EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2338

Kommissionens forordning (EF) nr. 2338/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira

OJ L 315, 1.12.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2338/oj

32001R2338

Kommissionens forordning (EF) nr. 2338/2001 af 30. november 2001 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0014 - 0015


Kommissionens forordning (EF) nr. 2338/2001

af 30. november 2001

om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1449/2001(2), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1600/92 er det fastsat, at Azorernes og Madeiras risforsyningsbehov med hensyn til mængder, priser og kvalitet dækkes gennem tilvejebringelse af EF-ris på afsætningsvilkår som ved fritagelse for importafgift, hvilket betyder, at der skal ydes støtte for leverancer med oprindelse i Fællesskabet. Ved fastsættelsen af denne støtte bør der tages hensyn bl.a. til omkostningerne ved de forskellige forsyningskilder og især prisgrundlaget for eksport til tredjelande.

(2) Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1696/92(3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2596/93(4), fastsættes der fælles gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Azorerne og Madeira vedrørende visse landbrugsprodukter, herunder ris. Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1983/92 af 16. juli 1992 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Azorerne og Madeira vedrørende risprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1683/94(6), er der fastsat bestemmelser, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i ovennævnte forordning.

(3) Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende markedssituation for ris, og især på noteringerne eller priserne for disse produkter i den europæiske del af Fællesskabet og på verdensmarkedet, medfører, at støtten for forsyninger til Azorerne og Madeira fastsættes som anført i bilaget.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I medfør af artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1600/92 fastsættes støtten for levering af ris med oprindelse i Fællesskabet under den særlige forsyningsordning for Azorerne og Madeira som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. december 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 173 af 27.6.1992, s. 1.

(2) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 5.

(3) EFT L 179 af 1.7.1992, s. 6.

(4) EFT L 238 af 23.9.1993, s. 24.

(5) EFT L 198 af 17.7.1992, s. 37.

(6) EFT L 178 af 12.7.1994, s. 53.

BILAG

til Kommissionens forordning af 30. november 2001 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira

>TABELPOSITION>

Top