EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2349

Kommissionens forordning (EF) nr. 2349/2001 af 30. november 2001 om åbning af et toldkontingent for import af visse varer med oprindelse i Island og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 (EØS-relevant tekst)

OJ L 315, 1.12.2001, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2349/oj

32001R2349

Kommissionens forordning (EF) nr. 2349/2001 af 30. november 2001 om åbning af et toldkontingent for import af visse varer med oprindelse i Island og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0042 - 0043


Kommissionens forordning (EF) nr. 2349/2001

af 30. november 2001

om åbning af et toldkontingent for import af visse varer med oprindelse i Island og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000(2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 1999/492/EF af 21. juni 1999 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Island på den anden side om protokol 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island(3), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 993/2001(5), er der foretaget en kodificering af bestemmelserne om forvaltning af toldkontingenter, der skal tildeles i kronologisk orden efter datoerne for antagelsen af angivelserne for overgang til fri omsætning.

(2) Der bør åbnes et toldkontingent for 2002 som fastsat i punkt III, tredje afsnit, i aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Island på den anden side om protokol 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i Forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. januar til den 31. december 2002 gælder de i bilaget til denne forordning anførte toldsatser for de i samme bilag omhandlede varer med oprindelse i Island, indtil det i bilaget nævnte årlige kontingent er opbrugt.

Artikel 2

Det i artikel 1 nævnte EF-toldkontingent forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2001.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18.

(2) EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5.

(3) EFT L 192 af 24.7.1999, s. 47.

(4) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(5) EFT L 141 af 28.5.2001, s. 1.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top