EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0845

Rådets fælles aktion af 29. november 2001 om forlængelse af Den Europæiske Unions Observatørmission

OJ L 315, 1.12.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2001/845/oj

32001E0845

Rådets fælles aktion af 29. november 2001 om forlængelse af Den Europæiske Unions Observatørmission

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0001 - 0002


Rådets fælles aktion

af 29. november 2001

om forlængelse af Den Europæiske Unions Observatørmission

(2001/845/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 22. december 2000 vedtog Rådet fælles aktion 2000/811/FUSP om Den Europæiske Unions Observatørmission(1). Denne fælles aktion udløber den 31. december 2001.

(2) Den Europæiske Unions Observatørmissions (EUMM's) arbejde er for øjeblikket fastlagt i aftaler mellem EU og Forbundsrepublikken Jugoslavien, godkendt ved afgørelse 2001/352/FUSP(2), og mellem EU og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, godkendt ved afgørelse 2001/682/FUSP(3), samt i aftalememoranda og brevvekslinger med de andre værtsparter på det vestlige Balkan.

(3) Missionens mandat bør derfor forlænges.

(4) Det er nødvendigt at garantere observatørernes sikkerhed -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

EUMM's mandat forlænges.

Artikel 2

1. EUMM's primære mål er på en fleksibel måde at bidrage til en effektiv udformning af Den Europæiske Unions politik for det vestlige Balkan ved at indsamle oplysninger og foretage analyser efter retningslinjer fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant og fra Rådet.

2. Med henblik herpå skal EUMM navnlig:

a) overvåge den politiske og sikkerhedsmæssige udvikling i det område, den har ansvaret for

b) særlig koncentrere sig om overvågning af grænser, spørgsmål vedrørende forskellige etniske grupper og tilbagevenden af flygtninge

c) udarbejde analyser på grundlag af modtagne instrukser

d) bidrage til hurtig varsling af Rådet og til tillidsskabelse inden for rammerne af Den Europæiske Unions stabiliseringspolitik i området.

3. Rådet kan også i samarbejde med generalsekretæren/den højtstående repræsentant og i samråd med Kommissionen beslutte at overdrage specifikke opgaver til EUMM.

EUMM udfører sine opgaver i nøje afstemning med Den Europæiske Unions missionschefer og relevante internationale organisationer på det vestlige Balkan med henblik på at bidrage til en mere effektiv EU-politik i regionen.

Artikel 3

1. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant fastlægger i nært samarbejde med formandskabet EUMM's opgaver i overensstemmelse med den politik, Rådet fastlægger for det vestlige Balkan.

2. EUMM aflægger gennem generalsekretæren/den højtstående repræsentant rapport til Rådet om udførelsen af sine opgaver.

3. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant sørger for, at EUMM arbejder smidigt og rationelt. I den forbindelse gennemgår han regelmæssigt EUMM's funktioner og geografiske dækningsområde for at foretage en løbende tilpasning af dens opbygning til Den Europæiske Unions prioriteringer på det vestlige Balkan. Han aflægger senest den 30. september 2002 rapport herom til Rådet og foreslår henstillinger. Kommissionen inddrages fuldt ud.

Artikel 4

EUMM har følgende struktur:

a) et hovedkvarter bestående af en missionschef, en assisterende missionschef, en juridisk konsulent, en analyseafdeling, en finans- og administrationsenhed, en enhed for databasestyring og en enhed for kommunikation og logistik

b) missionskontorer, der skal opretholde den nødvendige kontakt på stedet, foretage nøje afstemning med Den Europæiske Unions missionschefer og relevante internationale organisationer, tilvejebringe operationel rapportering til EUMM's hovedkvarter og understøtte hurtig genindsætning af mobile korps

c) mobile korps med hurtig indsætningskapacitet og instruks om rapportering, i overensstemmelse med mandatet i artikel 2, stk. 3.

Artikel 5

1. Missionschefen udnævnes af Rådet på grundlag af indstillinger fra generalsekretæren/den højtstående repræsentant for en periode på et år, der kan forlænges til højst tre år, og varetager den daglige ledelse af EUMM's arbejde.

Den assisterende missionschef udstationeres af den stat, der varetager formandskabet.

2. EUMM-personalets størrelse og kompetence skal være i overensstemmelse med de mål og den struktur, der er fastlagt i artikel 2 og 4.

3. Det internationale personale udstationeres af medlemsstaterne for en periode på mindst et år. Hver medlemsstat afholder omkostningerne i forbindelse med det personale, den har udstationeret, herunder lønninger, tillæg, indkvarteringsudgifter samt transportudgifter til og fra det vestlige Balkan.

4. Stater, der deltager i OSCE, men som ikke er medlem af Den Europæiske Union, og som for øjeblikket stiller personale til rådighed for EUMM, kan fortsat deltage. De anmodes om at afholde udgifterne til udsendelse af det personale, de har udpeget, og om at bidrage til EUMM's løbende udgifter i passende forhold til omfanget af deres deltagelse og deres bruttonationalindkomst.

5. Den stat eller fællesskabsinstitution, der har udpeget et medlem af personalet, skal behandle eventuelle klager fra eller vedrørende den pågældende i forbindelse med udpegelsen. Den berørte stat eller fællesskabsinstitution skal anlægge eventuelle sager mod den pågældende i forbindelse med denne udpegelse.

6. Størrelsen af det lokale personale skal være i overensstemmelse med den struktur, der er fastlagt i artikel 4.

Artikel 6

1. Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af denne fælles aktion er på 6979000 EUR.

2. Det i stk. 1 nævnte beløb er bestemt til finansiering af EUMM's infrastruktur og løbende udgifter, herunder udgifter til det lokale personale.

Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs budgetprocedurer og -regler.

3. Missionschefen aflægger udførlig rapport om de aktiviteter, han udfører i henhold til sin kontrakt, til Kommissionen, som fører tilsyn med ham.

Artikel 7

Vilkårene for EUMM's virksomhed inden for dens geografiske ansvarsområde fastlægges i aftaler, der skal indgås efter proceduren i artikel 24 i traktaten.

Artikel 8

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes indtil den 31. december 2002.

Artikel 9

Denne fælles aktion offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2001.

På Rådets vegne

M. Vanderpoorten

Formand

(1) EFT L 328 af 23.12.2000, s. 53.

(2) EFT L 125 af 5.5.2001, s. 1.

(3) EFT L 241 af 11.9.2001, s. 1.

Top