EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2351

Kommissionens forordning (EF) nr. 2351/2001 af 30. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 896/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår ordningen for indførsel af bananer til EF

OJ L 315, 1.12.2001, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 226 - 226
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2006; stiltiende ophævelse ved 32006R0219

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2351/oj

32001R2351

Kommissionens forordning (EF) nr. 2351/2001 af 30. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 896/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår ordningen for indførsel af bananer til EF

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0046 - 0046


Kommissionens forordning (EF) nr. 2351/2001

af 30. november 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 896/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår ordningen for indførsel af bananer til EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 216/2001(2), særlig artikel 20, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2001(3), ændret ved forordning (EF) nr. 1613/2001(4), indeholder gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 404/93, som gælder fra 1. juli 2001 for forvaltningen af importtoldkontingenterne, som omhandlet i artikel 18, stk. 1, i denne forordning.

(2) Artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 896/2001 om fastsættelsen af referencemængden for traditionelle importører, der arbejder inden for rammerne af toldkontingenterne A/B, omfatter henvisninger til visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 404/93 i den originale version, der gælder fra 1. juli 1993 til 31. december 1998. For at lette forståelsen af disse henvisninger til bestemmelser, der i mellemtiden er blevet ændret, forekommer det rimeligt at efterkomme visse anmodninger om afklaring og at belyse anvendelsen af denne bestemmelse. En afklaring af ovennævnte artikel 4, stk. 1, ændrer imidlertid ikke på nogen måde ved fastsættelsen af referencemængden for traditionelle importører, der arbejder inden for rammerne af toldkontingenterne A/B.

(3) I artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 896/2001 er det fastsat, hvilken form for dokumentation den ikke-traditionelle importør skal sende til den ansvarlige myndighed med henblik på registrering. Bestemmelsen vedrørende importbeviser bør tilpasses teknisk, idet sætningen om fremlæggelse af de nødvendige tolddokumenter fjernes, eftersom der under alle omstændigheder ved import skal fremlægges en importlicens.

(4) Derfor bør den engelsksprogede version af visse bestemmelser i ovennævnte forordning ændres.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for bananer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 896/2001 ændres således:

1) I artikel 4, stk. 1, indsættes følgende som andet afsnit: "ved anvendelsen af det foregående afsnit tager myndighederne udelukkende hensyn til den primærimport, der har fundet sted i referenceperioden på grundlag af de referencemængder, der udledes af andelen af tredjelandsbananer og/eller ikke-traditionelle AVS-bananer."

2) I artikel 7, stk. 2, affattes litra b) således: "b) beviser for indførsel af bananer i form af de anvendte importlicenser samt."

Artikel 2

Vedrører kun den engelske version.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1.

(2) EFT L 31 af 2.2.2001, s. 2.

(3) EFT L 126 af 8.5.2001, s. 6.

(4) EFT L 214 af 8.8.2001, s. 19.

Top