EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2342

Kommissionens forordning (EF) nr. 2342/2001 af 30. november 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

OJ L 315, 1.12.2001, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2342/oj

32001R2342

Kommissionens forordning (EF) nr. 2342/2001 af 30. november 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0024 - 0025


Kommissionens forordning (EF) nr. 2342/2001

af 30. november 2001

om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker(1), særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/2001(2).

(2) Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2316/2001, på de oplysninger, som Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2316/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. december 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(2) EFT L 313 af 30.11.2001, s. 6.

BILAG

til Kommissionens forordning af 30. november 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

>TABELPOSITION>

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s. 14).

Top