EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1477

Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2001 af 18. juli 2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 708/98 om interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris og om fastsættelse af korrektionsbeløb samt tillæg og fradrag, for så vidt angår perioden for levering til intervention for høståret 2000/01

OJ L 195, 19.7.2001, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1477/oj

32001R1477

Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2001 af 18. juli 2001 om fravigelse af forordning (EF) nr. 708/98 om interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris og om fastsættelse af korrektionsbeløb samt tillæg og fradrag, for så vidt angår perioden for levering til intervention for høståret 2000/01

EF-Tidende nr. L 195 af 19/07/2001 s. 0031 - 0031


Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2001

af 18. juli 2001

om fravigelse af forordning (EF) nr. 708/98 om interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris og om fastsættelse af korrektionsbeløb samt tillæg og fradrag, for så vidt angår perioden for levering til intervention for høståret 2000/01

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1667/2000(2), særlig artikel 8, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Betingelserne for interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 708/98(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 610/2001(4). Ifølge forordningens artikel 6, stk. 1, skal leveringen senest finde sted ved udgangen af den anden måned efter måneden for modtagelsen af buddet, uden at leveringen dog kan finde sted efter den 31. august i det pågældende høstår.

(2) Indførelsen af et godt system for oplagring, kontrol og modtagelse af produkter har voldt interventionsorganerne problemer i høståret 2000/01. Problemerne har medført forsinkelser i proceduren for godkendelse af bud og overtagelse af produkter. For høståret 2000/01 bør der derfor indrømmes undtagelse fra leveringsperioden og den i bestemmelserne fastsatte sidste frist for levering til interventionsorganet.

(3) På baggrund af den situation, som interventionsorganerne befinder sig i, bør denne forordning træde i kraft straks.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 708/98 skal leveringen senest finde sted ved udgangen af den tredje måned efter måneden for modtagelsen af buddet, uden at leveringen dog kan finde sted efter den 31. august 2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 3.

(3) EFT L 98 af 31.3.1998, s. 21.

(4) EFT L 90 af 30.3.2001, s. 17.

Top