EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0848

2001/848/EF: Kommissionens beslutning af 30. november 2001 om tredje ændring af beslutning 2001/740/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 3816)

OJ L 315, 1.12.2001, p. 64–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/848/oj

32001D0848

2001/848/EF: Kommissionens beslutning af 30. november 2001 om tredje ændring af beslutning 2001/740/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 3816)

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0064 - 0070


Kommissionens beslutning

af 30. november 2001

om tredje ændring af beslutning 2001/740/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige

(meddelt under nummer K(2001) 3816)

(EØS-relevant tekst)

(2001/848/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(1), senest ændret ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(3), senest ændret ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens beslutning 2001/740/EF(4), senest ændret ved beslutning 2001/789/EF(5), fastlægger beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige.

(2) Nogle grevskaber i Storbritannien, der er nævnt i bilag III, har ikke haft noget udbrud af mund- og klovesyge under denne epizooti, mens andre har været fri for sygdommen i mere end tre måneder. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udvide det område, hvorfra det er tilladt at afsende visse former for kød, endnu mere og ikke længere kun at lade tilladelsen gælde svinekød, men også kød af andre husdyr og kød af opdrættet og vildtlevende vildt af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge.

(3) Af klarhedshensyn bør der foretages nogle små ændringer.

(4) Situationen tages op til fornyet gennemgang på mødet i Den Stående Veterinærkomité, som er berammet til den 4.-5. december 2001, og foranstaltningerne tilpasses om nødvendigt.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2001/740/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 2, litra e), femte led, affattes således: "- efter at dyrene er nedlagt, er kroppene blevet håndteret efter bestemmelserne i kapitel III i bilag I til direktiv 92/45/EØF og transporteret til en virksomhed, der enten kan være en indsamlingscentral for vildtlevende vildt eller en autoriseret vildtbehandlingsvirksomhed, for at blive nedkølet der"

2) Artikel 13, stk. 1, litra a), affattes således: "a) myndighederne på afsendelsesstedet skal på forhånd have givet tilladelse til denne transport af levende dyr af modtagelige arter og skal sørge for, at Det Forenede Kongeriges centrale veterinærmyndigheder underrettes om transporten og ankomsthavnen mindst tre arbejdsdage i forvejen"

3) Artikel 10, stk. 2, udgår.

4) I artikel 16 ændres "31. december 2001" til "31. januar 2002".

5) Bilag III affattes som angivet i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(4) EFT L 277 af 20.12.2001, s. 30.

(5) EFT L 295 af 13.11.2001, s. 25.

BILAG

"BILAG III

>TABELPOSITION>

ADNS= Kode for anmeldelse af dyresygdomme (beslutning 2000/807/EF)

GIS= Kode for administrativ enhed

B= oksekød

S/G= fåre- og gedekød

P= svinekød

FG= opdrættet vildt af arter, som er modtagelige for mund- og klovesyge

WG= vildtlevende vildt af arter, som er modtagelige for mund- og klovesyge."

Top