EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0179

Rådets forordning (EF) nr. 179/2002 af 28. januar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet

OJ L 31, 1.2.2002, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; stiltiende ophævelse ved 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/179/oj

32002R0179

Rådets forordning (EF) nr. 179/2002 af 28. januar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet

EF-Tidende nr. L 031 af 01/02/2002 s. 0025 - 0026


Rådets forordning (EF) nr. 179/2002

af 28. januar 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999(4) indeholder særlige bestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af de flerårige udviklingsprogrammer for fiskerflåden.

(2) Beslutning nr. 2002/70/EF(5) ændrer en række bestemmelser i Rådets beslutning nr. 97/413/EF om mål og detaljerede regler for en omstrukturering af Fællesskabets fiskerisektor i perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 med henblik på at opnå en bæredygtig ligevægt mellem ressourcerne og udnyttelsen heraf. Den forlænger bl.a. sidstnævnte beslutnings gyldighedsperiode indtil 31. december 2002.

(3) Der bør for at styrke den internationale indsats til forebyggelse og afskaffelse af ulovligt, ikke-rapporteret og ikke-reguleret fiskeri ikke ydes offentlig støtte til permanent overførsel af fiskerfartøjer til visse tredjelande, der af de pågældende regionale fiskeriorganisationer er blevet identificeret som lande, der tillader fiskeri på en måde, der truer effektiviteten af de internationale bevarelsesforanstaltninger.

(4) Der bør foretages en stramning af de betingelser om udtagelse, der er forbundet med tilførelse af ny kapacitet i de kategorier, hvor de årlige mål endnu ikke er nået.

(5) Der bør derfor foretages en tilpasning af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2792/1999 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2792/1999 ændres således:

1) I artikel 4, stk. 3, ændres "1. maj 2001" til "1. maj 2002".

2) Artikel 6, stk. 2, første afsnit, affattes således: "For så vidt angår allerede indregistrerede fartøjer med en længde overalt på mindre end 12 meter, der ikke driver trawlfiskeri, kan medlemsstaterne forelægge en anmodning om en præcist beskrevet og kvantificeret forøgelse af kapacitetsmålene for foranstaltninger til forbedring af sikkerhed, navigation til søs, hygiejne, produktkvalitet og arbejdsforhold, under forudsætning af at disse foranstaltninger ikke medfører en udvidelse af udnyttelsesgraden for de berørte ressourcer."

3) I artikel 7, stk. 3, litra b), tilføjes følgende nr: "iv) hvis det tredjeland, fartøjet skal overføres til, ikke er kontraherende part eller samarbejdspartner i de relevante regionale fiskeriorganisationer, må dette land ikke være identificeret af disse organisationer som et land, der tillader fiskeri på en måde, der truer effektiviteten af de internationale bevarelsesforanstaltninger. Kommissionen offentliggør regelmæssigt listen over de pågældende lande i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven."

4) Artikel 9, stk. 1, affattes således: "1. Med forbehold af betingelserne i artikel 3, stk. 3, andet afsnit, ydes offentlig støtte til fornyelse af flåden og modernisering kun på følgende betingelser og på betingelserne i artikel 6 og bilag III, forudsat at de samlede årlige mål i de flerårige udviklingsprogrammer er overholdt:

a) Hvis de årlige mål for de enkelte kategorier er overholdt, skal medlemsstaterne sikre, at tilførsel af ny kapacitet i programmeringsperioden 2000-2006 med offentlig støtte kompenseres ved udtagning af kapacitet uden offentlig støtte, der mindst svarer til den nye kapacitet, der tilføres i de pågældende kategorier, samlet i tonnage og motorkraft.

b) Hvis de årlige mål for de enkelte kategorier endnu ikke er overholdt inden den 30. juni 2002, skal medlemsstaterne sikre, at tilførsel af ny kapacitet med offentlig støtte i perioden 2000-2001 kompenseres ved udtagning af kapacitet uden offentlig støtte, der er mindst 30 % større end den nye kapacitet, der tilføres i de pågældende kategorier, samlet i tonnage og motorkraft; i perioden 1. januar-30. juni 2002 skal den kapacitet, der udtages, mindst være 35 % større end den nye kapacitet, der tilføres.

Den udtagne kapacitet må ikke erstattes af anden kapacitet end den nye kapacitet, der tilføres med offentlig støtte som fastlagt i dette litra.

c) Offentlig støtte kan også ydes til modernisering af fartøjer, såfremt denne ikke vedrører kapacitet i tonnage eller motorkraft.

Rådet træffer senest den 30. juni 2002 afgørelse om de eventuelle nødvendige ændringer af dette stykke, der skal anvendes fra og med den 1. januar 2002 i henhold til proceduren i traktatens artikel 37."

5) Artikel 16, stk. 2, affattes således: "2. Medlemsstaterne kan yde en finansiel godtgørelse til fiskere og fartøjsejere, hvis fællesskabsretten indebærer tekniske restriktioner med hensyn til bestemte redskaber eller fangstmetoder; udbetalingen af denne støtte, der skal muliggøre de tekniske tilpasninger, må højst strække sig over seks måneder."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2002.

På Rådets vegne

J. Piqué i Camps

Formand

(1) EFT C 270 E af 25.9.2001, s. 80.

(2) Udtalelse afgivet den 25.10.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Udtalelse afgivet den 17.10,2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1451/2001 (EFT L 198 af 21.7.2001, s. 9).

(5) Se side 77 i denne Tidende.

Top