EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0847

2001/847/EF: Kommissionens beslutning af 30. november 2001 om tredje ændring af beslutning 2000/721/EF vedrørende ændring af det italienske vaccinationsprogram mod aviær influenza og de gældende handelsrestriktioner for fersk kød fra vaccinerede kalkuner (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 3815)

OJ L 315, 1.12.2001, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/847/oj

32001D0847

2001/847/EF: Kommissionens beslutning af 30. november 2001 om tredje ændring af beslutning 2000/721/EF vedrørende ændring af det italienske vaccinationsprogram mod aviær influenza og de gældende handelsrestriktioner for fersk kød fra vaccinerede kalkuner (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 3815)

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0061 - 0063


Kommissionens beslutning

af 30. november 2001

om tredje ændring af beslutning 2000/721/EF vedrørende ændring af det italienske vaccinationsprogram mod aviær influenza og de gældende handelsrestriktioner for fersk kød fra vaccinerede kalkuner

(meddelt under nummer K(2001) 3815)

(EØS-relevant tekst)

(2001/847/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(1), senest ændret ved direktiv 92/118/EØF(2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked(3), senest ændret ved direktiv 92/118/EØF, særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza(4), særlig artikel 16, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 7. november 2000 vedtog Kommissionen beslutning 2000/721/EF om vaccination som supplement til foranstaltningerne til bekæmpelse af aviær influenza i Italien og om særlige foranstaltninger til kontrol af flytninger(5).

(2) Ved Kommissionens beslutning 2000/785/EF(6) og 2001/627/EF(7) blev der foretaget visse ændringer af vaccinationsprogrammet og af flytningsrestriktionerne i forbindelse med samhandelen inden for EF.

(3) De italienske myndigheder har rapporteret, at sygdomssituationen, når det gælder aviær influenza, er blevet bedre, og har anmodet om yderligere ændringer af det godkendte vaccinationsprogram og de gældende handelsrestriktioner. De for tiden anvendte sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger bør også omfatte anvendelse af en nyligt udviklet iIFA-test, som gør det muligt at skelne mellem dyr, som er vaccineret med en influenzavaccine af subtypen H7N3, og dyr, som er inficeret med en vild virusstamme af subtypen H7N1.

(4) Den nyligt udviklede iIFA-test's egenskaber er blevet vurderet af en gruppe eksperter fra medlemsstaterne og EF-referencelaboratoriet for aviær influenza, og testen blev anset for at være en nyttig metode til at skelne mellem vaccinerede og inficerede kalkunflokke.

(5) Da sygdomssituationen er blevet bedre, bør vaccinationsprogrammet og de gældende handelsrestriktioner for fersk kød fra vaccinerede kalkuner ændres.

(6) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2000/721/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 2 og 3, udgår.

2) Artikel 1, stk. 4, affattes således: "Anvendelsen af iIFA-testen, som Italien har fremlagt, og de ønskede ændringer af vaccinationsprogrammet godkendes."

3) I artikel 5 bliver det nuværende stk. 1 til stk. 1, litra a), og følgende indsættes som stk. 1, litra b): "1. b) Uanset stk. 1, litra a), skal fersk kød fra kalkuner, der er vaccineret mod aviær influenza, ikke mærkes i henhold til artikel 5 i Rådets direktiv 91/494/EØF(8) og kan afsendes til andre medlemsstater, hvis kødet kommer fra kalkunflokke, som:

i) regelmæssigt er blevet kontrolleret og testet med negativt resultat for aviær influenza i henhold til det godkendte vaccinationsprogram. Kontroldyr undersøges med særlig opmærksomhed. Ved testning af:

- vaccinerede dyr anvendes iIFA-testen

- kontroldyr anvendes enten Hæmagglutination-Inhibitionstesten eller iIFA-testen

ii) er blevet klinisk undersøgt af en embedsdyrlæge inden for de sidste 48 timer før pålæsning. Kontroldyr undersøges med særlig opmærksomhed

iii) er blevet serologisk testet med negativt resultat på det nationale laboratorium for aviær influenza under anvendelse af den prøvetagnings- og testprocedure, der er fastlagt i bilag III til denne beslutning

iv) sendes direkte til et af myndighederne udpeget slagteri og slagtes straks efter ankomsten. Dyrene skal holdes adskilt fra andre flokke, som ikke opfylder disse krav.

Det ferske kalkunkød ledsages af det sundhedscertifikat, der er vist i bilag VI til direktiv 71/118/EØF(9), og som under punkt IV, litra a), indeholder følgende attestering fra embedsdyrlægen: 'Det ovenfor beskrevne kalkunkød opfylder kravene i beslutning 2000/721/EF, ændret ved beslutning 2001/847/EF.'"

4) Bilaget til denne beslutning indsættes som bilag III til beslutning 2000/721/EF.

Artikel 2

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning.

De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Foranstaltningerne i denne beslutning anvendes fra den 1. december 2001.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(3) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(4) EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1.

(5) EFT L 291 af 18.11.2000, s. 33.

(6) EFT L 311 af 12.12.2000, s. 49.

(7) EFT L 217 af 11.8.2001, s. 16.

(8) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 35.

(9) EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23.

BILAG

"BILAG III

PRØVETAGNINGS- OG TESTPROCEDURE

1. Indledning og generel anvendelse

Den udviklede indirekte Immunofluorescens Assay (iIFA-test) kan anvendes til at skelne mellem fjerkræ, som er vaccineret med en inaktiveret influenzavaccine af subtypen H7N3, og fjerkræ, som er naturligt inficeret med en vild virusstamme af subtypen H7N1.

2. Anvendelse af testen ved afsendelse af fersk kalkunkød fra vaccinationsområdet i Italien til medlemsstaterne

Kød fra kalkuner, der er holdt i flokke, som er vaccineret mod aviær influenza, kan afsendes til andre medlemsstater, hvis:

Embedsdyrlægen tager blodprøver:

- fra hver gruppe kalkuner, som er holdt i samme bygning på den pågældende bedrift

- inden for de sidste 48 timer før dyrenes sendes til slagteriet

- fra mindst 10 tilfældigt udvalgte vaccinerede dyr i hver gruppe."

Top