EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0545

2001/545/EF: Kommissionens afgørelse af 9. juli 2001 om ændring af afgørelse 97/167/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med den fornyede undersøgelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3433/91 og antidumpingproceduren vedrørende importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i bl.a. Thailand (meddelt under nummer K(2001) 1766)

OJ L 195, 19.7.2001, p. 57–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/545/oj

32001D0545

2001/545/EF: Kommissionens afgørelse af 9. juli 2001 om ændring af afgørelse 97/167/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med den fornyede undersøgelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3433/91 og antidumpingproceduren vedrørende importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i bl.a. Thailand (meddelt under nummer K(2001) 1766)

EF-Tidende nr. L 195 af 19/07/2001 s. 0057 - 0057


Kommissionens afgørelse

af 9. juli 2001

om ændring af afgørelse 97/167/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med den fornyede undersøgelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3433/91 og antidumpingproceduren vedrørende importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i bl.a. Thailand

(meddelt under nummer K(2001) 1766)

(2001/545/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2238/2000(2), særlig artikel 8,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A. TIDLIGERE PROCEDURE

(1) Ved Rådets forordning (EF) nr. 423/97(3) blev der truffet antidumpingforanstaltninger over for importen af lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning, med oprindelse i bl.a. Thailand. Der blev godtaget tilsagn ved Kommissionens afgørelse 97/167/EF(4) i forbindelse med den fornyede undersøgelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3433/91(5).

B. INTERIMSUNDERSØGELSE

(2) I april 2000 indgav den thailandske eksporterende producent Thai Merry Co., Ltd, ("ansøgeren") en anmodning om en interimsundersøgelse af de antidumpingforanstaltninger, der var truffet over for den, begrænset til dumpingaspekterne i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 384/96 ("grundforordningen"). Efter at Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg havde fundet det godtgjort, at der var tilstrækkeligt bevis til at indlede en interimsundersøgelse, offentliggjorde Kommissionen en meddelelse ("meddelelsen om indledningen af undersøgelsen")(6) og indledte en undersøgelse.

(3) Undersøgelsen viste ikke, at der var tale om dumping fra ansøgerens side. Desuden blev det fundet godtgjort, at der næppe i en forudsigelig fremtid på ny vil blive tale om dumpingimport. Der blev derfor draget den konklusion, at de ændrede omstændigheder er af varig karakter. Da der ikke foreligger dumping, anses det derfor for hensigtsmæssigt at ophæve de hidtil trufne foranstaltninger, for så vidt de vedrører ansøgeren.

C. ÆNDRING AF AFGØRELSE 97/167/EF

(4) Da der ikke blev konstateret nogen dumping for ansøgerens vedkommende, og da denne situation ikke kan anses for at være af kortsigtet karakter, bør afgørelse 97/167/EF ændres, således at det af Thai Merry Co., Ltd, afgivne tilsagn ophæves.

(5) Sideløbende med denne afgørelse ophæver Rådet den ved forordning (EF) nr. 423/97 indførte antidumpingtold, for så vidt angår dette selskab (jf. forordning (EF) nr. 1471/2001(7)) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, litra a), i afgørelse 97/167/EF udgår.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Pascal Lamy

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2) EFT L 257 af 11.10.2000, s. 2.

(3) EFT L 65 af 6.3.1997, s. 1.

(4) EFT L 65 af 6.3.1997, s. 54.

(5) EFT L 326 af 28.11.1991, s. 1.

(6) EFT C 311 af 31.10.2000, s. 5.

(7) Se side 15 i denne Tidende.

Top