EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2362

Kommissionens forordning (EF) nr. 2362/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 279. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

OJ L 315, 1.12.2001, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2362/oj

32001R2362

Kommissionens forordning (EF) nr. 2362/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 279. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0059 - 0060


Kommissionens forordning (EF) nr. 2362/2001

af 30. november 2001

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 279. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1512/2001(2), særlig artikel 47, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 af 15. marts 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1564/2001(4), blev der fastsat normer for offentligt interventionsopkøb af oksekød. I henhold til forordningens bestemmelser blev der åbnet en licitation ved artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af 9. juni 1989 om opkøb af oksekød ved licitation(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2287/2001(6).

(2) Efter artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2000 fastsættes der i givet fald en maksimal opkøbspris for kvalitet R3 for hver dellicitation på grundlag af de indgivne bud, og efter artikel 13, stk. 2, kan det besluttes ikke at give tilslag. Efter forordningens artikel 36 tages der kun hensyn til bud, der er lig med eller lavere end den maksimale pris, men som dog ikke overstiger den gennemsnitlige pris på det nationale eller regionale marked, forhøjet med det beløb, som er omhandlet i artikel 1, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/2001 af 20. juni 2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød(7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1922/2001(8).

(3) Efter gennemgang af de bud, der i henhold til artikel 47, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1254/1999 er indgivet til den 279. dellicitation, og under hensyn til kravet om rimelig markedsstøtte og den sæsonmæssige udvikling i slagtningerne og priserne bør den maksimale opkøbspris og de mængder, der kan overtages til intervention, fastsættes.

(4) Ved artikel 1, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1209/2001 blev der også åbnet for offentligt interventionsopkøb af hele og halve slagtekroppe af magert kvæg, idet der blev fastsat særlige bestemmelser, som supplerer bestemmelserne for intervention af andre produkter.

(5) I betragtning af begivenhedernes udvikling bør denne forordning straks træde i kraft.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For den 279. dellicitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 1627/89, gælder følgende:

a) For kategori A

- fastsættes den maksimale opkøbspris til 214 EUR/100 kg hele eller halve slagtekroppe af kvalitet R3

- fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe samt forfjerdinger, der overtages, til 735 t.

b) For kategori C

- fastsættes den maksimale opkøbspris til 218,00 EUR/100 kg hele eller halve slagtekroppe af kvalitet R3

- fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe samt forfjerdinger, der overtages, til 1510 t.

c) For hele og halve slagtekroppe af magert kvæg, jf. artikel 1, stk. 7 i forordning (EF) nr. 1209/2001,

- fastsættes den maksimale opkøbspris til 360,00 EUR/100 kg hele eller halve slagtekroppe

- fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe til 20 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. december 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.

(2) EFT L 201 af 26.7.2001, s. 1.

(3) EFT L 68 af 16.3.2000, s. 22.

(4) EFT L 208 af 1.8.2001, s. 14.

(5) EFT L 159 af 10.6.1989, s. 36.

(6) EFT L 307 af 24.11.2001, s. 10.

(7) EFT L 165 af 21.6.2001, s. 15.

(8) EFT L 261 af 29.9.2001, s. 52.

Top