beløbet (332000 DEM). Desuden blev det konstateret, at KfW's kredit er blevet refinansieret inden for rammerne af det Kommissionen godkendte ERP-program og desuden sikret gennem aktiver, der hovedsagelig var erhvervet ved hjælp af den bevilgede støtte.

(17) Derudover nærede Kommissionen tvivl om, hvorvidt kreditten på 213000 DEM (kassekredit) blev bevilget på markedsvilkår og således kan anses for at være et investorbidrag i medfør af rammebestemmelserne, eftersom kreditten blev sikret gennem aktiver, der var erhvervet ved hjælp af statsstøtte.

(18) Af ovennævnte årsager rejste Kommissionen således tvivl om, hvorvidt investorbidraget til omstruktureringen kan anses for at være betydeligt som omhandlet i rammebestemmelserne, og dermed hvorvidt støtten kan betragtes som værende rimelig i forhold til omstruktureringsudgifterne og -fordelene.

III. BEMÆRKNINGER FRA INTERESSEREDE PARTER

(19) Kommissionen modtog bemærkninger fra KHK, som understreger, at omstruktureringsprogrammet er blevet gennemført fuldt ud, og at driftsresultaterne i 2000 med en omsætning på 4,6 mio. DEM og en balance på 180000 DEM er bedre end forventet. Uden BVS' og delstaten Thüringens finansielle støtte ville virksomheden imidlertid ikke kunne være stiftet, og dermed ville samtlige arbejdspladser være gået tabt. Virksomhedens selskabsdeltagere er fast besluttet på at videreføre virksomhedens aktiviteter og har derudover ved at overtage personlige kautioner bundet sig finansielt op på virksomheden.

IV. BEMÆRKNINGER FRA TYSKLAND

(20) Tyskland konstaterer, at Kommissionens betænkeligheder vedrørende de to kreditter er baseret på, at disse er sikret ved sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver, som i det mindste delvis blev erhvervet ved hjælp af den støtte, som KHK fik. Efter Tysklands opfattelse slutter Kommissionen, at erhvervelsen ved hjælp af statsstøtte af aktiver, som efterfølgende blev anvendt til sikring af en kredit fra en privat bank, betyder at denne kredit i sig selv indeholder støtteelementer. Dette ville indebære, at støtten uretmæssigt blev talt med to gange og dermed, at selve konklusionen ikke finder anvendelse. Således ville eksempelvis BvS-kreditten første gang for 100 %'s vedkommende blive betragtet som ad hoc-støtte, og næste gang som det støtteelement, der var indeholdt i kreditten fra den kommercielle bank.

(21) Efter det af Tyskland fremlagte burde Kommissionen - uafhængigt af denne konklusions ugyldighed - i et sådant tilfælde også fastlægge omfanget af støtteelementet. Hvilket beløb, der blev anvendt til at erhverve de aktiver, som senere tjente som sikkerhedsstillelse, og som stammer fra statsstøtte, vil det være næsten umuligt at finde ud af. Der findes ingen formel, hvormed man kan bestemme omfanget af støtteelementet i kreditten, og det giver så et resultat, der ikke kan anvendes i praksis, fordi der ikke kan sættes tal på støtteelementerne.

(22) Tyskland peger på, at Kommissionen i sin konklusion ser bort fra, at støttens inderste væsen og formål netop er at give modtageren mulighed for at deltage i den rent markedsøkonomiske samhandel. At støtten "fortsat indgår" i virksomhedens økonomiske udvikling er allerede forankret i selve støtten. Således ville Kommissionens konklusion betyde, at støtteintensiteten ville blive forøget for hver eneste økonomiske proces, der er forbundet med den oprindeligt bevilgede støtte.

(23) Desuden bør Kommissionen efter Tysklands opfattelse tage højde for, at kreditterne tillige er sikret ved selvskyldnerkautioner fra investorerne, en overdragelse af sikkerhed i anlægsaktiverne og en globalcession af tilgodehavender fra salg og tjenester. Derfor bør erhvervelse af aktiver ved hjælp af støttemidler ikke føre til, at de kreditter, der er sikret ved aktiver, i sig selv kommer til at indeholde yderligere støtteelementer.

(24) Med hensyn til investeringskreditten på 415000 DEM konstaterer Tyskland, at denne kredits støtteelement efter dets opfattelse højst udgør de 80 % af kreditten, for hvilke der foreligger en offentlig sikkerhedsstillelse, dvs. 332000 DEM.

(25) Med hensyn til kassekreditten på 213000 DEM fremfører Tyskland, at da Deutsche Bank AG er en privat bank, er denne kredit blevet ydet på markedsvilkår. Derfor bør den betragtes som investorbidrag i overensstemmelse med Kommissionens praksis. Tyskland anfører, at kredittens maksimum ligger på 300000 DEM, og at kreditten forrentes med 9 % og er sikret ved investorgarantier (417000 DEM), et pant i ejendommen (715000 DEM), en overdragelse af sikkerhed i anlægsaktiver samt en globalcession af tilgodehavender fra salg og tjenester. Efter Tysklands opfattelse er disse betingelser ydet på markedsvilkår.

(26) Derudover forklarer Tyskland, at kredittens maksimum på 300000 DEM, som Deutsche Bank bevilgede KHK, skulle betragtes fuldt ud som et investorbidrag. Virksomheden har hidtil kun brugt 213000 DEM, men det kan ikke udelukkes, at virksomheden også må gøre brug af de resterende 87000 DEM, såfremt der opstår et uforudset likviditetsbehov. Under alle omstændigheder kan virksomheden disponere over alle 300000 DEM. Derfor bør omstruktureringsudgifterne til virksomheden ansættes til 2,378 mio. DEM.

(27) Afslutningsvis kommenterer Tyskland virksomhedens størrelse og det relevante område. Tyskland fremhæver, at KHK er en SMV, og at der er tale om et management buyout fra virksomhedens tidligere medarbejdere. Virksomheden har hjemsted i et støtteområde i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), der er kendetegnet ved høj underbeskæftigelse. Med investeringerne i KHK skabes der varigt 24 arbejdspladser, hvorved den bidrager til områdets økonomiske udvikling.

V. VURDERING AF STØTTEN

(28) I henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. I henhold til Domstolens retspraksis og retspraksis for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans er kriteriet for påvirkningen af samhandelen opfyldt, når den støttemodtagende virksomhed udøver en økonomisk aktivitet, hvori indgår samhandel mellem medlemsstater.

(29) Kommissionen konkluderer, at den anmeldte støtte af statsmidler er blevet ydet til fordel for en enkelt virksomhed, som blev begunstiget ved, at de omkostninger, som virksomheden normalt skulle have afholdt til at gennemføre det anmeldte omstruktureringsprojekt, blev reduceret. Derudover fremstiller støttemodtageren, KHK, metalkomponenter, hvor der finder en vareudveksling sted mellem medlemsstater. Derfor falder den pågældende støtte ind under anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

1. Omstruktureringsstøtte

(30) Det anmeldte projekt vedrører omstruktureringen af virksomheden i overensstemmelse med det af investorerne fremlagte omstruktureringsprogram. Kommissionen konstaterer, at omstruktureringsstøtte til kriseramte virksomheder skal vurderes efter rammebestemmelserne.

(31) Kommissionen konstaterer, at det nyindregistrerede selskab KHK overtog dele af MVB's aktiver, der skulle skabe mulighed for en omstrukturering. MVB's aktiver blev frasolgt i forbindelse med et offentligt udbud efter reglerne i den tyske lov om insolvens. Af anmeldelsesdokumenterne slutter Kommissionen, at MVB's aktiver blev solgt til højestbydende til markedspriser.

(32) I reglen kan begrebet "kriseramt virksomhed" ikke anvendes på en nyetableret virksomhed. På grund af de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med omstillingsprocessen i de nye delstater, har Kommissionen imidlertid erklæret, at rammebestemmelserne kan finde anvendelse på aftaler om videreførelse af aktiviteterne (Auffanglösungen)(7), når afhændelsen af dele af aktiverne tjener det formål at muliggøre en videreførelse af den insolvente virksomheds aktiviteter. Anvendelsen af rammebestemmelserne på virksomheder af denne art kan navnlig begrundes i hensynet til problemerne i de nye delstater generelt og i virksomhederne i særdeleshed.

(33) KHK har sit hjemsted i de nye delstater. Frasalget omfattede alle det tidligere MVB's aktiver, som var nødvendige for at videreføre de overtagne produktionslinjer. De økonomisk rentable aktiviteter i MVB blev videreført. Med frasalget af MVB's aktiver er der derfor tale om en egentlig videreførelse af aktiviteterne (Auffanglösung), hvorfor foranstaltningerne til fordel for KHK kan betragtes som omstruktureringsstøtte.

(34) Det skal bemærkes, at de nye EF-rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder trådte i kraft den 9. oktober 1999(8). I henhold til betragtning 101 i disse rammebestemmelser vil Kommissionen undersøge, om en støtte, der er ydet uden Kommissionens godkendelse på grundlag af de nye rammebestemmelser, er i overensstemmelse med fællesmarkedet, hvis støtten eller en del af støtten er ydet efter offentliggørelsen af dem, og for alle andre tilfældes vedkommende på grundlag af de rammebestemmelser, der gælder på tidspunktet for støttens ydelse. Eftersom al støtte i det foreliggende tilfælde blev ydet inden disse nye rammebestemmelsers ikrafttrædelse, undersøges de på grundlag af rammebestemmelserne for 1994(9).

(35) Som anført i rammebestemmelserne kan rednings- og omstruktureringsstøtte efter Kommissionens opfattelse bidrage til udviklingen af visse erhvervsgrene, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), for så vidt de i rammebestemmelserne beskrevne forudsætninger er opfyldt.

(36) Kommissionen konstaterer, at af de i alt 1643000 DEM af offentlige midler, der blev anmeldt i forbindelse med den anden omstrukturering, udgør 653000 DEM støtte, der er ydet på grundlag af godkendte ordninger. Derfor henregnes denne støtte som eksisterende støtte i medfør af artikel 1, litra b), nr. ii) i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93(10), og følgelig behøver Kommissionen ikke at undersøge dens forenelighed med fællesmarkedet i nærværende beslutning. Imidlertid vurderes denne eksisterende støtte på 653000 DEM i forbindelse med vurderingen af støttens forholdsmæssighed i medfør af punkt 3.2.2, nr. iii) i rammebestemmelserne.

(37) I henhold til rammebestemmelserne skal støtten stå i forhold til omstruktureringsomkostningerne og -fordelene. I punkt 3.2.2, nr. iii), i rammebestemmelserne hedder det, at støtten skal være begrænset til det for omstruktureringen strengt nødvendige minimum og stå i forhold til de fordele, der forventes fra Fællesskabets synspunkt. Det forventes af støttemodtagerne, at de yder et betydeligt bidrag til omstruktureringsprogrammet af egne midler.

(38) I Kommissionens beslutning om at indlede proceduren blev der udtrykt tvivl om, hvorvidt de to kreditter, som Deutsche Bank havde bevilget virksomheden, kan anses som investors eget bidrag, idet de var sikret ved aktiver, som var erhvervet ved hjælp af støttemidler. Derfor var Kommissionen i tvivl om, hvorvidt investors eget bidrag skulle vurderes som betydeligt i rammebestemmelsernes forstand.

2. Investeringskreditten på 415000 DEM

(39) I forbindelse med indledningen af proceduren blev der rejst tvivl om, hvorvidt investeringskreditten på 415000 DEM kan anses som investors eget bidrag, idet det ud over de af investor/virksomheden tilvejebragte sikkerhedsstillelser(11) er sikret ved en offentlig garanti på 80 % (332000 DEM) af beløbet. Desuden blev kreditten refinansieret af et godkendt støtteprogram.

(40) Kommissionen konstaterer, at statsgarantien blev bevilget inden for rammerne af en godkendt garantiordning(12). I henhold til bestemmelserne i denne ordning kan garantier til kriseramte virksomheder have en støtteintensitet på indtil 100 %. Det skal påpeges, at Tyskland i sine bemærkninger til indledningen af proceduren havde en anden opfattelse end den i anmeldelsen udtrykte og konstaterede, at støtteelementet i den pågældende kredit højst udgør 80 % af kreditten, dvs. maksimalt 332000 DEM. For Tyskland udgør alene de resterende 83000 DEM investors eget bidrag.

(41) På den baggrund og med udgangspunkt i, at der for KHK's vedkommende var tale om en kriseramt virksomhed på det tidspunkt, kreditten blev bevilget, og at den kreditgivende bank forlangte en simpel kaution, er det Kommissionens opfattelse, at de 80 % i simpel kaution for kreditten, dvs. et beløb af 332000 DEM, skal betragtes som støtte.

(42) Ud over garantien skal det fastholdes, at kreditten ganske vist blev bevilget af en privat bank, men blev refinansieret af KfW inden for rammerne af ERP-programmet. Der er for dette programs vedkommende tale om en godkendt støtteordning til bevilling af kreditter på gunstige rentevilkår til enkeltpersoner til overtagelse af virksomheder, såfremt det derved sikres, at virksomhedens aktiviteter kan videreføres, og de pågældende enkeltpersoner ellers ikke ville råde over de nødvendige finansielle midler.

(43) Kommissionen konstaterer, at kreditten blev bevilget for 12 år (1997-2009), med en rente på 5 % p.a. frem til den 31. marts 2007, og at det skal betales tilbage i lige store rater fra 2000 til 2009. Referencerenten lå i marts 1997, dvs. på tidspunktet for bevillingen af kreditten, på 6,86 %. Da virksomheden på daværende tidspunkt var i vanskeligheder, og da en forudsætning for at yde kreditten i den godkendte ordning var, at der ikke var anden finansieringsmulighed, må man gå ud fra, at ingen bank ville have været villig til at bevilge virksomheden en kredit af samme størrelse på markedsvilkår.

(44) Af denne årsag bliver den bevilgede rentesats på 5 % sat i forhold til referencerenten på 6,86 % + 4 % - idet en sammenligning med en markedsrente ikke er mulig - i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten(13). Forskellen på 5,86 % mellem disse satser anses som støtte til fordel for virksomheden for de 20 % af kreditten, som ikke er sikret ved garantien. Set i relation til kredittens løbetid og efter en tilbagediskontering af den subventionerede rente til 1997-værdien fremkommer der et støttebidrag på 24966 DEM.

3. Kassekreditten på 213000 DEM (højst 300000 DEM)

(45) I forbindelse med indledningen af proceduren tvivlede Kommissionen på, at kreditten på 213000 DEM blev bevilget på markedsvilkår og derfor kan anses som investors eget bidrag, da den blev sikret ved hjælp af aktiver, som var erhvervet med statsstøtte.

(46) Når Kommissionen undersøger, om en kredit er blevet bevilget på markedsvilkår, ser den normalt nærmere på vilkårene for kreditten og de nærmere omstændigheder ved den set fra den kreditgivende banks synsvinkel. Kommissionen kommer da til den konklusion, at der er tale om en kredit på markedsvilkår, når banken er en privat bank, når renterne fastlægges på markedsvilkår, når sikkerhederne er i overensstemmelse med normal bankpraksis og stilles af låntager.

(47) Kommissionen konkluderer, at virksomheder i reglen bruger deres aktiver/fremtidige indtægter som sikkerhedsstillelse for erhvervskreditter. Dette er de mest almindelige sikkerhedsstillelser, og det samme forlanger bankerne. Såfremt muligheden for at gøre brug af virksomhedens aktiver som sikkerhed ikke eksisterede, ville en fremtidig finansiering af forretningsaktiviteter, investeringer osv. ikke være mulig.

(48) Desuden konkluderer Kommissionen, at den i tidligere tilfælde, som var omfattet af rammebestemmelserne, har godkendt, at der anvendes statsstøtte til at erhverve aktiver i den kriseramte virksomhed(14). Kommissionen er enig i Tysklands betragtning om, at støttens inderste væsen og formål netop ligger i at gøre det muligt for modtageren at deltage i den markedsøkonomiske samhandel. Kommissionen tilslutter sig ligeledes, at virksomheder i reglen anvender deres anlægsaktiver, fordringer osv. som sikkerhedsstillelse for en løbende finansiering udefra af deres drift og/eller til kreditter til yderligere investeringer.

(49) Kommissionen mener af ovennævnte årsager, at aktiver, der er blevet erhvervet med statsstøtte til sikkerhed for en kredit, ikke i sig selv berettiger til den udledning, at kreditten ikke blev bevilget på markedsvilkår og derfor indeholder et støtteelement.

(50) Kommissionen konkluderer, at kreditten - ud over i jord og maskiner - også er sikret ved transport af tilgodehavender og overdragelse af ejendomsretten til færdigvarer til banken samt ved personlig kaution fra de fire selskabsdeltagere. Kreditten forrentes med 9 %. Følgelig findes der i forhold til kreditrammen ikke noget, der indikerer, at kreditten ikke blev ydet på markedsvilkår. I konsekvens heraf vurderes den af Kommissionen som finansiering udefra i rammebestemmelsernes forstand.

(51) Desuden henviser Kommissionen til bemærkningen fra Tyskland om, at kreditrammen på højst 300000 DEM, som Deutsche Bank bevilgede KHK, i sin helhed betragtes som investors eget bidrag, idet virksomheden ganske vist hidtil kun har brugt 213000 DEM heraf, men råder over en samlet ramme på 300000 DEM til dækning af likviditetsbehovet i forbindelse med omstruktureringsprocessen.

(52) Kommissionen konstaterer, at der i det anmeldte omstruktureringsprogram var budgetteret med et finansieringsbehov på i alt 2291000 DEM. I omstruktureringsprogrammet skal opføres samtlige omstruktureringsomkostninger fordelt på statslige myndigheder og støttemodtager. I anmeldelsen, som indeholdt denne fordeling, udgjorde kun likviditetskreditten på 213000 DEM et investorbidrag. I betragtning af, at en ændring af omstruktureringsprogrammet kun kan undersøges under nærmere bestemte omstændigheder, og at omstruktureringsperioden sluttede i 1999, kommer Kommissionen frem til den opfattelse, at der ikke er nogen anledning til at ændre det anmeldte omstruktureringsprogram med tilbagevirkende kraft. Derfor anses i alt 2291000 DEM som de samlede omstruktureringsomkostninger og 213000 DEM som investorbidrag i form af kreditten fra Deutsche Bank til finansiering af disse omkostninger.

4. Støttens forholdsmæssighed

(53) Med udgangspunkt i kommentarerne i betragtning 39 til 52 ser sammensætningen af den offentlige finansiering af omstruktureringen set med Kommissionens øjne således ud:

>TABELPOSITION>

(54) Kommissionen konstaterer, at støtten på 356966 DEM, som er et resultat af statsgarantien og rentetilskuddet, er baseret på godkendte støtteordninger. Derfor henhører denne støtte under eksisterende støtte i medfør af artikel 1, litra b), nr. ii), i forordning (EF) nr. 659/1999, og følgelig behøver Kommissionen ikke at vurdere støttens forenelighed med fællesmarkedet i nærværende beslutning. Imidlertid tages der i forbindelse med vurderingen af støttens forholdsmæssighed hensyn til rammebestemmelsernes punkt 3.2.2, nr. iii).

(55) Eftersom støtteelementernes andel af kreditten på 415000 DEM udgør 356966 DEM, skal det fortsat undersøges, om de resterende 58034 DEM skal betragtes som investors eget bidrag i medfør af rammebestemmelserne.

(56) I rammebestemmelserne er det fastlagt, at støttemodtagerne normalt vil skulle yde et betydeligt bidrag til omstruktureringsprogrammet af egne midler eller gennem finansiering udefra. Begrebet "finansiering udefra" er i Kommissionens praksis blevet udlagt som værende ensbetydende med en finansiering på markedsvilkår.

(57) Kommissionen konstaterer, at en og samme kredit i det foreliggende tilfælde indeholder forskellige støtteelementer. Såfremt Kommissionen alene skulle vurdere kreditten med enten en statsgaranti eller et rentetilskud, kunne resultatet heraf blive, at den del af foranstaltningen, som ikke er dækket ved offentlige midler, og for hvilken risikoen er afdækket ved hjælp af en privat bank/andre sikkerhedsstillelser, ville blive betragtet som investors eget bidrag, såfremt de øvrige betingelser i kreditten er fastlagt på markedsvilkår.

(58) I det foreliggende tilfælde kan man imidlertid ikke drage denne slutning. For det første er den udækkede del af kreditten ikke ydet på markedsvilkår, idet renten var subventioneret af staten. For det andet kan den anden del af kreditten, efter en nærmere undersøgelse af rentetilskuddets støtteelementer, ikke betragtes som markedskonform på grund af statsstøtten.

(59) Af ovennævnte grunde finder Kommissionen ikke, at det med de forskellige støtteelementers samlede virkning kan begrundes at henregne de 58034 DEM som finansiering på markedsvilkår.

(60) Med udgangspunkt i kommentarerne i betragtning 55 til 59 ser sammensætningen af investors eget bidrag til omstruktureringen set med Kommissionens øjne således ud:

>TABELPOSITION>

(61) Kommissionen konkluderer, at omstruktureringens støtteintensitet ligger på 86 % og investors eget bidrag på 11,5 %(15).

(62) Kommissionen konkluderer, at KHK er en SMV, der er beliggende i et støtteområde, og hvor der p.t. er 27 ansatte. Kommissionen har i sin hidtidige praksis i tilfælde, der vedrører de østtyske virksomheder, givet tilladelse til støtte af SMV med tilsvarende højt investorbidrag(16). I disse tilfælde havde den bevilgede støtte en begrænset likviditetsvirkning, som gjorde, at virksomheden ikke fik tilført overskudslikviditet, som det kunne anvende til en aggressiv og markedsfordrejende adfærd over for konkurrenterne. Desuden havde investorerne selv bidraget til omstruktureringen med deres privatformue.

(63) I det foreliggende tilfælde ligger størstedelen af den bevilgede støtte inden for rammerne af godkendte ordninger (1,01 mio. DEM). Ad hoc-støtten, en kredit på 960000 DEM, der skal tilbagebetales på særlige vilkår, blev anvendt til at erhverve aktiver i virksomheden. Derved havde støtten en begrænset likviditetsvirkning. Samtidig er begge kreditter, som blev tildelt virksomheden, sikret ved personlige kautioner fra de fire investorer. Investorerne har således selv bidraget med deres privatformue til omstruktureringen.

(64) Af ovennævnte årsager er Kommissionen af den opfattelse, at modtagerens bidrag kan betragtes som betydeligt i medfør af rammebestemmelserne. Derfor har Kommissionen den holdning, at støtten opfylder forudsætningen i rammebestemmelsernes punkt 3.2.2, nr. iii), i henhold til hvilken støtten skal stå i forhold til omstruktureringsomkostningerne og -fordelene.

VI. KONKLUSION

(65) Det er Kommissionens opfattelse, at Tyskland har bevilget støtte i modstrid med EF-traktatens artikel 88, stk. 3. Dog finder Kommissionen, at støtten er forenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), idet den er i overensstemmelse med rammebestemmelserne af 1994 for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den støtte på 491000 EUR (960000 DEM), som Tyskland har ydet til KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode, er forenelig med fællesmarkedet i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c).

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Mario Monti

Medlem af Kommissionen

(1) EFT C 27 af 27.1.2001, s. 30.

(2) Se fodnote 1.

(3) I Kommissionens beslutning om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure konstateres det i betragtning 3, at den med den første privatisering forbundne støtte er forenelig med fællesmarkedet, idet den er i overensstemmelse med Treuhandordningen og andre af Kommissionen godkendte støtteordninger. Derfor undersøges i nærværende beslutning kun den anden privatisering og støtten i forbindelse hermed. Se fodnote 1.

(4) Retningslinjer for garantier fra Aufbaubank Thüringen, statsstøtte N 117/96, godkendt af Kommissionen den 27. december 1996.

(5) Investeringskredit fra Deutsche Bank, med 100 % refinansiering gennem Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) inden for rammerne af ERP-genopbygningsprogrammet, statsstøtte N 563/c/94, godkendt af Kommissionen den 1. december 1994.

(6) EFT C 368 af 23.12.1994, s. 12.

(7) Se Kommissionens godkendelse af 16. og 30. april 1997: statsstøtte N 874/96 og NN 139/96 til fordel for UNION Werkzeugmaschinen GmbH - brev D/3428 af 2.5.1997; statsstøtte N 892/96 til fordel for FORON Haus- und Küchentechnik GmbH - brev D/4047 af 28.5.1997. Denne opfattelse er blevet bekræftet i fodnote 10 i punkt 7 i den siden 1999 gældende version af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2): "De eneste undtagelser fra denne regel er de tilfælde, der behandles af 'Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben' inden for rammerne af dens privatiseringsopgaver, og andre lignende tilfælde i de nye delstater - og det gælder kun for de tilfælde, hvor virksomheden er opstået ved likvidation eller overtagelse indtil den 31. december 1999."

(8) EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.

(9) Se fodnote 6.

(10) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(11) Personlig kaution fra investorerne, pant i ejendommen, overdragelse af ejendomsret med sikkerhed i anlægsaktiver samt en globalcession af tilgodehavender fra salg og tjenester.

(12) Retningslinjer for garantier fra Aufbaubank Thüringen, statsstøtte N 117/96.

(13) EFT C 273 af 9.9.1997, s. 3.

(14) Sysma Antriebstechnik GmbH (støtte N 220/98), FINOW Rohrleitungssystem- und Anlagenbau (støtte NN 3/98), Schiess Wema GmbH (støtte NN 68/98), Auerbach Maschinenfabrik GmbH (støtte NN 46/98), Thüringer Pianoforte GmbH (støtte N 18/2000).

(15) Heller ikke den resterende kredit på 58034 DEM svarende til 2,5 % af omstruktureringsomkostningerne betragtes som investorbidrag eller støtte.

(16) Støttesag NN 131/96 GMB Magnete Bitterfeld (12 %), NN 61/98 Stahl- und Maschinenbau Rostock (12 %) og C 27/98 Draiswerke (11 %).

Top