EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0088

Rådets direktiv 2001/88/EF af 23. oktober 2001 om ændring af direktiv 91/630/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin

OJ L 316, 1.12.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 230 - 233
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 4 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 4 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/88/oj

32001L0088

Rådets direktiv 2001/88/EF af 23. oktober 2001 om ændring af direktiv 91/630/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin

EF-Tidende nr. L 316 af 01/12/2001 s. 0001 - 0004


Rådets direktiv 2001/88/EF

af 23. oktober 2001

om ændring af direktiv 91/630/EØF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er knyttet som bilag til traktaten, tager Fællesskabet og medlemsstaterne ved fastlæggelse og gennemførelse af politikkerne inden for landbrug fuldt hensyn til dyrs velfærd, samtidig med at de respekterer medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke.

(2) Ifølge artikel 6 i Rådets direktiv 91/630/EØF(4) har Kommissionen fremlagt en rapport om intensive opdrætsystemer, herunder navnlig om velfærd for søer opdrættet i forskellige grader af indelukning og i flok, og fremsat forslag om tilpasning af reglerne.

(3) Svin er som levende dyr medtaget i varelisten i bilag I til traktaten.

(4) Den Videnskabelige Veterinærkomité konkluderede i sin udtalelse af 30. september 1997, at svin bør holdes i et miljø, der opfylder deres motions- og rodebehov, og at svins velfærd synes at blive forringet af alvorlige pladsbegrænsninger.

(5) Søer foretrækker et socialt samspil med andre svin, når de har bevægelsesfrihed og et komplekst miljø. Den nuværende praksis med til stadighed at holde søer i snæver indelukning bør derfor forbydes. Producenterne bør imidlertid have tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige strukturændringer i deres produktionsanlæg.

(6) Det er nødvendigt at sikre balance mellem de forskellige aspekter, der skal tages i betragtning med hensyn til velfærd, herunder sundhed, økonomiske og sociale forhold og også miljøvirkninger.

(7) Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen fremlægger en ny rapport på baggrund af yderligere forskning og praktiske erfaringer for yderligere at forbedre svins velfærd, særlig med hensyn til aspekter, der ikke indgår i direktiv 91/630/EØF.

(8) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 91/630/EØF bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 91/630/EØF ændres således:

1) Artikel 3 affattes således: "Artikel 3

Medlemsstaterne sikrer følgende:

1) Alle bedrifter skal opfylde følgende krav:

a) Det frie gulvareal, som er til rådighed for hver fravænnet gris eller hvert avls-/fedesvin i flok bortset fra gylte efter løbning og søer, skal være på mindst:

>TABELPOSITION>

b) Det samlede frie gulvareal, som er til rådighed for hver gylt efter løbning og hver so, når gylte og/eller søer holdes i flok, skal henholdsvis være på mindst 1,64 m2 og 2,25 m2. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, bør det frie gulvareal øges med 10 %. Når disse dyr holdes i flokke på 40 eller flere dyr, kan det frie gulvareal nedsættes med 10 %.

2) Gulvarealer skal opfylde følgende krav:

a) For gylte efter løbning og drægtige søer: En del af det areal, der kræves i nr. 1, litra b), og som skal svare til mindst 0,95 m2 pr. gylt og mindst 1,3 m2 pr. so, skal være et sammenhængende areal med fast gulv, hvoraf højst 15 % består af åbninger til dræning.

b) Når der anvendes betonspaltegulve til svin i flok

i) må bredden af spalteåbningen ikke være over:

- 11 mm for pattegrise

- 14 mm for fravænnede grise

- 18 mm for avls-/fedesvin

- 20 mm for gylte efter løbning og søer

ii) skal spaltebredden mindst være:

- 50 mm for pattegrise og fravænnede grise

- 80 mm for avls-/fedesvin, gylte efter løbning og søer.

3) Opførelse eller indretning af anlæg, hvor søer og gylte er bundet, er forbudt. Fra den 1. januar 2006 er anvendelse af bindsler til søer og gylte forbudt.

4) a) Søer og gylte skal holdes i flok i perioden fra fire uger efter løbning til en uge før det forventede faretidspunkt. Den sti, hvor flokken holdes, skal have sider, hvis længde er over 2,8 m. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, skal den sti, hvor flokken holdes, have sider, hvis længde er over 2,4 m.

b) Uanset litra a) kan søer og gylte, der opdrættes på bedrifter med under ti søer, holdes enkeltvis i den periode, der er nævnt i litra a), såfremt de let kan vende sig i stien.

5) Med forbehold af kravene i bilaget skal søer og gylte have permanent adgang til rodemateriale, der mindst opfylder de relevante krav i bilaget.

6) Søer og gylte, der holdes i flokke, skal fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hvert dyr kan få tilstrækkeligt foder, også når der er konkurrenter til foderet til stede.

7) For at stille dyrenes sult og opfylde deres behov for at tygge, skal alle goldsøer og drægtige søer og gylte have en tilstrækkelig mængde fyldigt foder eller foder med højt fiberindhold samt foder med højt energiindhold.

8) Svin, som skal holdes i flok, og som er særlig aggressive, er blevet angrebet af andre svin eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier. I så fald skal de pågældende stier være så store, at dyrene let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærrådgivning.

9) Fra den 1. januar 2003 gælder nr. 1, litra b), nr. 2, 4 og 5 samt nr. 8, sidste punktum, for alle nyopførte og genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i brug for første gang efter denne dato. Fra den 1. januar 2013 gælder disse bestemmelser for alle bedrifter.

Nr. 4, litra a), gælder ikke for bedrifter med under ti søer."

2) Følgende artikel indsættes: "Artikel 5a

Medlemsstaterne sørger for

1) at enhver, der beskæftiger eller ansætter personer til pasning af svin, sikrer sig, at disse personer har modtaget instrukser og vejledning om de relevante bestemmelser i artikel 3 og i bilaget

2) at der er adgang til passende uddannelseskurser. Disse uddannelseskurser skal specielt fokusere på velfærdsaspekter."

3) Artikel 6 affattes således: "Artikel 6

1. Helst inden den 1. januar 2005 og under alle omstændigheder inden den 1. juli 2005 forelægger Kommissionen Rådet en rapport udarbejdet på grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel. Rapporten udarbejdes under hensyn til samfundsøkonomiske følger, sundhedsmæssige følger, miljøindvirkninger og forskellige klimatiske forhold. Den tager ligeledes hensyn til udviklingen inden for metoder og systemer for svineproduktion og kødforarbejdning, der vil kunne mindske behovet for operativ kastration. Rapporten ledsages om nødvendigt af passende lovgivningsforslag vedrørende virkningerne af forskellige gulvarealkrav og gulvtyper for fravænnede grises og avls-/fedesvins velfærd. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal om disse forslag.

2. Senest den 1. januar 2008 forelægger Kommissionen Rådet en rapport udarbejdet på grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel.

Rapporten skal især omhandle:

a) virkningerne af belægningsgraden, herunder flokstørrelse og metoderne til flokkens sammensætning, for svins velfærd, herunder deres sundhed, i forskellige produktionssystemer

b) virkningerne af staldens udformning, herunder de forskellige gulvtyper, for svins velfærd, herunder deres sundhed, under hensyn til forskellige klimatiske forhold

c) risikofaktorer forbundet med halebidning og anbefalinger med henblik på at begrænse behovet for halekupering

d) yderligere udviklinger i flokopstaldningssystemer for drægtige søer, som tager hensyn til både de patologiske, zootekniske, fysiologiske og etologiske aspekter af forskellige systemer og til deres sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger samt de forskellige klimatiske forhold

e) fastlæggelse af gulvarealkrav, herunder til løbeafdelingen, for individuelt opstaldede voksne avlsorner

f) yderligere udviklinger i løsstaldssystemer for drægtige søer og for diegivende søer, der opfylder soens behov uden at udgøre en risiko for pattegrisenes overlevelse

g) forbrugernes holdninger og adfærd over for svinekød i tilfælde af forskellige grader af forbedringer af dyrenes velfærd

h) samfundsøkonomiske følger af de forskellige svineopdrætsystemer og deres indvirkning på Fællesskabets økonomiske partnere.

Rapporten kan om nødvendigt ledsages af relevante lovgivningsforslag."

4. Artikel 10 affattes således: "Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Veterinærkomité, i det følgende benævnt 'komitéen', der er nedsat ved afgørelse 68/361/EØF(6)

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(7).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. oktober 2001.

På Rådets vegne

A. Neyts-Uyttebroeck

Formand

(1) EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 114.

(2) Udtalelse afgivet den 14.6.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 221 af 7.8.2001, s. 74.

(4) EFT L 340 af 11.12.1991, s. 33.

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6) EFT L 255 af 18.10.1968, s. 23.

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top