EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1479

Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2001 af 18. juli 2001 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina

OJ L 195, 19.7.2001, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1479/oj

32001R1479

Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2001 af 18. juli 2001 om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EF-Tidende nr. L 195 af 19/07/2001 s. 0036 - 0037


Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2001

af 18. juli 2001

om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Folkerepublikken Kina

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles importordning for visse tekstilvarer fra tredjelande(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 391/2001(2), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 5 i aftalen mellem Fællesskabet og Folkerepublikken Kina om handel med tekstilvarer, paraferet den 9. december 1988(3) og senest ændret og forlænget ved en aftale i form af brevveksling paraferet den 19. maj 2000(4), kan der foretages overførsel mellem kategorier og kontingentår.

(2) Folkerepublikken Kina anmodede den 1. september 2000 om yderligere fleksibilitet og helt specielt om en fremførsel af mængder fra de kvantitative lofter for 2000 til 2001.

(3) De af Folkerepublikken Kina ønskede overførsler falder inden for rammerne af de fleksibilitetsbestemmelser, der er omhandlet i artikel 5 i aftalen mellem Fællesskabet og Folkerepublikken Kina om handel med tekstilvarer, paraferet den 9. december 1988, og fastsat i bilag VIII til forordning (EØF) nr. 3030/93.

(4) Anmodningen bør imødekommes i det omfang, der er mængder til rådighed.

(5) Forordningen bør af hensyn til de erhvervsdrivende træde i kraft så hurtigt som muligt.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det tekstiludvalg, der er nedsat i henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3030/93 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Overførsler mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer med oprindelse i Folkerepublikken Kina tillades for kontingentåret 2001 som nærmere fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes for kontingentåret 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Pascal Lamy

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.

(2) EFT L 58 af 28.2.2001, s. 3.

(3) EFT L 367 af 31.12.1988, s. 75.

(4) EFT L 314 af 14.12.2000, s. 13.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top