EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0849

2001/849/EF: Kommissionens beslutning af 30. november 2001 om ændring af beslutning 98/371/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra visse europæiske lande af hensyn til en række aspekter vedrørende Polen (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 3818)

OJ L 315, 1.12.2001, p. 71–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 227 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 227 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 227 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 227 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 227 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 227 - 229
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 227 - 229
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 227 - 229
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 227 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/849/oj

32001D0849

2001/849/EF: Kommissionens beslutning af 30. november 2001 om ændring af beslutning 98/371/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra visse europæiske lande af hensyn til en række aspekter vedrørende Polen (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 3818)

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0071 - 0073


Kommissionens beslutning

af 30. november 2001

om ændring af beslutning 98/371/EF om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra visse europæiske lande af hensyn til en række aspekter vedrørende Polen

(meddelt under nummer K(2001) 3818)

(EØS-relevant tekst)

(2001/849/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt ferske kødprodukter fra tredjelande(1), senest ændret ved direktiv 97/79/EF(2), særlig artikel 14, 15 og 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der er fastsat dyresundhedsbetingelser og bestemmelser om udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra visse europæiske lande i Kommissionens beslutning 98/371/EF(3), senest ændret ved beslutning 2001/774/EF(4).

(2) Indførsel fra Polen af fersk svinekød til konsum har ikke været tilladt af dyresundhedsmæssige grunde, navnlig spørgsmålet om bekæmpelse af klassisk svinepest.

(3) De polske myndigheder har forelagt en anmodning om tilladelse til at udføre svinekød til EF og har vedlagt deres anmodning oplysninger om svinebestandens sundhedstilstand i Polen og om bekæmpelsen af klassisk svinepest.

(4) I maj 2001 foretog Kommissionen et veterinært kontrolbesøg for at vurdere dyresundhedssituationen i Polen, særlig med hensyn til klassisk svinepest.

(5) Af kontrolrapporten samt yderligere oplysninger fra de polske myndigheder fremgår det, at svinebestandens sundhedstilstand i Polen med hensyn til klassisk svinepest er tilfredsstillende.

(6) Det er derfor rimeligt at give Polen tilladelse til at udføre svinekød til EF på visse betingelser med hensyn til anvendelse af køkken- og madaffald til fodring af svin. De polske myndigheder har med henblik på udførsel af svinekød forpligtet sig til at sørge for, at der udarbejdes en liste over svinebedrifter, der holdes under regelmæssig veterinær overvågning, og hvor der foretages de nødvendige kontrolbesøg for at enhver anvendelse af køkken- og madaffald til fodring af svin kan udelukkes.

(7) Beslutning 98/371/EF skal derfor ændres.

(8) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 98/371/EF ændres således:

a) Bilag II affattes som angivet i bilag I til denne beslutning.

b) Bilag IV affattes som angivet i bilag II til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28.

(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31.

(3) EFT L 170 af 16.6.1998, s. 16.

(4) EFT L 291 af 8.11.2001, s. 48.

BILAG I

"BILAG II

KRÆVEDE GARANTIER VED UDSTEDELSE AF CERTIFIKATER FOR FERSK KØD

>TABELPOSITION>

N.B.

Indførsel af fersk kød til konsum er kun tilladt, hvis Kommissionen har godkendt et program for kontrol med restkoncentrationen i eksporttredjelandet."

BILAG II

"BILAG IV

SUPPLERENDE GARANTIER, DER SKAL GIVES AF DET EKSPORTERENDE OMRÅDE, NÅR DER STILLES KRAV HEROM I BILAG II I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 2.

a: Undertegnede embedsdyrlæge erklærer hermed, at det ovenfor beskrevne ferske kød stammer fra svin fra bedrifter, som har erklæret, at svinene ikke fodres med køkken- og madaffald(1), som er underlagt officiel kontrol, og som er anført på den liste, der er udarbejdet af myndighederne med henblik på udførsel af svinekød til Den Europæiske Union.

(1) Ved køkken- og madaffald forstås: Alle former for affald fra levnedsmidler til konsum fra restauranter, cateringfaciliteter eller køkkener, herunder industrikøkkener og landbrugerens eller svinepasserens private køkken."

Top